Pagina:Ons Zuiden vol 001 no 142.djvu/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

schenken en vreugde verschaften aan geheel het katholieke Nederland.
 De voorzitter nam thans opnieuw het woord, om zijn innigen dank te betuigen aan de beide Kamerleden voor het onderrichtend en opwekkend woord, in deze vergadering gesproken. Niet alleen hun woorden, maar ook hun daden strekken ten bewijze, dat zij met oprechten ijver voor de katholieke belangen bezield zijn.
 Aan een voorstander van de Kieswet kunnen wij onmogelijk onze stem geven. Al is het onaangenaam, een achtenswaardig Katholiek te moeten bestrijden, waar het onze hoogste belangen geldt, moeten alle andere overwegingen zwijgen. Zoo heeft het Centrum in Baden moeten optreden tegen deken Lender, die zich als voorstander der nieuwe duitsche legervoorstellen voorgoed onmogelijk heeft gemaakt.
 Spreker heeft achting voor den persoon van den heer Borret, doch hier moet hij hem bestrijden als voorstander van de heillooze Kieswet.
 Hij eindigde met een aansporing om Dinsdag a.s. eendrachtig te stemmen op jhr Hartsen, die niet alleen zich een beslist tegenstander heeft verklaard van de aanhangige Kieswet, maar ook zijn stem wil schenken tot het herstel van het nederlandsche gezantschap bij den H. Stoel, welke rechtvaardige eisch der Katholieken bij de jongste Leo-feesten hier zoo krachtig is gehandhaafd.
 Men heeft verklaard, hier geen afgevaardigde te willen, die op dat punt voor het goed recht der Katholieken niet wil opkomen.
 Welnu, ook op dit punt was het bestuur door de verklaringen van jhr Hartsen volkomen gerust gesteld. Zoo alle katholieke kiezers getrouw ter stembus komen, zal jhr Hartsen misschien reeds bij eerste stemming worden gekozen, maar stellig bij de volgende herstemming.
 Ter stembus dan — zoo besloot spreker — onder de schoone leus: „Voor God en Kerk, Vorstin en Land!” en eendrachtig gestemd op jhr. C. Hartsen.

ALGEMEEN OVERZICHT.

