Pagina:Ordinaris Dingsdaeghse Courante 1653 no 009.djvu/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Ordinaris Dingſdaeghſche Courante No. 9. 1653.

Uyt Venetien, den 24 Ianuary 1653.

DEn Generael Foscariny verlede weecke alhier uyt Dalmatien weder-ghekeert, geeft alhier een voornamen Turck medegebracht, die hem doet noemen Alibeg Filippovich, daer te lande dese verlede Somer voor de Morlacken gevangen bekomen, aen welcke voor sijne vrylatinge geboden heeft gehadt 25 duysent Realen, 100 Ossen, 200 Schapen, 100 Turckse Rocken, 100 Spiessen, 200 pluymen van prijs, 100 Zabels en 60 Slaven, ’t gene den voornoemden Generael der Morlacken niet en heeft willen toe laten, sy ’t souden aen-nemen, verhoopende een veel grooter voordeel tot dienste des Staets uyt hem te trecken, is ongevaer de 30 Jaren oudt, ende wert als een persoon van State getracteert, als hebbende soodanighen wesen oft gelaet, men heeft hem oock dese weecke alle het waerdighste en voornaemste deses stadts doen sien, en insonderheyt de vergaderinge van eenighe Bruyloften nu gehouden, zijnde hy niet te min steets door eene goede gewapende lijfwachte verselt geweest, ende is nu beslooten hy naer Veronna gevoert, aldaer bewaert, en hem tot sijn onderhout 50 kroonen ter maent ghegeven sal worden. Tien schepen verordineert naer Candia te gaen, geladen met bescuyt en ander voorraet, zijn verleden Saterdagh in Zee geloopen. Onder ’t geleyt van den Heer Girolamo Bataglia, welcke derwaers voor Commissaris is gaende, zijnde hem 100 duysent Ducaten mede gegeven geworden tot betalinge van het Legher aldaer, en 36000 voor ’t guarnisoen van Candia: dese voorsz schepen zijn in ’t geselschap van 3 andere Genewese (yder voerende 28 stucken gheschuts) gezeylt tot beter bewaringhe der selve. De 6 Galleyen teghenwoordigh vaerdigh leggende om ghelijcke reyse te doen, en sullen nu voor Paesschen niet vertrecken.

Uyt Regensburgh, den 31 dito.

 De Straubinger jonghst aengekomene Bode, brenght voor de waerheyt mede, dat den Ceur Prins van Beyeren, schielijc deser werelt is overleden en dat in Straubinghen voornoemt de speelen en alle ander guychelerye ernstelijck zijn verboden geworden.
 Den Heere Graef Oxenstern heeft een Missive aen sijn Vorstelijcke Genade van Diderichsteyn afgaen, en hem te hooghsten aenbieden laten, in deser maniere, dat sijne Koninginne, (’t welck in’t Instrumentum Pacis besloten is) haer niet konde laten nemen so dat sy protesteert van alle onheylen, die daer uyt ontstaen mochten. De Heeren Afgesanten zijn in hare Collegien deser dagen vlijtigh te samen gheweest, en wegens de Stadt Bremen ende Heylbron delibereret.

Uyt Bordeaux, den 6 February.

 Over twee dagen is d’Hollandsche Vloote weder van hier nae beneden vertrocken, sullende die haren Admirael onder ’t Eylandt St, Martin ontmoeten, welcken haer van daer nae hun landt sal Convoyeren. De Raets-Heeren deses Parlements noch alhier zijnde, verstaen wy hare Confraters tot Agen door den Hertogh van Candale wel waren ontfangen, hebben sy besloten in hare oude waerdigheyt niet meer op’t Paleys te willen komen, latende het aen die tot Agen voorsz. maer geven voor sy een Kamer van Borgelijcke en Criminele Justitie onder hun 12 die noch hier zijn sullen oprechten. Den Generael Marcin heeft sich t’eenemael nu van Perigord meester gemaeckt, ende daer in alle zijn onderhebbende volckeren gelogeert, ende Colnel Balthaser sijne quartieren in Marsan genomen, onder tusschen dat den Hertogh van Candale nae ’t Limozin is geweecken, daer hy soo men verstaet meerder machts om sich weder te velde te konnen begeven verwachtende is: 4 Galioten van den Hertogh van Vendosme zijn over eenige daghen op de riviere Charante gekomen, om deselve te bewaren. Ende also wy tijdinge hebben den Hertog van Vendosmes Vloote op dese riviere gesien is, wert die in weynigh dagen tot Blaye verwacht.

