Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren/1619/15 juni/VVt Venetien den 14. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien den 14. dito. [= 14 mei 1619]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit [Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren, zaterdag 15 juni 1619]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien den 14. dito.

 In Spaengien hebben vier vermombde personen des ghevanghenen Calderone Huys gheopent, ende eenighe schriften hem toebehoorende, of in sijn bewaringhe wesende, wegh ghenomen: Daer op het proces teghen hem soo verre ghekomen is dat alle sijn goederen ende vordere have gheconfisqueert zijn, ende hebben op nieus uyt sijn huys 44. Wagens met alderhande Silverwerck, Edel gesteenten, ende andere kostelijckheden ghehaelt, die al bemuert waren, zijnde gheschat waerdigh te wesen 16. Milioenen Gouts. Oock waren des Hertoghs van Lerma Ghelt, Cleynodien ende Silverwerck op 24.Milioenen, ende sijn aenhanghers in Indien die oock ghevanghen zijn op 40. Milioenen gheschat.
 De Toscaensche Galleyen hebben met seven Galeyen van Biserta ghestreden, de selvighe overweldight, ende de Overste Capiteyn neffens twee andere Galeyen ghevanghen ghenomen, ende twee Galeyen te gronde geschoten, zijnde de beste Geleyen die de Turck hadde.
 In Nova Spania de Peru, is weder een Berch-werc van Gout ende Silver ontdeckt, op een plaetse daer menscheneters woonen.
 Den Koningh van Spaengien heeft voor sijn op-trecken na Portugael, dat voor ettelijcke jaren uytgheroepen decreet, dat die Maltesche Galeyen voor de Genuesche altijdt den voortocht hebben souden, weder-roepen.
 Den Soudaen tot Constantinopolen heeft alle sijn Oversten in Grazia ende Poszna op hooge straffe gheboden in 15. daghen haer na de Vngersche Grensen te begheven, om die kant vande Zee teghen de Spaensche Armade te defenderen.
 Oock was den Emiro di Saida met 30. duysent Mans teghen den Bassa van Tripoli opghetoghen.