Pagina:Limburger Koerier vol 077 no 063.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
LIMBURGER KOERIER, MAASTRICHT. — WOENSDAG 15 MAART 1922 5TELEGRAMMEN.


Rusland’s betalingen.

 WARSCHAU, 14 Mrt. (B. T. A.)
 De Sovjets betaalden in goud en edelgesteenten het eerste gedeelte der schadevergoeding van tien millioen goudroebels voor de beschadiging van rollend spoorwegmateriaal, aan Polen toekomend.

 BUCHAREST, 14 Maart (B. T. A.)
 De Sovjetvertegenwoordiger Karakan verklaarde in een interview, dat Rusland thans niet de schulden der vroegere regeeringen kan betalen[,] maar zich daarvan toch wenscht te kwijten, en, als het kredieten vraagt, daarvoor serieuse garanties zal bieden.Het oproer in Zuid-Afrika.

 JOHANNESBURG, 13 Maart (Reuter.)
 De regeeringstroepen rukken vooruit op bevredigende wijze. Duizenden rebellen zijn gevangen genomen. Na de inntming van Benoni is ook Brakpan door de regeeringstroepen genomen. Het rebellen-commando, dat zich te Fordsburg heeft verschanst, kreeg tot Dinsdagochtend tijd om zijne stellingen te ontruimen, onder aanzegging dat het anders gebombardeerd zou worden.

De eisch der V. S. aan de Geallieërden.

 BERLIJN 14 Maart.
 Het Berliner Tageblatt verneemt uit Washington dat de Ver. Staten bereid zijn om op bepaalde voorwaarden den eisch tot uitbetaling van de 960 millioen Rijnsche bezettingskosten uit te stellen of te verlagen. Wat dit betreft heeft Boyden een ver strekkende volmacht. Doch tevens heeft hij de strenge opdracht niet te treden in een doorelkaarhaling van de Duitsche en de geallieerde schulden aan de Ver. Staten.Twistziek Servië.

 PARIJS 14 Maart.
 De Matin meldt uit Belgrado dat de Zuid-Slavisch regeering besloten heeft een ultimatum te richten tot Bulgarije om de onmiddellijke ontbinding te eischen van alle Macedonische revolutionnaire organisaties in dat land.
 Tegenover Hongarije maakt de Servische pers van grens-incidenten gewag en eischt daarvoor voldoening.De Grieksch-Turksche kwestie.

 ATHENE 14 Mrt.
 De corr. der Morn. Post alhier zegt dat Griekenland bereid is Smyrna voor de Turken te ontruimen op voorwaarde dat Constantinopel onder internationaal beheer blijft en Thracië aan Griekenland verzekerd blijve.Eeuwfeesten te Rome.

 ROME, 14 Mrt.
 Ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der heiligverklaring van St. Ignatius, Franciscus Xaverius, Philippus Nerius, St. Isidore en de H. Theresia is een processie door Rome's straten gehouden met de relieken van Philippus Nerius patroon der stad ,die een buitengewonen luister had. Het lijk is nog zoodanig bewaard, dat borstkas armen beenen en voeten hun natuurlijken vorm bewaard hebben. Het regende bloemen op de reliekkas, die in een wolk van wierook werd rondgedragen.Belgie en Luxemburg.

 BRUSSEL, 14 Mrt. (part.)
 Ter gelegenheid van het sluiten der Belgisch-Luxemburgsche overeenkomst heeft Koning Albert aan de Groothertogin Charlotte van Luxemburg het grootkruis der eopolds-orde toegekend.


NAGEKOMEN NIEUWS.

MAASTRICHT. Moedereursus.

De in uitzicht gestelde moedercursus te LIMMEL zal a.s. Donderdag 16 Maart om 8 uur een aanvang nemen in- het patronaatsgebouw,, De rechtbank te Maastricht.

