Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant/Jaargang 165/Nummer 203/Het Petrus Donders Tijdschrift

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘„Het Petrus Donders Tijdschrift”’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, maandag 31 augustus 1936, eerste blad, p. 3.


[ eerste blad, 3 ]

„HET PETRUS DONDERS TIJDSCHRIFT”.

Dit geïllustreerd maandschrift der Bossche Redemptoristen onder de redactie van Pater Van Grinsven heeft bij het begin van zijn 17en jaargang een groote verandering ondergaan. De 1ste afl. (Sept.) ligt thans voor ons. De omslag is frisch-modern, de inhoud veel vermeerderd, terwijl de abonnementsprijs dezelfde blijft. Een kort overzicht van den rijken, afwisselenden inhoud noodigt zonder twijfel te lezen.

In het Pater-Donders gedeelte wordt eerst ’n woord gewijd van den naderenden 50sten verjaardag van Diens heiligen dood, dan aan drie in ’t zicht zijnde eeuwfeesten (van het Seminarie in Haaren (1839), van Pater Donders’ priesterwijding (1841) en vertrek (1842) naar de Missie van Suriname. Het bekende portret van A. Windhausen wordt opgenomen en besproken. Het eeuwfeest der Schijndelsche Liefdezusters is aanleiding om een bezoek van den Eerbiedwaardige met E. J. v. d. Kant aan haar vroegere breischool te vermelden. In de „Pater Donders Kroniek” vinden wij vermeld de viering van den verjaardag zijner priesterwijding, een artikel over den Eerbiedwaardige in den „Missie-Almanak van O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand en van den H. Gerardus”, een hulde te St. Michiels-Gestel en de overbrenging van zijn heilig gebeente. Onder de rubriek „Gevraagd en Verkregen” volgt de gewone lijst van allerlei gebedsverhooringen. Eindelijk wordt bij Pater Mosmans’ gouden professiefeest opgesomd, wat deze vooral als vice-postulator in het proces der zalig- en heiligverklaring van Pater Donders ter eere van zijn grooten medebroeder gedaan heeft.

In het Missiegedeelte vinden wij met vele illustraties artikelen van Pater Walle, van Pater De Klerk, van Zuster Engelmundus, van een Boschland-onderwijzer, van Pater Verheggen en van Pater De Groot. Aangename en leerzame lectuur over de echt Hollandsche kolonie en bloeiende Missie van Suriname.

Moge het uitgebreide en vernieuwde „Petrus Donders Tijdschrift” steeds meer gelezen worden!