Pagina:Limburger Koerier vol 047 no 212.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Limburgsch Nieuws.– Bij kon. besluit van 17 Dec. is benoemd: tot bewaarder van de hypotheken, het cadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam de heer W. N. de Laat de Kanter, thans in gelijke betrekking te Maastricht.

– – –

HEERLEN, 20 Dec. Aan den heer Widdershoven, hoofdagent te Heerlen van de Belgische maatschappij van Algemeene Assurantiën, gevestigd te Brussel, werd vanwege die maatschappij op heden eene verguld-zilveren medaille en een diploma uitgereikt, omdat op den huidigen dag het agentschap te Heerlen onder den naam Widdershoven vijftig jaar gevestigd is, – nl. van 20 Dec. 1842 tot 20 Dec. 1892. De maatschappij spreekt in een begeleidend schrijven aan den heer Widdershoven haren bijzonderen dank uit voor de degelijke wijze, waarop hij ’t agentschap waarneemt.

– – –

AMSTENRADE, 19 Dec. In den nacht van Zondag op Maandag werd diefstal gepleegd ten huize van den heer P. DelaHaye alhier. Eenig geld werd ontvreemd.

– – –

SCHIMMERT, 19 Dec. Wat mag die van plan zijn geweest?

Evenals op tal van andere plaatsen, zijn we ook te Schimmert behept met mond- en klauwzeer en..... militairen. Het is zoo wat bijna 4 weken geleden, dat een detachement soldaten ons vreedzaam dorp betrad, ter bewaking van de door mond- en klauwzeer besmette stallen. Bij aankomst werd den commdt., den sergeant V., door den Heer Burgemeester, met het oog op de inkwartiering, gevraagd, of er ook onder het detachement soldaten manschappen waren, die een anderen godsdienst beleden dan den R. K. Het antwoord van den sergeant luidde: We zijn allen Roomsch. Toch was dit niet zoo. Eén en nog wel de commandant zelf was het niet. Hij gaf zich echter voor zoodanig uit, paternosterde elken avond behoorlijk in zijn kosthuis mee, sloeg voor en na het eten een kruis, bezocht ’s Zondags de H. Mis, was ook daar druk in de weer met zijn rozenkrans, liet vertellen, dat hij twee broers had, die in een onbestaanbre plaats kapelaan waren, en zou naar alle waarschijnlijkheid 25 Dec. als goed katholiek zijn Kerkfeest gehouden hebben, ware het niet, dat er wat van ’s mans huichelarij uitgelekt was. Onze sergeant was n. l. een..... jood.

Hadde hij zich van den beginne als zoodanig voorgedaan, men zou hem niet minder geacht hebben dan nu: Men is op dit punt in Limburg nog al verdraagzaam. Hij zou zich de onaangenaamheid bespaard hebben, dat van zijne handelwijze officieel kennis aan zijn corpscommandant gegeven werd, en hij zou niet, zooals nu onmiddellijk ter verantwoording naar ’s-Hertogenbosch geroepen zijn.

– Dezer dagen bevond zich zekere S. in zijn tuin. Hij hoorde buurmans hond in een nabijgelegen weide blaffen en vernam kort daarna het geschreeuw van een haas. Hij spoedt er zich henen, ontneemt „Lady“ den haas, geeft dien nog een flinken knauw, stopt het schijnbaar doode dier onder zijn jas, en op een drafje gaat het nu huiswaarts. Onder den uitroep: „hier heb ik je wat heerlijks meegebracht, werpt hij zijn zuster den haas toe. Het schijnbaar doode dier springt echter plotseling op, ontvlucht tusschen de voeten der zuster door, die van schrik op de tafel klimt, werpt niet eens meer een blik op den niet minder verbaasden broeder, en is met een enkelen sprong de deur uit en.... de wijde wereld in.

(Historisch.)      

SCHEULDER, 18 Dec. Het mond- en klauwzeer is alhier opnieuw uitgebroken onder het vee van den landbouwer Van Wissen. Vijf militairen bewaken de stallen.

