Staatsblad der Vereenigde Nederlanden/1813/Nummer 2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Besluit van den 26sten November 1813, no. 1, tot sequestratie van alle Goederen, Bezittingen en Tienden, welke uitmaken Dotatiën of Donatiën aan Franschen of anderen’ door Van der Duijn van Maasdam en Gijsbert Karel van Hogendorp
Afkomstig uit het Staatsblad der Verëenigde Nederlanden, 1813, nr. 2, p. 7-8. Publiek domein.
[ 7 ]

STAATSBLAD


DER


VERËENIGDE NEDERLANDEN,(No. 2.) Besluit van den 26sten November 1813, no. 1, tot sequestratie van alle Goederen, Bezittingen en Tienden, welke uitmaken Dotatiën of Donatiën aan Franschen of anderen.


 In naam van Zijne Hoogheid den Heere Prince van Oranje.


Het Algemeen Bestuur der Vereenigde Ntderlanden,


 In aanmerking nemende, dat alle Dotatiën of Donatiën van Domeinen, Goederen, Regten en Tienden, herkomstig van de voormalige Domeinen van de respective Provintiën van het Doorluchtig Huis van Oranje, van de voormalige Ridderschappen, Duitsche Orde of Kapittelen, enz., door de Fransche regering ten behoeve van vreemdelingen, gedaan, zijn wederregtelijk, en dat alzoo behoort gezorgd te worden, dat geene inkomsten uit dezelve worden gedestralieerd of aan de vruchtgebruikers overgemaakt, heeft goedgevonden en verstaan:
 1. In afwachtingyan de beschikking der hooge Regering over de Goederen, Bezittingen en Tienden, welke uitmaken Dotatiën, of donatiën aan Fransche Generaals of andere vreemdelingen, zullen alle dezelven worden gesequestreerd. De ambtenaren, belast, ingevolge onze Proclamatie van den 21sten dezer, met het beheer van zaken en het vak der Domeinen, zijn verantwoordelijk voor de executie van dit sequester; de actuele Rentmeesters Admodiateurs zullen in de administratie kunnen worden gecontinueerd, tot nadere voorziening, mits zich onder belofte van trouw verbindende, om geene correspondentie met vorige principalen te voeren, en zich uitsluitend naar de instructiën der Landsregering te gedragen.
 2. Dat alle de pogingen, op dato dezes, onder de voornoemde Admodiateurs of Rentmeesters van gedoteerde personen berustende, zullen behooren te worden gestort in de kas der Domeinen, [ 8 ]of van den Ontvanger-particulier van het Arrondissement, en tevens gezorgd voor de prompte betaling van alle achterstallige Pachten, Huren of andere Inkomsten, welke alreeds verschuldigd zijn.
 3. Deze Resolutie zal aan den heer Intendant-Generaal der Finantiën worden gezonden, om op de executie van dien te letten, en des noods orders te stellen; en zal dezelve voorts aan de belanghebbenden, door middel van het Haagsche Dagblad, worden gecommuniceerd.

 Gedaan, in 's Gravenhage, den 26sten November 1813.

(was geteekend)       Van der Duijn van Maasdam.
Gijsbert Karel van Hogendorp.