Volapükel Nedänik/Nummer 1/Aan den Lezer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Aan den Lezer’ door de Redactie
Afkomstig uit Volapükel Nedänik, nr. 1 (1 april 1888), paginanummering onbekend. Publiek domein.


Van af den tijd, dat de Nederlandsche dagbladpers is begonnen meldig te maken van de uitvinding of samenstelling der wereldtaal (volapük), heeft men geenszins nagelaten, over deze wetenschappelijke ontdekking te twisten en te redekavelen. Immers, wat tal van profetieën over hare toekomst zijn er niet in het licht gegeven? Welk een groot aantal, hemelsbreed van elkander verschillende, beoordeelingen? Beoordeelingen, volkomen gelijk aan eene algeheele veroordeeling, profetieën over hare toekomst, slechts getuigende van smaad en spot ten opzichte der volapük, zonder kennis geuit, slechts berustende op een eigen waanbladen gevuld. Welk een dwaasheid echter, te oordeelen zonder kennis!

Volapükel nedänik (= De Nederlandsche wereldtaalbeoefenaar) zal trachten in het vervolg dergelijke begrippen en vooroordeelen te voorkomen, niet door de lofbazuin volapüka opnieuw te doen hooren, of wel hare tegenstanders te hekelen, maar eenvoudig door iedereen in staat te stellen volapük te kunnen bestudeeren en tevens de overtuiging te leveren, dat zij is: De taal der toekomst, de met den dag meer en meer haar doel bereikende internationale handelstaal! Ofschoon het echter niet mogelijk is in het eerste nummer reeds hieraan geheel te voldoen, zullen wij toch trachten, zij het dan ook in beperkten zin, u te wijzen op het nut der volapük, terwijl wij vervolgens eene kleine proeve van samenstelling volapüka laten volgen, waardoor gij u eenigszins een denkbeeld zult kunnen vormen van de eenvoudigheid harer aanleering.

Echter hebben wij gemeend ons blad, dat toch niet anders dan de verspreiding van volapük ten doen stelt, geheel aan uw oordeel over te laten, zoowel wat betreft de verdeeling van stof als druk en uitvoering. Ook niet minder de voornemens, welke wij hebben gemaakt, teneinde volapük in Nederland gelijken tred te doen houden met den ijver in het Buitenland voor haar aan den dag gelegt, hopen wij dat met uwe medewerking moge beantwoord worden en dat wij dit òf door uw abonnement òf door lidmaatschap onzer vereeniging mogen ondervinden.

Mocht gij echter, waarde lezer, u nog niet genoegzaam overtuigd gevoelen van de voortreffelijkheid der volapük, zoo gelooft toch waarlijk niet, dat wij de stoutheid zouden bezitten u eene taal ter bestudeering aan te bevelen, waarvan wij, door uwe gevolggeving, binnen enkele deagen zouden ondervinden, als eerste dietsmakers te worden aan den kaak gesteld. Neen, door eene grondige studie van volapük te hebben genomen, hebben wij de groote waarde en voortreffelijkheid dezer taal leeren kennen, en niet minder hare onvergelijkelijke doelmatigheid, tot vergemakkelijking van het internationaal verkeer.

Gesteund en aangemoedigd door het oordeel van meer dan 200 uitstekende taalkenners, voor het merendeel professoren en doctors in de letteren, durven wij gerust iedereen volapük ter bestudeering aan te bevelen en met meer dan 2.000.000 kenners hare grootheid en schoonheid verkondigen. Ter beschaming harer tegenstanders heeft zij zich een weg gebaand tot aan het uiteinde der aarde, overal geroemd wordende als de meest met vooruitgang onzer eeuw harmoniëerende uitvinding.

Nog voor het einde dezer eeuw moet en zal volapük de werkelijke wereldtaal zijn, daarnaar streeft onze vereeniging en zal het ideoom van ons blad gericht zijn. Doch bij alle streven moeten wij dan ook trachten de schoone kenspreuk der oude Romeinen ook tot de onze te maken. Immers, Concordia res parvae crescunt was hunne leus, en werkelijk, zij zijn groot en machtig geworden. Eendracht maakt macht, dit hebben onze voorvaderen ondervonden; en daarom zal dan ook de leus, die een Romeinsch volk tot het grootste der aarde maakte, die het Nederlandsche volk een onsterfelijken naam bezorgde, ook onze leus zijn!

Zeker, Balif mekom valüdi is oook de kenspreuk onzer vereeniging, en in dien zin wordt eveneens ons blad uitgegeven., De schoone uitvinding, volapük, op de meest mogelijke wijze te verspreiden, het systeem des uitvinders met den gouden draad van eendracht te doorweven, zij ons eenigst streven, ons eenigst doel!


DE REDACTIE.