Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren/1619/10 februari/Nederlandtsche tijdinghe den 9. Februarij

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nederlandtsche tijdinghe den 9. Februarij’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit [Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren, zondag 10 februari 1619]. Publiek domein.
[ 1 ]

Nederlandtsche tijdinghe den 9. Februarij.

 Wt Messina wert van den 17. December 1618. op navolgende manieren geschreven. Alhier liggen inde Poort (oft Haven) 17. wel gemonteerde schepen, waer van Duc d’Orsino Admirael is, die op heeft 56. metalen stucken, ende zijn daer op dese 17. schepen gemonstert 12000. Soldaten, behalven het Boots volck, ende werden noch Soldaten aengenomen tot 42. Compaignien toe, ende komt ooc dagelijcx veel volcx uyt Mylanen, die aldaer gedient hebben. Hier zijn over eenige dagen mede gecomen 42. wel gemonteerde galeyen, so dat het lant hier vol volcx is. Tot Napels werdt noch een nieu sterck galioen gebout, t’welc men int voor-jaer met seven andere hier verwacht, met noch wel 40. galeyen van diversche quartieren. Wt Spaengien verstaet men dat alhier by dese vloot komen sullen 24. wel gemonteerde schepen, ende dat den Fransman en̄ Venetiaen hun by dese voorsz. vloot vervoegen sullen. Den Admirael Duc d'Orsino heeft selfs in persoon met den grooten Hartoch int secreet gesprokē. Alhier verschijnt een ure voor daech int oosten een vreesselijcke comeet, als mede een regenbooch int zuyden, wattet beduyden sal, laet ick de gheleerde oordeelen.
 Schrijvens uyt Brabant vermelt, dat aldaer en̄ in’t Walsche quartier aengenomen werden 16000. muskettiers, met 2000. ruyters, oock soo veel bootsvolck als men kan bekomen. Ende werden daghelijcx veel oude soldaten uyt verscheyden Compaignien ghenomen, en̄ trecken naer Oostende, Duynkercken ende Nieupoort, alwaer sy t’scheep souden gaen om naer Spaengien te varē op de geweldige vloot die aldaer toegerust wert, daer men seyt dat den Coninc van Spaengien selfs op wesen sal. Eenige meynen dat het op Barbarijen gelden sal, sommighe in Brabant zijn van opinie, dat den Coninc dese Nederlanden wil komen versoecken, daer groot ghelt op verwedt wert.
 Niet tegenstaende wy de vergangene weke tijdinghe uyt s. Lucas hadden, dat de Roovers van Algiers onse gevangen soudē sonder eenich rantsoen los gelatē hebben, so ist nochtans sulcx, dat 45. ghevanghenen die daer los gelaten zijn, waer onder Schippers zijn, tot rantsoen hebben moeten betalen 7000. gulden, waer tegen haer wederom by die van Algiers is gedaen een schip, om daer mede over te varē. God geef haer spoet.
 De Gedeputeerde vande Ghecommitteerde Raden der respective Collegie vande Admiraliteyten zijn jegenwoordich inden Hage vergadert, om met de Heerē Staten Generael, neffens den Pr. van Orangien als Admirael vande Zee te besoigneeren, op de veylinghe vander zee tegen dit aenstaende Jaer.
 Men heeft vande gevangene Heeren niet besonders dan dat de judices over hare examinatie (ghelijck voor desen vermelt) ghekozen zijn, maer datter noch niet en was gebesoigneert.
 Mons. de Chastilion soude donderdach inde voorleden weke in poste wederom naer Paris ghetrocken zijn, men wist niet tot welcken eynde.
 Van de Synode Nationael tot Dordrecht kondemē als noch niet anders verstaen, dan datter neerstich ghearbeyt wordt int verhandelen der verschillen, alsoomen colligeert de uytspraecken van alle Theologanten over elcken Artijckel: Waer van den eersten en tweeden Atrijckel al afghehandelt waren, en men als nu inden derden ende vierden besich was. Blijven evenwel de Remonstranten uyt de Synode, en zijn oock vlijtich doende, om haer schriften te prepareren, daer toe haer de E. Heeren Politiquen tot den 8. Februarij tijt vergunt hadden. Dat selve gedaen zijnde, salmen dagelijcx yet naerders verstaen.
 Oock hadden de Remonstrantsche Collequenten tot Dordrecht van nieus een Vertooch gedaen, aende H. M. Heeren Staten Generael ende syne Excellentie den Prince van Orangien.
 Ondertusschen zijn tot Dordrecht en Delff godloose pasquillē gestroyt.
 Den Burgermeester Dirck Sticken in Ambassade geweest zijnde vā weghen de H. M. Heeren Staten by den Keurvorst van Brandenborch, heeft audientie gehadt by de Heeren Staten Generael, daer nae by den Prince van Orangien ende Greaf Hendric, raport doende van syn wedervaren, ende wel ontfangen, hebbende de Staten dese weke vergastet.
 Van Oostvrieslant verstontmen dat syn Genade Graef Enno syn volc begost af te dancken, so deden ooc die vander Stadt, Dat mede des Graven Broeders Graef Jan van Ritbergē, ende Christopher vertrocken zijn.