Anoniem/Alkmaar/Gemeenteraad

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Alkmaar
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 20 december 1929
Titel Alkmaar. Gemeenteraad.
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 86, 352
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad, D, p. 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

ALKMAAR


Gemeenteraad.


      In de gistermiddag gehouden raadsvergadering is tot directeur van den gemeentelijken dienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling benoemd de heer E. M. J. W. van den Heuvel, thans reeds aan dezen dienst verbonden. In verband met een uur verlating van den sluitingstijd werd de politieverordening gewijzigd.
      Vastgesteld werd een geheel nieuwe Motor- en Rijwielverordening en afgewezen werd een verzoek van de afdeeling Alkmaar van den Ned. Kappersbond inzake het vaststellen van een sluitingsuur voor barbiers- en kapperszaken.
      Twee uitbreidingsplannen werden herzien, namelijk dat wat betreft de terreinen aan den Tienenwal en omstreken en dat wat betreft de terreinen, gelegen tusschen den Bergerweg, de Houtvaart en de grens tusschen Alkmaar en Bergen.
      Doordat de N.V. Boekhandel voorheen K. ter Burg haar perceel, gelegen op het drukste punt van de stad tegenover de Groote Kerk, gaat verbouwen, waren B. en W. in de gelegenheid gesteld een koop en ruiling van grond aan te gaan, waardoor met gebruikmaking van een reeds aan de gemeente behoorend perceel een zeer groote verbetering mogelijk is. Men verkrijgt dan een breederen straathoek, wat het drukke verkeer ter plaatse zeer ten goede zal komen. De raad hechtte hieraan zijn goedkeuring, waarna uitvoerig gediscussieerd is over de plannen tot verbetering van het gemeentelijk Sportpark. Men wil daar, onder architectuur van den heer Jan Wils, een groote tribune laten bouwen, die 1100 overdekte zitplaatsen zal bevatten en waaronder een directiekamer, een café, een kamer voor eerste hulp bij ongelukken, kleedkamers, toiletten enz. gebouwd zullen worden. Tegelijkertijd zal dan een nieuw buitenbuffet worden gebouwd, zal de ingang van het Sportpark verbeterd worden en zal een parkeerterrein voor auto’s gemaakt worden.
      De heer Sluis vond de kostenraming – ƒ 60,000 – voor een plaats als Alkmaar veel te hoog en zou de bestaande tribunes, een overdekte en een niet overdekte, willen repareeren. Na langdurige discussie, waarbij ten slotte de financieele commissie, die nadere inlichtingen verzocht had, zich bevredigend verklaarde, werd het voorstel van B. en W. aangenomen, waardoor het Alkmaarsche Sportpark een zeer groote verbetering zal ondergaan.
      Afwijzend werd beschikt op het verzoek van den bestuurdersbond om een bijslag van 50 pct. op de uitkeeringen van het Burgerlijk Armbestuur voor de komende feestdagen. Slechts de s.-c.- en de v. d.-fractie gaven daaraan hun stemmen.
      Zonder eenige opmerking, zelfs zonder hoofdelijke stemming, werd een voorstel van de raadsleden T. Bonsema, D. Govers, H. Kusters, A. Sietsma en J. Vogelaar aangenomen om voortaan de wethouders, alsmede hun weduwen en weezen te pensionneeren. Het pensioen gaat in, wanneer de wethouder den leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en in het geheel gedurende tenminste een jaar wethouder is geweest, of wanneer hij wegens ziekte, zielsziekte of lichaamsgebreken blijvend ongeschikt is, zijn ambt waar te nemen. Het bedraagt in het eerste geval per jaar voor elke maand 1/11 van de jaarwedde, laatstelijk door den wethouder genoten tot een maximum van 2/3 van die wedde en in het tweede geval per jaar 1/12 der laatstelijk genoten jaarwedde. Voor de bepaling van het pensioen wordt ook de tijd, waarin de wethouder voor het in werking treden dezer verordening zijn ambt reeds vervulde, in aanmerking genomen, Het wethouderssalaris is thans ƒ 1500.