Pagina:Ordinaris Dingsdaeghse Courante 1640 no 023.djvu/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Ordinaris Dingſdaeghſe Courante. N 23.

Wt Londen den 26 May, 1640.

NAer dat Milord Meyer nevens d’Oldermans zijnde den Raedt van Londen, te Hove by sijn Majest. waren ontboden, waer op dat is ghevolcht datter tusschen des Conincx Secreten Rade eenige differenten zijn ontstaen in’t consenteren van merckelijcke somme van penningen: hier heeft sijn Majesteyt ghelieft op den 20 deser de vier der principaelste Oldermans, als Sir Nicolaes Ranton, Gewesen Lord Mayer, Olderman Atkijns, Olderman San, ende Olderman Geern, in aprehensie te nemen; ende liep groot perijckel dat Milord Meyer daer mede niet en quam; des anderen daeghs wierden daer op verscheyde vyleynighe Pasquillen ten last vande Bisschoppen uyt gestroyt, voornamentlijck van Cantelberch, waer door sulcken tumult ende beroerte ende op-loop hier ende door ’t gantsche lant is ontstaen, datmen niet en weet dat in hondert jaer is geschiet, ende dat comt alles door ’tscheyden van’t Parlement: den selven dach ordonneerde den Coninck vier Compagnien in de wapenen te comen, tot verhinderingh van den oploop, alsoo dit naervolgende veersken alomme was uyt ghestroyt.

Your Gentelman Printesses be upon Monday as good as your word, for our blood is hot: And we most feight against the Bishops before we feight against the Schots.

 Is in duyts te seggen: Ghy Edele Printes weest op Maendagh soo goet als u woort, want ons bloedt is heet. ende vechten moet tegen de Bisschoppen als tegen de Schotten.
 Het woordeken Printes is te segghen een Leer-knecht of dienaar, die op t alderminste seven jaer aen sijn meester verbonden is jae altemets 8, 9 a 10 Jaeren, van dewelcken hier over de hondert duysent zijn, van alderlei hanteringe, dewelcke seer aen malcanderen zijn hangende, ende den anderen toegedaen zijn.
 Mede so dorsten sich de Aerts-Bissch. van Cantelberg ende Ren dien avont niet in haer Huysen vertrouwen: maer quamen uyt des Bisschops van Cantelbergs Hoff, ’t welck aen de Riviere tot Lambeth is staende, ende begaven haer naer des Coninghs Hoff, alwaerste sijne Majesteyt in bescherminge ende sauveguarde heeft genomen, ende zijn op dato noch daer. Den 21 op maendagh was de geheele stadt vol beroerte, sijne Majesteyt ordineerde twee compagnien borgers van ontrent 600 man uyt het Suytwerck op Sint Georges veldt achter des Bisschops huys om wacht te houden, tot verhinderingh dat het huys niet soude gespolieert werden, zijnde mede binnen des Bisschops huys ettelijcke stucken Geschut, ende so veel geweer ende wapenen tot 2 a 300 man, ende passeerde dien dach also sonder gewelt te toonen: de geruchten liepen alomme de geheele stadt door, ende den nacht hieltmen over al, voornamentlijck aende poorten, stercke wacht.
 Den 22 dito op Dinsdach vontmen weder om verscheyde groote odieuse Pasquillen tot voor-spraeck vande voorsz. vier gevangenen Oldermans, ende men sach de Printesen als Mieren swieren, doch ginck alles noch redelijck toe. Den 23 was Milord Meyer weder tot Withall, nevens ettelijcke Oldermans, by eenige gecommandeerde vanden Raet des Conincx, om te beantwoorden de resolutie der Gemeente, doch men stelde de handelinghe tot op gisteren uyt, ende d’Oldermans voorschreven bleven ondertusschen gevangen, ende men nam mede in aprehensie 18 Printesen: dit gherucht verspreyde seer, ende men stelde derhalven te stercker wachten.
 Den 24 zijnde Heylige-dach onder de Predicatie was onder yeder man groote vreese, ende men stelde 10 Compagnien Borgers in de wapenen, yeder Compagnie van 2 a 300 man: de Printesen waeren onder tusschen met groote troupen buyten de stadt op ’t velt; dien nacht hieldemen noch al stercke wachten, ende wierden ettelijcke Canon schooten ghedaen tot waerschouwinge dat de wachten op haer hoede soude zij nu, dit alles niet teghenstaende zijn dien selven nacht in’t Suytwerck d’een van hier en d’ander van daer, ettelijcke hondert Printesen ende Water-lieden, ende andere op een ogenblick tijt by een gecomen, ende zijn met een groote furie op het gevangenhuys van wit Lion daer de 18 voorsz. printesen met noch 53 andere gevangen saten aenghevallen, ’t huys inbrekende ende de gevangenen verlossende, sonder dat in’t minste daer eenigh tegenweer wierde ghedaen, van daer zijn sy ghegaen schuyns tegens over de deur naer een gevanckenis, genaemt Coninghsbanc, aldaer den Olderman Atkijns sat, ende dede den selven voor hun comen, seggende sy waren gecomen om hem te verlossen, maer hy badt de Printesen datse hem souden laten blijven, also ’t des Conincx geliefte was geweest hem daer te setten, welcke hem ooc wel weder soude los laten, in voegen dattet daer by also is gebleven. Den 25 quam de geruchte door de geheele stadt ende causeerde groote beroerte; Milord Meyer neffens eenige Oldermans zijn wederom tot Withall vergadert: gisteren morgen cregen wy tijdingh dat de Printesen tot Cruyden in een Dorpken 8 mijl van hier gheleghen, des Bisschops huys hebben gespolieert, waer van men de seeckerheydt sal hooren. Men heeft goede hope dat alle dese tumult sonder bloet vergieten sal gestilt werden: Sijn Conincklijcke Majesteyt (die God beware) is in alles sorchvuldich.

Wt Neurenburch den 26 dito.

 Den Oversten Slangh heeft eenige troupen vande Keysersche geslagen, ende 5 Standaerden aen sijn Excellentie doen presenteren. Men secht dat de Keysersche retireren naer Voytlandt, ende geen stant houden willen, indien sulcx continueert mocht sijn Excellentie Banier wel naer Leypsich gaen, heeft veel ghereetschap van Vyerwercken ende andere Materialen by hem: hy heeft den Oversten Arnits tot Commandeur in Erffort gelaten.
 Dewijl Banier eenige Saxische Soldaten sonder rantsoen heeft los gelaten, is oock een Saxische Trompetter met eenige gevangene Sweetsche tot Erffort gecomen.
 De Sweetsche hebben Cala ende Catsensteyn