Pagina:De Zuid-Limburger vol 004 no 029.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

nog 3 in leven. De Zeereerw. Heer N. Pijls is de oudste en 79 jaar oud.
 — De Missie in St. Servatius-parochie wordt zeer druk bezocht. Vooral de avondoefeningen worden door een overgroot aantal geloovigen bijgewoond. Niet uitsluitend inwoners van Maastricht, maar velen uit de omstreken wonen de H. Oefeningen bij.

Bedevaart naar Rome.

 Ter gelegenheid van het Zestig-jarig Priester-Jubilé van Z. H. den Paus Leo XIII zal de Alliance Catholique Belge te Brussel eene bedevaart organiseeren van Brussel naar Rome, Padua, Lorette en Assise, welke zal plaats hebben van den 12en tot en met den 3n April 1898.
 Het vertrek heeft plaats te Brussel den 12 April om 6,36 ’s avonds.
 Heenreis.
 Bezoeken aan Milaan, Padua, Venétië, Ancône, Larette, Assise en aankomst te Rome den 18en April.
 Het verblijf te Rome is bepaald op zes dagen waarvan een dag eene bijzondere audiëntie door Z. H. den Paus verleend zal worden.
 Terugreis.
 Vertrek te Rome den 25n April naar Florence, Pisa, Genua, Milaan en aankomst te Brussel den 30n April ’s morgens om 8 uur.
 Prijzen heen en terug met inbegrip van kost en inwoning in voorname Hotels, rijtuigen naar de Hotels en bezoeken aan de voornaamste Monumenten enz. gondels gidsen, fooien enz.
 1ste klas frs. 550 2de klas frs. 475
 Zoodra het getal deelnemers tot 1[0?]0 gestegen is, zal de prijs met frs. 25 verminderd worden.
 De inschrijving blijft geopend tot 20 Maart.
 Voor verdere inlichtingen en prospectussen zich te wenden aan den Heer J. H. Meijers Vallas Architect Linkulestraat no 18 Maastricht.Provinciaal Nieuws.STADSNIEUWS.


 Het Circus Vinella lokt immer veel beezoekers, iedereen is vol lof over de uitvoeringen. Het circus bestaat uit zeer goede krachten op allerlei gebied.
 Heden en Zondag namiddag om 2½ uur opvoering van het „Passiespel” of den „H. Kruisweg”. Figuurlijke voorstelling in 10 tafereelen. De dagbladen van Leuven Mechelen en Namen spreken alle met den meesten lof over deze opvoeringen.
 — Naar wij vernemen is onzen stadsarchivaris, den heer J. de Ras, onlangs benoemd tot hoofdbibliotkecaris der universiteit van Leuven, de eer te beurt gevallen der benoeming tot lid der Kon. Academie van Oudheidkunde en geschiedenis te Athene.
 — De pessimistische berichten in de couranten aangaande de overname van de Grand-Central-Belge door den Belgischen Staat enz. en o. a. over het vermelden ten rechte of ten onrechte dat er nog oneenigheid bestaat over deze quaestie tusschen de Nederlandsche en de Belgische Regeering, hebben ten gevolge gehad dat de aandeelen van de Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij belangrijk aan het dalen zijn. Het eerste bericht werd opgenomen in de Vossische Zeitung en werd door andere couranten overgenomen.
 Wij denken evenwel dat het slechts eene beursspeculatie is.
 — Door de maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn reeds de noodige opnemingen van het terrein enz. gedaan om na de overname van de Grand-Central-Belge een hulpstation te bouwen buiten de voormalige Boschpoort.
 Tevens maakt men de eerste toebereidselen tot het aanleggen eener dubbele lijn op den Staatsspoorweg.
 — Dezen morgen viel alhier de eerste sneeuw dezen winter; maar ze blijft niet liggen, zoodat wij nog als het ware geen winter hebben. Men meldt ons uit Aken, dat gisteren namiddag om 5 uur boven de stad een onweder woedde vergezeld van hevigen slagregen.

Hooger Onderwijs.

 Amsterdam. Met gunstig gevolg is afgelegd het doct.-examen in de staatswetenschag, door den heer J. C. E. C. Rendorp.

