Algemeen Handelsblad/Jaargang 107/Nummer 35008/Avondblad/Museum van beeldende kunst te Batavia

Uit Wikisource
‘Museum van beeldende kunst te Batavia’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, vrijdag 27 juli 1934, derde blad, p. 9. Publiek domein in de EU.
[ 9 ]

MUSEUM VAN BEELDENDE KUNST TE BATAVIA

 De Bataviasche Kunstkring stelt zich voor, zoo meldt het „Bat. Nbl.”, een museum van beeldende kunst te stichten, waarin collecties en ook kleinere bruikleenen tijdelijk zullen worden opgenomen, — dit in verband met de belangwekkende zending kunstwerken van den heer Regnault.

 Dit bruikleen zal, volgens een door den Bond van Kunstkringen in Nederl.-Indië ontvangen bericht, zeven en veertig schilderijen bevatten. De heer Regnault heeft hierbij bepaald, dat ze slechts in de indertijd voor het „Museum van Beeldende Kunst” ingerichte en goedgekeurde zalen in het gebouw van den Bataviaschen Kunstkring mogen worden geëxposeerd.

 De Kring hoopt hier op de medewerking in Indië en moederland van verzamelaars, kunsthandelaars, schilders en museumdirecteuren. Zijn doel met dit „Bruikleenmuseum” is de belangstelling voor kunst te onderhouden en te stimuleeren door wisselende collecties bij voorkeur uit verschillende eeuwen en perioden, mede van verschillende landen en volken, zonder dat een kostbaar museum met een permanent schilderijenbezit, dat levend moet blijven door aankoopen en jaarlijks groote uitgaven eischt, wordt geschapen.