– – –

MECHELEN, 19 Dec. Naar men ons mededeelt, denkt de heer Hautvast, hoofd der school alhier, er nog niet aan, ontslag uit zijne betrekking te nemen.

– – –

VAALS, 18 Dec. Zaterdag-morgen 11 uur zag de koster alhier een kerel uit de kerk komen, die hem zeer verdacht voorkwam. Hij bemerkte dan ook spoedig, dat het offerblok, waarin giften voor de nieuwe kerk verzameld worden was opengebroken. De dader had zich intusschen uit de voeten gemaakt, doch werd spoedig door den heer B. alhier ingehaald en in handen der gendarmen geleverd, die hem denzelfden dag nog naar Maastricht overbrachten. Verschillende voorwerpen die bij inbraak gebruikt worden, werden bij hem gevonden en doen onderstellen dat men met een gevaarlijk sujet te doen heeft. In tijd van éen jaar is dit reeds de derde diefstal, in onze kerk hepleegd.

VILT (Berg-en-Terblijt), 19 Dec. Naar wij uit goede bron vernemen, heeft zich hier eene zangsociëteit gevormd, tellende reeds 35 leden. De heer Van Laar van Vilt is gelijkertijd tot President gekozen. Wij wenschen de nog jeugdige sociëteit veel succes.

– – –

MAASTRICHT, 18 Dec. Gisteren (Zaterdag) avond gaf de korporaalsvereeniging „In Vriendschap Bloeiend“ eene liefdadigheidsvoorstelling ten voordeele der militaire weduwe Krevels, te ’s Bosch, wier echtgenoot op een droevige wijze om het leven kwam. De zaal was goed bezet. Opgevoerd werd „Pierre de Galeiboef“ drama in 5 bedrijven. Over het algemeen werd ’t stuk verdienstelijk gespeeld. Liet de actie hier en daar wel te wenschen over, het geheel echter maakte een goeden indruk. Vooral Pachter Martin, Pierre en Ploury, zijne bedienden en Bichou, grondeigenaar, welke het leeuwenaandeel in het stuk hadden, bewezen, dat zij zich vlijtig geoefend en hunne rollen goed ingestudeerd hadden. Wij kunnen echter niet nalaten een woord van hulde te brengen aan de wakkere vereeniging, die zich geheel belangeloos en welwillend er toe leende, omdoor hare weldadigheidsvoorstelling het lot der ongelukkige weduwe te verzachten.

– Einde der vorige week lagen in ’t hospitaal Calvarieberg nog 28 zieken aan diphtheritis.

– Zondag-morgen is alhier, na een smartelijk lijden, overleden de heer H. Dupuis, oud-onderwijzer. Gedurende meer dan 40 jaren onderwijzer aan de Augustijnenschool alhier, had hij vóór 1 Sept. eervol ontslag aangevraagd en verkregen en heeft de dood hem nu verrast, alvorens hij vanwege het Rijk in het genot van zijn welverdiend pensioen kon gesteld worden.

– In den nacht van Zaterdag op Zondag brak er in het café „de Rathskeller“, bewoond door den heer Severens, een brand uit, welke zich aanvankelijk erntig liet aanzien. Een voorbijkomende nachtwacht waarschuwde de bewoners, die in vereenigde pogingen met de inmiddels aangekomen politie, de deuren openbraken. Aanvankelijk belette de hevige rook het blusschingswerk, doch eindelijk werd men den brand meester met behulp eener slang der waterleiding. Het buffet is geheel en al uitgebrand. Dat de hitte groot moet zijn geweest, blijkt daaruit, dat alle ramen in het lokaal gesprongen zijn. De schade, vooral aangebracht door de dampen van het verkoolde hout, is nog al belangrijk. Alles wordt echter door verzekering gedekt. De oorzaak is onbekend.

