Pagina:Limburger Koerier vol 048 no 001.djvu/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

 – De rechtbank te Groningen heeft een student aldaar, wegens mishandeling van een politie-agent, veroordeeld tot de geëischte 8 dagen gevangenisstraf.

 – Donderdag geraakten te Geldrop (N.-Br.) drie jongens bij het schaatsenrijden op de rivier de Bommel te water; een van hen, tien jaar oud, verloor daarbij het leven.

– – –

 Uit Belgie. – Een afschuwelijke misdaad is in het Belgische gehucht Courmay gepleegd. Donderdagmorgen kwam haar dochter als naar gewoonte, de weduwe Heden, een herbergierster, wekken, toen zij van schrik verstijfd moest blijven staan en zij een kreet van afgrijzen niet kon onderdrukken. Midden in de kamer lag hare moeder, badende in haar bloed en een man, die over haar heen gebogen lag, was bezig met een groot mes haar den hals af te snijden.
 Het meisje bedacht zich een oogenblik, greep den moordenaar aan bij de schouders, doch ontving zulk een slag van hem, dat zij bewusteloos nederviel. De ellendeling nam daarna de vlucht en is sedert spoorloos verdwenen.

– – –

 Uit Duitschland. – De werkman Lange van Gifhorn, begaf zich Maandag met zijne vrouw, twee zoons en een kleinkind naar Triangel, om den tweeden Kerstdag bij zijne, daar gehuwde dochter door te brengen. Daar de trein naar Triangel reeds vertrokken was, liepen de vijf personen langs den spoorwegdijk. In de nabijheid van een brug deed de negentienjarige Willem Lange een paar schaatsen aan, nam het vijfjarige kind van zijn zuster op den rug en ging schaatsen rijden. Hij viel door het ijs van de breede en diepe rivier en zonk met het kind, in de diepte weg. Zijn zeventienjarige broeder Gustaaf snelde hem te hulp en zonk ook weg. Vader en moeder, die hun kinderen wilden redden, deelden hun treurig lot.
 De passagiers van den personentrein van Triangel naar Gifhorn waren ooggetuigen van het ontzettend voorval.

 – Eenigen tijd geleden heeft een Duitsch ingenieur proeven genomen met een plaveisel van caoutchouk. Dit nieuwe bestratingsmiddel schijnt uitstekend te hebben voldaan, daar het zelfs asphalt in duurzaamheid overtreft. Ook te Londen is een proef met dit plaveisel genomen, waar eveneens uitnemende resultaten werden verkregen. Het plaveisel is niet alleen zeer elastisch en dus voor voetgangers aangenaam, maar dempt ook alle geluid van rijtuigen en karren.
 Een nieuw plaveisel, dat ook in hooge mate elastisch is, is dat, bestaande uit in blokken geperste gemalen kurk en aardpek. Voor de paarden is dit plaveisel bijzonder geschikt, terwijl het evenals asphalt, caoutchouk en hout het geluid dempt.
 In Australië wordt deze methode van bestrating reeds met het grootste succes toegepast.

 – Het uitroeien van visch wordt in Pruisen streng gestraft. Te Ehrenbreitstein hadden zich dezer dagen vijf personen te verantwoorden, beschuldigd van in eenige beekjes en riviertjes de visch door middel van chloorkalk te hebben vergiftigd en daardoor gedood. Men begrijpt, dat zij dit deden om zich op een gemakkelijke manier een groote vangst te verzekeren. Drie der beschuldigers werden tot 5 maanden, een een tot 14 dagen en de heler, die de visch gekocht had, tot 6 weken gevangenisstraf veroordeeld.

Pastoor Kneipp.

 – Pastoor Kneipp is door den Prins-Regent van Beieren aan het Hof ontboden en aan ’s Prinsen tafel genoodigd, waar de voornaamste geneeskundigen uit München en Erlangen mede aanzaten. Kneipp staat echter niet, zooals men misschien hieruit zou opmaken, bijzonder hoog in gunst bij het Beiersche hoofd van Staat. In een twistgesprek met de professoren, waarin Kneipp beweerde, dat het nauwkeurig onderzoeken van zijne patiënten overbodig was en hij hen allen maar goed behoeft aan te zien, koos de Prins tegen hem partij.

