Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden/1921/Nummer 518

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wet van den 16den Maart 1921, houdende naturalisatie van P. Windhausen’ door Heemskerk
Afkomstig uit het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1921, nr. 518 (19 april 1921). Auteursrechten vrijgegeven (CC0).


[ 1 ]

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.


(No. 518.)
 
WET van den 16den Maart 1921, houdende naturalisatie van P. Windhausen.

 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

 Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat

Paulus Windhausen

aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad no. 216);

 Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

 De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Paulus Windhausen, geboren te Waldniel, gemeente Burgwaldniel (Pruisen) den 11 Mei 1871, kunstschilder, wonende te Roermond, provincie Limburg.

Artikel 2.

 Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.

 Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 Gegeven te ’s-Gravenhage, den 16den Maart 1921.

  WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
heemskerk.
Uitgegeven den negentienden April 1921. 
  De Minister van Justitie,
heemskerk.