Wekelijcke Tijdinghen/1631 042

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ANNO 1631.

Wekelijcke Tijdinge Num. 42.

wt Nederlandt.[bewerken]

Antwerpen.[bewerken]

Den Vyandt heeft hem voor eenighe dagen sterck te schepe laten sien, maer alsoo terstont van alle canten het volck naer Vlaenderen aen begonste te marcheren, en hebben sy niet durven attenteren, wordt aldus over al wel op hunne Aenslaghen ghelet.

De nieuwe Fortificatien tot Borcht in Vlaenderen, ende tot Hoboken aen de Schelde ghaen wel voort, sijn alreede bequaem om daer defensie wt te doen. Tot Borght liggen eenige Compagnien Italiaenen schoon wtghelesen volck, den welcken dese Paesch-heyligh daghen van weghen de Heeren van de Vier Leden van Vlaenderen prompte betaelinghe sal gheschieden. Hier op de Schelde houdt men de Sloepen veerdigh teghen alle ghevalle, soo defensivelijck als offensivelijck, soo't [blz. 2] de occasie eyschen sal. Van Duynkercken verstaedt men, dat eenighe van de principaelste Coninghs schepen sterck in zee hun laten sien, cruycende over ende weder aen het Eylandt van Walcheren. Ondertusschen wordt sterck gecontinueert in de preparatie van te water te Oorloghen, ende de Prijsen die de Vyanden afgenomen worden, comen met menighte in.

Tijdinghe uut Roermondt van den 15. April.[bewerken]

Hier is groote apparentie tot eenen vroegen Veldt-tocht, want Graef Jan van Nassouwe, als Generael over de Cavallerije, doet alle Compaignien verstercken, ende heeft grooten toeloop van volck. Het gheschut, waghens, Caroy-peerden etc. zijn al ghereet. Tot Venloo worden drije groote Schansen ende eenige andere wercken ghemaeckt, soo zijn oock tot Westen, gheleghen tusschen hier ende Maezeyck, by een ghecomen ontrent 9000. mannen soo te voet als te peerde, ghecomen zijnde van boven ende wt het [[w:Hertogdom Gulik]|Landt van Gulick], sal moghelijck hier yet gheattenteert worden eer als sommighe wel meynen.

Tijdinghe uut Parijs van den 7. April.[bewerken]

Men seydt, dat den Coninck ter causen van den Italiaenschen Crijgh met den Swede een confoederatie ghemaeckt, ende het verbondt met de Hollanders vernieuwt heeft: niet te min meynt men vastelijck, dat de Italiaensche saken noch sullen ghemodereert worden. [blz. 3]

Tijdinghe uut Cales in Vranckrijck.[bewerken]

By Proclamatie van het Parlament is gedeclareert dat alle de ghene die voorstaen sullen de partije van den Hertogh van Orleans des Conincks Broeder, sullen de facto ghevallen zijn in Crime van lese Majesteyt ende ghestraft worden als perturbateurs ende muytmakers. Het Gouvernement van den Hertogh is ghegheven aen den Mareschal de Chastillon.

wt Italien.[bewerken]

Tijdinghe uut Roomen van den 1. April.[bewerken]

De Republicque van Genua, vreesende dat den Orlogh in Montferraet wederom aengaen mochte, hebben nu eenighen tijdt lanck sterck ghearbeyt aen de Fortificatie van hunne Stadt, meynende de selve imprenabel te maecken.

Wt Venetien van 4. April.[bewerken]

De Brieven van Milanen segghen, dat de Ambassade van de selve Stadt den Hertoghe van Feria met vele Cavallieren ende Heeren teghen ghetrocken is, om hem nae sijn Gouvernement van Milanen te convoyeren: ende den Marquis S. Croce is nae Switserlandt vertrocken, om passagie voor sijn volck te hebben, daer hy mede nae Nederlandt sal marcheren, tot welcken eynde hy eenighe Ambassadeurs voren wt gesonden heeft.

Onsen Hertogh is seer cranck, is in perijckel van sijn leven, soude door sijnen doot oock eenighe veranderinghe moghen voorvallen. [blz. 4]

Tijdinghe uut Hamborgh van den 9. April.[bewerken]

De Keysersche schepen tot Wismar hebben op zee ghevanghen ghecreghen sekeren Sweedschen Commissaris by name Jacques Steenbergher, die met eenen Franschen Ambassadeur wt Vranckrijck quam, ende meynde by den Swede te comen, daer oock by waeren eenighe Sweedsche Officieren, de welcke allegader tot Wismaer binnen ghebrocht zijn. Men heeft by henlieden vele Instructien, Commissien, brieven ende dessijnen ghevonden.

Tot Ratsenborgh heeft des Keysers Garnisoen aen Hertogh Augustus van Sassen Lauwenborgh versocht, dat hy henlieden het Casteel leveren soude. Voor eenighe daghen is oock een Sweedsche Trompetter binnen Wismaer ghecomen, wiens aenbrenghen noch secreet is. De Magdenborghers weyren hun sterck, doen met wtvallen onder de Keysersche passelijcke schade. Nu is wederom veel versch volck voor de selve stadt ghecomen om haer t'eenemael te blocqueren. De Keysersche schepen, die van Wismaer, meynden Colbergh te vatsetten, en hebben niet ghecondt, dus zijn sy wederom t'huys ghecomen. Onder wegen hebben de Wismaersche een Lubecks schip prijs ghemaeckt om dat daer vele suspecte persoonen ende goederen op waeren.

Imp.Z.V.H.C.

___________________________________________________________________________

Ghedruckt tot Antwerpen, By Abraham Verhoeven,

ghesworen Boeckdrucker, inde gulde Handt op de

Lombaerde veste. Den 25. April Anno 1631.