 De Fransche Kamer was gisteren weer eens het tooneel van een dier zittingen waar de afgevaardigden van la nation la plus civilisée du monde en van het land van het algemeen stemrecht elkander uitscholden als de dames de la halle bij een opstootje. De Kamer delibereerde over de gedeeltelijke herzienning van de commissies.
 Clemenceau beklom de tribune maar werd terstond begroet door den kreet van Deroulède: « Stilte voor den vriend van Cornelius Hertz! » waarop verscheidene stemmen «stemming» roepen. Clemenceau wil met zijn rede beginnen maar wordt op nieuw door Deroulède onderbroken, die hem toevoegt dat hij niet wist dat Clemenceau uit de kas van het buitenland putte. Deroulède en Millevoye, die ook telkens interrompeert, worden tot de orde geroepen met inschrijving in het procès-verbaal.
 Clémencean slaagt er eindelijk in zijne rede, waarvan de slotsom is dat het algemeen stemrecht het eenige element is dat in de Republiek staande is gebleven, ten einde te brengen. Onder veel rumoer wordt tot de stemming overgegaan, waaruit blijkt dat 323 stemmen tegen en 214 voor de discussie der artikelen zijn.
 Deroulède vraagt na de stemming het woord over eene persoonlijke zaak, die natuurlijk Clémencean tot voorwerp heeft. Hij zegt onder andere dat men het aan Clémenceau moet wijten dat de papieren van Cornelius Herz thans in ’t bezit der Engelscher zijn, die er zich van kunnen bedienen tegen Frankrijk, ea dat daardoor de benoeming vaneen ambassadeur te Londen wordt vertraagd.
 Men kon dus zijn toorn bevroeden, zegt hij toen hij dien brutale op de tribune zag gaan om zijn aandeel te hebben in het succes van de verdedigers van het algemeen stemrecht.
 «Dat is valsch!» roept Clémenceau uit; maar Déroulède bijt hem toe: «spreek niet! spreek niet in deze vergadering! Gij hebt maar al te veel reeds gesproken. Het goud van Corneluis Herz smoort je. En zoo gaat het nog eenigen tijd voort. Eindelijk zegt Marius Martin, en verwekt daardoor sensatie, dat men eindelijk wel eens zou willen weten wanneer het rapport over de enquête betreffende de Panama zaak ter tafel worden gebracht. Eindelijk wordt deze stichtelijke zitting ten 5 ure geheven.
 Als naspel volgden uitdagingen van Clémenceau die aan Deroulède en Millevoye zijne getuigen zond.
 De toestand van den president der Republiek is zeer bevredigend en de minister Dupuy is hersteld, zoodat hij den ministerraad opnieuw kon voorzitten.
 Een zeer aardig voorstel van Labussière mag niet onvermeld blijven. Deze stelde namelijk voor om het hoofdstuk «Openbaar lager onderwijs», te verhoogen met 25 000 francs; deze gelden zullen dienen om openbare onderwijzers in de gelegenheid te stellen om naar eene badplaats te gaan.
 Als de heeren onderwijzers nu ’s winters nog eene loge in de opera krijgen, zullen zij z[e]ker niet klagen over te weinig belangstelling vanwege de regeering in hun welzijn. Wij hebben gisteren gezegd dat het lot van de legerwet geheel zal afhangen van den uitslag der herstemmingen en aangezien natuurlijk de stemmen der centrumpartij daarbij van groot gewicht zullen zijn, is het niet ondienstig eens de onderlinge verhouding der verschillende partijen na te gaan en vooral, welke houding het centrum zal aannemen.
 De partij van het centrum heeft steeds vastgehouden aan het beginsel om bij de herstemmingen niet ten voordeele der nationaal-liberalen of der socialisten op te treden; voor de eersten niet om hunne onverdraagzaamheid tegenover de katholieken en hunne politieke vervolgingszucht, zoowel als om hunne houding bij de gewichtigste sociaal-politieke vraagstukken, voor de laatsten niet om hunne bekende vijandelijkheid tegenover den godsdienst, hun opruien van het volk en hunne revolutionnaire strevingen.
 Aan dezen grondregel zal zij nu ook vasthouden. Waar nationaal-liberalen en socialisten in herstemming komen moeten dezen het maar met elkander uitvechten. Het centrum zal voor geen van beiden in de bres komen.
 Waar vrijzinnigen in herstemming kwamen heeft het centrum hen vaak geholpen, en dit zal ook nu wel het geval zijn en daar is ook niets tegen te zeggen wanneer de persoonlijkheid van den vrijzinnigen candidaat in kerkelijk politiek opzicht den waarborg geeft, dat de keuze van den vrijzinnige, van het standpunt van het centrum beschouwd, een klein kwaad schijnt tegenover de keuze van een anderen candidaat. Dit zal b. v b. het geval zijn in Mettmann, waar de vrijzinnige Schmidt tegenover den sociaal-democraat Meist staat. Schmidt staat het centrum zeer nabij en heeft bewezen dat het hem met zijne verdraagzaamheid ernst is. In Hagen zal het ’t zelfde zijn, waar Eugène Richter in herstemming komt met een sociaal-democraat.
 Men ziet uit deze paar voorbeelden dat de herstemming op veel plaatsen tot een even zwaren of nog zwaarderen strijd zal aanleiding geven als de kiezing zelve en dat er vooralsnog over het lot der legerwet niets te zeggen valt dan alleen dit, dat het aantal stemmen er tegen zijn. Maar dit bewijst alweer de wondepek van het parlementair stelsel. Zooals men onder «Oostenrijk» zal zien hebben er in de Habsburger monarchie weer ernstige onlusten plaats gehad ten gevolge van socialistische vergaderingen. In Zwitserland hebben onlusten tusschen werklieden van verschillende nationaliteit plaats gehad. Gisteren middag joeg te Bern eene bende van tweehonderd Zwitsersche werlieden met steenen de Italiaansche werklieden weg uit de werkplaatsen van Kirchenfeld. De politie nam vijftien personen gevangen. De Italiaansche kanselarij heeft een onderzoek ingesteld.
 In den loop van den avond kwamen dezelfde werklieden manifesteeren vóór het huis van arrest, ten einde hunne gevangen genomen kameraden los te krijgen. Er werd met steenen naar de politie geworpen en verscheidene revolverschoten werden gelost. Reeds zijn er eenige personen gewond. De noodklok luidt, ten einde, daar er heelemaal geene troepen aanwazig zijn, de brandweer tot bijstand van de politie op te roepen. De meening der Madridsche pers over den staatkundigen toestand is zeer ongunstig. Eene ministeriëele crisis zou onvermijdelijk zijn. Men gelooft dat zij reeds in den naasten ministerraad zal uitbarsten, want de toestand is onhoudbaar.


