Redactie, VpN 1934:1, p.1-2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
BIJ DE JAARWISSELING.


Aan onze Wereldtaalvrienden.


Bij den aanvang van den nieuwen jaarkring bieden wij den lezers van ons blad, en in het bizonder den leden van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging en van de Algemeene Afdeeling van den Bond van Wereldtaalvereenigingen, onze beste wenschen aan. Wij hopen van harte, dat de moeielijke tijden, waaronder wij thans gebukt gaan, spoedig voor betere plaats mogen maken.

Wij mochten in het afgeloopen jaar van verscheidenen weer veel steun, belangstelling en waardeering ondervinden, doch wij moeten tot ons leedwezen ook vermelden, dat wij niet geheel voldaan zijn. Men had namelijk meer moeten doen. De propaganda had grooter mogen zijn. Daarom hopen wij, dat de derde jaargang van ons tijdschrift in zijne berichten telkens opnieuw van grootere levendigheid in de Volapükbeweging en van meerdere werkzaamheid onder de Volapükbeoefenaren mag gewagen. Wij stellen steeds alles in 't werk om met ons blad de verbreiding van Volapük zoo krachtig mogelijk te bevorderen. Met dit doel wordt het gratis aan verschillende universiteitsbibliotheken, openbare leeszalen, studentenverenigingen, ja zelfs aan den Volkenbond toegezonden. Dit is echter niet genoeg. Ook gij, geachte Wereldtaalvrienden, kunt en moet ons helpen. Tracht in uw familie- en vriendenkring belangstelling te wekken voor onze Wereldtaal, en tracht hen over te halen zich bij ons aan te sluiten en lid te worden van onzen Bond. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij voor Volapük kunnen doen. Ons tijdschrift kan slechts groeien en belangrijker worden door een grooter aantal leden. Doet allen uw best! Draagt elk een steentje bij voor het grootsche gebouw, dat wij bezig zijn op te richten. Het Volapük van Schleyer is dt waard, want nog steeds is deze eenvoudige, zoo logisch samengestelde kunsttaal de beste, die wij kennen, en staat zij als geen andere taal zoo neutraal tegenover de bestaande natuurtalen. Daarom, werkt met ons mede om Volapük algemeen te verbreiden! Leve ons Volapük!


DE REDACTIE.