Pagina:Limburgsch Dagblad vol 007 no 083.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

[J]an Rouschop. Jean Frerejean. Jan Rib[be]ns. Christiaan Baaden. Jules Wesly. Fr. [K?]aizer. Cornelus Coumans. Anna Paris. [Fe?]rry Willems. Elize Wilmet. Eddy Jas[pa?]r. Victor Koet. Johan van der Linden. [J]uliette van Norden. Agnes Pieters. An[to]inette De Jong. Kees Schassert, Bert. [L?]eon Branken.
 Violoncelle-klas.
 Robert Defoin. Chretien Bonfrere. Leo [S]ouren. Willem Semelin. Henri Smeets.
 PJiano-klassen.
 Cato Schmitz, Irma Swelsen. Anna Moers [Jul]ia Mutsaers. Josephine Bergervoet. Li[...]ea Wesly. Philippine Schmitz. Hubertine [...]efesche. Julia Nederveen. Elisa Berg[st]eijn. Hubert Urlings. Gertrude Lieben. [A]lphonse Franssen. Sophie Moers. Bertien [R]einders. Jo van Groenendaal. Max Wijn[g]aard. Johanna Vermaas. Kitty Ruyze[n]aars. Mia Schutgens. Johanna Schagen. [B]ertha Rosenveldt. Johan Lem. Miep Ruij[z?]enaars. Jeanne Leemans. Johanna Koet. [C]ato Janss. Marie Snel. Marie Paulussen. [J]ulia Rochett.e Catharina van der Ploeg. Jacqueline Schonbrod. Greta Moyboer.
 Blaasinstrumenten klas.
 Jean Maussen. Guillaume Meijer. Bernard Smit.
 Orgelklas.
 Klein.

 Agenda. — Dinsdag 8 April. 8 uur. Stichting de Stuers. Vergadering R. K. Bouwvak Arb. Bond St. Joseph.
 Dinsdag 8 April. 8.30 uur. Leo Stichting. R. K Vrouwenbond. Zesde en laatste cursusles van den Z.Eerw. pater v. d. Peet over Kerkgeschiedenis.

 Het nut van politiehonden. — De arrestatie van den Pool, die meerdere inbraken op zijn geweten heeft, door den agent Schils, is eigenlijk geschied door diens hond Bils, die den vreemdeling staande hield, toen deze de beenen wilde nemen op het commando „halt” van den politieagent.
 Dit voorval heeft weer eens het nut, neen, noodzakelijkheid aangetoond van goed afgerichte honden voor een politiecorps. Moge de politiehondenvereeniging er naar streven steeds meer gedresseerde honden klaar te maken voor den politiedienst, tot veiligheid van Maastricht en steun aan de bewakers orde.

 Duivensport. — Postduivenvereeniging „L’Espérance” locaal F. Colson, Akerstraat 11. Het opgeven tot lid en het opgeven der jonge duiven duurt tot Zondag 6 April. De jonge duiven worden op Donderdag 10 April voor het eerst ingekorfd naar Eisden, en Maandag 14 April naar Wandre. A.s. Vrijdag van 8—10 inkorven der oude duiven voor Hastier, waarop het eerste concours der oude duizen plaats heeft.

 Directeur. — Tot directeur der fanfare „Juliana” te Limmel is benoemd, inplaats van den heer Ubachs, die ontslag nam wegens overplaatsing, de heer Schouteten te Ulestraten.

 De Wielerbaan. — De Maastrichtsche Wielerbaan, vroeger gelegen op de grens van Limmel en Amby, en daardoor meer bekend onder den naam Wielerbaan Amby, is thans geheel gerestaureerd. Rondom de baan is een staantribune aangebracht, en tevens een flink aantal amphi-theatersgewijs gebouwde zitplaatsen. Het terrein rondom is geheel afgesloten, zoodat binnendringen door kinderen, zooals het vroeger gebeurde, uitgesloten is. Een mooie breede ingang loodt naar de baan, er is een bergplaats voor auto’s en voor rijwielen, kortom, alles is door den exploitant, den heer Visschers te Heerlen, oven smaakvol en geheel modern ingericht.
 Leden van do rennersclub „Veel Geluk” uit Heerlen hebbeu er Zondag ll. getraind. het reeds talrijk aanwezige publiek werd een gering entrée geheven. Er heerschte in de buurt een gezellige drukte.
 Zooals men weet, zullen de eerste wedsttijden op de nieuwe baan — zoo mogen we ze wel noemen, omdat ze jarenlang niet meer gebruikt is — plaats hebben op Paaschmaandag 21 April. Er zal gehouden worden een nieuwelingenwedstrijd, een internationale wedstrijd achter motoren, benevens sprint- en koppelwedstrijden. Ze worden opgeluisterd door muziek van de fanfare „Juliana” te Limmel. Er zal een groote toeloop te verwachten zijn. ook uit andere plaatsen, temeer daar de baan slechts 5 minuten verwijderd ligt van de trein- en autobushalte Limmel.