Buitenland.


BELGIE.

 Men heeft reeds lang opgemerkt dat zeer veel jongelieden en schooljongens soms betrekkelijk zeer zware weddingschappen aangaan bij de wedrennen.
 Een juwelier der hoofdstad heeft opgemerkt, dat tegen alle wedrennen telkens schooljongens en andere knapen in de geudsmidswinkels komen, om zilveren of gouden kleinigheden als tafel- of naaigereedschap te verkoopen. Hun ondervragend heeft hij ontdekt dat de opbrengst moest dienen, om bij de wedrennen te wedden. Het is niet moeielijk te raden dat de voorwerpen, die zij te koop aanbieden, thuis gestolen zijn.
 Men ziet hoe ook hier het voorbeeld der grooten door de kleinen gevolgd wordt.

 — De Oosterstatie te Antwerpen was zaterdagavond het tooneel van een verschrikkelijk ongeluk.
 Een inwoner van Lier, zekere Peeters, had met zijne vrouw een dag te Antwerpen doorgebracht en beiden wilden met den trein van 9 ure 40 ’s avonds naar huis terugkeeren.
 Zij waren op het laatste oogenblik binnen het station gekomen en Peeters, die beter te been was dan zijne vrouw, was haar een aanzienlijk eind voor.
 Ziende dat de trein reeds begon te rijden sprong hij er in, doch eens gezeten, zag hij zijne vrouw nog staan. Hij bedacht zich, sprong terug uit den trein maar verloor het evenwicht, viel en rolde onder de wielen.
 Geheel de trein reed over hem heen en men vond niets meer van hem dan eene vormelooze massa vleesch en beenderen.
 Men kan zich het tooneel voorstellen dat zich nu voordeed. De vrouw is als zinneloos. Men heeft haar meer dood dan levend te Lier gebracht.

FRANKRIJK.

Op ’t slagveld van St Privat.

 De plechtigheid der overgave aan de duitsche overheden van de stoffelijke overblijfselen der officieren en soldaten van de duitsche garde, gedood in den slag van St.-Privat, heeft zaterdag plaats gehad in tegenwoordigheid van generaal Jamont.
 Generaal Hoesler, bevelhebber van het 16e legerkorps te Metz, en zijn staf zijn op fransch grondgebied gekomen om de stoffelijke overblijfsels te ontvangen. De plechtigheid was zeer indrukwekkend. Van af 6 ure ’s morgens hadden de fransche troepen zich opgesteld rond het oud gedenkteeken van Saint-Ail.
 Generaal Jamont is kort daarna aangekomen. De beenderen der dooden waren in zeven doodskisten gelegd. Ten zeven ure kwam eene deputatie van zes duitsche officieren in groot tenue. In naam van het gouvernement der Republiek overhandigde de onderprefect van Bricy de overblijfselen der gesneuvelden aan de duitsche officieren.
 Een duitsch katholiek aalmoezenier las de laatste gebeden; een protestantsch aalmoezenier en de pastoor van Batilly spraken redevoeringen uit ter eere der in 1870 gevallen soldaten. De trompetten bliezen de veldmarsch. Het muziekkorps speelde eene rouwmarsch, terwijl de stoet zich in beweging stelde.
 Nabij de grens stonden de fransche huzaren en jagers; op duitsch grondgebied wachtte generaal Hoesler met talrijke officieren uit het garnizoen van Metz en eene eerecompagnie voetvolk.
 Op uitnoodiging van generaal Hoesler betrad generaal Jamont het duitsche grondgebied en hield revue over de duitsche troepen.
 Daarna had de begrafenisplechtigheid plaats.