Uyt Prage, den 8 dito.

 Dese dagen is die Konincklijcke Poolsche Gesanter die op den Rijcx-dagh na Regensburg verordineert is, met eene tamelicke suyte van 60 peerden tot Podebrad 7 mijlen van hier aengekomen, van sints sijnen wegh noch herwaers te nemen, maer also de sterfte in Polen op verscheyde plaetsen noch Continueert, soo heeft men den Gesanter door een Officier vermanen laten, dat hy sich nae een ander plaets begeven mochte, also men wegen sijn aenkomste aldaer als oock tot Regensburgh, oorsaecke van bedencken draegt, om hem in te laten. Ende was de Publicatie van den Rijcx-dagh weghen 2 Poincten daer over de Heeren Landt Standen noch in deleberatie stonden, noch voor een tijdt uytgestelt.

Uyt Cassel, den 13 dito.

 Op den 24 January, ’s avons om 9 uren, is die Jonge Graef Torstenson tot Straesburgh aen een sterkce Coorts, deser Werelt overleden.

Uyt Hamburgh, den 14 dito.

 Al-hier heeft men bericht, als dat het met de Onder-Pomersche Grens-Tractaten nu haest tot een goet eynde sal komen uyt te vallen, alsoo op den 5 deser den Secretarus Pascovius naer Sweden soude gereyst zijn, om van hare Koninclijcke Majesteyt de Ratificatie af te gaen halen. Met den Lubickschen Tractate staet het noch als vooren, en men kan niet vernemen hoe ’t daer mede afloopen wil.
 De Brunswijcksche Heeren Afgesanten zijn nu t’eenemael op-gebroken, om hare reyse naer Regensburgh te nemen.
 Men hout het voor vast dat de nieuwe Alliantie tusschen de kroon Denemarcken en de Heeren Staten directè tegens Engelandt sijn effect genomen heeft: als dan de Kroon Sweden oock mede in dit spel treden willen, (daer van soo wel aen de zijde der Heeren Staten, als ghemelde Koninck sterck laboriret wert) sal het eenen gewensten handel geven.

Uyt Parijs, den 15 dito.

 De aenkomste des Cardinaels heeft vele groote vernoeginge gegeven, ende hem t’ sijne-waerts verbonden, voor eerst heeft sijnen besten vriendt oock de voornaemste belooninge (van sijne partye gehouden te hebben) bekomen, ende voorts de reste naer advenant, te weten den Grave van Servient ’t Surintendentschap der Finantien, zijnde hem tot Adjutant de Heer Fouquet Procureur Generael des Konincx toegevoeght geworden, ende tot Directeurs der selve Finantien de Heeren Haligre, Morangi, Bourdeau en Morongis-Champre. Ende om in het toekomende meerder meester in het Parlement te zijn, doet den Cardinael den eersten President tracteren met den President Noujon, over deselve Charge, hebbende den laesten aen den eersten al 600 duysent gulden daer voor geboden, hierover konnende eens werden, staet den eersten President te laten bekleeden, ’t Ampt van den Zegel-bewaerder, alsoo den selven belooft is ’t Aerts-bisdom van Lions, en dat hem een Cardinaels hoet sal geprocureert werden. De plaetse van den President Nojon, is ondertusschen aen den Heer Tellier Secretarius van Staet op-ghedragen,