Algemeen Handelsblad/Jaargang 59/Nummer 17641/Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 24 januari 1886
Titel Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Amsterdam.
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 59, 17641
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst.

AFDEELING AMSTERDAM.

      In de vergadering van bovenvermelde Maatschappij, Vrijdagavond in het maatschappelijk gebouw gehouden, trad als spreker op dr. A. Reding, die „de elektrische huisleidingen” tot onderwerp gekozen had. Rondom in de vergaderzaal, zoomede in de nabij gelegen bibliotheekzaal, waren tal van keurig bewerkte en hoogstgevoelige toestellen aangebracht, door dea heer Den Hartog alhier vervaardigd.
      De verklaring dier electrische toestellen, door den heer Reding, was boeiend, en zeer begrijpelijk, omdat zij aanschouwelijk was. In hoofdzaak behandelde spreker: de gewone huisdeurschel: een contact aan de deur geplaatst, die schelt en op een tableau aanwijst, telkens als er iemand binnenkomt; – de kamerschel: een verplaatbare schel, nl. eene plaat met drukknop waaraan geleidedraad, die op eenvoudige wijze aan de Kamerschel wordt verbonden. – In plaats van den porder, met zijn talhout en zijn typisch „ben je wakker”, waarop het antwoord volgt: „gehooooord”, wil de heer Reding leveren eene schel, die zoo lang belt tot de geroepene opstaat en de verbinding opheft.
      In hotels heeft de gast slechts even op den knop te drukken; bij tusschenpoozen gaat de schel over totdat de kellner zich vertoont en het contact verbreekt; de gast behoeft niet telkens te schellen, tot het „Jan” belieft te komen. Voor hospitalen, drooglocalen enz., bestaat de volgende inrichting: in de zaal bevindt zich eene thermometer met geleidedraad; in de kamer van den doctor of fabriekant eene knop met tableau. Drukt deze op den knop dan springen die cijfers voor, welke de temperatuur aangeven der zaal waarin de thermometer geplaatst is; de druk op een andere knop bergt de cijfers weer op. Voor brandgevaar is een klein toestel, dat ook voor het zoo even genoemde oogmerk kan gebruikt worden; het bestaat hoofdzakelijk uit metalen, die door warmte uitzetten en zoodoende electrischen stroom opwekken, waardoor de schel voortdurend in beweging gehouden wordt, tot de temperatuur gedaald is. Door een schroefje worden de metalen zoodanig geplaatst, dat de schel op elk gewenschte temperatuur in werking komt. Op 15° C. gesteld, werkte, door het opporren van den kachel in de vergaderzaal, de schel tot 4 maal toe. In plaats van den gewonen Bell-telefoon maakten wij hier kennis met een kleiner toestel: het bevat twee halve bolvormige schalen om tegen de ooren te houden, terwijl de kleine ronde verticale geluidsvanger (microsoon) vervangen is door eene groote horizontale plaat. Een standaard uurwerk (regulateur) was in verbinding gebracht met tal van verschillende soorten klokken, pendules, enz.
      Een ander uurwerk is zonder veeren of dergelijke deelen; de slinger, met de hand bewogen, maakt het uurwerk aan den gang; wordt de slag van den slinger te kort, dan brengt een electro-magneet er meer spoed in, en dit gaat immer voort, zoo iets van een perpetum mobile.
      De dank der vergadering, dr. Reding toegebracht, was wel verdiend.
      De vergadering ging alstoen tot huishoudelijke werkzaamheden over en werden in plaats van de hh. N. Redeker Bisdom en P. J. Huibers, die Amsterdam met der woon verlaten, als bestuurders gekozen de hh. Joseph Cuypers en H. Moen. Het periodiek aftredend bestuurslid J. B. Kam werd bij acclamatie herkozen, terwijl uit het nu voltallig bestuur bij meerderheid van stemmen de heer Dan. J. Sanches, tot voorzitter benoemd werd. De heer Sanches bedankte voor de eer hem bewezen, doch toonde in korte woorden aan, waarom hij meende, dat de voorzittersstoel door een ander bestuurslid moest worden ingenomen. Daarop werd de heer Th. G. Schill met algemeene stemmen als voorzitter aangewezen, waarna de vergadering werd gesloten.