Anoniem/De Olympische Spelen (1)/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Olympische Spelen [1]
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 3 augustus 1928
Titel De Olympische Spelen
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 85, 214
Editie, pg Ochtendblad A, 1
Opmerkingen Rinus van den Berge vermeld als Van den Berge, Andries Hoogerwerf als Hoogerwerf, Harry Broos als Broos, Adriaan Paulen als Paulen, Joe Tierney als Tierney, Phil Edwards als Edwards, Sean Lavan als Lavan, Willem Peters als Peters
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

[1]

[...]

Onderscheidingen


Ter gelegenheid van de Spelen.

      Men schrijft ons:
      Het was een eenigszins ongewone plechtigheid, welke vanmiddag in de raadzaal ten stadhuize plaats had. En niet ’t minst ongewone daarin was wel, dat zij, die gekomen waren om haar bij te wonen, niet wisten wat er zou plaats hebben en slechts aanwezig waren, omdat zij daartoe een uitnoodiging van den burgemeester hadden ontvangen, in welke uitnoodiging echter elke aanwijzing omtrent het doel der bijeenkomst ontbrak.
      Daar waren leden van het Nederlandsch Olympisch Comité, hoofdambtenaren en ambtenaren der gemeente en nog enkele andere personen, die bij den ingang van de raadszaal door den directeur der afd. Algemeene Zaken, mr. S. J. v. Lier, ontvangen werden en op diens verzoek plaats namen in de raadszaal.
      Toen allen gezeten waren , betrad de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. M. A. M. Waszink, vergezeld van den burgemeester van Amsterdam, den heer W. de Vlugt, de zaal en nam plaats in den zetel van den voorzitter van den raad.
      Minister Waszink, het woord nemend, zeide, dat tot zijn blijdschap het, dank zij het organisatievermogen van burgemeester De Vlugt, gelukt is, allen op dit uur in de raadszaal samen te brengen. Tusschen u allen — aldus spr. — bestaat de Olympische band, d. w. z., dat gij allen in een of andere kwaliteit met de Olympische Spelen zijt verbonden. In twee groepen zijt gij te verdeelen, n.l. zij die met en onder leiding van den burgemeester van Amsterdam de Olympische Spelen hebt voorbereid, een arbeid, die jaren geduurd heeft en veel arbeidskracht en geld gevorderd heeft, en de leden van het Ned. Olympisch Comité en de verschillende commissies.
      De Nederlandsche regeering dankt u allen hartelijk voor alles, wat gij gedaan hebt om de IXde Olympiade te doen slagen, zooals tot nu toe het geval is en zooals het in het gedelte der Spelen, dat nog voor ons ligt, ook verder moge zijn.
      De regeering heeft echter gemeend, het bij deze dankbetuiging niet te mogen laten en zij heeft besloten als blijk van haar erkentelijkheid en dankbaarheid U ook een tastbaar bewijs te moeten aanbieden.
      Het is mij daarom een vreugde, mededeeling te mogen doen van een Kon. Besluit, dat hedenmorgen geteekend is en waaruit vervat is, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd
      te benoemen:
      tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau: de heer W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam (applaus);
      en tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw: mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye, voorzitter van het Ned. Olympisch Comité, te Doorn, en P. W. Scharroo, onder-voorzitter van het N. O. C., te Amersfoort;
      te bevorderen:
      tot officier in de Orde van Oranje Nassau: C. A. W. Hirschman, lid van het N. O. C., te Amsterdam; J. J. Roovers, gemeente-secretaris van Amsterdam, en J. W. Teillers, secretaris der afd. Kunst van het N. O. C., te ’s-Gravenhage;
      te benoemen:
      tot officier in de Orde van Oranje Nassau: A. Th. G. Cobijn, lid van het N. O. C., te Overveen; jhr. mr. E. C. U. van Doorn, lid van het N. O. C., te ’s-Gravenhage; ir. A. W. de Graaf, directeur van Publieke Werken en Voorzitter der Verkeerscommissie te Amsterdam; A. B. v. Holkema, lid van het N. O. C., te Amsterdam; mr. S. J. van Lier, chef der afd. Algemeene Zaken ten stadhuize te Amsterdam; T. E. van Putten, directeur der Gemeentetram te Amsterdam; G. van Rossem, lid en algemeen secretaris van het N. O. C. te Amsterdam; J. Wils, architect en bouwmeester van het Olympisch stadion te Amsterdam; C. F. Kellenbach, voorzitter der sport-technische afdeeling van het N. O. C., te Amsterdam, en L. F. Verwoerd, voorzitter van de afdeeling Huisvesting van het N. O. C.;
      te benoemen:
      tot ridder in de Orde van Oranje Nassau: P. Bossen, kommies der P. T. T., chef van den dienst der P. T. T. in het stadion-kantoor, te Amsterdam; D. Dijkstra, commissaris van politie te Amsterdam; L. Hoogenboom, hoofdinspecteur van politie te Amsterdam; D. Kouwenaar, voorzitter van de vereeniging De Amsterdamsche Pers, te Amsterdam, en E. C. J. Staal, inspecteur van politie en lid der Verkeerscommissie, te Amsterdam;
      toe te kennen de eeremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, aan J. P. Kelder, hoofdopzichter der afdeeling Bestratingen van den dienst van Publieke Werken te Amsterdam; de eeremedaille in zilver; aan G. A. Brinkman, brigadier van politie te Amsterdam, en C. J. M. Hillebrand, brigadier van politie te Amsterdam, en de eeremedaille in brons aan P. Borst, agent van politie te Amsterdam, en W. Bron, agent van politie te Amsterdam.
      De minister besloot met den wensch, dat de aldus onderscheidenen nog vele jaren hunne onderscheiding zullen mogen dragen en erin zullen zien de dankbaarheid der regeering voor hetgeen zij tot het welslagen der Olympische Spelen-1928 hebben verricht! (Applaus).
      Burgemeester de Vlugt, hierna het woord nemend, dankte H.M. de Koningin en de regeering voor dezen blijk van waardeering voor hetgeen tot het welslagen der Olympische Spelen is verricht. Spr. dankte allereerst voor de eervolle onderschmeiding hem verleend, doch sprak er tevens zijn groote blijdschap over uit, dat de Regeering ook hen uit den gemeentedienst, die zich zoozeer beijvert hebbmen de Spelen te doen slagen, heeft onderscheiden. Die medewerking is met groote spontaniteit en toewijding verleend, omdat men gevoelde, dat ’t hier gold een belang van stad en land.
      Dat ed regeering ook aanleiding heeft gevonden om verschillende leden van het N.O.C. en zijn commissies voor een onderscheiding voor te dragen, kan spr. niet anders dan verheugen. Want de samenwerking tusschen het gemeentebestuur en de leden van het NU.O.C. is steeds van den meest aangenamen aard geweest en spr. heeft de volle overtuiging, dat al de leden van het N.O.C. hebbe gedaan al wat in hun vermogen is om de Spelen te doen slagen, omdat ’t gold het belang van Nederland en Amsterdam. (Applaus).
      Baron Schimmelpenninck van der Oye dankte H.M. de Koningin en de regeering voor de onderscheidingen hem en zijn medewerkers verleend. Dat ook zijn medewerkers onderscheiden zijn, stelt spr. op hoogen prijs, omdat zij tot dat welslagen der Spelen zooveel hebben gedaan.
      Spr. onderstreepte hetgeen burgemeester De Vlugt heeft gezegd over de samenwerking tusschen het gemeentebestuur en het N.O.C. en sprak er tenslotte zijn groote waardeering over uit, dat het gemeentebestuur van Amsterdam alles heeft gedaan om het het N.O.C. aangenaam te maken.
      Hiermede was de plechtigheid, die ook werd bijgewoond door de wethouders Ter Haar, Vos, Boissevain en Ketelaar geëindigd. Na afloop werden in een nevenvertrek ververschingen aangeboden.