GEMEENTERAAD.

 Maandagavond vergaderde de gemeenteraad.
 Aanwezig 24 leden. Afwezig dhrn. Schöpping, Jos. en Jules Regout, mr. Vrijens, Renée de Babberich en Ceulen; de drie laatsten met kennisgeving.

Burgerlijk Armbestuur.      

 Op de meest eervolle wijze werd dhr. Charlier op diens verzoek ontslag verleend als voorzitter van het Burg. Armbestuur. Dhr. Charlier werd als lid van het Burg. Armenbestuur herkozen.

Begrooting 1924.      

 De VOORZITTER doet mededeeling van het standpunt van Ged. Staten en stelt voor de zaak in een volgende vergadering te doen. B. en W. zullen dan met een project voorstel komen.
 Dhr. UBAGHS schuift de verantwoordelijkheid op die groep van raadsleden, die daarvoor te voren reeds propaganda gemaakt hebben.
 Het voorstel wordt aangenomen.

Limb. Kunstkring.      

 Het verzoek van den Limb. Kunstkring om een subsidie van f 500.— voor de driejaarlijksche Zuidelijke tentoonstelling v. Beeldende Kunst, wordt verwezen naar de financieele commissie. Het verzoek om gratis een zaal voor de tentoonstelling beschikbaar te stellen, wordt gesteld in handen van B. en W.
 De overige ingekomen stukken worden naar de commissies verzonden of zullen bij de betreffende punten behandeld worden.

Wachtgeldregeling.      

 In behandeling komt het rapport der commissie voor de Soc. Aangelegenheden, aangaande de toepassing van de wachtgeldregeling.
 Mr. JANSSEN hoopt, dat in de toekomst de hoofden van takken van dienst de verordeningen zullen naleven. Het is zuiver goedigheid geweest, maar de gemeente zit met de moeilijkheden. Spreker dringt er op aan om eens eindelij kde organieke sterkte van het personeel vast te stellen.
 Mr. JANSSEN bespreekt nader den grondslag, welke de commissie heeft gesteld, welke na een minitieur onderzoek en belanghebbenden gehoord te hebben, gekomen is tot de conclusies, welke wij reeds uitvoerig gegeven hebben. Recht boven alles, maar wat is er nu overgebleven van ’t cijfer van f 57000 en het cijfer van f 20000 door het Departement van Nijverheid onder voorlichting van mr. Vrijens genoemd.
 Dhr. GREGOIRE nam in een uitvoerig betoog stelling tegen het rapport wat betreft de conclusie ten opzichte van J. H. A. v. Loo, gewezen fittershelper bij de Gasfabriek.
 Na een langdurige discussie, die wij om begrijpelijke redenen laten zwemmen, werd de conclusie va nhet rapport ten opzichte van v. d. Loo verworpen. Vóór stemden dhrn. Paulissen, Du Celliee Muller, Rochette, Michon, Dolmans, Grossier, mr. Janssen, Hameleerd en Kersten.
 Het geval L. de Boer werd aangehouden.
 Overigens werd het rapport goedgekeurd.

Gastarieven.      

 Nadat de heer BEERENBORG had aangedrongen op de verlaging der electriciteitstarieven, werd het voorstel tot wijziging der gastarievan aangenomen.

Verhuring gemeente-eigendommen.      

 Op voorstel van dhr. PARIS werd de kiosk op het Vrijthof niet verhuurd aan een firma in alcoholvrije dranken, maar bestemd worden voor autobuswachthuisje. Er zullen eenige veranderingen worden aangebracht; o.a. zullen de noodgie ruiten aangebracht worden.

Woonwagenpark.      

