Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren/1619/15 juni/VVt Praghe den 26. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Praghe den 26. dito. [= 26 mei 1619]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit [Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren, zaterdag 15 juni 1619]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Praghe den 26. dito.

 Wt het Boheemsche Legher komt sekere tydinghe dat ons volck verwitticht waren dat die van Budwyts, door den gulden wegh van Passau (die zy dus langhe in ghehadt hebben) meynden volck ende amonitie in te kryghen, derhalven t Mansveltsche volck met ontrent 2000. Boeren daer na toe trocken, al verslaende waer zy by quamen, ende den wegh alzo inghenomen, ende met 600. Musquettiers beset, zullende een schansse op den selven wegh op werpen. De onse hebben over de 60. Toom-peerden bekomen met de amonitie, mede ghevanghen ghenomen Conte de Bucquoys Overste Wacht-meester Styrlijn ghenaemt, sampt een Capiteyn ende Luytenant. Den Oversten Wacht-meester van den Grave van Mansvelt (voor desen by den vyandt gheweest) heeft hem seer Ridderlyck gequeten.
 Het contribueert vast alles ghewillich tot den Boheemschen krijch, so groote als cleyne, Borgher ende Boer, na elck rijck of arm is, zijn Ghenade den Grave van Mansveldt brenght selver honderdt duysendt florinen op. De Joden zyn na Pincxsteren haer Scholen gesloten om te eer gelt op te brenghen, hebben alreede twintigh duysent Daelders betaelt.