– Zaterdag-avond werd door de politie alhier gearresteerd een zekere F. D., een oud bekende der justitie, die zich een zak steenkolen had toegeëigend uit een schip, liggende in het bassin.

MAASTRICHT, 19 Dec. Vóór enkele dagen is in druk verschenen en aan de leden ter hand gesteld het hen gewijzigd reglement der schrijnwerkers-beurs, onder bescherming van den H. Joseph, opgericht den 11 Februari 1837.

Het reglement bestaat nu uit 36 artikels, waarvan het 1e lid van art. 16 luidt als volgt: „Alle R. K. personen van een onberispelijk gedrag, van welk beroep ook, in en buiten de stad, tusschen de 18 en 35 jaren oud, kunnen lid der beurs worden, bij uitzondering tot 40 jaren.

Wij hebben het reglement, dat ons van bevriende zijde welwillend werd ter hand gesteld, met aandacht nagelezen en verklaren openhartig, dat het tegenwoordig Bestuur alle eer verdient voor de daarin gemaakte wijzigingen.

Wij bevelen de lezing van het nieuwe reglement ten zeerste aan, wellicht kunnen de gunstige bepalingen, daarin vervat, aan velen aanleiding geven zich als lid der heilzaam werkende Schrijnwerkers-Beurs te laten inschrijven.

– Een krankzinnige, die door den veldwachter te Meerssen naar een gesticht voor krankzinnigen zou worden overgebracht, wist aan dezen te ontkomen[.] Hij werd echter door den brigadier der maréchaussée weder gepakt en op verzekerde plaats gebracht.

– Sedert Vrijdag wordt hier vermist de vrouw S. Hen vreest dat haar een ongeluk is overkomen. In de laatste dagen wat haar een kind door den dood ontrukt.

MAASTRICHT, 19 Dec. Tot predikant bij de Nederl. Hervormde gemeente alhier is beroepen ds. Kamp, te Zutfen.

– Bij de rijksleerschool alhier is ingevoerd een schoolboekje voor de leerlingen. Dit boekje dient, om ouders en voogden geregeld op de hoogte te houden van het gedrag, de vlijt, de vorderingen, het schoolverzuim enz. hunner kinderen en pupillen. Het wordt den scholieren driemaal ’s jaars (tegen de Kerstvacantie, de Paaschvacantie en de groote vacantie) uitgereikt, nadat de staten over het afgeloopen schooltijdvak ingevuld zijn. Telkens brengen de leerlingen hun boekje, als de staten door het hoofd des gezins met „gezien“ gewaarmerkt zijn, terug; het blijft in de school totdat de leerlingen deze voor goed verlaten. Op het einde van het boekje vindt men een getuigschrift, dat den leerling bij het verlaten der school wordt uitgereikt. De maatregel is zeer practisch en zorgt voor eene betere verbinding tusschen school en huis als tot hiertoe bestaat.

– De arr. rechtbank veroordeelde heden A. A. Bollerman, oud 74 jaar, zonder beroep te Sittard, ter zake van beleediging bij geschrift (smaadschrift) van den heer H. May, fabrikant te Kohlscheid en mejuffrouw Janssen, te Geleen tot êén maand gevangenisstraf en tot betaling aan mej. Janssen eene schadevergoeding van f 150 en aan den heer May van f 75.

De aanvraag van het O. M. luidde f 100 boete, subsidiair 2 maanden gevangenisstraf.

Het geïncrimeneerde artikel was geplaatst in de de „Katholieke Waarheidsvriend“, voor welk blad Bollerman de verantwoordelijkheid op zich schijnt te nemen.

Voorts werden veroordeeld ter zake van oplichting: P. H. H., timmerman te Bemelen, tot 1 maand en G. F. H. gepensioneerd O. I. militair te Maastricht, tot 2 maanden gevangenisstraf.