 Mr. JANSSEN opperde eenige bezwaren tegen den omvang van een z.g woonwagenpark en de plaats en verzocht aanhouding van het voorstel.
 Dhr. JOOSTEN opperde meerdere bozwaren tegen de plaats en betoogde, dat hoe mooier het park gemaakt wordt, hoe meer liefhebbers er zullen komen. Spreker wil een weiland koopen, ook omdat de huizen ter plaatse in waarde verliezen en op den duur onbewoonbaar zullen worden.
 De zaak wordt aangehouden.
 Aangehouden wordt ook het rapport van de Bouw- en Woningcommissie inzake de oprichting van een woningstichting en woningbedrijf.

Salarissen.      

 Dhrn. VERNAUS en KLOUWEN bestrijden het voorstel van de commissie voor Sociale Aangelegenheden om aan J. H Godding te berichten, dat de raad geen aanleiding heeft gevonden, B. en W in overweging te geven om hem het salaris van meteropnemer te blijven uitbetalen en verdedigd door mr. Janssen en den Voorzitter.
 Op voorstel van dhr. PARIS werd de zaak aangehouden en maar weer eens verwezen naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.
 Na eenige discussie werd dhr. Notermans volgens het voorstel een verhooging van f 300 salaris verleend.
 Aangehouden werd het rapport der Commissie voor de Watervoorziening over de verplaatsing van de waterwinplaats van Heugem naar Amby.

Winkelsluiting.      

 Bij de behandeling van het rapport der commissie voor de Strafverordeningen nopens diverse adressen betreffende den verkoop van tabaksfabricaten in vergunningslocaliteiten, drongen dhrn. BEERENBORG en PARIS er op aan, dat er op gelet zal worden, dat de verordening op de winkelsiuiting nageleefd wordt.

Het verkeer.      

 In behandeling komt het voorstel tot wijziging van de verordening op de straatpolitie.
 Dhr. BEERENBORG wil een vaste standplaats op Markt en Vrijthof voor de autobussen, die vele menschen naar de stad brengen.
 Verder wil spreker een regeling voorde taxi’s aan het station en pleit er voor, dat de Groote Staat aan een kant te laten berijden.
 Dhr. SCHAEPKENS v. RIEMPST sluit zich, wat de Autobussen betreft, bij dhr. Beerenborg aan en vraagt een regeling voor het verkeer op de Markt en een betere verlichting. Tenslotte wil spreker beperking van de snelheid der vrachtauto’s zonder luchtbanden.
 Mr. JANSSEN vraagt van B. en W. een regeling voor het verkeer in de oude stad. Verder is spreker tegen een vluchtheuvel bij de Stationstraat.
 De VOORZITTER is tegen de vaste staanplaats voor de bussen van buiten, omdat het eigen bedrijf benadeeld wordt, temeer waar op het Vrijthof een staanplaats aangewezen zal moeten worden voor taxi’s. Wij zijn pas aan het begin van de regeling van het verkeer; meerdere voorstellen moeten komen. Met het oog op de Markt is het moeilijk het verkeer door de Groote Staat in een richting te leiden. Gezocht wordt naar een regeling voor de snelheid van vrachtauto’s in de stad. Een vluchtheuvel aan de Stationstraat is in verband met bostingen noodig.
 Het voorstel wordt aangenomen.
 De andere voorstellen der agenda werden zonder discussie of stemming aangenomen.
 Nadat de beer UBAGHS nog eenige vragen gesteld had, ging de gemeenteraad om ruim 9.30 in geheime zitting.

AMBY.

 Vergadering. — Zondag j. l. na de hoogmis vergaderde de afdeeling Amby van de R. K. Verbruikscoöperatie „de Ster” (te Maastricht). De heer Frijns, directeur gaf een overzicht van den toestand der vereeniging in het laatste halfjaar. Wat het filiaal, hier ter plaatse aangaat, bleek, dat de omzet an f 700.— (in de eerste maand na de oprichting) gestegen was tot f 1600.— per maand.
 Nadat de directeur verschillende vragen naar genoegen had beantwoord, werd overgegaan tot de keuze van een commissie van bijstand. Gekozen werden de heeren Künen, Minten en Linkens.
 Onmiddellijk hierna vergaderde de R.K. Werkliedenbond. Het jaarverslag was door ostandigheden niet gereed gekomen, zoodat voorlezing daarvan werd uitgesteld tot een volgende vergadering. Het woord werd dan direct gegeven aan en heer Kaanen, vrijgestelde te Maastricht, die sprak over het nut der organisatie in deze moeilijke tijden. Men komt er niet met het schrijven van artikelen in vakbladen, enz., maar in deze ontkerstende maatschappijis noodig een krachtige katholieke organisatie. Treurig, noemde spreker het, te constateeren, dat ook hier de opkomst zoo gering is. De arbeider moet tegen zich zelf beschermd worden. Zijn grootste vijand is de arbeider die de organisatie afbreekt. Spreker spoorde daarom aan tot krachtige propaganda door de trouwe leden.
 Te ongeveer één uur sloot de voorzitter.

