Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging: 23ste Algemeene Vergadering

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


In den avond van Maandag, den 25sten September l.l, heeft de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging haar drie-en-twintigste algemeene vergadering gehouden in één der bovenzalen van het Café „De Groothertogin“, Groothertoginnelaan No. 204 te 's-Gravenhage.

De vergadering werd ten 8 ure 15 min. geopend door den Voorzitter, den heer Dr. Arie De Jong, die de aanwezigen welkom heette, en hun de blijde mededeeling deed, dat een dameskoor, onder leiding van mejuffrouw Jacq. Stok, zoo vriendelijk was om tijdens de vergadering eenige liederen te doen hooren, waaronder de Volapük-hymne van Franz Zorell, welke door J. M. Schleyer op muziek is gezet. Vervolgens las hij een schrijven van den heer L. C. A. Smeulders te Breda voor, die verhinderd was op de vergadering te komen, en deelde hij mede, dat op één der tafels een kleine tentoonstelling was ingericht van de Volapükwerken, welke in de laatste paar jaren verschenen waren, benenvens een kleine verzameling van correspondentie couranten, enz. in en over Volapük.

Hierna noodigde hij mejuffrouw Stok met haar dameskoor uit om ter inleiding van de vergadering de Volapük-hymne te zingen. Het dameskoor, bestaande uit 18 personen, bracht hierop de Volapük-hymne ten gehoore, waarbij de heer De Jong den zang op de piano begeleidde. De hymne klonk schitterend, en oogstte het koor en welverdiend applaus in.

Hierop werden de notulen van de vorige algemeene vergadering door den secretaris voorgelezen en na goedkeuring van de vergadering door den Voorzitter voor accoord geteekend.

Vervolgens bracht de Secretaris een verslag over het afgeloopen jaar uit. Dit verslag bevatte in het kort het volgende:

Het Hoofdbestuur der Vereeniging heeft zooveel mogelijk getracht om met alle middelen, waarover het kon beschikken, aan Volapük en aan de Vereeniging meer bekendheid te geven. Sedert de reorganisatie der Vereeniging zijn nieuwe leden toegetreden. De vorige algemeene vergadering werd gehouden op 22 October 1932 in het Café-restaurant „De Kroon“ te 's-Gravenhage. Op deze vergadering werden nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen, welke terstond in werking traden. Een verslag dezer vergadering werd aan eenige groote dagbladen toegezonden. Van af 31 Maart 1932 wordt door en op kosten van een Volapük-fonds, dat reeds enkele Volapük-werken het licht heeft doen zien, een Wereldtaalblad voor Nederlandsch sprekenden uitgegeven. Van dit blad „Volapükagased pro Nedänapükans“ zijn in 1932 zes nummers verschenen. Het blad blijft ook voorloopig nog om de twee maanden verschijnen. De leden der Vereniging ontvangen het blad gratis. Een door Dr. Arie De Jong geschreven „Leerboek der Wereldtaal“ is uitgegeven door de drukkerij „Repko“ te Voorburg. Het is een goede handleiding voor het aanleren van Volapük en tegen den prijs van één gulden per exemplaar in den boekhandel verkrijgbaar. Tegen het einde van het jaar zijn ook de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement in druk verschenen.

De heer Johann Schmidt in Weiszkirchen am Taunus schreef een „Lehrbuch der Weltsprache Volapük für Deutschland und die deutschsprachigen Länder“, dat bij de firma Brönner's Druckerei in Frankfurt am Main is verschenen. Voor de propaganda geeft het Volapük-fonds Volapükzegels uit, welke in den linkerbovenhoek op poststukken geplakt worden. Deze zegels zijn tegen f 0.50 per 100 stuks te verkrijgen bij den beheerder van dat fonds. Voor deze zegels bestaat veel animo, hetgeen uit den verkoop blijkt. In 1930 werden namelijk 4300 stuks vercoht, in 1931 3600 stuks, in 1932 2800 stuks, en in de eerste 9 maanden van 1933 2300 stuks. De heer De Jong heeft, evenals verleden jaar, zich ook dit jaar voor het geven van een Volapük-cursus beschikbaar gesteld. De Algemeene Afdeeling van den Bond van Wereldtaal-vereenigingen begint langzamerhand meer leden te krijgen. Door den Cifal, Prof. Dr. Alb. Sleumer werden in het afgeloopen jaar enkele diploma's van julan uitgereikt.

Na voorlezing van het verslag benoemde de Voorzitter mevrouw L. De Jong-Van Dissel en de heeren H. Bakker en Dr. J. Doorenbos tot leden der commissie voor het nazien der rekening over 1932. De rekening en verantwoording, welke met een batig saldo van f 31,47 sloot, werd door de commissie voor accord geteekend.

Tijdens het nazien der rekening werd de kleine Volapük-tentoonstelling door de aanwezigen in oogenschouw genomen.

Hierna zong het dameskoor twee liederen: „Wildzang“, door J. Duim, en „Zandmannetje“.

Vervolgens las de Voorzitter een gedeelte voor uit een brief van den Cifal en een ingekomen schrijven van den heer Johann Schmidt, in welke beiden de vergadering de hartelijkste groeten toezonden en goed succes toewenschten.

Voorstellen waren niet binnengekomen.

Als plaats en tijd voor de volgende algemeene vergadering werden voorloopig Den Haag en de maand Juli vastgesteld.

Als slot werd nogmaals door het dameskoor de Volapük-hymne ten gehoore gebracht.

Hierop sloot de Voorzitter de vergadering met woorden van grooten dank aan mejuffrouw Stok en haar koor, die door hare medewerking de vergadering zoo opgeluisterd hebben. Vervolgens sprak hij de hoop uit, dat alle aanwezigen al het mogelijke zouden doen om nieuwe leden te verwerven en om meer bekendheid te geven aan onze practische, neutrale wereldtaal „Volapük“.


J. G. M. REYNDERS Sr.