– Heden stonden voor de arrondissements-rechtbank alhier terecht:

1e Gerard 0., oud 17 jaren, zonder beroep, te Sittard beschuldigd van het veroorzaken van lichamelijk letsel. Beklaagde zou nl. een schot uit een flaubertgeweer op musschen hebben gelost en een kind geraakt hebben dat daar voorbij kwam.

Door het O. M. werd eene gevangenisstraf van 45 dagen gerequireerd.

2e Frans D., oud 47 jaar, daglooner te Schinnen beklaagd van diefstal in den loop van dit jaar op verschillende tijdstippen gepleegd ten nadeele van zijn meester E. J. van Wersch te Kerkrade. De eisch van het O. M. strekte tot 6 weken gevangenisstraf. Uitspraak in beide zaken over 8 dagen.

– – –

ROERMOND, 18 Dec. Ten einde hier ter stede in eene noodzakelijke behoefte te voorzien, venemen wij, dat weldra eene Roermondsche bouwvereniging zal worden opgericht, ten doel hebbende aan de arbeidende klasse, tegen voordeelige huur, geschikte en doelmatige woonhuizen te verschaffen, welke dan na verloop van eenige jaren aan den huurder in eigendom overgaan. De heeren Joh. van Andel, E. Corbey en Jos. Berger hebben hiertoe het initiatief genomen en het benoodigde kapitaal is hen reeds voor meer dan de helft door eenige andere heeren toegezegd. Wij hopen, dat ook het overige deel der benoodigde gelden spoedig moge gevonden worden, opdat ook te Roermond spoedig goedkoope en gezonde arbeiderswoningen komen, want daaraan is groote behoefte.

De meeste arbeiderswoningen toch, we hebben het in het verslag der gezondheidscommissie kunnen lezen, zijn voor menschelijke woningen totaal ongeschikt. De poging der heeren van Andel, Corbey en J. Berger verdient dus allen lof en steun.

– Met genoegen kunnen wij vermelden, dat onze vroegere stadgenoot, de heer Frans Janssen, zoon van onzen stationschef met succes het tweede gedeelte van het examen voor ambtenaar bij het staatsspoor heeft afgelegd.

– Tengevolge van de aanhoudende regens zijn Maas en Roer buiten hare oevers getreden en heeft het water de weilanden rondom deze stad grootendeels overstroomd.

– Naar wij vernemen heeft Roermond’s mannenkoor twee nieuwe stukken in studie genomen te weten: „Chant d’amour„ van V. Hutoij en „Le Soir“ van L. Jouret. Beide koren zullen vermoedelijk dezen winter op het concert ten voordeele der armen te geven, voor ’t eerst worden uitgevoerd.

– Op 22 dezer werden bij het wapen der kon. marechaussée’s verplaatst: brigadier Tack van Arçen naar Reuver; brig. Krul v. Heythuysen naar Arçen; brig. de Pagter v. Roermond naar Heythuysen; brig. van Westenbrugge v. Reuver naar Roermond, terwijl op een lateren datum de marech. Kuppers van Arçen naar Valkenburg wordt verplaatst.

– De heden-avond door den eerw. pater Wulfingh in de kathedraal alhier gehouden weldadigheidspreek ten voordeele der Vincentius-vereeniging alhier bracht ruim fl 300 op.

ROERMOND, 19 Dec. Heden-middag ten één uur gaf Sequah een kinderdiner in de zaal der harmonie. Vijftig jongens en vijftig meisjes hadden kaarten ontvangen om aan het diner deel te nemen, en allen hadden aan de uitnoodiging gevolg gegeven. Het menu bestond uit gehakt vleesch, groenten, aardappelen, rijst met rozijnen en een glas bier. Voorts kreeg ieder kind een nummer voor een tombola, waarvan de twee hoofdprijzen bestonden in een compleet nieuw costuum. Daar echter het meisje, dat een dier eerste prijzen te beurt viel, het aanwezige costuum niet paste, kreeg dit kind in de plaats daarvan vijf gulden. Voorts waren er eenige prijzen van een gulden en de overige alle van een dubbeltje. Buitendien werd aan iederen jongen een kaatsbal en aan ieder meisje een pop uitgedeeld. De vreugde der kinderen is beter te denken dan te beschrijven. Allen zongen dan ook om het hardst tot groot genoegen der talrijke aanwezigen en van den heer Davenport en zijne vrouw, die zelf mede bedienden.