Kiezerslijst.

 De kiezerslijst wordt ter inzage gelegd ter gemeente-secvretarie tot 21 April a. s.

HEER.

 Benoeming. — Donderdag 3 April ontving onze dorpsgenoot dhr. H. W. zijn benoeming tot onbezoldigd rijksveldwachter tevens jachtopziener bij den Hooggeboren heer Graaf de Geloes te Eysden.

EYSDEN.

Mijn „Limbourg Meuse”.

 Volgens verslag van den Beheerraad voorgelegd op de algemeens vergadering der aandeelhouders, is die maandelijksche opbrengst der mijn, al is men dan nog maar altijd in de voorbereidingsperiode, 15.000 ton per maand.
 De algemeene vergadering besloot ook om het kapitaal te brengen van 50 op 75 millioen, door het uitgeven van 50.000 nieuwe aandeelen.
 De nominale waarde dezer aandeelen is 500 frcs. Zij werden genoteerd op de Beurs te Brussel op 2 April aan 1280 fr. aandeelkapitaal, terwijl het aandeel-dividend op 880 genoteerd werd.
 De prijs der nieuwe aandeelen zal zijn 750 frcs. en voor 4 aandeelen heeft men recht op een nieuw aandeel.

VALKENBURG.

 Keuringsdienst. — In den keuringskring Valkenburg werden in het 1ste kwartaal 1924 gekeurd:
 66 runderen of pinken; 166 kalveren; 18 schapen of geiten; 692 varkens.

 Raadsvergadering. — De gemeenteraad is opgeroepen tot het houden eener vergadering op Donderdag, 10 April a.s., om half acht uur ’s avonds.
 De agenda bevat de volgende punten ter behandeling:
 Vaststelling van de notulen der vergadering van 13 Maart; Ingekomen stukken; Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der vergoeding te betalen door de gemeente Schin op Geulle voor de toelating van kinderen uit die gemeente op de openbare school alhier; Voorstel van Burgemeester en Wethouders inzake uitbetaling der jaarwedde van den overleden gemeenteopzichter; Hrbenoeming van de gidsen der gemeentegrot; Herbenoeming van de brandweerlieden; Herbenoeming van de commissie tot wering van schoolverzuim; Herbenoeming van de bioscoop-commissie; Benoeming en herbenoeming van lede nvan het Burgerlijk Armbestuur; Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het aantal opcenten op de Rijksinkomstenbelasting 1924—1925; Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van het besluit tot het aangaan eener geldleening ad ƒ 7000.
 Voorstel van Burgemeester en Wet houders inzake aanleg van trottoirs; Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van diverse kleine credieten; Voorstellen der Grotcommissie inzake de entreégelden voor, en de contrôle in de Gemeentegrot.

Laatste Berichten

R.K. STAATSPARTIJ

Ontwerp-kiesreglement.

 Het ontwerp-kiesreglement-Bongaerts c.s. is bij het bondsbestuur der R. K. Staatspartij ingediend. Het ontwerp komt in de a.s. vergadering van het bondsbestuur, welke Zaterdag te Utrecht wordt gehouden, in behandeling.

HET BEZOLDIGINGSBESLUIT.

Art. 40 ingetrokken.

 DEN HAAG, 7 April.
 De Stcrt. bevat het Kon. besluit tot intrekking van art. 40 van het Bezoldigingsbesluit voor de burgerlijke Rijksambtenaren.

SALARISSEN RIJKSAMBTENAREN.

 DEN HAAG, 7 April.
 De aangekondigde verlaging van de salarissen der Rijksambtenaren en van het overige Rijkspersoneel is voorloopig opgeschort. De eerste vermindering van 5% zal vermoedelijk niet voor October a.s. ingaan.

ECHEC DER ENGELSCHE REGEERING.