De belangstelling voor athletiek blijft.

Jan Wils, eerste prijswinnaar, Olympisch kampioen van het kunsttoernooi voor architectuur.

Amsterdam, Donderdagavond.

      Er wordt dezer dagen wel eens bedrukt gekenen, als zich Olympische moeilijkheden of Olympische verwikkelingen voordoen. Maar daar is dan toch zeker geen aanleiding toe, als de belangstelling van het publiek aan de orde komt. Want daar is maar één roep over. Dat is iedereen meegevallen; dat had niemand zich zóó voorgesteld.
      Het is de heele week tot nog toe bij de Olympische kampen goed bezet geweest. En ook vandaag waren er zeker wel 15,000 toeschouwers. Nu zijn dat niet allemaal Amsterdammers en ook niet allemaal Nederlanders, want het krioelt hier van de vreemdelingen. En elk land heeft zoo op de tribune zijn eigen hoekje, waar zijn supporters zitten, die men altijd herkennen kan aan de vlaggen, die zij bij zich hebben en met welke zij opzichtig zwaaien en aan den strijdkreet, dien zij aanheffen, als één hunner een overwinning behaald heeft en als het plechtig Olympisch ceremonie te zijner eere plaats vindt.
      Dan komt uit dièn hoek het volkslied, met wel de grootste warmte gezongen, dan trilt er in de stemmen van dièn kant fierheid en geluk en dan heeft men daàr ook het warme rhythme van de nationale hymne te pakken. Want dat rhythme klopt niet altijd met dat van den kapelmeester. Die pleegt er zijn eigen opvatting op na te houden en zoo komt het wel voor, dat de stemmen van voortvarende Duitschers zes maten de muziek vooruit zijn.
      Zeer plechtig was dezen middag het Japansch volkslied, na de overwinning van den Japanner in het nummer hink-stap-strong. Het lied klonk melancholiek, het had voorts de deugd beknopt te zijn, maar het aardigste was, dat terwijl het heele Stadion stil en vol aandacht luisterde, hier en daar verspreid in de menigte, eenige Japanners meezongen.
      Het Wilhelmus hebben wij ook nog kunnen hooren en wel ter eere van Jan Wils, die Olympisch kampioen werd in het kunsttornooi voor de architectuur.
      Er was groote geestdrift voor deze onderscheiding, den bouwmeester van het stadion ten deel gevallen, juist omdat hij den prijs verwierf met zijn bouwwerk dat aan den Amstelveenschen Weg verrezen is en een sieraad zal blijven voor Amsterdam.
      Het is anders met de protocolaire ceremoniën vandaag heel druk geweest, en, het moet ons van het hart, de veelvuldige herhaling schaadt de plechtigheid op den duur toch. Wij kregen er vandaag drie in de tien minuten en dan nog tweemaal hetzelfde volkslied. Dat is te veel, zelfs voor menschen met een ontvankelijk gemoed voor plechtigheden van deze soort.
      Van de athlietiekers, die het oranje droegen, heeft Broos zich vooral onderscheiden. Hij liep uitstekend en komt in de halve finale van de 400 meter.
      In het kunsttornooi heeft verder het echtpaar Scharten-Antink een derden prijs gewonnen voor het litteratuurconcours in de groep episch werk, met de inzending: De Nar in de Maremmen.


De athletiekwedstrijden.


      Lundqvist maakt een nieuw Olympisch record speerwerpen. De Finnen winnen de 1500 Meter. Duitschland wint de 800 Meter voor dames.

