Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/31

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


off indirectelick, ende indien't gedaen ware't selve te doen repareren sonder eenige swaricheijt ofte uijtstel; Ende tot onder- houdinge van alle 't geene voors. is, verbinden sij henlieden respectivelick (:selffs de heer Coninck sichselffs en sijne successeurs:) ende voorde bondicheijt van deselve verbintenisse rennuncieren aen alle wetten, costumen, ende alle andere saecken daer jegens strijdende.

77.

Het jegenwoordich tractaet sal geratificeert en geapproveert worden, bij gedachte Heeren Coninck ende Staten, en sullen van wedersijden de brieven van Ratificatie van d'eene aen d'andere worden overgelevert in goede en behoorlijcke forme, binnen den tijt van twee maenden; En ingevalle deselve Ratificatie eerder mochten comen, sullen van dien tijt aff cesseren alle acten van hostiliteit tusschen beyde partijen, sonder de expiratie vanden termijn aff te wachten; Met dien verstande dat naer't besluijt en het teijckenen van het tegenwoordich tractaet de hostiliteit ten wederzijden niet en sal comen te cesseren, voor en aleer de ratificatie en forme sal wesen uijt gebracht, en jegens die vande voors. heeren Staten der Vereenichde Nederlanden uijtgewisselt.

78.

Sulcx dat ondertusschen de saecken ten wederzijden sullen blijven in soodanigen staet en toestant, als deselve ten tijde van't gesluijt van't tegenwoordige tractaet sullen worden gevonden, en dat ter tijt toe dat de bovengemelte werdersijts Ratificatie uijtgewisselt en overgelevert sal wesen.

79.

Het geseijde Tractaet sal alomme en daer sulcx behoort worden gepubliceert terstont nae dat de voors. Ratificatien ten wederzijden sullen sijn uijt gewisselt en overgelevert, en sullen van alsdan cesseren alle acten van Vijandschap.