VERWERPING DER HUURWETTEN.

De regeering blijft aan.

 LONDEN, 7 April. (V.D.)
 In het Lagerhuis is de Labourregeering verslagen op het wetsontwerp om de werkloozen geen huishuur te doen betalen. De regeering is niet voornemens om af te treden.

 LONDEN, 7 April. (V.D.)
 Zooals gemeld, werd de regeering hedenavond in het Lagerhuis verslagen bij de behandeling in tweede lezing van de huurwetten. Bij de debatten van Woensdag j.l. hadden zoowel de leider van den Conservatieve partij, als die van de Liberalen verklaard, dat het een grove onrechtvaardigheid zou zijn de lasten van de huurpenningen der werkloozen op de huiseigenaren af te wentelen.
 Chamberlain diende een motie in om de wet te verwerpen en Asjuith verklaarde, dat ook hij tegen de wet zou stemmen. Tooen de wet heden opnieuw ingediend werd, dienden zij een amendement in, volgens hetwelk de locale autoriteiten verantwoordelijk zouden zijn voor de huurpenningen der werkloozen. Zoowel Baldwin als Asquith verklaarden, dat dit amendement echter niet voldoende was om de wet voor hen aanvaardbaar te maken en zij drongen er op aan, deze clausule in te trekken.
 Thomas, secretaris van Koloniën, verklaarde echter in naam van de regeering, dat deze de clausule niet zou intrekken. Het amendement van Chamberlain om de wet te verwrepen kwam vervolgens in stemming en werd aangenomen met 221 tegen 212 stemmen.

DE VERKIEZINGEN.

DE OPKOMST.

 ROME, 6 April. Het aantal kiezers, die over geheel Italië aan de verkiezingen deelnamen overtreft 60%.
 In Bari, Ravigo en Napels hadden eenige onbeteekenende incidenten plaats.
 Bevestigd wordt dat de regeeringslijsten een groot succes verwierven.

 De later ontvangen berichten bevestigen dat de opkomst der kiezers aanzienlijk is geweest. Alle partijen hebben aan de stemming deelgenomen. De nationale regeeringslijst is aan het hoofd met een enorme meerderheid.
 Tot dusver zijn de resultaten van twee derden der stembriefjes bekend. Ongeveer zeven millioen van de twaalf millioen kiezers hebben gestemd.

KU KLUX KLAN.

Dooden en gewonden.

 LILLY (Pennsylvania), Dezer dagen verscheen hier ter plaatse zonder daartoe van te voren vergunning te hebben gevraagd, een groep Ku Klux Klanlieden, om in het open veld feest te vieren. Toen inwoners der stad een brandspuitslang op hen richtten, schoten de Klan-lieden en doodden vier inwoners en verwondden er elf, enkelen doodelijk. Zestig Klanlieden werden gearresteerd.

DE UITVOERING VAN HET VREDESVERDRAG.

AANLEIDING TOT NIEUW VERZET?

 KIEL, 7 April. (V.D.) Dr. Stresemann heeft verklaard, dat Duitschland niet in staat is de Micum-verdragen te financiëeren en dat het rapport der Experts tot basis moet dienen bij het vaststellen van de leveranties in natura gedurende het moratorium en de voorwaarden voor financiëering van gesloten accoorden.
 Bovendien zou de onmogelijkheid de schadevergoedingsprestaties te volbrengen, aanleiding kunnen geven tot een nieuw verzet.


Nieuws uit Sittard en OmstrekenSCHINNEN.

 Retraitehuis. — Het zoo schilderachtig gelegen plaatsje Schinnen heeft door de stichting nabij zijn grenzen van het retraitenhuis nog aanmerkelijk aan aantrekkelijkheid gewonnen.
 Thans, bij het uitbotten van het jonge groen is het gehucht met 't na vergevorderd gebouw voor geestelijke afzondering een bezoek overwaard.
 Een gedeelte, bestemd voor de retraitanten is reeds onder dak. Het geheel zal straks een machtigen indruk maken.
 Naar wij j. l. Zondag constateerden, is met den bouw der kapel een begin gemaakt.

Geleen.

 „Rolette”-loterij. — De deelname aan de bovenstaande nieuwigheid wat groot. Het hotel „Prins Maurits” was reeds een paar uur voor aanvang stampvol. Velen gingen met een mooi prijsje naar huis.