 ROERMOND, 3 Febr. Gisteren-avond was het andermaal feest in de „Burgersocieteit”. Door den weleerw. Zeergel. heer dr. L. J. Schrijnen, professor aan het Bisschoppelijk College alhier, werd eene reisbeschrijving gegeven van een tocht langs den Rijn van Keulen naar Mainz. Achtereenvolgens werden gezichten gegeven van de voornaamste steden en bezienswaardigheden daarin, waarbij mededeelingen werden gedaan van het ontstaan dier monumenten en van de talrijke sagen aan de Rijnvallei verbonden. Deze tableaux werden bestraald door Drumondsch kalklicht, waarvoor de weleerw. zeergel. heer Peeters, professor aan het Bisschoppelijk College, op uitmuntende wijze had gezorgd.
 Ten slotte werden eenige gezichten op personen en straten dezer stad gegeven die algemeen den lachtlust opwekten, doch toen het portret van Neerlands aanstaande Koningin te voorschijn kwam, hief men als uit één mond het „Wien Neerlandsch bloed” aan.
 Professor Schrijnen komt een woord van lof toe voor zijne aangename voordracht.
 — Sedert eenige dagen blijft elke wandelaar op den Steenweg alhier voor de vitrine van den heer Pisters staan, waar een prachtig uitgevoerd, in olieverf geschilderd portret van wijlen den hoogeerw. heer Mgr. X Rutten, in leven pastoor-deken van St. Servaas te Maastricht is uitgestald.
 Algemeen wordt de gelijkenis ervan geroemd, terwijl de kleurenmengeling als eenig geprezen wordt, zoodat aan den Roermondschen portretschilder Heinz-Windhausen een woord van lof toekomt. Binnen enkele dagen gaat dit portret naar Maastricht.

 VENLO. Onze vroegere stadgenoot, de heer H. Theunissen, thans sergeant bij O. I. Leger, die bij een aanval op Atjeh door drie kogels getroffen werd, heeft zijn familie bericht, dat hij van de bekomen verwondingen in zooverre hersteld is, dat hij denkt goedgekeurd te worden voor den verderen dienst.
 — De vergadering voor den optocht Maandag avond in Café Suisse gehouden was druk bezocht. De president van den ooptocht deelde mede, dat al de muziekgezelschappen van de stad hunne medewerking hadden toegezegd. Verder hoorde men, dat nog meerdere vereenigingen wenschten deel te nemen.
 Er zal een lijst ter inteekening cirkuleeren, die in de welwillendheid van het publiek werd aanbevolen, daar zonder den financieelen steun der burgerij niets degelijks tot stand kan gebracht worden.
 De heer Thywissen deelde nog mede, dat in het vervolg iederen Maandag en Donderdag vergadering zou zijn, ten einde voorkomende moeilijkheden aangaande den optocht uit den weg te ruimen.
 — Dinsdag lag er alhier een schip in de Maas, beladen met mosselen. De drukte, die aan de losplaats heerschte, was buitengewoon. De liefhebbers van mosselen konden hun hartje eens ophalen.

 ECHT, 31 Jan. Zaterdag-morgen ontrukte aan het Station een stier zich aan zijne geleiders; het woeste dier liep het veld in en zat weldra in de tuinen van Echt, alwaar eene groote massa volk was saamgestroomd om te helpen, zoo het ging. Hier ging het hollend dier in vollen ren door gespannen puntdraad, daar over heggen en struiken, ginds liep liet storm tegen een boom, en in den omtrek zag men alle menschen beenen maken om maar buiten gevaar te komen.
 Bange oogenblikken waren het, toen het woeste dier op een alleen werkend man in het veld aanrende en op hem stiet; hier was een kleine boom een groot geluk voor den man, anders ware hij verpletterd, en nog een grooter geluk was, dat de stier den stoot niet herhaalde. Anders had de man een Spaansch stierenvechter moeten zijn, om, zijn leven te verdedigen. Na nog langen tijd door het veld te hebben geloopen, gelukte het eindelijk den stier op de pachthoeve Rosserhof, op 1 uur van ’t station gelegen, te vangen.

 BORN. Aan het gisteren te Utrecht gehouden examen door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor de betrekking van surnumerair, namen 16 candidaten deel, waarvan er 10 slaagden, o. a. de heer W. H. Ritzen van alhier.

 VAALS. Op initiatief van den heer Ruland, burgemeester alhier, is alhier onder den naam Elisabeth-vereeniging eene naaivereeniging opgericht ten beste der armen. De wekelijksche vergaderingen zullen voorloopig plaats hebben s’ Dinsdags van 4—7 uur nam. Tot bestuurster dezer liefdadige vereeniging is benoemd Mevrouw Ruland.

De opgravingen te Osch.