Door de arrondissementsrechtbank te Maastricht is, ter vervudJing eener vacature van rechter in haar , ,>:!, eire, de navolgende aiphabetiaohe lijst van a i.,7-veLinp opgemaakt Mr. Th. van Doorninck subsi ituut-griffier bij de arrondissementsrechtbank te Zwolle; Jhr. Mr. E. J. Strak van Linschofen substituut-«riffier bij de arrondissementsrechtbank te Breda; Mr C. C. Tieleman KTiffier bij het kantongerecht te Gonn- Km Mr! A N. Kulen. advocaat m procureur en rechter plaatsvervanger te Amsterdam is met _£t ?o? afgevallen te*en een van bovengenoemde candidaten. ,

Filmnieuws. - Naar de directie der Cinema Pathé ons meedeelt heeft Katholiek MaastncM zóó weinig belangstelling aan den dag gelegd voor de vertooning van de film „Leven en stervenjran den H. Franciscus", dat er alleen hedcnmumd dag om 5 ure nog een voorstelling van zal gegeven worden. Morgen gaat de film. ofschoon ze voor langeren tijd was gehuurd, terug. Aanmoedigend kan een dergelijke ervaring voor teen goedwillende bioscoop-directie inderdaad mei worden geacht! Agenda

'WOENSDAG 15 MAART - Ledenvergadering Ked. li K Bond van Handels- Kantoor- en Winkelbedienden St. Franciscus van -Maas fcricht; spreker bondsvoorzitter A. v. Hamersveia, Leo Stichting, 8_ uur _amp .„nor WOENSDAG 15 MAART. Repetitie dameskoor Maastr. Oratoriumvereemging, Sted. Muziek MAART Vergadering Pluimveehouders; Lokaal „Aux Peys Bas*', s avonds 16 MAART. Ranetiti» heerenkoor Maastr Oratoriumvereepïging. Sted.Muziekschool 8 noNDFRDAG 16 MAART n.m. 7 1/2 mr» gade°SvfkbSnd „God en Ons Recht" Stichting d9zSG IC> MAART. »?g*&£ë& SStToseïh" ïieddeRStiS;ting de Stuers 6 1/2 ÜUÏ. . VALKENBURG. DE DERDE ORDE.

Met groote plechtigheidM., * £ PJoJW»* feest met Pausel.ken Zegen en Te Deum beslo herdenking ging een vooraf, waarbij de predicaües werden gehouden door ZeerEerw Paters Minderbroeders te Maas werd dit kerkelijk feest dta «OW» dag door een. feestavond in de zaal Falcoberffa waarbij als spreker optrad de ZeerEerw Pater Franciscaan Dr. Cassianus Hentzen,_ die m «« fende siotoredicatie hield over St. Franeiscus m .Verband met het wezen der Derde Orde m huidige maatschappij. . ... Voor afwisseling was ook kezorgd. Eenige aiiei tanlen, die hun sporen reeds lang verdiend nco ben, wisten de bezoekers —er waren er ongeveer IO.JO van heinde en verre toegestroomd — op aan «ename, kunstvolle wijze afleiding te verschaften De gehouden collecte ten bate der Franciscaan sche missies in China bracht een flink bedrag op Een uit volle borst gezongen feestlied op St. Fran <*b_cus, besloot deze welgeslaagde .eestvergadering HEERLEN. Shackleton-film.

In het Hollandi a-Theater . (Saroleastraat) draait heden- en Donderdagavond de z.g. Shackle ton-film welke een zeer interessant beeld geeft van de Zuid-pool-expediiie van 19Ï4 tot 1917 i dooiden onlangs plotseling overleden poolreiziger Sir Ernest Shacklcton. Deze wetenschappelijke rolprent maakt een gunstige uitzondering,op hetgeen gewoonlijk door den bioscoop wordt geboden, we; halve wij gaarne aanbevelen ze te gaan zien. De Shackieton-film zal ongetwijfeld ook nen die au ders niet tot de geregelde bioscoop-bezoekers be oooren interesseeren Ter aanvulling van het programma wordt beide avonden ook de goedgeslaagde Heerlensche film "•egeven — reden te meer om dan eens het Hollan u.a-theater binnen te gaan. KERKNIEUWS. Zilveren priesterfeest.

Te VENLO iierdenkt de zeereerw. pater Marcolinus Houtmortels, een Roermondenaar van „eboorte, van de Orde der Duitsche Dominicanen zijn zilveren priesterfeest op den feestdag van St. Joseph. Pater Ecutmortels is in Venlo een zeer bemind priester. ONDERWIJS. Bevorderd.

