Traktaat tusschen Nederlanden en Lioe-kioe

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Traktaat tusschen Nederlanden en Lioe-kioe


Gettekend te Napha, in het Chineessch en Nederlandsch, den 6e July, 1859.


Zyne Majesteit de Koning der Nederlanden

en

de Regering van het Koningryk Lioe-Kioe de betrekkingen van vriendschap tusschen beide Ryken willende uitbreiden hebben:

Zyne Majesteit de Koning der Nederlanden volmagt doen verleenen aan Jonkheer J. H. van Capellen, Ridder van de orde van den Nederlandschen Leeuw, van de Eikenkroon en van de Witte Valk van Saxen Weimar Eisenach, Luitenant ter Zee 1e klasse, Kommandant Zyner Majesteits Schroefstoomschip Bali

en

de Regering van het Koingryk Lioe-Kioe, voorgesteld door den Regent op Tsoelikwan, Shan-fon-T,en den Potshing tafo Oun-téh-Ue die, na hunne wederzydsche volmagten te hebben medegedeeld, de volgende artikelen hebben gesloten.

ART: 1[bewerken]

Tusschen Zyne Majesteit den Koning der Nederlanden en de regering van het Koningryk Lioe-Kioe, als ook tusschen de onderdanen dien beide ryken, zonder onderscheid van persson of plaats, zal van nu af eene bestendige vrede en vriendschap bestaaan; Allen zullen volkomene bescherming genieten voor hunnen persoon en voor hunne bezittingen:

Alle artikelen die de Nederlanders te Lioe-Kioe wenschen te koopen en het land kan leveren, zullen aan hen verkocht worden, onverschillig of zy zulks aan de ambtenaren dan wel aan de bevolking vragen; ook zullen de overheden geene bepalingen maken, die de bevolking verbieden om te verkoopen, en al hetgeen een der partyen mogt verlangen te koopen, zal tegen billyken prys verhandeld worden.

ART: 2[bewerken]

Wanneer Nederlandsche schepen in een der havens van Lioe-Kioe binnen loopen, zullen zy tegen billyken prys van hout en water voorzien worden; mogten zy andere artikelen verlangen, dan zullen deze alleen in de haven van Napha verkregen kunnen worden.

ART: 3[bewerken]

Wanneer Nederlandsche schepen op Lioe-Kioe of op een der eilanden onder de jurisdicitie van het Koningryk Lioe-Kioe stranden, zullen de overheden dadelyk menschen sturen om hulp te verleenen tot het redden van leven en goed. Alles wat aan den wal gebragt kan worden zullen zy op verzekerde plaats bewaren tot dat schepen dezer natie gezonden worden om het geredde af te halen, De gemaakte onkosten voor het redden van personen, zullen door de natie waartoe zy behooren, vergoed worden.

ART: 4[bewerken]

Nederlanders te Lioe-Kioe van den wal komende, mogen gaan waar het hun behaagd zonder verhindering of wel dat ambtenaren gezonden worden om hen te volgen en na te gaan. Indien zy overtredingen begaan tegen de bevolking van Lioe-Kioe zullen zy door de plaatselyke overheden worden opgevat, doch niet mishandeld en teregt staan voor het gezag waaronder zy behooren, ten einde zoo noodig, door deze gestraft te worden.

ART: 5[bewerken]

Te Toemai zal eene begraafplaats voor de Nederlanders bestaan, waar hunne graven niet geschonden mogen worden.

ART: 6[bewerken]

De regering van Lioe-Kioe zal kundige loodsen benoemen om de Schepen in en uit de haven van Napha te brengen; zoowel voor het binnen als voor het uit loodsen zullen de gezagvoerders dier schepen zeven duizend twee honderd Tzin of Chinesche koperen muntspecie betalen.

ART: 7[bewerken]

Wanneer Nederlandsche schepen ter reede Napha ankeren zullen de plaatselyke overheden hun hout leveren tegen de prys van drie duizend zes honderd Tzin of Chinesche koperen muntspecie de duizend Katties, en water tegen zes honderd Tzin of Chinesche koperen muntspecie de duizend Katties of Zes vaten vol. De betalingen zullen in vreemde munt of in ongemunt goud en zilver kunnen geschieden.

ART: 8[bewerken]

Alle regten welke aan vreemde natien zullen worden verleend, zullen al mede dadelyk totk Nederland worden uitgestrekt en de Nederlandsche handelaren te Lioe-Kioe zullen regt hebben op gelyke behandeling, als die der meest begunstigde natie.

ART: 9[bewerken]

Dit traktaat zal onderworpen zyn aan de ratificatie van Zyne Majesteit den Koning der Nederlanden gelyk zy dit reeds is door de regering van het kongingryk Lioe-Kioe; en de akten van ratificatie zullen worden uitgewisseld te Napha binnen den tyd van twee jaren na dagteekening dezes.

Inmiddels zullen de bepalingen van dit traktaat dadelyk in werking treden.


Aldus gedaan te Napha, Lioe-Kioe, in de Nederlandsche en Chinesche talen den 6e July, 1859, overeenkomende met de Lioe-Kioe tydrekening den 7e dag van de 6e maan van het 9e jaar I-oewéh der regering Hien-fong.

Ter oorkonde waarvan de bovengemelde gevolmagtigden, deze in duplo hebben geteskend en hunne zegels daarop hebben gesteld.

(W.G.) J. VAN CAPELLEN.