      De Finnen hebben laten zien, dat ze Nurmi op het oogenblik niet meer noodig hebben om de 1500 Meter te winen. Het is duidelijk, dat ze in Larva en ook in Purje loopers hebben, die in staat zijn het tegen de beste krachten op de 1500 meter op te nemen. Aanvankelijk dacht men dat Purje den wedstrijd zou winnen doch het bleek dat hij uitsluitend het tempo had aangegeven en dat kort voor het einde z’n landgenoot Larva met een fraaien eindspurt de door het snelle tempo vermoeide tegenstanders zou passeeren. Amerika speelde in dit nummer geen rol en men begint zich af te vragen of er ten slotte wel een der loopnumers door de Amerikanen gewonnen zal worden. Mogelijk de 400 meter doch dat is ook de laatste kans. Dat ze de 5000 Meter of de 3000 Meter steeple chase kunnen winnen achten we al heel onwaarschijnlijk. En na het falen van den Amerikaanschen langen afstandslooper Hahn is het ook al zeer onwaarschijnlijk, dat ze bij den Marathon een rol zullen spelen.
      De beslissing van de 800 Meter voor dames is een aardig nummer geworden, dat door de Duitsche mej. Radke in wereldrecordtijd werd gewonnen. Opmerkelijk was ook in dit nummer het loopen van de Japansche mej. Hitoma die op fraaie wijze de tweede plaats bezette.
      Het nummer hink-stap-sprong, waarop men hier alle hoop had gebouwd, heeft geen Nederlandsch succes opgeleverd. Onze vertegenwoordigers, onder wie ook de Engelsche kampioen Peters, werden reeds in de series geslagen. Ten slotte werd dit nummer gewonnen door den Japanner Oda.
      Het speerwerpen heeft veel goeds te zien gegeven. Zulk speerwerpen hebben we in Nederland nog niet gezien en zullen we voorloopig ook wel niet te zien meer krijgen. De Zweed Lundqvist won dit nummer met een worp van 66.60 Meter, waarmede hij tevens het Olpympisch record verbeterde. Het nummer nam den geheelen middag in beslag doch het publiek bleef tot het laatste oogenblik de fraaie prestaties der verschillende athleten volgen en verzuimde niet bij elken fraaien worp hen hartelijk toe te juichen.
      Het nummer 400 Meter, waarvoor de voorwedstrijden werden gehouden, heeft een klein Nederlandsch succesje gebracht. Broos is er n.l. in geslaagd zich tot den halven eindstrijd op te werken. Met een beetje geluk zal hij het misschien nog tot den eindstrijd kunnen brengen, wat reeds als een succes beschouwd zou kunnen worden. Paulen faalde in de kwart finale nadat hij in de eerste ronde op de tweede plaats was geëindigd.
      Het weer verleende ditmaal alle gewenschte medewerking. Het gevolg was dan ook dat de belangstelling van het publiek weer groot was. Evenals op de andere dagen waren er tusschen de 15 en 20,000 toeschouwers, die zich zeker niet verveeld zullen hebben.
      Het slot van den dag bracht een groot aantal Olympische plechtigheden. Op officieele wijze werden n.l. de overwinnaars van het kunstconcours uitgeroepen. Tot groote vreugde van het publiek ging hiervoor ook eenige malen de Nederlandsche vlag aan den grooten mast.

400 Meter.

      1ste serie. In de eerste serie start van den Berge, die spoedig de leiding neemt. In de laatste bocht komt echter de Amerikaan Philips naar voren om gemakkelijk te winnen. Van den Berge zakte op het laatste rechte eind af en werd derde.
      1e. Philipps (Amerika) 49 2/5 sec.; 2e. Dupont (Frankrijk).
      2e. serie. In deze serie starten slechts 2 loopers. 1e. Snijder (Amerika) 50 2/5 sec.; 2e. Prinsen (België).
      3e. serie. De Canadees Edwards neemt dadelijk de leiding. Hij wint onbedreigd, zonder zich op de laatste 20 meter in te spannen. De Franschman Krotoff wordt even gemakkelijk tweede. 1ste. Edwards (Canada) 49 4/5 sec.; 2e. Krotoff (Frankrijk).
      4e. serie. Hierin komen alleen uit Hoogerwerf en Büchner (Duitschland 50 3/5 sec.; 2e. Hoogerwerf (Holland).
      5e serie. De Amerikaan Barbutti start in de slechtste positie wat niet belet, dat hij reeds bij het ingaan van het rechte einde zooveel voorsprong heeft, dat hij al omkijkende kalm naar het einde kan loopen. 1e. Barbutti (Amerika) 49 4/5 sec.; 2e. Lavan (Ierland).
      6e serie. Hierin start Broos. Hij heeft het niet lastig daar er slechts 3 deelnemers zijn en een daarvan, een Spanjaard, weinig beteekent. De Duitscher Storz wordt eerste, Broos tweede. 1e. Storz (Duitschland) 50 3/5 sec.; 2e. Broos (Holland).
      7e serie. Slechts 2 loopers komen aan den start. 1ste Ball (Canada) 55 4/5 sec.; 2e Leigh-Wood (Engeland).
      8e serie. Weer een serie van twee. 1ste Moralla (Mexico) 60 sec.; 2e. Hall (Britsch-Indië).
      9e serie. Alweer twee loopers. 1ste. Baris (Hongarije) 55 3/5 sec.; 2e. Iturbe (Mexico).
      10e serie. Een gemakkelijke overwinning voor den Amerikaan Tierney, die voortdurend leidt. 1ste Tierney (Amerika) 49 4/5 sec.; 2e. Wilson (Canada).
      11e serie. De Franschman Feger is dadelijk voor en blijft voor. 1ste. Feger (Frankrijk) 51 2/5 sec.; 2e. Green (Engeland).
      12e serie. In deze serie komt Paulen uit. Eindelijk weer eens een heat met 5 deelnemers. Paulen is aanvankelijk in de slechtste positie en bij het ingaan van de bocht schijnt hij derde te zullen blijven. In het rechte eind komt hij evenwel met een aardigen spurt opzetten, waardor hij tweede wordt met gering verschil op den Oostenrijker Geissler, die voortdurend geleid heeft. 1ste. Geissler (Oostenrijk) 50 1/5 sec.; 2e. Paulen.
      13e serie. Een aardige strijd, waarbij de Duitscher Neumann echter verreweg de sterkste is. Hij wint gemakkelijk. 1ste Neumann (Duitschland) 50 3/5 sec.; 2e. Macbeth (Canada).
      14e serie. De Duitscher Schmidt neemt de leiding en behoudt die tot het eind. De Franschman Jackson, die aanvankelijk op de laatste plaats was, haalde tegen het eind op en werd tweede. 1ste. Schmidt (Duitschland) 50 sec.; 2e. Jackson (Frankrijk).
      15e serie. Rinkel neemt dadelijk de leiding en behoudt die ondanks een krachtige poging van den Tsjech Bartl om hem te passeeren. 1ste. Rinkel (Engeland) 50 1/5 sec.; 2e. Bartl (Tsjecho-Slowakije).