Onlusten te Nimes.

 In de renbanen van Nimes heeft eergisteren namiddag een woelig tooneel plaats gehad. De aanvoerder der quadrille, Adrada, weigerde op te treden, indien hij niet vooruit betaald werd.
 Het bestuur was verplicht zulks het publiek aan te kondigen en het entréegeld terug te geven.
 Onder hevig gewoel verdrongen zich allen te gelijk aan de loketten en daar de bedienden bemerkten dat er waren, die tweemaal hun geld ontvingen, staakten zij de betaling.
 Toen bet publiek zulks bemerkte, begon het alles stuk te slaan en in brand te steken.
 De politie wilde tusschen beide komen maar was verplicht de wijk te nemen bij de dreigende houding van het volk. Een gendarm werd gekwetst. Toen de pompiers toekwamen was reeds 3/4 van het materieel verbrand. Eene compagnie van het 163e linie kon eindelijk de plaats doen ontruimen. Verscheidene personen zijn aan gehouden.


Binnenland.BERICHTEN UIT DE STAATSCOURANT.

 Bij Kon. Besl. is pensioen verleend aan den Heer J. M. Schouteten hoofd der school te Berg en Terblijt ten bedrage van f 534.— aan den onderwijzer van de openbare lagere school te Maastricht J. A. Dupuis (reeds overleden) f 484.—

 — Voorts is verlof verleend tot het dragen der onderscheidingsteekenen aan C. Henkens landbouwer te Neeritter van het kruis Fideï et Virtuti hem door wijlen Z. H. Paus Pius IX geschonken.

 — De gewone audienties der Ministers van Marine op Vrijdag 23 dezer en van Finantiën op Donderdag 22 dezer zullen niet plaats hebben.

 — In een bijvoegsel tot de „Stct.” wordt medegedeeld eene tabel bevattende de statistiek der geboorten en der sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van den dood, in Nederland, over Febr. 1893.

 — Een Reuter-telegram meldt van Zondag uit Neurenberg, dat de beide Nederlandsche Koningiunen Zaterdag op haren rit door de stad de Lorenz- en de Frauenkerken, Schönnenbrunnen en het Pellerhaus bezocht hebben. Heden wordt een bezoek gebracht aan het Germanische Museum.
 Men schrijft uit Tiel aan de Telegraaf.
 Het politieke leven staat in onze goede stad op zeer lagen trap, en deze toestand is er niet op verbeterd, sinds de 'Tielsche Crt. geen hoofdartikelen met politieke strekking meer opneemt. Haar Rotterdamsche medewerker kreeg zijn congé en zij nam haar draai van links naar rechts. Dit geschiedde in de dagen, toen Taks’s ontwerp nog in de windselen lag; met veel vuar was aanvankelijk in hare kolommen „de sprong in het duister” verdedigd, doch ziet, sedert hoorde men niets meer van de kieswet. Nu evenwel komt zij met een adres aandragen van den volgenden inhoud:

