Pagina:TDKGM 01.149 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


ADVISEUR VOOR INLANDSCHE ZAKEN

No.32/E-4.-

Bijlage: 1.-


Batavia, 7 Januari 1936


Aan

den WelEdelGeboren Heer

Ki Hadjar Dewantoro

Pakoealaman

Jogjakarta.


Zeergeachte Heer Dewantoro,

De Directeur van Onderwijs heeft mij om advies gevraagd inzake het niet sluiten van de Taman Siswo school te Tarakan op 31 Augustus. Ik mag U niet verheelen dat de Directeur deze zaak aan de orde stelt naar aanleiding van een door den Resident der Zuider- en Oosterafdeeling gestelde vraag welk standpunt de Regeering tegenover dit geval inneemt. Volledigheidshalve doe ik U hierbij in afschrift toekomen een proces-verbaal van verhoor van een der bestuursleden der Taman Siswo school te Tarakan. Uit dat proces-verbaal blijkt dat de Madjelis Loehoer de vacantieregeling voor alle Taman-Siswo scholen vaststelt, en dat betrokkene,Soedjono Tirtoatmodjo, niet weet waarom het sluiten van de school op 31 Augustus niet is voorgeschreven. Aangezien het mij ook niet bekend is welke motieven of overwegingen voor den Madjelis Loehoer aanleiding zijn om 31 Augustus niet als een vrijen dag aan te merken, zal ik, ten einde deh Directeur