Pagina:TDKGM 01.012 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


.......1918 

Mijne Heeren,

Hiermede heb ik de eer U mede te deelen, dat op de eerstvolgende algemeene vergadering der "Indische Vereeniging", op Zaterdag 29 Juni a.s. te 8 ure in "Café Hollandais" Den Haag te houden, door mij een voordracht zal worden gehouden over "Indië en de Verkiezingen".

Aangezien ik het o.a. over het Koloniaal program van uwe partij zal hebben, voel ik het als een plicht, U bij dezen beleefd uit te noodigen tot het zenden van een of meer vertegenwoordigers van uw partijbestuur ter vergadering bovengenoemd.

Tevens zij het mij vergund U beleefd te verzoeken, de tot uwe partij behoorende Kamercandidaten, die eventueel het koloniale gedeelte van het parlementaire werk voor hun rekening nemen, wel te willen uitnoodigen tot het bijwonen der meervermelde bljeenkomst. Hun tegenwoordigheid vooral zal ik op hoogen prijs stellen.

Ten slotte zij U medegedeeld, dat het Bestuur der "Indische Vereeniging" na mijn voordracht gelegenheid zal geven tot debat.

Hopende op een gunstige beschikking uwerzijds,

 Hoogachtend,

 Uw dw.

 handtekening Soewardi