Pagina:Verzameling van verslagen en rapporten behoorende bij de Nederlandsche Staatscourant vol 1920 no 028.djvu/24

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
V R 28
24
B. Brouwer: Over het ontstaan der Nederlandsche Vereeniging voor het wetenschappelijk onderzoek der therapie van zenuw- en zielsziekten. Neurotherapie 1919.
B. Brouwer und L. Coenen: Ueber die Oliva inferior, Journal für Psychologie und Neurologie Bd. 25, 1919.
C. de Lange: Ueber angeborene spinale Lähmungen. Psych. en neurolog. Bladen, 1919.

 Van de Fondsen, waarvan het beheer aan de Akademie is opgedragen, valt het volgende te vermelden:

 a. Het Legaat-Hoeufft:

 In de commissie van beoordeeling der voor den wedstrijd van dit legaat ingekomen Latijnsche verzen kwam in het afgeloopen jaar wijziging, doordat het jurylid, de heer J. van Leeuwen, wegens het bereiken van den 70-jarigen leef­tijd en het daardoor overgaan tot de rustende leden, den wensch te kennen gaf, het lidmaatschap neer te leggen. Aan dezen wensch werd, onder dankbetuiging voor het vele, dat de heer van Leeuwen in deze commissie had verricht, gevolg g'egeven en in zijne plaats benoemde de letterkundige Afdeeling den heer A. Kluyver, die de benoeming aannam.
 Voor den wedstrijd 1919 waren ingezonden 38 gedichten, welke tot mededinging konden worden toegelaten, doordat ze vóór den sluitingstermijn (31 December 1919) in ’t bezit der beoordeelingscommissie waren. Na den sluitingstermijn werden nog 3 gedichten ingezonden, zoodat deze van mede­dinging in den wedstrijd 1919 waren buitengesloten en bewaard zullen blijven voor den volgenden wedstrijd.
 In de April-vergadering der Afdeeling bracht de heer A. Kluyver namens de commissie van beoordeeling, verslag uit, waarvan de uitspraak was, dat zij de gouden medaille wenschte toe te kennen aan het gedicht: „Ultimi Tibulli dies”, ingezonden onder het motto: me tenuit moriens defi­ciente manu, welks auteur, bij opening van het verzegelde naambriefje, bleek te zijn de heer Francisco Sofia Alessio te Radicena.
 Voorts meende de commissie de volgende gedichten in aanmerking te doen komen voor eene eervolle vermelding:
 1. Pollitta.
 2. Somnus hibernus, door Dr. Hermann Weller te Ellwangen (Würthemberg).
 3. Amadei V laudes, door Prof. Adolfo Buti te Marigliano (Prov. Caserta), Italia.
 4. Persianum funus.