 Nieuwe wegen — Om het raadhuis werden onlangs mooie ruime wegen aangelegd, midden door vette landerijen, Thans is er 200 ton bazalt gearriveerd ter verharding.

 Herijk. — Door B. en W. werd besloten, dat 14 dezer op het raadhuis de herijk der maten en gewichten zal plaats hebben.

 Bouwen. — Niettegenstaande onze gemeente nog een paar honderd huizen voorloopig noodig heeft, wordt er opvallend weinig gebouwd.
 Of de grond te duur is, of de belastingen te hoog? Of zal de gemeente zelf aanpakken?

SPAUBEEK.

 Kruisverbond. — Nadat de eerw. Pater Jacobs uit Stein in beide H.H. Missen een opwekkend woord had gesproken ten bate van de drankbestrijding, had na de Hoogmis een ledenvergadering plaats in het Patronaat. In deze vergadering trad pater Jacobs nogmaals als spreker op en schetste in eenvoudige, ware woorden de tijdelijke en eeuwige rampen, die hun oorzaak vinden in het alcoholisme. Jammer, dat de vergadering niet druk bezocht was.


Nieuws uit Vaals en OmstrekenBOCHOLTZ.

Tooneelvereen. Vereenigde Dilettanten.

— Bovengenoemde vereeniging (regisseur Fr. Heller, Aken) heeft besloten een groot concert met tooneeluitvoering te geven op Paaschmaandag 21 April in de zaal van den heer J. Havenith. O.a. zullen opgevoerd worden: 1. Grächtet, tooneelspel in een akte; 2. Der selige Florian, klucht in een akte; 3. Antje, tooneelspel in een akte; 4. Schirmhändler Kümmelkompf, klucht in een akte.

SIMPELVELD.

 Prijsschieten. — In het lokaal van dhr. Joh. van de Weijer zal op Donderdag 10 en Zondag 13 April a.s. een groot prijsschieten gehouden worden met de windbuks op een electrisch apparaat. Er wordt geschoten voor een 1e klasse waschmachine[.] Eigen buksen zijn toegelaten.

 Een schadepost. — Een vrachtauto van den heer M. uit de gemeente Kerkrade, verloor verleden Vrijdagavond, bij het binnenrijden onzer plaats, op den stijlen Pleiweg, zoodanig haar koers, dat ze tegen een paal van ’t electrisch net te recht kwam, welke paal vlak bij den grond afbrak, echter gelukkig langzaam tegen een aangrenzend huis aanviel, zoodat er geen verder ernstiger onheil plaats vond.
 De autorijder zal natuurlijk voor de herstelkosten van dit karweitje verantwoordelijk worden gesteld.

 Schietconcours. — In het café J. Van de Weijer alhier begon verleden Zondag een schietwedstrijd met de windbuks, met voor eersten prijs een 1e klas waschmachine.

 Kwaadaardig. — Dezer dagen werd een kind van den heer K. alhier, dermate door een houd aan handen en hoofd gebeten, dat er geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.

 Voetbal — Met 6 invallers speelde het eerste elftal der plaatselijke R. K. V. en A. V. verleden Zondag haar thuismatch tegen de voltallige Olympiaclub van Chévremont. De omstandigheden in aanmerking genomen, vooral wat de eerste helft betreft, kan deze wedstrijd zeer spannend en faire genoemd worden; — de einduitslag was 0—2 ten gunste van Olympia.
 Ons elftal zal tot slot dezer competitie nog eenmaal, als laatsten wedstrijd, tegen Herta I uit Bocholz te kampen hebben.

 Verdere inzameling van steungelden. — Na de kerklijke diensten werd verleden Zondag door leden van den R. K. Werkliedenvereeniging hier nogmaals een collecte voor de uitgesloten Textielarbeider gehouden.

