Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/56

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


de noodigste kleedingstukken ontbloot, weder met verv~ing:.doorloopende•. ·Op· den middág. ging ik bezijden ·den fch~wburg de nieuwe ftraat bezigti- gen , welke. achter .denzelven eenen aanvang neemt. In het· voorbijgaan bezag ik het fraaije gebouw van den heer · COQUER:eL, (die te Luilt geplunderd is geworden)•..De beide vleugels van dit gebouw, aan ·, de ilmat gelegen , zijn aan elkander vereenigd , door een voortreffelijk ijzeren hekwerk , overdèkt met een· balkoo , zoodat men over hetzelve vati den eenen .naar den andèren vleugel gaan.kan. Tegenover hetzelve flut het Regeringshuis, een kapitaalbrok, waarop onderfcheidene iidelaars ·prijken. De nieu- we breede ftraat eenigzins klimmende , is zamenge- . f ield uit modeme in goeden fl:ijl gebouwde huizen , zeer tltgant, en niet gechargeerd door foms ·zoo zonderling aangebragt wordende ornamenten. De balkons · der huizen alleen bevatten die meerendeels verguld. ..De h~erfchende toon der huizèn iS g.eel- achcig; velen zijn geheel w.it gepleisterd. Daar de ingangen .gelijkvloers zijn, vereenigen zich .deze met de breede trottoirr.

,
Aan de barri~re .of beter gezegd , bet fmaakvol1e

hekwerk gekomen, dat de .aloude ftadspoórt. ver~ vang~ , .zag ik weder den nieuwen aanleg eenèr fl:raat ; kort0" Aken .belooft voor het venolg veel~ Spoe- dig regts omgaande en afdalende , bereikte ik nu Bor.c~~id (ook Borcette genaamd) , dat gedeeltelijk in .de vallei ligt. De kerk ; waatin dien61' 1gedaan wordt,