Bevorderd tot arts aan de rijks Universiteit te Groningen de heer J. Wishaupt te MAASTRICHT. LANDSVERDEDIGING. Militaria

De 2e luitenants vaiV Andel, van Hattum "n Berenschot van het 13e regiment infanterie zijn overgeplaatst bij het 2e regiment infanterie. De le luitenant Dommisse van het 14e regiment infanterie is overgeplaatst bij het 2e regiment infanterie. ° De sergeant le kl. Reinders cm de sergeanten Schippers, Goerts, Damoiseaux en Nijst van h°t 13e regiment; infanterie zijn overgepiaatst bil bet 2e regiment infanterie. J De arbeid in proodbakkerijen

De minister van Arbeid heett aan de bakke.vsgezeilen-organisatiea meegeueeid, dat hij besi<>- ten neeft aan bedrijven met _ of meer gezellen .ue te staan, reeds om 3 uur met voorarbeid te _>eginnen en l/a van de gezellen om 5 uur te iaaanvangen. De minister meent, ofschoon de Arbeidswet nog met gewijzigd is> en nachtarbeid te moeten toestaan, omdat door het ontbreken van een ver koopverbod (vóór 10 uur des morgens) de nadeeien voor het groeibedrijf thans erger zijn dan na een eventueele wijziging. De vier bakkersgeeëUennonden t.w. de Algemee ne, R.-Katholieke, Christelijke en Neutrale, hebben zich Zaterdag jj_ over dit ministerieel besluit verstaan. Zij __-n net met den minister oneens «n houden zich er van overtuigd, dat eventueele toepassir-,v van 's ministers "besluit, ernstige moeilijkheden m het bakkersbedriji' tengevolge zal hebben. Begoten werd zich gezamenlijk telegrafisch tot den minister te wenden om alvorens toepassing zal plaats hebben, door hem gehoord te worden. Samenvoeging.

N. V. V. en A. N. y js]aai. y, d. verneemt, is men verleden week tusschen deze Bonden tot een overeenstemming Kefeomen, die zal leiden tot een fusie. RECHTZAKEN. Rechtbank te Maastricht

Zedenmisdrijf. VAALS - ue Rechtbank veroordeelde Dinsdag den 41 jarigen mijnwerker J. Sm ter zake overtreding van de artt. 242 en 24b VV.v.Str tot 2 jaar tevangenisstraf. De eisch luidde 4 jaren gevangenisstraf.

Diefstal. — BORN. __ De jonge Duitscher J. Sch., thans gedetineerd, werd ter zake diefstal van een drie tal kelken uit de kerk alhier, ver oordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De eisch was gew6est 2 jaren. FINANCIëN. WISSELKOERSEN TE ROTTERDAM.

Londen f 11,48 1150 Berlijn f 0.98 f l.oöj' Parijs f 23,35.f 23,47 i België t 21.62 i f 21 g_ 1/2 DIVERSE NOTEERINGEN.

Dollars (bankpapier) 2,66 2.C9 — Marken bank papier groen en rood 0.974 1.05 — Kronen (bil jetten vun kr. 1000 t)er kr 100) 0,03 i 0.04 - Bel, gtsch francs bankpapier 21,65 21,85 — Engelsch ofo-kP<^P 3or 6 11,5° - Fransch bankpapier _Jó.OO i_ó.Q\) Familiebericht

I O, Heden overleef tot onze diepe droef- 1 _,* dw voorzien van de genademidde- 1 I len der H. Kerk, onze innig geliefde broe- 1 | der en oom de Heer fe. JOANNES PETRUS HUBEETUS M in den ouderdom van bijna 72 jaar. De bedroefde familie, i Wij bevelen zijne zjel in Uwe godvruch- 1 H Maastricht, 14 Maart 1922. De plechtige lijkdienst, gevolgd door de I I begrafenis, zal plaats hebben op Vrijdag § I 17 Maart a. s. te 10% uur, in de Hoofd- | H parochiale kerk van den H. Servatius. Bijeenkomst ten sterf huize Groote I I Gracht 31 te kwart na 10 uur. 5708 I Verzoeke van rouwbeklag verschoond te I I blijven.