 Na onze eerste aankondiging van de opgravingen aan het St. Willibrordusputje hebben we gezwegen, om af te wachten wat de zaak verder geven zou.
 Vrijdagmiddag echter liet de heer Goussen ons roepen, om ons zelf te overtuigen van eenige nieuwe vondsten.
 In de eerste plaats zagen we, dat de houten rand in den gevonden put niet bestond uit balken, zooals men meende, doch uit een uitgeholden boomstam, die als een koker rechtop in den put staat, terwijl daar rondom heen de van tufsteen gemetselde put de diepte in gaat.
 Dit is zeker een zonderlinge vondst en al wil men geen waarde toeschrijven aan die opgravingen, toch wijst deze vondst heen op iets buitengewoons.
 Door het aanwellen van het water heeft men den bodem van den put wel kunnen betasten maar slechts enkele oogenblikken; maar die oogenblikken waren voldoende, om er twee merkwaardige dingen uit op te diepen.
 Het eerste is een been van mensch of dier, waaruit een kunstenaar een Christusbeeld heeft gesneden, zooals het aan ’t kruis hangt. Aan het beeldje 12 cM. ongeveer lang, ontbreekt het linkerbeen en den rechterarm, terwijl duidelijk te zien is, dat beide lichaamsdeelen reeds lang van het beeldje af zijn.
 Het snijwerk komt ons voor zeer kunstig te zijn en daarom niet uit den tijd van Willebrordus, toen deze kunst hier nog zeer primitief was.
 Het tweede is een gewone roode vierkante steen, waarop aan een der zijden een relief prijkt, voorstellende in het midden een vliegend engeltje, dat een roemer in de hand houdt, terwijl aan de eene zijde een druivenstek en aan de andere zijde een korenaar is afgebeeld.
 Zonder eenige bijzondere waarde te willen toekennen aan de vondsten, mogen we zeker toch wel zeggen, dat de plek der opgravingen eene merkwaardige plaats is, en dat alle vondsten godsdienstige herinneringen wekken — want de steen bedoelt wellicht eene allegorie van het H. Sacrament — duidt er op, dat dit de juiste plaats is, waar in de grijze oudheid de door de geschiedboeken vermelde kapel heeft gestaan, door St. Willibrord hier gesticht.
 Daarom alleen ware het te wenschen, dat van bevoegde zijde de opgravingen werden gesteund, zooals dit in ’t begin is gedaan.

S.O. 


Nieuws van over de grenzen.

 — Nabij den Boonenput te Bree heeft men een vogelnestje gevonden met 2 eieren.
 Te Gerdingen werd een vogelnestje gevonden met 5 musscheneieren.
 Te Arendonck heeft men eene kapel gevangen.
 LUIK, 3 Febr. Een felle brand heeft gisterenavond gewoed in de rue de l’Echevé; de jalousiën en meubelfabriek van den heer A. Bonjean werd geheel in asch gelegd; de geheele inboedel werd vernield en is niets overgebleven dan de vier muren.

RECHTZAKEN.

 Naar men ons mededeelt is tegen de strafzaak tegen M. S., vroeger wonende te Luik als dienstmeid, thans gedetineerd in het Huis van bewaring alhier, rechtsingang verleend als beklaagd van zich te hebben schuldig gemaakt aan een moord van haar eigen kind te Luik geboren, nl. door dit kind te stikken door middel vaneen propje watten, en het daarna elders in een winkel, waar zy was binnen gegaan om iets te koopen, te bergen. Naar men vermoedt heeft zjj dit gedaan.

 ROERMOND, 2 Feb. Vonnissen gewezen door de Arrondissements-Rechtbank alhier op 1 Februari:
 C. P., zonder beroep te Gemert f 8 of 8 dagen hechtenis J. K., arbeider te Helmond 2 maanden gevangenisstraf. A. L., werkman te Weert f 8 of 8 dagen hechtenis M. H. H., zonder beroep te Roermond 14 dagen gevangenisstraf M. H., zonder beroep te Roermond 14 dagen gevangenisstraf J. H. S., parapluieventer te Roermond 10 maanden gevangenisstraf allen wegens mishandeling.
 H. H. S., landbouwer te Herten 14 dagen gevangenisstraf wegens huisvredebreuk en beleediging.
 Th. C., landbouwer te Hunsel f 2 of 1 dag hechtenis H. H., landbouwer te Linne f 1 of 1 dag hechtenis M. K., landbouwer te Nederweert f 2 of 1 dag hechtenis H. J. S., landbouwer te Heel f 1 of 1 dag hechtenis D. D., landbouwer te Reuver f 2 of 1 dag hechtenis allen wegens ontduiking hondenbelasting.
 R. H. J. V., daglooner te Venloo 14 dagen gevangenisstraf wegens mishandeling en vernieling.
 A. S., arbeider te Helmond 14 dagen gevangenisstraf wegens mishandeling en vernieling.
 H. H., arbeider te Venloo f 10 of 10 dagen hechtenis J. C. C. bezembinder te Echt f 5 of 5 dagen gechtenis G. M., koopman te Merkenbosch 2 dagen gevangenisstraf Th. v. d. V., bezembinder te Veghel 14 dagen gevangenisstraf alle vier wegens diefstal.
 G. H. S., dienstknecht te Herten 21 dagen gevangenisstraf J. V. D., landbouwer te Gemert 10 dagen gevangenisstraf H. V. D., landbouwer te Gemert 10 dagen gevangenisstraf alle drie wegens huisvredebreuk.