Beslissing 1500 Meter.

      Kort na het begin neemt de Fin Larva de leiding. Het peleton blijft echter dicht bijeen. Als de loopers een ronde geloopen hebben neemt de Duitscher Böcher de leiding. Dat duurt echter slechts kort want Purje is al weer spoedig aan den kop met den Duitscher Krause achter zich. In de volgende ronde blijft de volgorde onveranderd. Wichmann komt thans op de derde plaats. In de laatste ronde, vlak bij de Marathonpoort, gaat de Franschman Ladoumegue plotseling spurten. Het is over een twintig meters een strijd borst aan borst tusschen hem en Purje, een strijd die door den Franschman wordt gewonnen. Bij het ingaan van het rechte eind heeft hij met eenige meters de leiding. Op dat oogenblik komt echter de andere Fin, Larva, die tot dusver op den achtergrond was gebleven, plotseling opzetten. Met een machtigen spurt gaat hij eerst zijn landgenoot voorbij, hij nadert dan den Franschman, die blijkbaar geen kracht meer heeft om den spurt van den Fin te beantwoorden. Op 20 Meter voor het einde neemt Larva de leiding om met een paar meters verschil de overwinning te behalen. De Franschman Ladoumegue was tweede, de Fin Purje derde. 1e. Larva (Finland) 3 min. 53 1/5 sec.; 2e. Ladoumegue (Frankrijk); 3e. Purje (Finland); 4. Wichmann (Duitschland); 5. Ellis (Engeland) en 6. Martin (Zwitserland).

800 Meter voor dames.

      De Japansche mej. Hitomi neemt de leiding, die ze echter al spoedig aan de Zweedsche mej. Gentzel afstaat. In die volgorde gaat de laatste ronde in. Bij het ingaan van de voorlaatste bocht spurt de Duitsche mej. Radke plotseling naar voren. Zij komt op de tweede plaats en weet bij het ingaan van het rechte einde de leiding te nemen. Inmiddels heeft ook de Japansche een spurt ingezet. Ze passeert de Zweedsche op de tweede plaats en nadert ook de Duitsche doch deze slaagt er in tot het einde een voorsprong te behouden. De Duitsche mej. Radke wint met 1 Meter verschil. De door haar gemaakte tijd blijkt een nieuw wereldrecord te zijn.
      1e. mej. Radke (Duitschland) 2 min. 16 4/5 sec.; 2e. mej. Himoti (Japan); 3e. mej. Gentzel (Zweden); 4e. mej. Thompson (Canada); 5e. Rosenfeldt (Canada), 6e. Mc. Donald (Amerika.

Kwart-finales 400 Meter.

