Pagina:Nederlandsche Staatscourant vol 1894 no 022.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

Tenzÿ voor bijzondere gevallen door den Minister van W a­ terstaat, Handel en Nÿ verbeid anders wordt bepaald, behoeven goederen door de ondernemers der spoorwegdiensten op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen niet te worden aan­ genomen, afgehaald , afgeleverd of b esteld , en worden die dagen niet medegerekend bÿ de berekening van de termijnen binnen welke goederen door de ondernemers behooren te worden afge­ haald, afgeleverd of besteld, door de afzenders behooren tezjjn geladen, of door de geadresseerden behooren te zijn gelost of weggehaald, en evenmin bÿ de berekening van de schadever­ goeding in artikel 69 bedoeld en van wagenhuur, lig- en ma- gazÿngeld, in artikel 59 bedoeld. De Minister van W aterstaat. Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld za l worde n. ’s Gravenhage, den 9den Januari 1894. EMMA. J e Minister van Waterstaat, Handel en Nijv erh eid, c. LELY. Uitgegeven den twinligsten Januari 1894. De Minister van Justitie, SMIDT. (Staatsblad n '. 5.) IV h T van den 11den Januari 1894, tol wijziging van de artikelen 73 en 76 der kieswet (wet van 4 Juli 1850, Staatsblad w°. 37, ge­ wijzigd door artikel V I I van de Additioneéle artikelen der (Grondwet en de wet van 20 De­ cember 1887, Staatsblad n°. 257) In naam van H are Majesteit WILHELMINA, rij de gratie God s, K oningin der N ederlanden, P rinses van O ranje- N as sad, ENZ. , ENZ. , ENZ. W ij EMMA, K oningin- W eduwe. R egentes van het K oninkrijk , Allen , die deze zullen zien of hooren lezen , saluut ! doen te weten : Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de artikelen 73 en 76 der kieswet (wet van 4 Juli 1850, Staatsblad n°. 37, gewÿzigd door artikel YII van de Additioneele artikelen der Grondwet en de w et van 30 December 1887, Staatsblad n°. 257) wÿziging behoeven ; Zoo is het, dat Wÿ , den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelÿk Wij goedvinden en verstaan bij deze : Artikel 1. Het eerste lid van artikel 73 der genoemde wet wordt gelezen als volgt: Het opmaken der lÿst geschiedt jaarlijks in de eerste helft der maand April, naar aanleiding der jaarlijks vóór 1April aan Gedeputeerde Staten door de ontvangers der directe belastingen en der successierechten in te zenden door hen gewaarmerkte opgaven, waarin elk belastingschuldige op hunne tot den loo­ penden dienst behoorende kohieren en register? voorkomende en net bedrag waarvoor hij in elke belasting afzonderlijk is aange­ slagen , wordt aangewezen. Artikel 2. Artikel 76 der genoemde wet wordt gelezen als volgt : De lÿst vermeldt in alphabetische volgorde de namen der hoogstaangeslagenen en verder hunne voornamen , de plaats en dagteekening hunner geboorte, de dagteekening hunner natu­ ralisatie , zoo deze heeft plaats gevonden , en het laagste geza­ menlijke bedrag van aanslagen dat tot de plaatsing op de lijst heeft geleid. De vorm en de inrichting der lÿst worden vastgesteld bÿ alge- meenen maatregel van bestuur. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge­ plaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te ’s Gravenhage, den llden Januari 1894. EMMA. De Minister van Binnenlandsche Z ak e n , tak van poortvliet. Uitgegeven den negentienden J anuari 1894. De Minister van Justitie, SMIDT.