– Donderdag diner voor 50 mannen en 50 vrouwen uit den behoeftigen stand. De entréeprijs voor de galerij is voor heden en morgen bepaald op 50 cents.

ROERMOND, 19 Dec. Gisteren avond kwamen ten huize van H. over de Roerbrug eenige militairen, die aan de huisvrouw van H. vroegen, of hare dochter een glas bier mee kon gaan drinken. Vrouw H., niet mak, trok dadelijk een klomp uit, waarmede zij den vrager te lijf wilde. Deze trok daarop zijn sabel, waarop H. zelf ook toesprong met een mes. Een korporaal kwam toen tusschenbeiden en wist zijne makkers mee te nemen, zoodat het vermoedelijk bloedbad nog tijdig werd voorkomen.

– Op de heden alhier gehouden veemarkt waren aangevoerd 105 koeien, 76 runderen, 54 ossen, 39 stieren en 4 schapen, waarvan werden verkocht 43 koeien, 31 runderen, 22 ossen, 15 stieren en 3 schapen. De handel was zeer levendig. Er waren prachtige ossen aangevoerd, waarvan er dan ook vele aan goede prijzen werden verkocht.

– Vele landbouwers, die heden onze veemarkt bezochten, hadden, op de markt komende, een neuswarmertje, in de gedaante van een ander pijpje in den mond, doch slechts weinigen van hen mochten hun pijp behouden. Eenige opgeschoten kwajongens hadden zich tot taak gesteld, die lui van hun geliefde pijp te ontdoen en dit gelukte hen maar al te wel. Niet dat ze de waardelooze pijpen stalen, neen, met eene behendigheid, die de verbazing van velen wekte, wierpen zij met kleine ronde keisteentjes de argelooze rookers hun aarden doorrookertje uit den mond. Niet wetende van waar het onverwachte miniatuurwonder kwam, waren de boosdoeners gewoonlijk reeds tusschen den menschendrom verdwenen, alvorens de eigenaar der gebroken pijp hen kon ontdekken.

– – –

MAASBREE, 18 Dec. Door het landbouw-casino zal op 6 Januari a. s. een algemeene vergadering belegd worden, waarin beslist zal worden omtrent het houden van een jaarmarkt voor paarden en hoornvee op Dinsdag voor Pinksteren.

Tevens zullen nog meerdere voorstellen in die zelfde vergadering behandeld worden.

– – –

STEVENSWEERT, 19 Dec. jl. Zaterdag kwamen eindelijk en allengskens een paar heeren voor de suikerfabriek van Visé opdagen, om de geleverde suikerbieten uit te betalen. Alhoewel sedert eenigen tijd over het lange uitstel hiervan ten rechte of ten onrechte minder gunstige geruchten liepen, toch verdiend gemeld te worden, dat iedereen netjes zijn geld gekregen heeft. Had men niet zoolang gedraald met de uitbetaling, dan zou de fabriek in plaats van zooals dit jaar op 400,000 kilos, hier aanstaand jaar minstens op het dubbel getal suikerbieten hebben kunnen rekenen, tot groot voordeel voor de landbouwers en tevens voor de fabriek.