      In de eerste kwart-finale komen uit: Hall (Engelsch-Indië), Philipps (Amerika), Smidt (Duitschland), Krotoff (Frankrijk) en rGeen (Engeland). De Franschman Krotoff neemt de leiding. In de laatste bocht wordt hij door den Amerikaan Philipps gepasseerd, waardoor hij op de derde plaats komt. Hij herstelt zich echter en slaagt er in tweede te worden. 1ste. Philipps (Amerika) 49 3/5 sec.; 2e. Krotoff (Frankrijk).
      2e serie. Hierin starten: Wilson (Canada), Moraila (Mexico), Barbutti (Amerika), Neumann (Duitschland) en Dupont (Frankrijk).
      Na 200 Meter leidt Dupont met Wilson en Neumann achter zich. Hij wordt dan door Barbutti gepasseerd. Neumann tracht nog op te halen doch ziet zich dan ook voor de tweede plaats geslagen. Wilson blijft tweede, 1ste. Barbutti (Amerika) 48 4/5 sec.; 2e. Wilson (Canada).
      3e serie. Hierin komen uit: Feger (Frankrijk), Hoogerwerf (Nederland), Geisler (Oostenrijk), Ball (Canada) en Snider (Amerika).
      De Canadees Ball neemt de leiding met Snider op de tweede plaats. In het rechte einde komt Feger snel opzetten. Tusschen hem en Snider wordt het een hevige strijd om de tweede plaats die op de lijn door den Franschman wordt gewonnen. 1ste. Ball (Canada) 49 1/5 sec.; 2e. Feger (Frankrijk).
      4e serie. Hierin starten: Storz (Duitschland), Rinkel (Engeland), Prinsen (België), Jackson (Frankrijk) en Iturbe (Mexico).
      Na een valsche start neemt de Duitscher de leiding, gevolgd door Rinkel en Jackson. Zoo blijft de volgende tot het einde. Met een vrij groot onderling verschil passeeren Stors, Rinkel en Jackson achter elkaar de finish. 1ste. Storz (Duitschland) 49 2/5 sec.; 2e. Rinkel (Engeland).
      5e serie. Hierin komen uit: Tierney (Amerika), Bartl (Tsjecho-Slowakije), Edwards (Canada), Lavan (Ierland) en Broos (Holland).
      Broos is al spoedig op de tweede plaats. Edwards, die eerst in de achterhoede is, komt met geweldige passen opzetten. Hij neemt in het rechte eind de leiding. Broos slaagt er in zich op de tweede plaats te hand-
      1e Edwards (Canada) 49 1/5 sec.; 2e Broos (Holland).
      6de serie. Hierin starten Büchner (Duitschland), Baris (Hongarije), Leigh-Wood (Engeland), Paulen (Holland) en Macbeth (Canada). Paulen is na 200 meter op de laatste platas. Bij het ingaan van de laatste bocht heeft de Duitscher Büchner de leiding met Baris op de tweede en Leigh-Wood op de derde plaats. Zoo blijft de volgorde tot het einde, waarbij er onderling nogal een vrij groot verschil is. Paulen is vierde.
      1e Büchner (Duitschland) 48 3/5, 2e Barsi.

Hink stap sprong.

      Het nummer hink-stap-sprong, was voor Nederland weer een teleurstelling. Peters, die in Engeland het kampioenschap had gewonnen, viel reeds in de series af. Het resultaat was ten slotte: 1e Oda (Japan) 15.21 meter; 2e Casey (Amerika) 15.17 meter; 3e Tuulos (Finland) 15.11 meter; 4e Nambu (Japan) 15.01 meter; 5e Tulikoura (Finland) 14.70 meter; 6e Jarvinen (Finland) 14.65 meter.

Het speerwerpen.

      Dit nummer nam den geheelen middag in beslag. Het begon om twee uur en was eeerst om half zes afgeloopen. 1e. Lundqvist (Zweden) 66.60 M.; 2e. Izepes (Hongarije) 65.25 M.; 3e. Sunde (Noorwegen) 63.97 M.; 4e. Liettu (Finland) 63.66 M.; 5e. Schlohat (Duitschland) 63.40 M.; 6e. Penttila (Finland) 63.20 M.


De roeiwedstrijden.


Een schitterende organisatie.