Advertentie

ROUWQOed verft in 24 uur JOH. STEQEMUiS, Heggenstraat 16—18, Maastricht. TeL 816. Grootste Stoomverver ij in Limburg. 3302 VanaS 6 Maait 15 pCt, prijsverlaging op alle goederen. Voor de deelneming hetoond tijdens de ziekte en bij het overlijden £van Mevrouw P. C. HUENGES geb. FLORE BERLÏER betuigen wij onzen hartelijken dank. _._ Namens de familie, 5G84 P. g. HUENGES. t + De plechtige zeswekendienst zal plaats + hebben in de parochiekerk van O. L. Vrouw- Donderdag den 16 Maart a. s., om 8 1/2 uur. Advertentie

Raspaard te koop Een raspaard oud 5 jaar te koop. Adres Spijkers, Wilhelminaplein, Heerlen. 5704 Inboedel. Wegens vertrek naar buitenland voordeelig te koop nette inboedel. Adres Kleine Gracht 81, Maastricht. 97 Te koop- elegante witte kinderwagen (merk Brennabor), een nieuw heerenrijwiel (merk Dür kopp) en een groote gebr. kachel. Neumann, Vaals, Maastrichterlaan no. 12. 5695 Advertentie

'*T T a-B B9__i _________ ▼ __S_j_9^ __$% i Advertentie

BEKEIMAf.II, DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE VAALS maakt, bekend, dat ter voldoening aan artikel 7 der Onteigeningswet de stukken bedoeld in artikel 6 dier wet, betreffende aanleg van een tramweg Wylré—Gulpen—Vaals ter secretarie der gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van 18 Maart tot en met 7 April 19-22. Beanghebbenden kunnen gedurende dien termijn alsmede gedurende acht dagen na verloop van bezwaren'tegen dc voorgenomen onteigening en het plan van het werk schriftelijk inbrengen bij den Minister van Waterstaat. Zij, die dit bij hun bezwaarschrift verlangen, zullen in da gelegenheid worden gesteld .hunne bezwaren mondeling toe te lichten. VAALS, den 15 Maart 1.22. De Burgemeester der gemeente Vaals,- -5696 Hub. J. RHOEN. "lÖÏLMOIA THËATEif _r__i__,ir_lL__W» Hier geldt hef spreekwoord niet „Eerst Napels zien en dan sterven" : DOCH „EERST SHACKLETON ZIEN EN DAN STERVEN." Het publiek wordt er nogmaals aan herinnerd, dat de voorstellingen aanvangen om 6 uur en om 8 l/2uur. De bezoekers van 6 uur worden beleefd verzocht wanneer de voorstelling is afgeloopen, de zaal te verlaten om plaats te maken voor de bezoekers van de 2e voorstelling. 5699 DE DIRECTIE. De kassa is geopend om i U/a uur. Schoencrême „•n Inspiratie" THËPAXTOLISH"- ü-° Hl.V_.B3.rt I Syndicaats Cement 1 Wederom tegen CONCURREERENDEN prijs in de van ouds bekende DUITSCHE merken verkrijgbaar. Nederlandsen Gemetvt Syndicaat Vertegenwoordiger ivoor Zuid-Lim- I E. J. H. PENNERS H Emmapleln 6, — Heerlen. Advertentie

Degelijke Arbeidskrachten voor Kantoor, Magazijn en Bewakingsdiensten zijn steeds verkrijgbaar bij de Arbeidsbeurs voor dem Oud-Ind. Militair, Oude Varkensmarkt 41, Telef. 1867. te Nijmegen. 47fi3 Gevraagd voor terstond een PICCOLO. Restaurant Du Casque, Maastricht. 5C97 ■■, Meid Huishoudster gevraagd door alleenwo nend lieer R. K. te Eind hoven. Tweede meisje aanwezig. Aanmelding Parklaan 10. 5701 Dienstbode Voor 1 April dienstbode vraagd, bekend met de keuken. door Mevr. Schreurs, Minckele' str. 18, Maastricht, 96


ROERMOND.

De broodprijs. — In een Maandagavond gohoii. Aen, vergadering der bakkerspatroonsvereeniging in onze stad is besloten de prijs van het brood alsnog niet te verhoogen.