Marine en Leger.

 De 1e luitenant H. M. J. Sark, van het 4e reg. infanterie, leerling der hoogere krijgsschool, wordt van 2 Mei tot 1 October gedetacheerd bij het 2e reg. huzaren te Roermond.

SPORT.

PARIJS—AMSTERDAM.

 De Heer Paul Meyan, van de France-Automobile, is door de Automobile Club de France afgevaardigd om den weg Parijs—Amsterdam te gaan onderzoeken.
 Gister-avond vertrok de Heer Meyan per spoor naar Givet, van daar uit is hij heden per automobile naar Dinant vertrokken alwaar hij overnacht, morgen komt hij naar Maastricht, Zaterdag tot Nijmegen, Zondag tot Amsterdam, Maandag over Den Haag naar Utrecht.
 Door de „A. C. F.” is nog niet besloten of het keerpunt Amsterdam of ’s Hage zal zijn, daarom rijdt de Heer Meyan Utrecht Amsterdam en Utrecht-’s Hage.
 Wij willen hopen dat de tien spoorwegoverwegen bij Luik en de bras de mer (de Waal bij Nijmegen) niet die bezwaren zullen opleveren, die de Heer Hervé Lefranc in zijn schrijven in de Vélo daaraan wel wil hechten.
 Het zoude bepaald jammer voor Maastricht wezen, indien de Automobile Club de France eenen anderen weg voor dezen wedstrijd zonde kiezen.

GEMENGD NIEUWS.

De Storm.

 In Duitschland heeft de laatste storm hier en daar offers gevergd. Bij Görlitz zijn drie leemgravers op een steenplaats door een neervallend dak gedood en op de Weser zijn bij Bremen vijf werklui ten gevolge van het kenteren van een boot verdronken.
 In Boedapest heeft de storm Zondagnacht erge verwoestingen aangericht. Twee menschen werden door vallende nokbalken getroffen en stervend naar ’t ziekenhuis gebracht, vijf kregen zware kwetsuren, veel andere lichte. Het park van vermakelijkheden Oes-Budavar (Oud-Boeda), in het Stadsboschje, had veel te lijden, en een gedeelte staat op ’t invallen.
 In Teplitz werden veel daken vernield.

WEERBERICHT.

 De veranderingen in temperatuur zijn zeer verschillend.
 Verwachting: Westelijke storm, afwisselend bewolkt, weinig verandering in temperatuur.

TELEGRAMMEN.
en
LAATSTE BERICHTEN

 NANGASAKI, 2 Febr. De toestand in het Verre Oosten is zeer ernstig. Japan breidt zich haastig op den oorlog voor.

 NAGASAKI, 3 Febr. Men oordeelt eene botsing tusschen Engeland en Rusland waarschijnlijk; Rusland dreigt zijne geheele vloot naar de Chineesche wateren te zenden en met 100,000 man door Afganistan in Voor Indië te vallen.

 LONDEN, 2 Febr. Naar uit Kobe aan de Times wordt gemeld, komen er uit Seu-oel weer geruchten van anti-Russische kuiperijen. De Keizer heeft, zegt men, een Russisch-gezinden minister afgedankt.
 Volgens de Daily Mail is op Hai-nan een opstand uitgebarsten.

 BERLIJN, 2 Febr. Het gerucht gaat, dat de ontruiming van het nog door de Turken bezette gedeelte van Thessalië uitgesteld zal worden, als prins George van Griekenland tegen den zin van den Sultan naar Kreta gaat.

 LIVERPOOL, 2 Febr. De vuurtoren van Cresby is door brand vernield.

 ANTWERPEN, 2 Febr. Een hevige storm heeft gewoed op de Schelde ’s avonds en in den nacht van Dinsdag op Woensdag en heden. De Harwichdienst is gestremd geweest. Eene Deensche bark is getrand te Vlissingen.

