Radiotoespraak Wilhelmina 24 maart 1945

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Radiotoespraak Wilhelmina
24 maart 1945 op Radio Oranje

Auteur Wilhelmina der Nederlanden
Genre(s) Radiotoespraak
Brontaal Nederlands
Datering 24 maart 1945
Bron
Auteursrecht Publiek domein

Boodschap van H.M. de Koningin aan bevrijd gebied:

Teruggekeerd in Engeland na hereeniging met u voor de eerste maal na schier vijf jaren van scheiding, behoef ik u niet te zeggen, welk een groot en onvergetelijk oogenblik dit voor mij is geweest. Woorden zouden te kort schieten om al mijn indrukken en belevenissen en al wat in mij omging weer te geven. Bij het ontzaglijk leed dat velen persoonlijk en ook gezamenlijk getroffen heeft, ben ik diep onder den Indruk gekomen van den moed, waarmede zij dit dragen, gepaard aan den vasten wil krachtdadig mede te werken aan den opbouw van ons nieuwe Vaderland.

Het waren voor mij oogenblikken van de grootste beteekenis en voldoe­ning, kennis te maken met de dappere leden der verzetsbeweging en de binnenlandsche strijdkrachten en mij persoonlijk te kunnen overtuigen van de in die afgeloopen jaren gegroeide eensgezindheid en onderlinge samenwerking.

Gaarne zijn mijn ministers en ik bereid u de volle gelegenheid te geven, te voldoen aan uw innige begeerte om mede te werken aan den weder­opbouw van ons Vaderland.

Voor de geestdriftige en hartelijke ontvangst, mij allerwege bereid, wil ik u nogmaals langs dezen weg mijn bijzonderen dank betuigen. Het feit, dat gij en ik in de dagen die achter ons liggen, voor den eersten keer weer gezamenlijk onze liefde tot het Vaderland als een vrij volk hebben kunnen uiten, geheel zooals deze in ons leeft en ons tot daden bezielt, heeft deze dagen hun diepe en verstrekkende beteekenis gegeven en een en al tot één groote vaderlandsche betooging gemaakt.

God zegene het Vaderland.