De drank. — Een troepje jongelui, met cognacflesschen (gevuld) in hun zakken, terugkeerenu uit Duitschiand, kregen, overvol van het vocht, hooggaande ruzie, zoodat zekere E. uit Azenray bewusteloos werd geslagen.

Slachthuis. De prijzen van het vee zijn deze week wederom dalend en noteeren : vet vee prima kwaliteit per halve K.G. 60—65 et. ; vette varkens per K.G. levend gewicht 75—80 et. ; vette varkens per K.G. slachtgewich. 80—90 et. ; vette kalveren per K.G. levend gewicht 70—90 et.


 Mutatie. – Dhr. H. Delsing, teekenaar op het kadaster te Roermond, wordt met ingang van 15 Maart overgeplaatst naar Den Haag.

Agenda.

WOENSDAG 1 kiLu.i. Maandelijksehe vergadering R. K. Bouwvakarbeidersbond St. hzej afd. Heerten, Ons Voikshuis, Emmasraat 7 uur s avonds. Andere gemeenten.

- AM» n_NRALiI£. — Ten nadeele van H. CL werden m den nacht van Vrijdag up waterdag een zestal kippen ontvreemd. De afgesneden Koppen werden «gr plaatse teruggevonden.

inbeslagname. AMSTENRADE. Door den rijksveldwachter Somers werd jegens ongedekt vervoer van eën hoeveelheid jenever bekeurd zekere M. Q. te Oirsbeek. De jenever werd in beslag genomen.

Groene Kruis — AMSTENRADE. Zondag jlvergaderde in de zaal Royen de afd. Amstenrade van het Limb. Groene Kruis. De Secretaresse- Penningmeesteresse bracht haar jaarverslag uit en gaf verantwoording van ontvangsten en uitga-ven. De heer Vrijhof uit Sittard hield een leer rijke rede over tuberculosebestrijding «en kindersterfte. Door spreker werd vooral het nut bepleit van een moeder-cursus en sprak den wensch uit dat het afd. Bestuur voor dit doel een bedrag van f 25.— zou beschikbaar stellen. Na een woord van dank gebracht te hebben aan den spreker sloot de voorzitter deze nuttige vergadering met den Christelijken groet. R.K.W.V. en Kruisverbontd—AMSTENRADE.

Op Zondag 19 Maart a.s. houden deze vereenigingen hun gecombineerde jaarvergadering in de zaal Leunissen. Als spreker za_ optreden de Eerw heer Ritzen uit Heerlen m.;t het onderwerp; „Wij zijn er ook nog."

Bijna een eeuw. — BEEK. In het klooster bij de Eerw. Zusters overleed de oudste vrouw dezer gemeente, wed. Bours, geboortig uit Geulle. Op 11 Maart IL bereikte dit brave godvruchtig vrouwtje den leeftijd van 99 jaren.

Tekort aan krachten. — VIJLEN-VAALS. Reeds meer dan een half jaar zitten ouders en schoolkinderen op de aanvulling van eetn onderwijzersvacature te wachten. Dit zal in de naaste toe komst tot de onmogelijkheden gaan behooren, want zijn reeds een viertal studenten uit Vijlen iii studie voor onderwijzer, thans gaan weer een viertal leerlingen der openbare school alhier zich aan de studie voor onderwijzer of onderwijzeres wijden.

Prlesterjubilé - HELDEN — Op 25 Maart as zal onze Eerw. heer Pastoor G H. Gooien, zijn .O-jarig priesterjubilé vieren. Het zal den g-each ten jubilaris op dien dag voorzeker niet aan blij ken van belangsteling ontbreken. PANNINGEN.