– – –

VENLOO, 19 Dec. Aanhoudend vernemen wij klachten over den slechten toestand van den weg buiten de Roermondsche poort, vanaf de plaats waar de bekeiing ophoudt, tot aan het begin van den provincialen weg. En wij moeten ronduit bekennen, dat deze klachten niet ongegrond of overdreven zijn. Zelfs heden, nu tengevolge van droogte en scherpen wind, alle wegen goed begaanbaar zijn, is daar aan geen doorkomen te denken. Over een uitgestrektheid van circa 200 meter, is de weg daar niets anders dan een uitgestrekte modderpoel, die ten koste van schoenen en kleeren, doorwaad moet worden. Een alles behalve prettige bezigheid voor de bewoners aan die zijde der stad. Hoe die weg daar doelmatig te veranderen is laten wij volgaarne aan deskundigen over, ons streven is alleen de gerechte grieven der burgerij langs dezen weg ter kennis van de openbare autoriteiten te brengen, opdat aan hunne billijke eischen worde tegemoet gekomen, en een onzer mooiste en drukste wandelwegen in begaanbaren toestand gebracht wordt.

– Door den rijksdistrict-veearts L. T. Janné te Roermond, is hier wederom een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd. De aangetaste koe is afkomstig uit Broekhuizenvorst en reeds aan de beterhand.

De noodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

– In aansluiting aan een vroeger bericht van ons vernemen wij nader van bevoegde zijde, dat het gebruik van melk, afkomstig van koeien lijdende aan mond- en klauwzeer, voor de gezondheid van den mensch zeer nadeelig zijn kan, en dat deze melk alleen zonder gevaar voor dieren te gebruiken is, na vooraf gekookt te zijn.

– Naar wij vernemen, heeft er bij de plaats gehad hebbende verkiezing voor de kamer van koophandel een onregelmatigheid plaats gehad. Volgens den rooster had ook de heer Frans Hermans moeten aftreden. In de van gemeentewege gedane oproeping ter verkiezing komt onder de aftredende leden de naam van dien heer niet voor.

Met belangstelling ziet men hier de maatregelen te gemoet, die in deze genomen zullen worden.

– In Duitsche bladen doet het bericht de ronde, dat te Cleve een brief uit Boppard ingekomen is, waarin gemeld wordt, dat de moordenaar van het knaapje Hegeman te Xanten ontdekt is. De steenhouwer Wezendrup zou in een café in Calcar bij Xanten in dronken toestand en in het bijzijn van meerdere getuigen verklaard hebben, dat niet Buschof maar hij de moordenaar van het knaapje was. Ook bij een vroegere gelegenheid moet hij dezelfde verklaring hebben afgelegd. Reeds zijn 17 getuigen te Xanten verhoord. Wezendrup is voortvluchtig en wordt door de politie opgespoord.

– Op de markt van Zaterdag werden aangevoerd 150 biggen. Er was zeer weinig handel. De prijzen liepen erg achteruit. Er werd besteed van 8 tot 10 mark per stuk.

In vette varkens ging in de vorige week zoo goed als niets om. Het verbod van uitvoer deed ook hierop zijn nadeeligen invloed gelden, en bewogen zich dientengevolge de prijzen in dalende richting. Er werd betaald voor levende 44 en voor geslachte 54 cent per kilogram.

Ook de prijs der boter ging achteruit. Er werd betaald van 48 tot 56 cent per kilogram.

– In den nacht van Zaterdag op Zondag beproefden eenige dieven zich door middel van inbraak, toegang te verschaffen tot de woning van den heer Vaassen, op den Herongschen weg. Door het gedruisch dat ontstond door het uitsnijden eener glasrijt werden de bewoners wakker, staken licht aan en joegen zoodoende de inbrekers op de vlucht, zonder evenwel te kunnen beletten dat zij een glas gevuld met vermicelle medenamen. De daders zijn onbekend. De politie met het voorgevallene in kennis gesteld doet onderzoek.

– Naar wij uit goede bron vernemen is men voornemens met 1 April a. s. het Kön, Eisenbahn Betriebsamt Wesel op te heffen. Allerwaarschijnlijkst zal alsdan de lijn Venlo–Wesel tot nu toe door de Köln-Rechts-Rhein. directie geëxploiteerd onder het beheer der Köln-Linksch-Reinische directie komen.