 MARSEILLE, 2 Febr. In eene belangrijke vergadering, die Maandagavond gehouden is, heeft de heer Lissagaray, die tegen Boulanger optrad, een dagorde laten stemmen, die de opstokingen der vrienden van Dreyfus brandmerkt.
 De anarchisten aan wier hoofd zich Sebastiaan Flaure bevindt, hebben zich ten laatste meester gemaakt van het bureau, zich een doortocht banend met vuist- en stokslagen. De politie heeft toen de zaal doen ontruimen.

 PARIJS, 2 Febr. Generaal de Ladmirault, deken van het Fransche leger, gouverneur van Parijs van 1870—1871, is in den ouderdom van 90 jaar overleden.

 PARIJS, 2 Febr. Bij de behandeling van het proces Rochefort-Reinaeh had zich weer eene compacte massa voor het gerechtsgebouw verzameld; de politie doet de nieuwsgierigen doorgaan.
 Kreten weerklinken onophoudelijk: Vive Rochefort! Weg met de Joden! Weg met Zola!

 PARIJS, 2 Febr. Het vonnis in de zaak Rochefort-Reinaeh is acht dagen uitgesteld.

 NEW-YORK, 1 Febr. Een hevige sneeuwstorm heeft Maandag boven New-York gewoed. Vele treinen zijn blijven steken. De stad Boston was geheel afgesloten van de buitenwereld. Men meldt persoonlijke ongelukken.

 NEW-YORK, 2 Febr. Te Providence, in den staat Rhode-Island ligt de sneeuw drie voet hoog in de straten. De storm heeft verschillende slachtoffers gemaakt.

356 Staats-Loterij

Trekking van 2 Februari 1898.

Hooge Prijzen.

Prijs van f 1000 N 1186 2994 9018 12735
13858 18954
» » 430 » 2554 5068 17519
» 260 » 4739 13514 16597
» » » 100 » 588 3306 8422 6442
8366 12104 12788 17225
18811 19139 19991 20021
20040

Prijs van f 70.—

351 3629 6384 9275 11738 15078 13265
94 99 6422 9333 45 15348 18374
714 3707 48 75 11828 59 18539
26 3800 56 9400 97 15531 34
42 9 60 78 11926 88 75
809 53 6578 9681 12028 15678 18632
65 99 6612 9125 40 93 42
89 3993 99 26 12167 16231 84
907 4004 7153 69 94 59 96
52 88 80 9914 12254 78 18758
60 4140 7213 43 55 46550 59
1030 65 84 57 12321 51 18895
1128 4222 7441 10025 12467 63 18997
1228 4445 96 55 12607 72 19021
1423 4635 7705 10227 70 16612 89
1545 65 7813 33 12784 95 92
46 4780 7956 63 13164 16711 19188
67 99 65 10421 75 24 64
75 5024 8967 33 13236 65 79
97 5106 8120 10515 13540 16849 19279
1895 47 21 46 47 16909 19516
1903 5215 55 10664 89 17030 19875
99 41 69 10805 13671 17135 79
2161 96 8246 19 43721 17224 19915
2371 5314 8353 26 13849 17381 16
2534 86 54 10908 13902 17464 20068
2655 5443 99 84 66 95 20170
2720 5515 8422 11191 14075 17520 20210
50 29 8612 11246 90 71 31
3018 14 56 11400 14232 17781 37
3145 5610 8813 36 14334 17852 90
3221 5855 22 55 67 99 20502
55 5932 8936 80 14462 17927 48
3838 69 9025 86 14584 54 20639
3485 6077 34 91 97 61 80
3538 6217 64 11529 14638 18142
50 79 9222 71 14743 18254
88 6369

BURGERLIJKE STAND

van Maastricht.

 Aangifte van den 2 Febr. 1898.
 Geboorten: 2 jongens, 5 meisjes
 Sterfgevallen: 0 jongens, 1 meisje beneden de 16 jaren, verder:
 Josef Klijn, daglooner, oud 68 jr. en 8 md., weduwenaar w. Tongerschestr.
 Maria Josephina Wolfs, z. b., oud 39 jr. ongehuwd, w. Heijdenstraat

Gehuwd:

 Johannes Gilles Cornelis Ensinck, kleermaker, w. Stokstr. en Maria Catharina Hubertina Daemen, dienstmeid, w. Boschstraat.
 Hubertus Nicolaas Narings, glasblazer, en Maria Catharina Van Wanrooij, aardewerkster, beiden w. St. Antoniusstraat.
 Hubertus Petrus Christiaan Jorissen, daglooner, w. Wijker Grachtje en Maria Elisabeth Jeurissen z. b., w. Heksenstr.