Anoniem/Besluiten en Benoemingen/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Besluiten en Benoemingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 27 mei 1882
Titel Besluiten en Benoemingen
Krant Algemeen Handelsblad
Editie, pg [Dag], 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Besluiten en Benoemingen.


      Het Staatsblad bevat in Nr. 65 de wet van 10 dezer, houdende goedkeuring der overeenkomst betreffende den kosteloozen afstand van zeven rijkskribben in de Maas onder Alem c. a. en Driel aan vrouwe C. G. A. J. Mahie, echtgenoote van den heer V. F. J. J. van de Mortel, te ’s Bosch.


      Bij koninklijk besluit van 23 dezer, is de kapitein der infanterie H. B. de Blij, op zijn verzoek, eervol ontslagen van de waarneming der betrekking van commandant der schutterij te Harderwijk, onder dankbetuiging voor de diensten door hem in die betrekking bewezen, en is tot kapitein-commandant dier schutterij benoemd de gepensioneerde kapitein der infanterie A. Grevers.


      Bij koninklijk van 23 dezer is aan W. van Esveld, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als commies ter directie van Rijkspostspaarbank te Amsterdam.


      Bij koninklijk besluit van 23 dezer is G. Blokhuis Jzn., telegrafiist der eerste klasse, benoemd tot directeur van een der Rijkstelegraafkantoren.


      Bij koninklijk besluit van 23 dezer zijn in het college voor de zeevisscherijen benoemd tot lid S. Hoekstra te Harlingen, en herbenoemd tot leden jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstein, B. J. Verschoor van Nisse, J. R. Boerlage en I. I. Slis.


      Z. M. heeft benoemd tot burgemeesters van Oostkapelle, M. W. de Jonge van Ellemeet; Hindeloopen, C. F. F. Rinia van Nauta; Hurwenen, mr. J. G. de Groot Schimmel; Rossum, G. G. van der Kaay; Escharen, J. Cuppen; Gouda, mr. A. A. van Bergen IJzendoorn; Bemelen, J. H. H. Peerboom, en Susteren, F. J. Meuffels, secretaris dier gemeente.


      Z. M. heeft pensioen verleend aan G. van der Voort, kapt. bij het 4de regim. inf., ƒ 1539; L. A. Collard, 2de luit. bij het 7de regim. inf., ƒ 800. — Benoemd: bij het wapen der inf. bij het 1ste reg., tot 1sten luit., de 2de luit. J. H. N. Bernelot Moens, van het corps; bij het 3de reg., tot 1sten luit., de 2de luit. J. M. J. Jonker, van het 2de reg.; by het 4de reg., tot kapt., de 1ste luit. C. W. van Suchtelen, van het reg. grenadiers en jagers, gedetacheerd bij het leger in Ned. Indië; bij het 7de reg., tot kapt., de 1ste luit. C. J. H. Wieling, van het 4de reg. — Aan den 1sten luit. J. A. C. do Hertoghe Huber van Manen, van het 2de reg. vest.-art,, een pension verleend van ƒ 516 ’s jaars; en bij het personeel van den geneesk. dienst der landmacht benoemd tot off. van gez. 2de kl. de artsen J. H. P. Walraven, geboren te Alkmaar, en U. Riedel, geboren te Leeuwarden.


      De 1ste luit. der mariniers D. G. Vreedenberg, den 15den dezer uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd, is ter beschikking gesteld van den commendant van het corps.


      De luit. ter zee der 2de kl. T. H. de Meester, dienende aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, wordt met 5 Juni a. s. op non-activiteit gesteld, en met 6 daaraanvolgende vervangen door den luit. ter zee der 2de kl. L. E. Diggelen.


      Het Rijkstelegraafkantoor te Valkenburg (Limburg) is voortaan open: op werkdagen, van 8 tot 12 uren voor- en van 3 tot 7 uren namiddags; op Zon- en feestdagen van 8 tot 9 uren voor- en van 12 tot 1 en van 4 tot 6 uren namiddags.