– Indien men met de voorbereidende werkzaamheden klaar komt, wat allerwaarschijnlijkst is, dan zal het nieuwe museum op 2e Kerstdag geopend worden. De opening zal op plechtige wijze in den raadzaal op het stadhuis plaats hebben. Alle autoriteiten der stad worden daarbij genoodigd. Na de officieele opening zal het museum bezocht worden. Het zal geregeld iederen Zondag voor het publiek kosteloos te bezichtigen zijn. Alleen op werkdagen zal een klein entrée geheven worden.

GENNEP, 20 Dec. Heden vertrok een doofstomme loteling naar Roermond om zich voor den dienst ongeschikt te doen verklaren. Waarom het jonge mensch niet liever stilletjes te huis gelaten. Het gevaar van inlijving zal wel niet bijster groot geweest zijn.

– Sedert de landbouwers in de omstreken met de magarinefabriek te Goch Contracten sloten voor de dagelijksche levering van melk is hier eene schaarschte aan goede boter ontstaan, zooals zelden het geval was. ’t Is thans een voorrecht een goede leverancier te bezitten, wijl veelal de voornaamste boeren, die prijs stelden op de bereiding van puike kwaliteit zich aan de fabriek verbonden.

– – –

Keuring te Susteren.

A. Hengsten van minstens 3 jaren. Aangevoerd 20, afgewezen 2, goedgekeurd, 14.

1e Premie B. Kleinjans te Valkenhuizen; 2e J. W. Ruwet, Geleenhof, Heerlen; 3e J. Debie, Schaesberg. Eervolle vermelding Chorus, te Watersleyde, Sittard.

B. Tweejarige hengsten. Aangevoerd 7.

1e Premie P. J. Gillissen, Beek; 2e J. Debie Schaesberg; 3e niet toegekend.

C. Merriën. Aangevoerd 11.

1e Premie Gebrs. Evers, Horn; 2e R. Pijls, Thul-Schinnen; 3e L. M. Schils, Amstenrade.

– – –

Het hoog militair gerechtshof deed uitspraak in de strafzaak tegen F. G. T., oud 20 jaar, geboren te Neeritter, soldaat bij de 3e comp. 2e bat. 2e reg. inf., die door den krijgsraad in het 2e militaire arrondissement, standplaats ’s Hertogenbosch bij vonnis van 27 October jl. is schuldig verklaard aan door schuld veroorzaken van den dood van een ander en te dier zake veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Bij dit vonnis werd als wettig en overtuigend bewezen aangenomen, dat genoemde soldaat den 28n Juli jl. te Slenaken (Limburg) een geladen revolver, dien hij van den kommies bij ’s Rijks belastingen Visser ter bezichtiging had ontvangen, in de richting van Johannes Nix, die op eene bank voor de woning van Pieter Jennekens zat, heeft gehouden, daarna aan den trekker van dat wapen heeft getrokken en zoodoende een met scherp geladen schot heeft gelost, waardoor genoemde Nix in het hoofd is getroffen, de kogel in diens hersenen is gedrongen en hij onmiddellijk daarop ter aarde gestort en overleden is.

Het Hof vereenigde zich met den door den advocaat-fiscaal voor de zee- en landmacht – die van dat vonnis in hooger beroep was gekomen – in appel gedanen eisch en besliste, dat bekl. wegens boven omschreven feit zwaarder behoorde te worden gestraft dan door den krijgsraad is geschied, daar hij door zijne behandeling blijk heeft gegeven van verregaande roekeloosheid. Voorts overwoog het Hof, dat bekl. wel te zijner verontschuldiging opgeeft niet geweten te hebben, dat het wapen geladen was, doch dat dit zijn schuld niet wegneemt of zelfs vermindert, daar hij, die een vuurwapen in de hand neemt en daarmede bewegingen maakt eerst behoort te onderzoeken of dit geladen is, en bovendien de inrichting van den revolver zoodanig was, dat uitwendig duidelijk kon worden waangenomen, dat die met patronen geladen was. Op die gronden werd hij tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld.Tweede Kamer der Staten-generaal.Zitting van Maandag, 19 December

Bij het Hoofdstuk Financiën hield de MINISTER vast aan de belofte om een spoedige behandeling der bedrijfsbelasting te zullen bevorderen.