 Inbraken. — In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd de heer B. in de Schiffelderstraat hier, in wiens woning een schoenwinkel gevestigd is, door zijn hondje wakker geblaft.
 Beneden gekomen, bemerkte hij, hoe dieven aan den achterkant van zijn huis, door het uitnemen eener ruit, zich toegang tot de keuken hadden verschaft, door den hond echter klaarblijkelijk in hun werk waren gestoord, en op de vlucht gedreven.
 Een half uurtje later, tegen half drie ongeveer, is er eveneens ingebroken in de Kloosterstraat bij den voerman D. H. hier eveneens door aan den achterkant van diens woonhuis een ruit uit te werken — daardoor zijn ze, men meent met 2 personen te doen te hebben, in de keuken gekomen, waar verschillende voorwerpen hunner gading verdwenen zijn —; van dit vertrek is men in de slaapkamer der echtelieden binnengeslopen, waar de kleeren der slapenelen doorsnuffeld zijn, waaruit inmiddels een beurs met eenig geld, een horloge en een zakmesje verdweenen bleek. Doo[r] een rood licht hetgeen het brutale hee[r]schap, welks gezicht zwart gemaakt scheen, gebruikte, schrokken de bewoners wakker, waarna de inbreker uit een raam sprong en in de duisternis verdween.
 De maréchaussées hebben de zaak in handen.


Nieuws uit Roermond en omstr.ECHT.

 Gunning. — Door het gemeentebestuur is alhier de vorige week aanbesteed de verbouwin[g] der maréchaussée-kazerne. Het gebouw wordt in zooverre veel practicher ingericht, dat elk der families, die er zijn gehuisvest, een afzonderlijk[e] ingang krijgt.
 Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver, den aannemer Delsing hier ter plaatse.

Rechtzaken

WAUBACH.

 Vrijgesproken van meineed. — Gebroeders R. J. J. en J. J. landbouwers te Waubach waren beklaagd ter zake van meineed bij verklaringen in verband met de faillissementswet afgelegd voor de rechtbank te Maastricht. De rechtbank ontsloeg beide beklaagden van rechtsvervolging terwijl zij in hooger beroep door het gerechtshof werden vrijgesproken.

BOSSCHE HOF.

Vrijgesproken.

 De rechtbank te ’s-Hertogenhosch uitspraak doende heeft N. Wittershoven, fruithandelaar te Limbricht (L.) vrijgesproken van de aanklacht ter zake dat hij op 16 Oct. 1923 te ’s-Hertogenbosch voor het gerechtshof in de civiele procedure tusschen H. Crombags te Spaubeek als eischer en beklaagde meineed heef[t] gepleegd. De eisch was 12 maanden gevangenisstraf.

Sport en Spel

Sittard—Constantia 4—1.

 Ten aanschouwe van een duizendtal toeschouwers fluit Verhaeren om half drie beginnen. Beide ploegen pakken flink aan. De achterhoeden hebben de handen vol werk terwijl de doelverdedigers steeds moeten ingrijpen. Als zes minuten gespeeld is weet Heijnen den bal te pakken te krijgen, passeert de heele verdeliging en stelt Niesten in staat de doelpunten, 1—0. Constantia pakt iets flinker aan. De Sittard achterhoede houdt stand. Als Seelen doorbreekt weet Ubben den bal weg te werken. Beiden komen te vallen. Seelen raakt aan het hoofd geblesseerd en moet gestopt worden. Spoedig wordt weer begonnen. De vlugge Constantia aanvallen zijn gevaarlijk. De rechtsbuiten rent langs de lijn, verschalkt Smit en de stand is gelijk. De Kraaienploeg speelt thans beter en als Kelten en Heijnen mooi opbrengen wordt laatstgenoemde unfair genomen in het bewuste gebied. Busen voltrekt het vonnis onherroepelijk. Rust 2—1. De Sittard voorhoede neemt het dan kalmer op, waardoor de druk op het doel zwaarder wordt, doch Smit redt steeds. Niesten haalt den bal op passeert de verdediging en lost een keurig schot, dat doel treft, zoodat de stand 3—1 is. Nog geeft Const. het niet op. De zwartjes keurig gesteund door Bussen in Nöhlen zitten steeds voor Constantia’s veste, Wolf schiet herhaaldelijk naast. Constantia breekt enkele malen gevaarlijk door. We denken Consantia te zien doelpunten door een aarselen van Ubbe, doch de bal gaat corner, die achter geplaatst wordt. Thans zijn de kraaien vaster. Const. kon niet meer los komen en wanneer de achterhoede in het nauw zit, loopt een dezer in eigen doel. Spoerig fluit Verhaeren inrukken en heeft Sittard schitterend revanche genomen en tevens het kampioenschap op haar naam gevestigd.

Onze wekelijksche Prijsvraag.

 Onze prijsvraag Valkenburg—Mulo werd gewonnen door Th. v. Bergen Heerlen. Aan hem werd heden een postwissel van f 5.— toegezonden.