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 De ondergeteekenden kiezers in het kiesdistrict Tiel, kennis genomen hebbende van het wetsontwerp tot regeling van de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Prov. Staten, door de regeering bij de volksvertegenwoordiging ingediend, geven hiermede eerbiedig te kennen:
 dat de in het wetsontwerp aangeduide bevoegdheid om kiezer te worden, volgens hunne bescheiden meening, gegrond op de ondervinding, in het bijzonder in hun kies-district opgedaan, de grenzen al te ver trekt en het aantal kiezers plotseling al te zeer zou vergrooten:
 dat het hun immers gebleken is, dat het aantal dergenen, die uitbreiding van kiesrecht verlangen, in hun kiesdistrict uiterst gering mag genoemd worden;
 dat integendeel vele min-ontwikkelden en maatschappelijke afhankelijken de kiesbevoegdheid als een lastpost beschouwen en er van ontheven zouden willen zijn;
 dat zij van meening zijn, dat de toestand in hun kiesdistrict ten dezen omgeveer gelijk staat met dien in een groot gedeelte van ons vaderland;
 dat zij veronderstellen, dat het overgroote deel van het Nederlandsche volk ’t welk door meer dan ééne rijkswet in de laatste jaren uitgevaardigd, nog onder velerlei toezicht en voogdijschap gesteld werd, thans nog niet rijp kan zijn voor een uitbreiding van het kiesrecht als de regeering voorstelt;
 dat zij evenwel erkennen, dat de thans geldende kiesbevoegdheid wijziging en uitbreiding behoeft;
 dat zij derhalve aan uwe vergadering het verzoek doen in het den 20sten September 1892 aangeboden wetsontwerp de kenteekenen van kiesbevoegdheid zoodanig te beperken, dat ons vaderland van eene vermeerdering van het kiezerskorps op de wijze als het ingediende wetsontwerp beoogt, bevrijd blijve, — welke beperking naar de meening van adressanten bereikt zou kunnen worden door de kiesbevoegdheid afhankelijk te stellen, hetzij van een te bepalen bedrag der huurwaarde van het bewoonde huis, in verband met vastheid van woonplaats, hetzij van eenigen belastingplicht, hetzij in anderen hiermede overeenstemmenden zin, — en bovendien door strengere eischen te stellen.
Stedelijk Nieuws.Maastricht 20 Juni. 

 Barometerstand gereduceerd op 0° C, ten 8 ure ’s morgens 753,0 m. M.
 Maximaal temperatuur van heden afgelezen ten 3 ure nam. 23,0° C
 Minimaal temperatuur van den vorigen nacht afgelezen ten 8 ure v.m. 15,2° C

 — De lindeboomen staande op ons Vrijthof, de bij uitstek heerlijke en prachtige wandelplaats zijn tegenwoordig in een’ bloei, zooals men het slechts zelden gezien heeft. Het geheele Vrijthof en de aangrenzende straten zijn geparfumeerd door den geur der in trossen hangende bloessems. Het is in deze warme dagen een waar genot ’s avonds onder die prachtige boomen te kuieren.
 De rijke bloei der boomen is thans meer opvallend, daar overal elders de boomen door de heersehende droogte verarmoedigd zijn.
 Dank zij het buizennet, dat op het Vrijthof is aangebracht, kan men den grond drenken met water der waterleiding, hetgeen dan ook wekelijks geschied, en zoodoende den groei en bloei der schoone boomen bevorderen.
 Door hetzelfde buizennet heeft men op het gunstige oogenblik vloeibare messttoffen afgevoerd en aldus het noodige voedsel aan de boomen kunnen geven; daaraan is dan ook den tegenwoordigen „overvloedigen bloei te danken.
 Eene enkele uitzondering maakt de boom tegenover een der meest bezochte café’s der plaats en dit wordt toegeschreven aan de leelijke gewoonte der bezoekers van dit etablissement, om aan dien boom water te geven hetgeen nadeel in plaats van voordeel aan groei toebrengt. Zouden die Heeren die gewoonte niet willen afleggen?

 — Den 24e dezer zal in een der localen van den Schouwburg alhier, de jaarlijkscbe Algemeene Vergadering van aandeelhouders plaats hebben der Nederl. Zuider Spoorwegmij, welke zal worden voorafgegaan door een Vergadering van den Raad van Commissarissen.
 Het jaarverslag over 1892 dier Maatschappij is heden in druk verschenen.

