Algemeen Handelsblad/Jaargang 97/Nummer 31228/Ochtendblad/Kunst

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Kunst’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, vrijdag 15 februari 1924, Tweede Blad, p. 6. Publiek domein.


[ Tweede Blad, 6 ]

Kunst.

Stud. Tooneelver. T. V. S. A.

Ter gelegenheid van den 13en Dies Natalis van de Unitas Studiosorum Amstelodamensium, zal haar tooneelafdeeling T. V. S. A. op Zaterdag 23 Febr. a.s., n.m. twee uur, in bet Centraal Theater opvoeren: De Held van het Westerland (The playboy of the Western World) van John. M. Synge, onder regie van den heer D. Jessurun Lobo.


Esther de Boer—Van Rijk te Antwerpen.

Onze Antwerpsche medewerker schrijft:

In den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg is het gouden tooneelfeest van mevrouw Esther de Boer—Van Rijk gevierd. Zij trad op in de rol van Kniertje in Heijermans „Op Hoop van Zegen”, met het gewoon gezelschap vau den schouwburg. De zaal was zoo goed als uitverkocht en een uitgelezen publiek vulde de stalles en eerste loges. Mevrouw Ruys en de consul-generaal der Nederlanden hadden er op gestaan het feest met hunne tegenwoordigheid te vereeren. De stad was vertegenwoordigd door den heer Junes, wethouder voor schoone kunsten.

Toen mevrouw De Boer op de planken verscheen werd zij door een langdurig applaus begroet. Na het vierde bedrijf had het feestcomité zioh op het tooneel begeven en toen het dook werd gehaald en mevrouw De Boer opnieuw verscheen, werd haar een ovatie gebracht. Zij werd vervolgens toegesproken door den heer Jozef Muls uit naam van het comité en door den heer Smeding uit naam van do Hollandsche Club.

Na afloop van de voorstelling begaf men zich naar de Hollandsche Club, waar de consul-generaal der Nederlanden de jubileerende actrice toesprak en een heildronk op haar instelde.

Pol de Mont voerde nog het woord om het groote talent van mevrouw De Boer te huldigen en de wenschelijkheid uit te spreken van een steeds nauwer cultureele toenadering tusschen Noord- en Zuid-Nederland. Tot laat in den avond bleef men gezellig bijeen.


Bond van Ned. Tooneelschrijvers.

Gemeld wordt, dat de heer Bernard Canter is afgetreden als voorzitter van den Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, en dat op zijn voorstel tot voorzitter is benoemd de heer Maurits Wagenvoort. De heer Canter blijft lid van het hoofdbestuur.