Ontzettende worsteling.

 Uit Frankrijk. – Maandag-avond waren de bezoekers van de diergaarde Pezon, te Limoges, ooggetuigen van een gevecht tusschen een leeuw en een beer. De beer, die het eerst kunsten moest verrichten, kwam de algemeene kooi binnen en de leeuw Leo, een prachtig dier, slaagde er, op onbekende wijze, in, de schuif van het hok open te maken, dat hem van de algemeene kooi scheidde. In een seconde tijds hadden de twee dieren elkander te pakken en weldra vloeide bloed: de krachten der strijders bleken echter niet gelijk te staan en de beer werd ter aarde geworpen.
 De directeur Pezon en al de personen van zijn personeel sloegen met ijzeren stangen door de tralies heen, op de dieren los om ze te scheiden en hierin slaagde men ten slotte, na heel veel moeite, onder de toejuichingen van het publiek, dat eenige minuten van angstige spanning had doorgebracht. De beer Diana is ernstig gekwetst, het been van een der pooten ligt geheel bloot en kop en zijden zijn met verwondingen overdekt, waarvan enkele vrij gevaarlijk zijn.

Een Kunstijsbaan.

 Reeds vóór een drietal jaren werden te Parijs pogingen aangewend om den liefhebbers van schaatsenrijden een overdekte ijsbaan te verschaffen, onafhankelijk van den stand van den thermometer. De machines, die gebezigd werden om de baan voortdurend in bevroren toestand te houden, bleken echter daartoe onvoldoende, en eerst sedert 1o. October jl. bezit Parijs in de rue Clichy eene ijsbaan, waar men van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat naar hartelust kan schaatsenrijden, al is het buiten zomerweer. De machines bestaan in 2 stoommotoren, elk van 50 paardenkracht, naar het systeem Corliss, welke twee dubbelwerkende bevriezingsmachines volgens het stelsel-Fixary in werking brengen. Deze laatste machines zijn pompen, welke gasvormigen ammoniak vloeibaar maken. Dit geschiedt doordien het gas in de condensators door het water der stedelijke leiding wordt afgekoeld; de vloeibaar geworden amoniak wordt dan in groote reservoirs of koelbakken vergaderd. Hier ontwikkelt het gas, doordien het uit den vloeibaren in den gasvormigen toestand terugkeert, de noodige koude en wordt in dezen toestand in de condensators opnieuw teruggevoerd. Op die wijze wordt de koude steeds door denzelfden ammoniak voortgebracht. De in de koelbakken verwekte koude wordt benut om een onbevriesbare vloeistof (calcum-chloruur-oplossing), welke in slangvormig gewonden buizen midden door de koelbakken vloeit, in temperatuur te doen dalen. Eindelijk wordt deze koude vloeistof door pompen in het buizennet onder de ijsbaan geleid.
 De vroeger genomen proeven mislukten, wijl men destijds den ammoniak rechtstreeks in de buizen onder den ijsvloer bracht.
 De ijsbaan-zelve is 40 meter lang en 18 meter breed. Het fondament is een volkomen ondoordringbare metalen bodem, waarop een laag van cement en kurk rust. Daarop is het buizennet gelegd tot een gezamenlijke lengte van 5000 meter. De snelheid, waarmede de koude vloeistof door de buizen stroomt, kan geregeld worden, en daarmede kan men ook den koude-graad der vloeistof naar behoefte verlagen of verhoogen. Is het buiten tamelijk koud, en geldt het slechts de reeds bevroren ijsvlakte te behouden, dan bepaalt men er zich toe de door de buizen stroomende vloeistof op enkele graden onder nul te houden; wil men echter het oppervlak der ijsbaan of de geheele baan vernieuwen, dan is een koude van 15 gr. tot 20 gr. Celsius noodig. Elken nacht wordt de oppervlakte vernieuwd. Hen verwijdert daartoe eerst de door de schaatsen afgekraste ijsdeeltjes en zet vervolgens de baan onder water. Opdat bij sterke temperatuurswisseling de buizen niet uit hare ligging geraken en oneffenheden van den bodem veroorzaken, zijn ze zoo geconstrueerd, dat ze als coulissen in elkaar kunnen worden geschoven. Een verdere voorzorg ten behoeve van een gelijkmatige temperatuur van het geheele stelsel is deze, dat de stroom der koude vloeistof niet steeds in dezelfde, maar afwisselend ook in de tegenovergestelde richting circuleeren kan.
 Een deel van de kracht der motoren wordt aangewend voor de electrische verlichting der baan, waarvan de wanden met Noordpool-gezichten zijn beschilderd. Naast de ijsbaan zijn wandelpaden en ook kan men in loges op zijn gemak de sierlijke bewegingen der vlugge rijders gadeslaan.