 — Het avondfeest gisteren door de vereeniging Kunst en Vermaak haren leden aangeboden in het casino St. Pieter, is uitmuntend geslaagd.
 De tuin, geheel geïllumineerd met lampions en veelkleurige ballons maakte een prachtig effect, terwijl het terrein nu en dan nog phantastisch verlicht werd met verschillende kleuren Bengaalsch vuur, in afwisseling met het afschieten van vuurpijlen.
 Het Harmonie-orkest der Stedelijke Muziekschool liet zich hooren in een schoon en afwisselend programma dat zeer verdienstelijk uitgevoerd werd en algemeen bijval vond.
 Na afloop van hot concert werd er gelegenheid tot dansen gegeven, waarvan door de beoefenaars der kunst van Terpsichore gretig werd gebruikt gemaakt.
 Voegen wij nog hierbij dat een prachtige avond dit feest begunstigde, en de tuin zoodanig bezet was dat geen plaatsje meer overbleef.
 Verder kunnen wij melden dat de vereeniging nog twee groote zomerfeesten organiseert en wel, in de helft der volgende maand een groot bal champêtre, en in den loop der maand Augustus een dergelijk avondfeest met concert.

 — Wij vernemen dat de Stafmuziek van het 2e Regiment Infanterie morgen n/m 3.21 aan het station arriveert.
 Van daar zal het korps spelende de stad doortrekken tot aan het lokaal der „Societeit Momus,” Vrijthof.
 Het Concert in Stads-Park zal te 6 1/4 uur aanvangen.

 — Op de weekmarkt van heden waren aangevoerd:
 Runderen 117, kalveren 75, schapen 6, Varkens 265.

Rechtszaken.

 Voor de arrondissements-rechtbank alhier werd gisteren, Maandag, behandeld de strafzaak tegen J. H. L. Russel, drukker en uitgever, wonende te Weert-Meerssen, beschuldigd van in het antisemitisch weekblad „Waarheid en Recht,” waarvan hij uitgever en redacteur is, in het nummer van 5 Februari 1893 te hebben opgenomen of doen opnemen en afdrukken en in elk geval te hebben doen verspreiden met het oogmerk om de eer en den goeden naam van den heer A. C. Wertheim, lid der Eerste Kamer zoowel als privaat persoon als in zijne hoedanigheid van volksvertegenwoordiger aan te randen en om hem te beleedigen, een schrijven in den vorm van een brief aan de redactie van genoemd weekblad, onderteekend A. C. Werdheim, lid der Eerste Kamer en eere-voorzitter der „Alliance Israelite” in Nederland, waarvan de inhoud hem bekend was en waarvan hij wist en zeer goed begreep, dat het niet afkomstig was van genoemden heer Wertheim, maar valschelijk aan hem werd toegedicht en valschelijk werd voorgesteld als van hem afkomstig te zijn, terwijl de inhoud daarvan, zoo hij uit de pen van den heer Wertheim ware gevloeid, voor dezen beleedigend was en hem zou prijs stellen aan den haat en de verachting zijner medeburgers.
 Behalve de beklaagde, die niet ter terechtzitting was verschenen en tegen wien verstek werd verleend, was ook een der getuigen niet opgekomen, zoodat na voorlezing der op de zaak betrekkelijke stukken en het hooren van den heer Wertheim de verdere behandeling is verdaagd tot Maandag, 26 Juni a. s.


Provinciaal Nieuws. ST. PIETER. — Alweer de petroleum. Een vreeselijk ongeluk heeft Zondag avond alhier plaats gehad. Mad. B. wilde de thee zetten en het water op een kooktoestel koken toen de vlam in de petroleum sloeg, ten gevolge waarvan zij ernstige brandwonden bekwam. Terstond is geneeskundige hulp moeten ingeroepen worden.

 * SITTARD, 19 Juni. Aan den 5den internationalen wielerwedstrijd gisteren te M. Gladbach gehouden werd o. a. door zes Nederlanders deelgenomen.
 Behalve de heer J. Siep, Arnhem, die twee eerste prijzen en de heer W. de Haas, Rhenen, die een derden prijs wist te veroveren, mocht ook onze stadgenoot de heer A. Nijssen de voldoening smaken in No. 6. Safety Scratch (afstand 3000 M.) den derden prijs, een kilometeruurwerk, te winnen.