Groene Kruis — ■ Door den Eerw. Heer G Hoest, professor aan het Missiesuis alhier, werd op de vergadering, van-het Groene Kruis eene in teressante lezing met lichtbeelden gehouden, over de missielanden der Eerw Pat. Laz. in /uid-Ain China en Abyssinie. De pater had een zeer tal rijk bezoek. De zaal was propvol. Allen keerden hoogstvoldaan huiswaarts. KOLONIëN. 20 personen verdronken.

ten postprauw met bestemming voor Ambon is nabij Saparoca gezonken. 20 plrsonen zito Vel dronken gelijk ult Weltevreden gemeldt wordt ARBEIDSBELANGEN. Moeilijke tijden. Uit de tabaksnijverheid.

ue hoofdbesturen van de samenwerkende wnkvT de *bfSlUJVei'heid len uact H(f h*P Van h6t couectief arbeidscon- NooJdSken p\ met ,de van den Ken £• _,^00nsbond eü üen Ned. R. K. IT^u^T^T^Z-tencinüe een voor vallen contrT; ;tg. iU üe Piaat. v__. i.tj. ; tep^«en* Daarna zal met spoed den voor_)erf>i,i 1 een m6uw arbeidscontract worza 7 in tot ï?'rtleLW6Ik Van tef kracht loon vanl Lip uer* In «wachtang van het verloop van «ken heeft het hoofdbeltuur van den ieraden om labaksbewerkersbond zijn leden aan den loonsvliat? mogelijke na 16 dezer aangebodat de te baarden, op voorwaarde «tronen reM Patroons naderhand de nieuw gtdioffen .coflecf.ieve averesnkomst nullen nale-. veil uu wel mol i___.bVv_i-__i_u-_ __.a_i_. lot __ uc_er ue axüei_.er_uonaen en en wei met iiomo a_c ia net Zuiden, zuilen z.cn met tegen een matige loonsvei.uginy verz.aen, doch m ac voorgestelde 15 procent Lwehsenen zij niet te treden. Advertentie

ADVEHTENIEN. Advertentie

WIE SCHENKT EENE BIJDRAGE OF WIE WIL GELD LEENEN tegen 4 pCt. rente met 1 jaar opzegg . vcor de op te richten Iste St. Antoniuskerk met pastorie te Zwartemeer (Drentsche Venen)? H. J. Petera, PasfWïr-o .richter WSHt. f«»d.. Advertentie

Belderscbe Gredietvereenigtng MAANBELIJKSCHE STAAT PER ULTIMO FEBRUARI 1922 Volgestort kapitaal f 14.000.000.- Statufair reservefonds „ 5.000.000.- Reserve beleggingen „ 300.000.- Denosito's ~ 18.726.317.. Crediteuren ~ 36.974.184.f Debiteuren „ 61.174.781.. Kas, munten, coupons, enz. ,; 3674.452.4 In disconto genomen hondelspapier enz. ~ 11.182.18' 5688 De Hoofddirectie : Mr. Dr. A. G. HEINEKEN. H VAN STRAATEN. VERPLAATST ; Electri-che varkens, en rundslagerij J. JEURiSSEN, STOKSTRAAT IC. MAASTRICHT, naar STOKSTRAAT 31. • Bestellingen worden aan huis bezorgd. NATUREL C/tT CHOCOLADE REEP Wanneer groote afètanden afgefsgd moeten worden mag deze niet ontbreken*. Verwekt cjeew dorst. ' NSAISON C. SCHNAfi£(-.L, _ MAASTRICHT. Voor terstond gevraagd, extern, een FLINKE VERKOOPSTER, tegen hoog salai*is. 570. Advertentie

MAI&OJM C. .AHWiU Scbapenmarki Bosch, vraagt voo. .spoedig een bekwami Gameskleermaker - (on;.. :>)on au to 35 gulden per u, Werkvrouw _, d rit ven rlen. —.— ii Rij wie. en _Ofi(! over nieuw le M;i> Heeren rijwiel rijwiel f 105 Luxe prach mei nog J piar gar Br. Fr onder nr, bur dezer ason er. u op hel NIEUW* üOEHLAD. Advertentie

|goß.___M___Ba_____________raL^^ HEDENMIDDAa OM 5 DUB : H LAATSTE VOORSTELLING H I LEVEN EN WERKEN I 1 van den E FRANCISKUS. I Kinderen hebben ook toegang. Aanbevelend STREEFT NAAR GEZONDE BEZUINIGING EN KOOPT UITSLUITEND I itee&ütot I ■ Caejur-X NIET IN SCHIJN MAAR IN WERKELIJKHEID DE GOEDKOOPSTE, OMDAT ZE KRACHTIGER IS DAN EENIG ANDER MERK. ONOVERTROFFEN IN VOLHEID VAN GEUR EN SMAAK.