Partieele herziening van het personeel wordt overwogen.

Vooreerst is invoering van het bimetallisme niet te wachten.

De MINISTER handhaafde zijn vrijhandelstheorie.

De post van kosten der commissie voor het suikeronderzoek is met f 2000 verminderd.

Het hoofdstuk Financiën is daarna aangenomen.Laatste Post.

PARIJS, 20 Dec. De blokkade over de kusten van Dahomey is heden opgeheven.

– Baron Cottu was heden morgen nog niet hier aangekomen.

– Uit Montluçon wordt gemeld, dat tegen het gebouw eener mijn-maatschappij in Commentry hedenmorgen een dynamiet-aanslag is gepleegd. Menschen zijn niet getroffen, doch de stoffelijke schade is zeer aanzienlijk.

SOFIA, 20 Dec. In tweede en derde lezing werd het voorstel tot herziening der Grondwet heden aangenomen. Stranski en Tontocheff spraken er tegen.

De minister-president Stamboeloff verdedigde het voorstel in een schitterende rede, waarin hij op den voorgrond schoof, dat niet het geloof, maar persoonlijke bruikbaarheid beslissend was over de keuze van een vorst. Zijn rede werd levendig toegejuicht.Handelsberichten.HEERLEN, 20 Dec. Boter per halve kgr. fr. 1.35 à 1.40. Eieren de 26 stuks fr. 3.– a 3.12.Advertentiën.Hond
Vermist,

Fiks(spits)rekel zwart-grijs, luisterend naar ’t woord „Hek.“ Terugbezorger flinke belooning.

Adres: W. H. MAUSSEN te Wyck-Maastricht.Te Koop,

een 2-jarigen WAAK- en TREKHOND, bij P, Leenaerts-Wintgens te Amby.Agenturen gevraagd.

Iemand, 10 jaar N. en B. Limburg bereizende, spiciaal in Engelsche Vernissen en alleen Schilders en Meubelwerkers bezoekt, vraagt Agenturen voor den verkoop van aanverwante artikelen.

Brieven-offerten onder Agenturen bureau dezer.Gevraagd voor den 2den Januari een bekwaam MEISJE, hetwelk melken en eenig huiswerk verrichten kan en liefde voor kinderen heeft bij MATH. JOS. ROCKS, Nieuwstraat bij Kerkrade.Gevraagd, tegen 1 April of met Paschen, op het kasteel te Obbicht bij Sittard, eene alszins bekwame Koemeid, R.K., niet beneden de 25 jaar. Alleen zij, die reeds op grootere boerderijen gediend hebben, komen in aanmerking.

Te huren een best onderhouden

HUIS met Stalling,

gelegen aan den Steenweg te GULPEN, best ingericht voor alle bedrijf, bewoond door Mozes Gans; te aanvaarden met half Maart. Zich te adresseeren: J. Gans, LUIK, Rue Varin.Fiks!!!

te koop gevraagd, een echte jonge FIKSHOND, die de hondsziekte reeds gehad heeft.

Offerten met opgave van oudérdom, prijs enz. aan AL. FRUSSEL, Tegelen.VERSCHE

Sina’s Appelen.

Per mand v. 100 st. f 1.25.

Per kist f 3.75.

Versche Almeria Druiven.

Groote Spaansche Castagnes.

Versche Cocosnoten.

Fransche Walnoten en

Messina Hazelnoten.

M. Gitsels,      

Klaasstraat, VENLOO.


Een Smidsgezel

gevraagd, bij FRANS SCHREURS te Aubel (België.)Mosselpartij

op VRIJDAG, 6 JAN. ’93, bij P. H. Janssen, café, aan de Nieuwstraat, VOERENDAAL.