 * SCHILBERG, 19 Juni. Heden werd door Z. D. H. Mgr. Boermans het H. Vormsel toegediend aan de Parochianen van Echt, Pey en Roosteren, benevens aan de Pensionnaires van de Eerw zusters van Sittard en Bunde. Dit geluk viel op dezen dag ook ten deel aan den Heer A. Torrens, alhier, die zaterdag j. in den schoot der R. K. kerk werd opgenomen.

 * De Heer A. Maessen, landbouwer te Hingen, alhier, werd verleden week door een slag van éen veulen zoodanig in de dij gewond, dat men het ergste vreesde. Gelukkig is in zijn toestand eenige beterschap gekomen.

 * ROERMOND, 20 Juni. — Maandag werd de tombola-tentoonstelling in de zaal van den heer M. Hendriks met een bezoek vereerd van de edelachtb. heeren M. L. J. Geradts, burgemeester, en H. Schreurs, wethouder.
 Later brachten de weeskinderen er een bezoek aan, en in de loop van den middag de leerlingen van het Klein College en later de studenten van het Bisschoppelijk College, terwijl ook velen van de goedkoope gelegenheid profiteeren om de aardige prijzen in oogenschouw te nemen.
 Onder de hoofdprijzen munten uit: 1e prijs, camée, geschonken door Z. H. Paus Leo XIII, het borstbeeld van Z. H. voorstellende in gouden omzetting, in sierlijk étui; 2e prijs, een fraaie étui met champagne-glazen, geschonken door den edelachtb. heer burgemeester Geradts; 3e prijs eene prachtvolle schilderij van den heer Windhausen (vader) Ecce Homo in lijst; 4e prijs een schilderij van den heer Windhausen (zoon) een paar jachthonden voorstellende.
 Verder vindt men er huiselijken benoodigheden, spellen, teeken- muziek- en handschoendoozen, dameshandwerken, albums, beelden, kruisbeelden, serviezen, plateschilderingen, stoelen, tafeltjes, een fraai kastje, wijn en champagne, muurversieringen enz., tezamen ruim 1500 prijzen.
 De zaal is feestelijk versierd met de busten van H. M. onze jeugdige Koningin en Z. H. Paus Leo XIII, met bloemen en planten, vlaggetropheeën enz.
 De uitloting zal Vrijdag morgen ten 9 ure aanvangen.
 * — Op de gisteren gehouden veemarkt waren aangevoerd 6 stieren, 8 ossen, 75 koeien en 48 runderen, waarvan verkocht werden 2 stieren, 3 os[s]en, 20 koeien en 1[5?] runderen.
 De handel was slap en de prijzen lager.
 * — Zondag namiddag werd op den Venlooschen weg een man door drie boeren uit Horn aangevallen en deerlijk mishandeld. Verschillende wonden werden hem toegebracht, waaronder eene gapende aan zijn voorhootd.
 Oude veeten schijnt de aanleiding te zijn geweest.
 * — Niettegenstaande men gisteren den geheelen dag in de Maas heeft gedregd om het lijkje van den zondag-namiddag verdronken J. B. op te visschen, is zulks nog niet mogen gelukken. Van daag zal men opnieuw er mede beginnen.
 De kleederen zijn nog op het stadhuis, ter beschikking van de justitie.


 * OIRLO, 19 Juni. — Tengevolge der aanhoudende warmte, dikwijls verre boven 80° F., worden de lessen aan de O. L. school alhier niet gegeven van 8 1/2 tot 11 en van 1 1/2 tot 4 uur, maar alleen des voormiddags van 7 tot 8 1/2 en van 9 tot 10 1/2.
 * — In de heden gehouden Raadsvergadering te Venraij werd met algemeene stemmen benoemd tot onderwijzer op de O. L. school alhier de heer G. Van den Berg, op eene jaarwedde van f 450. De definitief benoemde was sedert 1 Mei j. l. tijdelijk werkzaam.


 * VENRAIJ, 19 Juni. — Naar wij uit goede bron vernemen zal zoodra mogelijk begonnen worden met de vergrooting en verbouwing der O. L. school alhier. Hoogst waarschijnlijk zal ze ingericht worden op