Griezelige ontdekking.

 Maandag-morgen waren in een kelder van den wijnhandelaar Segnat te Parijs, een paar arbeiders met werkzaamheden bezig en een hunner, zekere Becker, sloeg spijkers in een muur, toen eensklaps een deel van dien muur instortte en een gewelf zichtbaar werd[.] Door nieuwsgierigheid gedreven, namen Becker en zijn kameraad ieder een brandende lantaarn en drongen in de donkere ruimte door.
 Toen zij een twintig stappen hadden gedaan, ontwaarden zij de opening van een put; Becker liet zich aan een touw vastbinden en daalde erin af. Hij vond een groot aantal schedels en beenderen en te midden daarvan twee geweren. Dadelijk stelde de politie een onderzoek in en nu herrinnerde men zich, dat in de laatste dagen der commune, toen de barricade op het Bastille-plein door de troepen van Versailles was ingenomen, een aantal verdedigers er van in het gewelf de vlucht hadden genomen. Daar men ze later niet terug zag, meende men dat de ongelukkige er in geslaagd waren te ontsnappen.
 De arme kerels waren echter integendeel, toen zij in de groeve de vlucht namen, in den put gevallen en hadden daarin een afschuwelijken dood gevonden. De ingang tot het gewelf was kort daarop dichtgemetseld en de heer Segnat, die later eigenaar van het huis werd, had die omstandigheid nooit geweten.

– – – –

 Uit Rusland. – In een gehucht nabij Tchistipal (Siberië) hebben acht bandieten een vrouw en haar vier kinderen vermoord, om eenig drinkgeld machtig te kunnen worden. In het geheel hebben zij twee roebels kunnen vinden. De schuldigen zijn in hechtenis genomen.

– – – –

 Uit Rumenië. – Den zestienden dezer wilde een boer uit Rakowitza, een Rumeensch dorp, ten zuiden van Hermannstadt, in Zevenbergen, in het gebergte gaan, om naar zijn schapen te zien. Op weg door het bosch werd hij door wolven aangevallen en opgevreten. Den volgenden morgen vonden herders den ontvleeschten schedel, een voet en eenige gescheurde kledingstukken, slechts deze weinige sporen hadden de dieren achter gelaten. Dat de wolven reeds nu in Zevenbergen zijn, moet worden geweten aan den ongewoon vroegen winter; des zomers zijnde dieren gewoonlijk in Rusland. Bij strenge koude zoeken zij hun voedsel in de dorpen en wagen zich zelfs in de steden, waar zij dan meestal waakhonden tot prooi kiezen. Slechts zeer zelden vallen zij menschen aan.

– – –

Een 14-jarige knaap ter dood veroordeeld.

