Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging: 24ste Algemeene Vergadering.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


Op Zaterdagmiddag, den 28sten Juli 1934, heeft de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging haar 24ste algemeene vergadering gehouden in een der bovenzalen van het Café-Restaurant „De Kroon“, Spui 10 te Den Haag.

De voorzitter, Dr. Arie De Jong, opende ten 2 uur 30 min. met eenige welkomstwoorden de vergadering, en deelde in een korte toelichting mede, waarom deze vergadering in Juli werd gehouden. In verband met het vereenigingsjaar, dat met het kalenderjaar samenvalt, streeft het hoofdbestuur namelijk er naar de algemeene vergadering als regel in het begin van het jaar te stellen. OM dit doel te bereiken, wordt nu de algemeene vergadering telkenjare ongeveer twee maanden vroeger dan de vorige gehouden.

De notulen der vorige algemeene vergadering werden voorgelezen en voor accoord geteekend.

Vervolgens bracht de secretarisverslag over het afgeloopen jaar uit. Dit verslag bevatte in 't kort het volgende:

Het hoofdbestuur heeft steeds zoo veel mogelijk getracht de belangen van Volapük te behartigen. De vorige algemeene vergadering werd den 25sten September 1933 in het Café „De Groothertogin“ te Den Haag gehouden. Bij deze gelegenheid waren ook eenige Volapük-literatuur en Volapük-correspondentie tentoongesteld.

„Volapükagased pro Nedänapükans“, het ambtsorgaan der vereeniging, dat den 1sten Januari j.l. zijn derden jaargang is begonnen, ondervindt gaandeweg meer belangstelling. In de laatste nummers zijn belangrijke bijdragen van onzen Cifal, Prof. Dr. Alb. Sleumer, opgenomen. Ter propageering van Volapük wordt dit tijdschrift aan vele adressen in binnen- en buitenland toegezonden.

Sedert de vorige vergadering is ook de Volapüktekst van de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement in boekvorm verschenen. Zoowel de Nederlandsche- als de Volapük-tekst zijn elk tegen den prijs van 25 cent per ex. bij den secretaris der vereeniging verkrijgbaar.

De Volapükzegels, welke tegen den prijs van 50 cent per 100 stuks bij den beheerder van het Volapükfonds, Dr. Arie De Jong, verkrijgbaar zijn, genieten veler belangstelling. Van dit uitstekende propagandamiddel werden in 1933 2400 stuks verkocht. Ter aanmoediging van de werving ontvangt ieder lid eener vereeniging voor elk nieuw medelid, dat hij aanbrengt, gratis 100 stuks van deze zegels.

Ook dit jaar werden in de „Nieuwe Voorburgsche Courant“ zoowel in het voor- als in het najaar Volapük-cursussen aangekondigd.

In Duitschland ijvert vooral de heer Johann Schmidt, een musicus in Weiszkirchen im Taunus, voor de belangen van Volapük. Hij heeft reeds verscheidene werken in Volapük vertaald, en hoopt deze in de naaste toekomst in druk te doen verschinen. Dezen ijverigen Volapükist werd door den Cifal in het afgeloopen jaar het diploma van tidan Volapüka verleend.

Na de vorlezing van het verslag werd de rekening en verantwoording over 1933 door een commissie van twee personen nagezien en voor accoord geteekend. De rekening sloot met een batig saldo van f 47,48.

Hierop deelde de voorzitter mede, dat de heer A. A. Moll van Santbergen, met het oog op het verlies van zijn gezichtsvermogen, zijn wensch had te kennen gegeven om zijn functie van ondervoorzitter neer te leggen. De vergadering nam met groot leedwezen hiervan kennis. Naar aanleiding van dit aftreden schetste de voorzitte ruitvoerig de verdiensten van den heer Moll van Santbergen, wegens alles wat hij voor Volapük in het algemeen en voor onze vereeniging in het bizonder gedaan heeft, en stelde hij der vergadering voor om hem tot eerlid onzer vereeniging te benoemen. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen.

In de plaats van den heer Moll van Santbergen, werd de heer H. Bakker te Voorburg door de vergadering bij acclamatie tot ondervoorzitter gekozen.

Vervolgens werd een schrijven van den heer Johann Schmidt voorgelezen, dat de beste wenschen voor de vergadering bevatte. (Dit schrijven zal in Volapükgagased opgenomen worden. Redak.)

Bovendien werden enkele brieven van „The Philological Society“ voorgelezen, aan wien de voorzitter twee boekwerken over Volapük had toegezonden.

Tijdens de vergadering waren de Volapükwerken tentoongesteld, welke in de laatste jaren verschenen zijn.

Ongeveer half vijf sloot de voorzitter met eenige woorden van dank voor de betoonde belangstelling de algemeene vergadering.

Het hoofdbestuur besaat thans uit: Dr. Arie De Jong, Voorzitter; H. Bakker, Ondervoorzitter; J. G. M. Reynders, Sr. Secretaris-Penningmeester.


J. G. M. REYNDERS, Sr.