Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren/1620/10 oktober/Inkomste des Ambassadeurs van Venetien

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Inkomste des Ambassadeurs van Venetien’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit [Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren], [zaterdag] 10 oktober 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Inkomſte des Ambaſſadeurs van Venetien.

 Op dingsdach smorghens is den E. Heere Ieronimo Treviſano, Ambassadeur vande Signeurie van Venetien, met den Resident vande selve Signeurie alhier ligghende, met groot ghevolch van Adel ende Suite uyt den Haghe op der Gou verreyst, alwaer de E. Heeren Burgermeesteren de Schutteryen onder hun Capiteynen deden inde wapenen stellen. Ende sy selve ginghen met eenighe uyt den Raedt hem tegen willecomen, dat met groote reverentie gheschieden: De Burgerye hun devoir mede wel doende met het lossen van hun Musquetten, als oock het af branden van eenighe stucken grof gheschut. Wert dien avondt mede heerlijck aldaer ghebancquetteert, int bywesen vande E. Heeren Burghermeesteren, ende eenighe uyt den Raedt.
 Des Woensdaechs smorgens is den voorsz. E. Heere Ambassadeur met den Resident, etc. van der Gou ter waghen verreyst op Amsterdam. De Ed. Heeren Burgermeesteren de wete daer van hebbende, waren bestelt eenige grove stucken op de wallen ende bruggen, de vaendelen soldaten staende des namiddaechs alle drie elck vaendel op een brugghe inde wapenen. Eenighe treflijcke Borghers waren te peerde, costelijck toeghemaeckt, die den E. Heere Ambassadeur teghen reden tot het Dorp Amsterveen, sijn E. voort gheleydende het cleyne loop-velt langhs tot aenden Emstel, daer eenighe vande Ed. Heeren Raden, Colonel, ende Consul Pau hem wilcomden, ende geleyden inde Sloupe, daer sy selver by gingen sitten, eenige vande Adel ende Suite gingen in het schoone Jacht vanden E. Heer Hoochcamer, daer inne was Jochim Hendricksz. swarten-hondt, (Vice-Admirael vande Vloot die ghereet ghemaect wert onder den E. Admirael Houtijn uyt te varen) comende so aengeroeyt na de stadt, vergheselschapt met sulcke menichte van schoone Jachten, alsser in lange jaren teffens by een gheweest zijn, elck op’t costelijckeste met vlagghen, vanen ende wimpels, tot verscheyden reysen hun bassen op de Jachten lossende. Int incomen vande stadt wert het grof gheschut op de wallen als op de Emstel brugh los geschoten, daer op losten het vaendel op de brugh mede staende hun musquetten, als mede gheschiede op de Roo ende langhe brugghe. Teghen over de Turf-marckt werden schoone verthooninghen ghedaen door de Brabantsche Camer.
 Aende Beurse lach een vlotschuydt ghereet met blau laecken op ghespreyt, daer den E. Heere Ambassadeur op quam, die ghewillecomt wert vande E. Heere Pensionaris Pau, die hem gheleyde voor den Ed. Heere Schout ende de vier E. Heeren Burgermeesteren, die op’t lant stonden, ende met behoorlijcke reverentie ontfinghen, hem voort gheleydende over de Beursse, door eenighe vande Schutterye die fraey toeghemaeckt waren, ende naer de passeeringhe hun Musquetten lustich lieten donderen, passerende over de Marct naer ’t Logijs, daer de Schutterije voorby trock, als mede de drie vaendelen Soldaten, ende de Rethorijckers vande Brabantsche Camers met hun cleedinghe daer sy de verthooninghe in ghedaen hadden, de navolghende dagen is de E. Heere Schout, Burgermeesteren, ende Pencionaris met Jachten ghevaren door de stadt om alles te besichtighen, daer van den E. Heere hem grootelijcks verwonderde, insonderheyt van soo veel duysenden van menschen als hy t’sijner aencomste den Emstel langhs ende inde stadt ghesien hadde. Sondaghe wert gheseyt dat den Ed. Heere vertrecken sal op Hoorn, van daer door de Streeck naer Enchuysen, dan naer Alcmaer, Haerlem ende Leyden, om alles te besichtighen. etc.