 Uit Amerika – Een 14-jarige negerknaap, die den sherif had gedood, werd te Macon in Georgia tot den strop veroordeeld en dezer dagen werd aldaar het vonnis voltrokken. De jongen, William Bell genaamd, toonde zich tot aan het laatste oogenblik zeer onverschillig over het lot, dat hem wachtte en zeide steeds tot zijn bewakers, dat hij er zeker van was in den hemel te zullen komen. Terwijl de beul en zijn knechten hem behulpzaam waren, bij het aantrekken der kleederen waarin hij zou worden ter dood gebracht, vroeg hij hem meermalen of ophanging pijn veroorzaakte en spotte hij niet weinig met de maatregelen die er genomen werden. Toen hij evenwel uit zijn cel gehaald werd en op de plaats gebracht werd waar de terechtstelling zou plaats vinden, weende hij bittere tranen en bad om genade.
 Behalve de overheid en een priester waren ook de ouders van den knaap bij de rerechtstelling tegenwoordig. De jongen had den 29n Mei jl. zich schuldig gemaakt aan diefstal en werd deswege door den sherif gevangen genomen. Onderweg trok hij evenwel een revolver, waarmede hij twee schoten loste op den sherif, die doodelijk getroffen neerzeeg.

Dansende gewassen.

 – Een der merkwaardigste voortbrengselen van Mexico is de dansende boon. In elke schil groeien drie van die boonen. Zij zijn dikwijls vertoond door Amerikaansche goochelaars, die ze op eene tafel legden, waar ze dan onmiddelijk begonnen te rollen en te dansen en sprongen van wel een paar duimen hoog maakten. Vroeger dacht men dat dit eene tooverachtige werking van die boonen was, maar professor Riley heeft ontdekt, dat er eene zeer eenvoudige oorzaak voor dat springen is, namelijk de larve van eene mot – de „Grapholita Sebastiana“ – die er in dringt en, door haar kop tegen het binnenste van de boon te stooten, deze doet opspringen.
 Eene Amerikaansche galnoot maakt zelfs nog zonderlinger bewegingen, uit dezelfde oorzaak. In die galnoot huist de larve van een vlieg – „Gynips Saltatorius“ – die zulk eene spierkracht bezit, dat zij, door zich om te keeren, hare tijdelijke woning een afstand twintigmaal grooter dan haar eigen diameter doet opspringen.

 – Iemand uit Dublin had onlangs een biljet voor het naar New-York bestemde stoomschip Fentonie genomen en de trein, die hem op den juisten tijd naar Queenstown moest brengen, gemist. Dadelijk nam hij voor f 600 een extratrein, die hem in den ongelooflijk korten tijd van 3 ½ uur van Bublin naar Queenstown (45 mijlen) bracht. Juist op het oogenblik dat hij in Queenstown aankwam, stoomde echter de Fentonie de haven uit. De man liet zich echter niet' afschrikken, maar huurde een snelvarend stoombootje en het gelukte hem ook werkelijk de Fentonie te bereiken, voor zij in volle zee kwam. Toen hij aan boord kwam. werd hij, door zijn medepassagiers met gejuich ontvangen.

– – –

 – Aan een pas verschenen lijvig boekwerk, getiteld: „Puissance militaire des Etats de l’Europe„ zijn eenige afschrikkende getallen ontleend, die in ronde cijfers de kosten van „Oorlog en Marine„ – dienst ’9l – der groote mogendheden aangeven.
 Rusland staat boven op de lijst met ruim 600 millioen, dan volgt de Fransche republiek met 430 millioen, Engeland 415 millioen, Duitschland 350 millioen en Oostenrijk 106 millioen. Het arme Italië sluit de rij met 180 millioen.
 Alle sommen zijn herleid tot Hollandsche guldens, en maken tezamen 2171 millioen gulden.

– – –

Voor hoeveel wordt er gemiddeld per jaar door brand vernield?

 In de Vereenigde Staten voor 276 millioen, in Rusland voor 167 millioen, in Groot-Brittanje voor 109 millioen, in Duitschland voor 42 millioen, in Frankrijk voor 38 millioen, enz.Politiek Nieuws.Nederland.

Uit de Staatscourant.

 Kon. besluiten. Benoemd tot subst.-griffier bij de arr. rechtbank te Assen mr. J. de Jonge, laatstelijk lid van den raad van justitie te Padang, thans met verlof, wonende te Meppel; tot vice-president der arr.-rechtbank te Rotterdam, mr. P. A. J. Bouvin, thans rechter in gemeld college.