Bij Koninklijk besluit van 20 Januari 1894 no. 2 is de zilveren medaille, ingesteld bij Koninklijk besluit van 5 Mei 1877 no. 32, toegekend aan den heer dr. von Loehr, Keizerlijk Duitsch consul te Caïro, als blijk van waardeering zijner belangstelling in ’s Rijks wetenschappelijke en kunstverzamelingen, betoond door schenking ten behoeve van ’s Rijks Museum van Schilderijen te Amsterdam, van eene groote schilderij door Theodorus of Dirk van Baburen, voorstellende Promotheus door Vulcanus aan eene rots vastgeklonken.Bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1894 n°. 22 is de heer R. C. Kroesen, laatstelijk vice-president van den Raad van Neder- landsch-Indië, thans op wachtgeld, op zijn verzoek , gerekend van ultimo Januari 1894, eervol uit ’s lands dienst ontslagen, met dankbetuiging voor de langdurige eu trouwe diensten door hem aan den lande bewezen , en met toekenning van pensioen. MINISTERIE VAN JUSTITIE. De gewone audiëntie van den Minister van Justitie zal op Dinsdag 30 Januari aanstaande niet plaats hebben. MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. De gewone audiëntie van den Minister van Binnenlandsche Zaken zal op Zaterdag 27 Januari 1894 niet plaats hebben. MINISTERIE VAN MARINE. De luitenant 1er zee der 1ste klasse F. C. V. Zwaanshals , dienende aan boord van Hr. Ms. fregat Atjeh , wordt, in stede van den lsten Februari a. s., met den 7den Februari d. a. v. op non-activiteit gesteld en vervangen door den luitenant ter zee der 1ste klasse A. A. Flaes. MINISTERIE VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID. Posterycn en Telegraphic. Het komt herhaaldelijk voor dat brieven voor de Kaap de Goede Hoop en andere landen en koloniën , n iet tot de Algemeene Posteer- eeniging behoorende, ter post bezorgd w orden, gefrankeerd met 12*/3 in plaats van met 2 0 cent voor elk gewicht van 15 gram of gedeelte van 15 gram. Daarvan is het gevolg, dat de brieven óf belast worden met tweemaal het ontbrekende port ten laste van de geadresseerden indieu de frankeeriug niet, óf als geheel ouge- fraDkeerd worden behandeld , indien de fra nk ee ri ng wel verpli ch­ tend is. In herinnering wordt dus gebracht dat de porten voor brieven en verdere stukken bestemd voor landen en koloniën , welke nog niet tot de Algemeene Postvereeniging behooren , bedragen : 1°. voor brieven: gefrankeerd 20 cent, ongefrankeerd 40 cent, voor elk gewicht van 15 gram of gedeelte van 15 gram ; 2°. voor briefkaarten (alleen toegelaten in het verkeer met de Kaapkolonie , Britsch Beohuanaland en Mashionaland), 7 */s cent per k a a rt, bij vooruitbetaling ; 3°. voor gedrukte stukken en monsters : 5 cent voor elk gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram ; 4°. voor pagneren en bescheiden : 20 cent voor een gewicht van niet meer dan 200 gram , en voorts voor elk gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram , 5 cent meer. De hierbedoelde landen zijn : Abessyuië (Afrika). Arabië (behalve Aden en Mascate). Ascension (het eiland). Ashantië (Afrika: Westkust). Bechuanaland t (Zuid-Afrika) China, uitgezonderd de kantoren: A m oy, Canton, Foochow, Fusanpo , Genzansbin , H ankow, Hoihow of KiuDg-Schow , Hon- kong, Jinsen (Korea), Kalking, Niügpo, Peking, Shang-Haï, Swatow, Urga en Tsien-Tsin. Dahomey (Afrika: Westkust). Kaap de Goede Hoop t (Zuid -Afrika). Madagascar , uitgezonderd de kantoren : Ambositra, Audevorante , Fenerive, Fianarantsoa , Foulpointe, Ivondro , Maevatanana, Ma- hambo , Maharroro, Mahela , Maintirano , M ajunga, Mananjary , Morondava , Marotsangana , Nossi-Bé, Tamatave, Tananarive, Vato- mandry, Vehemar, alsmede het eiland St. Marie de Madagascar. Marokko, uitgezonderd de kantoren Casablanca, Laraïche Rabat Mazagan , Mogador, Saffi en Tanger. Mashio naland f (Zuid-Afrika) . Niger (liet protectoriaat van den) (Afrika: Westkust). Oil River (het protectoriaat van den) (Afrika: Westkust). Oranje-Vrijstaat f (Zuid-Afrika). Sarawak (bij Borneo). Sint Helena, f Tripoli, uitgezonderd het kantoor te Tripoli. f Frankeering vrijioülig ; voor alle overige landen verplichtend. Aanteekening kan niet geschieden naar Madagascar en Marokko en , bij verzending over F rankrijk, naar geen der bovengenoemde landen. Naar Afghanistan , niet in bovenvermelde opgaaf voorkomende, kunnen brieven en andere stukk en alleen verzonden worden , indien zij gefrankeerd zijn met postzegels van den E m i r , waartoe zij dus te zenden zijn aan een correspondent in Britsch-Indië, die voor de frankeeri ng zorg d raagt. Posteryen en Télégraphié. Te Geldermalsen wordt op 1°. Februari aanstaande een Rijks­ telegraafkantoor met beperkten dagdienst voor het algemeen ver­ keer geopend. De diensturen zijn geregeld als volgt: op werkdagen, van 7*/* tot ll*/j uur voor- en van 1 tot 3V* en 6'/2 tot 8 uren namid­ dags; op Zon- en feestdagen, van 71/, tot 8'/. uur voor- en van 12'!a tot l ‘/j uur namiddags (Spoortijd).