Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren/1619/22 juni/Nederlantsche tydinghe den 21. Iunius

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nederlantsche tydinghe den 21. Iunius’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit [Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren, zaterdag 22 juni 1619]. Publiek domein.
[ 1 ]

Nederlantſche tydinghe den 21. Iunius.

 Schrijvens uyt Malgo hout in dat tot Palermo in Cicilien zeylveerdich ende gereet laghen 40. oft 50. Galleyen met 30. of 40. duysent mannen, om metten eersten t’seyl te gaen naar Calis Malis. Oock maecktmen tot Calis alle ghereetschap veerdich totte Armade, met meerder deligentie als oyt voor desen. Men seyde oock dat Capiteyn Duyvel uyt Bisschayen met sijn nieuwe schepen tot Calis voorsz. was ghearriveert. Tot Malgo waren drie kloecke schepen ghearresteert, een van S. Malio, een Hollander, met eenighe barcken, die op Calis souden brenghen tachtigh duysendt quintalen Broots. De Spaengiaerden gheven uyt dat d’Armade soude gaē op Lisbon, om te vereerlijcken de kroninghe van den Koning van Portugael: Andere meynen op Nederlant, Eenige meynen op Istria, ende dat het volck voorts te Landt soude marcheeren nae Bohemen, daer den Venetiaen dapper wacht op hout.
 Men schrijft dat de Oost-Indische schepen, uyt Denemarcken ghevaren, ontrent Cabo Verde hebben verovert twee Zee-roovers, ende een aen strant ghejaecht, daer van d’een op hadde 26. gotelinghen.
 Een Zeeusch Capiteyn heeft nagejaecht drie Roovers, die in een haven van Vranckrijck in liepen, ende hun te Lande begaven, daer zy meest opghehanghen zijn, de reste die tscheep waren wierden over boort gheworpen, ende zijn twee Schepen daer van in Zeelant in-ghebracht. De Capiteyn is vereert met een Gouden Kettingh.
 Tot S. Jan de Lour in Bisschajen zijn over de 200. Huysen verbrandt, met wel drie of vier Cloosters.
 Dese weke is weder een Guinees-vaerder rijckelijck geladen ingekomen, insgelijcx een West-Indisch-vaerder.
 Dē Bisschop van Keulē heeft by de 5000. mannen so te Peerde als te Voet, rontom in sijn gebiet laten aennemen, om teghen de Bohemen soo de sprake gaet te gebruycken, daer van hy geerne een deel binnen Munster ende andere Steden gehat soude hebben, die ’tselve weygherden, doch hebben op de Dorpen geleghen, ende de Huys-luyden meestendeel bedorven: Nu zy op sullen beginnense te muytineren, ende willen meer gheldts hebben, dat den Bisschop ghenootsaeckt is gheweest te gheven, woude hyse uyt sijn Landt quijt werden.
 Den Eerts-Hertoch Albertus hadde gheerne een schattinghe (voor sijn Hof-houdinghe) op elcke Tonne Biers gestelt, so dat de Pot biers een oortgen meer soude moeten ghelden, maer de Brusselaers stellen haer daer teghen ende willent niet gheven.
 Men verstaet dat sijne Majesteyt van Groot Brittannien naer dat hij (Godt lof) weder gesont geworden was, de sake van de Engelsche ende Nederlantsche Oost-Indische Compagnien selver by der handt genomen heeft, ende zijn gheaccordeert, maer over eerst-daeghs de voorgaende E. Heeren Ghedeputeerden van de Oost-Indische Compagnie weder naer Enghelandt reysen, om tselvighe aen wedersijden te bevestigen. De andere artikelen verhooptmen dat mede op’t gevoegelijcxste sullē afgehādelt werdē.
 Sijne Princ. Excellentie eenige Garnisoenē besocht hebbende, ende goede ordre ghestelt, is Sondagh weder in den Hage gekomen, daer sijn Genade Graef Willem mede is. Ooc zijn de Gedeputeerde van de Geunieerde Provintien mede aldaer die inde vergaderinge der H. M. Heerē Staten Generael verschijnen, om op alles te letten, ende goede ordre te stellen.
 Tot Campen zijn voorledē sondaghe de Remonstrantsche Kercken toe-ghehouden, ende hun belast gheen voorder vergaderinge daer in te houden, tsy te predicken of lesen[.]
 In de Oost-vriesche zaken was men so verde gekomen dat de Ghedeputeerde der E. H. Staten haere propositie gedaen hebbende, daer van hare resolutie hadden gemaect, te weten, 1. Dat de Schat-kiste binnen Embden sal blyven. 2. Datter gheen beter middel is om de schulden af te lossen als de impositien. 3. Dat de Soldaten onder den gemeenen eedt staende, om noodighe redenen, moeten in de Stadt blyven. Waer in sijn Ghenade (soo’t schijnt) niet te vreden is: Dit niet teghenstaende hebbende de Heeren Staten ghelast, dat yeghelijck zijn meninghe in 24. uren most in-brenghen.