 – Bij kon. besluit is mr. L. Besier, referendaris adviseur bij het Muntcollege, voor 1893 aangewezen als plaatsvervangend lid van het Muntcollege.

 Pensioen verleend aan: G. Spithof, weduwe van den gewezen commies 1e kl. bij ’s Rijks belastingen G. R. Zijlstra f 195; J. F. Eekelaer, ontvanger der invoerrechten en accijnzen f 748; H. C. Trjjssenaar, kommies bij ’s Rijks bel. f 524.
 De 2e-luit. P. W. Alstorphius Grevelink, van het 8e reg. inf., is op nonactiviteit gesteld.
 Benoemd met 1 Jan. tot commandanten: 1e art.-comm. de comm. officier van het 1e reg. vesting-art.; 2e id., de comm. officier van het 2e reg.; 3e id., de comm. officier van het 3e reg.; 4e id., de comm. officier van het 4e reg.; 5e id., de comm. officier der onderdeelen van het 2de regt. vesting-art., in garnizoen te Naarden; 6e id., de comm. officier der onderdeelen van het 4de regt. vesting-art., in garnizoen te ’s-Gravenhage; 7de id., de comm. officier belast met het bevel over de pantserfort-comp.; tot commandanten onderscheidenlijk in het 1ste, 2de, 3de en 4de genie-comm., de comm. in het tegenwoordige 1ste, 2de, 3de en 4de genie-comm.
 Aan mr. W. A. baron van Verschuer, raad-adviseur bij het dep. van w. h. en n., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als Rijkscommissaris bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmpij.
 Wetsafkondiging. De „Staatscourant“ van l/2 Jan. bevat: 1o. de wet van 30 Dec. jl., waarbij de termijn voor het verplichtend stellen van het lager onderwijs in vrije en orde-oefeningen wordt verlengd; 2o. de wet van 31 Dec. jl., tot vaststelling van het bedrag der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen.

Geneeskundige raden

 In de vergadering van den Geneeskundigen Raad voor Noord-Holland is de vraag ter sprake gebracht, of cholera nostras onder de besmettelijke ziekten moet worden gerangschikt. De meeningen waren daarover verdeeld. En omdat de zaak niet uitgemaakt was, bestreed Dr. Saltet ten sterkste de methode, die bij de jongste epidemie gevolgd was, om ook de gevallen van nostras te publiceeren. De wet eischte dit niet, en men zou er aan de havensteden groot stoffelijk nadeel mee berokkenen; want „nostras“ komt elk jaar voor, gemiddeld met 130 gevallen en men zou dus moeten voortgaan met de openbaarmaking tengevolge waarvan de haven Amsterdam den naam zou krijgen van een stad, waar voortdurend cholera heerscht.

Besmettelijke ziekten.

 In de vergadering van den geneeskundigen raad van Overijsel werd een voorstel van den voorzitter aangenomen om den minister in overweging te geven: 1o. het tijdperk waarna men het gevaar voor besmetting bij diphteritis geweken acht, te verlengen; 2o. dat de aangifte van besmettelijke ziekten door de geneeskundigen geschiedt, en 3o. dat tegen het groote gevaar van de besmetting der tuberculose maatregelen worden genomen, d. w. z. dat de tuberculose wel niet onder de besmettelijke ziekten wordt opgenomen, omdat het een chronische ziekte is, maar dat men slechts het gevaar voor de besmetting moet trachten te beperken.

Kamerverkiezing te Rotterdam.

 De Katholieke kiesvereeniging „Recht en Orde“ te Rotterdam, heeft Zaterdag-avond tot candidaat voor ’t lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld mr. J. Mascheck.

België.

Frankrijk en België.

