Algemeen Handelsblad/Jaargang 93/Nummer 29918/Avondblad/Vroege aardappelen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Vroege aardappelen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, woensdag 30 juni 1920, Avondblad, [p. 1]. Publiek domein.


[ 1 ]

Vroege aardappelen.

 De N. U. M. brengt op verzoek van den Minister van Landbouw ter kennis, dat zij, in verband met de hooge prijzen van vroege aardappelen, van 30 Juni 1920 af tot nader aankondiging geen nieuwe vergunningen voor den uitvoer van vroege aardappelen zal endosseeren. De nog in het bezit van de geëndosseerden zijnde uitvoervergunningen kunnen binnen den daarop aangegeven geldigheidsduur worden gebruikt: a. voor zendingen, welke blijkens afstempeling op de desbetreffende vrachtbrieven uiterlijk 1 Juli 1920 zijn verzonden, b. (voor zoover het betreft vergunningen niet gebruikt op de wijze als sub a. bedoeld) indien daarop ten kantore der N. U. M. is aangeteekend, dat uitvoer der op die vergunningen vermelde hoeveelheden aardappelen alsnog binnen zeker tijdvak kan geschieden. Het ligt n.l. in de bedoeling om den uitvoer van de vroege aardappelen, waarvoor de onder deze letter bedoelde vergunningen zijn afgegeven, te verdeelen over een tijdvak van 3 weken, zulks zoo noodig met verlenging van den geldigheidsduur. De uitvoervergunningen, waarop belanghebbenden eene aanteekening als bovenbedoeld wenschen te zien gesteld, moeten uiterlijk 2 Juli des voormiddags in het bezit van bovengenoemde mij. zijn, waarna deze zorg draagt, dat een gedeelte, te harer beoordeeling, Maandag 5 Juli e.k. weder in het bezit van belanghebbenden wordt gesteld. Ten slotte wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op het uitdrukkelijk verbod van verhandeling van uitvoervergunningen. Maatregelen zijn getroffen, dat een zoodanige verhandeling nauwkeurig zal kunnen worden gecontroleerd.