 Wat de handelsbetrekkingen met Frankrijk betreft, zal de Belgische regeering zich vergewissen of de verwerping der Fransch–Zwitsersche overeenkomst beschouwd moet worden als met zich brengende Frankrijk’s weigering, met België in onderhandeling te treden. Indien, wat zeker schijnt, Frankrijk’s antwoord in dien zin uitvalt, zal aan Belgie niets overblijven dan zijne vrijheid te gebruiken om te handelen zooals zijne belangen vereischen. Men weet, dat er op dit oogenblik geen enkele band bestaat tusschen België en Frankrijk, doch alleen een eenvoudige modus vivendi, waaraan elk oogenblik een eind kan worden gemaakt.

Duitschland.

De werkstaking.

 Zaterdag waren 15,000 werkstakers of meer dan de helft van het geheele aantal mijnwerkers. De gouverneur Nasse en de landraad lieten aan alle mijnen politieverordeningen aanplakken. Bij de mijn Maybach hebben de werkstakers groote buitensporigheden bedreven téegenover de werklieden die aan den arbeid wilden gaan.

 – Naar hetgeen uit Berlijn wordt gemeld, heeft het overal hij de werklieden verwondering verwekt, dat de mijnwerkers in het Saargebied tot arbeidstaking zijn overgegaan. Men begrijpt niet, hoe zij daarmede onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden op succès kunnen hopen. Het is bekend, dat zij geene middelen bezitten, althans niet zooveel dat eenige duizenden werkstakenden eene week lang ondersteuning kunnen genieten. Aan toezending van geld uit het buitenland valt niet te denken, omdat het bestuur der socialistische partij niet voor hen kan opkomen. Evenmin kunnen zij rekenen op den mijnwerkersbond voor Westfalen en de Rijnprovincie. Uit Frankrijk kunnen zij met voldoende zekerheid verklaringen van adhaesie tegemoet zien, maar daaraan hebben zij niet veel. De Belgen hebben hun geld zelven noodig; de meesten hunner hebben niets. Oostenrijk komt in het geheel niet in aanmerking. En wat Engeland betreft, de Engelsche mijnwerker is alles behalve gezind om zich voor de Duitsche kameraden eene eenigszins beteekenende opoffering te getroosten.

 – Eene dynamiet-bom is Zaterdag-morgen voor de kazerne der politie te Gelsenkirchen ontploft; alle deuren en vensters werden verbrijzeld, maar als door een wonder werd niemand gewond. Men gelooft dat werkstakende mijnwerkers den aanslag pleegden.

 – De voorzitter van de Vereeniging tot verdediging der rechten van Rijnsche mijnwerkers, Warken, is in hechtenis genomen en door den rechter van instructie verhoord.

 – Omtrent de door ons vermelde vergadering van afgevaardigden der Beiersche centrumpartij wordt nader aan de „Germania“ gemeld: De volledige eensgezindheid der centrumpartij is schitterend aan den dag gekomen; want het bleek dat de partij nog altoos aaneengesloten staat en dat er niet valt te denken aan succès op pogingen om haar te doen uiteenspringen. Uit de beraadslagingen is dit voldoende gebleken. Natuurlijk werden er wenschen uitgesproken en daarop zal hij de samenstelling van een ontwerp-programma waartoe besloten is, worden acht gegeven. Dit ontwerp zal niet uitsluitend handelen over vraagstukken die op Beieren betrekking hebben, maar over alle gewichtige quaestiën. Hiertoe is eene commissie ingesteld, die tevens als Beiersch lands-comité zal fungeeren en binnen ongeveer zes weken eene Beiersche vergadering zal bijeenroepen.

 – Te Hamburg vonden dezer dagen te gelijker tijd tien druk bezochte volksvergaderingen plaats, waarin op een democratische herziening van het regeeringsstelsel der Vrije Stad werd aangedrongen. Ook werden moties aangenomen tegen de verhooging van de belastingen welke het volk drukken, en tegen de vergrooting der militaire lasten.

 De Duitsche centrum-afgevaardigde dr. Lieber heeft te Montahaur, in de afdeeling van de „Volksvereeniging voor het katholieke Duitschland“ in eene rede over het legerontwerp verklaard, dat het centrum voor het legerontwerp alleen zooveel geld en manschappen wil toestaan, als noodig is, om bij wettelijke invoering van den 2-jarigen diensttijd, de tegenwoordige legersterkte te behouden. In zijn tegenwoordigen vorm is'het ontwerp onaanneembaar, en het valt als de regeering op dezen grondslag geen schikking treffen wil.

Het Welfenfonds.

 De „Vorwärtz“, het orgaan der sociaal-democraten, doet mededeeling van 100 quitanties, die in ’t bezit der redactie zouden zijn van betalingen, welke uit het Welfenfonds zouden zijn gedaan. De namen van hen, die de gelden ontvingen, worden niet genoemd, maarde personen worden toch aangeduid. Volgens deze kwitanties zouden uit het Welfenfonds betalingen zijn gedaan aan vele hooggeplaatste ambtenaren. Ministers van Zuid-Duitsche Staten, een voormalig Pruisisch minister van financiën, generaals, vleugel-adjudanten, de redacteurs van nationaal-liberale en conservatieve dagbladen en van een Fransch dagblad, hebben gelden ontvangen.
 Er zijn betalingen gedaan aan Beiersche, Wurtemburgsche en Pruisische afgevaardigden, zoowel voor als na 187O. Twee hooge staatsambtenaren, een onder-ambtenaar van koning Lodewijk II van Beieren, een groot Zuid-Duitsch dagblad en drie afgevaardigden van den Beiersehen Landdag, ontvingen op denzelfden dag (21 Juni 1886) sommen uit dit fonds.

 – Uit Offenburg, in het groot-hertogdom Baden, wordt gemeld, dat het eerste geval van vergoeding voor onschuldig doorgestane voorloopige hechtenis zich aldaar heeft voorgedaan en dat de Badensche regeering zich bereid heeft verklaard om, indien er van rijkswege ten opzichte van vergoeding aan onschuldig veroordeelden geene regeling wordt gemaakt, eene algemeene regeling voor het groothertogdom in te voeren. Het betrof hier een landbouwer, die met twee anderen in hechtenis was genomen, omdat een jachtopziener hen onder eede had beschuldigd van jachtdelict en kwetsing. Het bleek, dat zij aan dit alles ten eenenmale onschuldig waren, en nu is aan ieder hunner een bedrag van 120 mark toegekend.

Frankrijk.

 – Reeds is de commissie voor de socialistische agitatie onderling verdeeld. De met ophef aangekondigde betooging op den dag der heropening van de Kamer vindt weinig instemming. Alleen is men het eens, dat de socialisten over het geheele land zich moeten verbinden bij de aanstaande verkiezingen voor geen enkelen der tegenwoordige afgevaardigden te stemmen, en dat de arbeiders dagelijks een halven stuiver voor de verkiezingskosten van een vertegenwoordiger zullen bijdragen.

 – Baron Alphonse de Rothschild heeft aan het armbestuur te Parijs een millioen ten geschenke gegeven, onder bepaling dat de intrest dier som zal dienen om gaven te verstrekken aan behoeftige kraamvrouwen, die in een der hospitalen bevallen zijn.

Arbeidsraden.

 De Fransche wet op de scheidsgerechten trad dezer dagen in werking. Werkgevers en arbeiders mogen hun geschillen onderwerpen aan een verzoeningscommissie of, als deze tot geen besluit komt, aan een scheidsraad. Iedere partij geeft den plaatselijken „juge de paix“ kennis van het geschil. Heeft deze vrederechter de kennisgeving der eene partij ontvangen, dan waarschuwt hij onmiddellijk de andere. Heeft deze niet binnen drie dagen geantwoord, dan wordt verondersteld, dat zij een scheidsgerecht weigert. Neemt zij een scheidsgerecht aan, dan worden er door elke partij ten hoogste vijf afgevaardigden benoemd. Deze vergaderen onder voorzitterschap van den vrederechter. Kunnen deze gedelegeerden het niet eens worden, dan benoemen zij een of meer scheidsrechters. Wordt de zaak dan nog niet beslist, dan wordt een opperscheidsrechter benoemd door den hoogsten civielen rechter van het district. Het bestuur der gemeente, waar de werkstaking plaats heeft, moet kosteloos de lokalen in gebruik afstaan voor het houden der vergaderingen van de scheidscommissie. Gedelegeerden en scheidsrechters moeten allen Fransche burgers zijn.

Engeland.

 – Over Ierland schrijvende, zegt de „Köln. Zeit., dat het noodlot als een looden kogel hangt aan de voeten der mannen, die een verzoening met Ierland willen tot stand brengen.
 In 1882 ontsloeg Gladstone de aanvoerders der Landliga, Parnell en Davitt, uit de gevangenis, deed den Ieren de concessie om den staats-secretaris Forster terug te roepen en gaf hun nog meer bewijzen van verzoeningsgezindheid. En wat was het antwoord? De boden van den nieuwen vredebond, lord Cavendis en Bürke, werden in ’t Phoenixpark op klaarlichten dag vermoord.
 Nu, eenige weken geleden, opende John Morley zijn toehoorders te New-Castle het vooruitzicht op een blijde Kerstboodschap, en werkelijk werden twee dagen vóor Kerstmis vier wegens moord in de gevangenis vertoevende Ieren, Coll, Magee, Roarty en Rogers, uit den kerker te Monntioy ontslagen. Zij waren wegens deelneming aan den moord op den inspecteur van politie Martin te Gweedore in 1889, tot 10, 7 en 5 jaren gevangenisstraf veroordeeld. Zaterdag kwamen de begenadigden in hun woonplaats Gweedore aan, ongeveer op hetzelfde oogenblik, dat hun vrienden en geestverwanten te Dublin dynamiet deden ontploffen en een nieuwen moord op hun geweten laadden.
 Zal nu Gladstone de dwangwet weder invoeren, of zal hij de gratie, die zich voorshands tot de boosdoeners van Gweedore bepaalde, ook uitstrekken tot de „dynamiethelden“ dr. Gallagker en Genogm? Dit laatste is blijkbaar de wensch der Fenians. Zij willen door hun terrorisme volledige amnestie afdwingen.
 Intusschen heeft men nog niet het geringste spoor van de daders ontdekt.

 – Te Cork werd, onder voorzitterschap van den burgemeester, een druk bezochte vergadering gehouden, in welke op voorstel van den anti-parnellistischen afgevaardigde Healy eene motie aannam, waarin haar afschuw van de laaghartige misdaad te Dublin werd uitgesproken.

 – Op de jaarlijksche vergadering van de tunnelmaatschappij te Londen verklaarde de president, dat het nieuwe Kabinet en het nieuwe parlement gunstig voor de onderneming gestemd zijn.
 Het hart gelooft graag dat het wenscht en zoo zullen de voorstanders van een tunnel onder het Kanaal wel niet meer dan een wensch hebben uitgesproken toen zij dit verklaarden. Het nieuwe ministerie zal wel evenmin als het Engelsche volk verlangen, juist nu met de overburen eene nauwe ontbintenis aan te knoopen.


 Tot Engeland’s koningin richt de „Moniteur de Rome“ eene uitnoodiging. Als koningin Victoria bij hare komst in Italië een bezoek brengt aan koning Humbert, kan zij op het Vatikaan van een niet minder eervolle en grootsche ontvangst verzekerd zijn.
 Een ontmoeting van Engelands koningin met den paus zou een zeldzame gebeurtenis wezen.

 – Betreffende de reis van koningin Victoria naar Italië, zegt de „World“ het volgende:
 „De reis naar het vasteland, die de koningin ieder voorjaar onderneemt, kost steeds gemiddeld 120,000 gulden. De koningin denkt thans naar Florence te gaan en een harer hofbeambten is in onderhandeling geweest over den huur eener villa aldaar. De eigenaar van de villa vroeg evenwel een huurprijs van 10,000 gulden per week. Dit werd geweigerd. Lady Grawford heeft thans haar landhuis „Villa Palmiere“ der koningin als verblijf aangeboden. Dit aanbod is aangenomen.“