      Nadat gisteren de eerste ronde voor de stuurmanlooze tweeën afgewerkt was, volgde een korte pauze en daarna kwamen de gestuurde vieren aan de beurt.
      In de korte pauze voor het noenmaal, die hieraan vooraf ging, hadden wij gelegenheid, een oogenblik de meening te vernemen van de heeren Fiorini en Müllegg, resp. voorzitter en secretaris der F.I.S.A. Hun oordeel was eenstemmig zeer vleiend voor de organisators. „Nooit tevoren woonden wij een zoo subliem georganiseerde regatta bij.”
      Ook de pers van alle landen was buitengewoon voldaan en inderdaad bleek, dat de door ons geopperde bezwaren volledig opgeheven waren. Slechts twee kleine jury-auto’s gingen aan den grooten perswagen vooraf en daardoor kon de race prachtig gevolgd worden. Overigens werden ook de confraters bij de finish zóó nauwkeurig ingelicht, dat iedereen volledig tevreden werd gesteld. En ook den roeiers ontbrak het aan niets, zoodat de organisatie in één woord voortreffelijk was.

De gestuurde vieren.

      De uitslagen van de eerste ronde voor de gestuurde vieren zijn nog in ons avondblad van gisteren opgenomen. Wij memoreeren nog, dat de Zwitsers, na een meer spannende dan fraaie race, met ruim een lengte verschil van de Franschen wonnen en dat toen een stoere Hongaarsche vier een licht Engelsche ploeg de baas bleef. Op 1000 meter waren de Hongaren al 3 lengten voor en zij wonnen onbedreigd.
      Van Old England hadden we meer verwacht. Physiek was de ploeg niet zeer sterk, doch ook technisch was het roeien niet onberispelijk.
      De race van de Japansche vier tegen de Polen was eerst bijzonder spannend. De Japanners sloegen een zeer hoog tempo, doch hielden dat kranig vol. Tot 1000 meter hadden de Japanners een kleinen voorsprong; toen waren de heeren vrijwel op het einde van hun krachten en de Polen wonnen dan ook met ongeveer 4 lengten. De tijd, dien de Polen maakten, bewijst, dat men met hen terdege rekening zal moeten houden.

De Duitsche vier klopt te Amerikanen.

      Toen volgde de belangrijkste strijd in dit nummer, n.l. die tusschen Duitschland en Amerika. Twee zeer sterke ploegen. De Duitschers namen de leiding, doch de Amerikanen waren weldra weer gelijk en toen ging het geruimen tijd boot aan boot; een prachtige, emotioneerende strijd. Op 1500 meter was Amerika 1 meter voor, doch daarop spurtten de Duitschers. Het was een schitterende eindstrijd, door de Duitschers met 1 meter voorsprong gewonnen in 7 min. 19 4/5 sec. In deze Duitsche vier zien wij de aanstaande Olympische kampioen.

      De laatste heat van de eerste ronde der vieren — daarna volgde alleen nog een row over van de Italianen — ging tusschen de ploegen van Monaco en België. De mannetjes uit het kleinste der deelnemende landen konden het tegen de verdienstelijk roeiende Belgen niet bolwerken en werden met vele lengten verschil geklopt.
      Van de vieren vonden we de Duitsche (Berliner Ruderverein Sturmvögel) de beste en daarna de Amerikaansche. In de repechages zal wel niemand de Amerikanen slaan en het zou ons niet verbazen, als de eindstrijd een herhaling bracht van het zoo interessante duel Duitschland—Amerika.

De achten.

      Om half vijf werd begonnen met de heats voor de eerste ronde van de achtriemsgieken.
      Het eerste startten de ploegen van Canada en Denemarken. Beide hadden een gelijk baantempo, doch de slagen van de Canadeezen pakten iets beter en langzaam liepen zij in op de Denen, die op de eerste helft de leiding hadden, doch daarna terrein verloren. Toch gaven de Scandinaviërs niet gewonnen. Op het eind toonden de Canadeezen toch wel hun meerderheid. Zij wennen de aardige race met bijna 1½ lengte voorsprong in 6 min. en 29 4/5 sec.

Ook onze acht, de ploeg van Laga, verliest.

      Toen kwam oranje weer in de baan. Zou nu de eerste overwinning komen? Laga had boei II. Om kwart voor vijf gaf de Britsche starter het sein tot vertrekken. De Polen startten even sneller, doch op 250 meteer lagen de booten precies gelijk. Op 500 meter waren de Polen echter weer iets voor en toen bleek, dat de Delftsche acht niet sterk genoeg was om de heusch niet oversterke Polen te overwinnen. De Delftenaren liepen op het laatst wel iets in, doch zij waren toch gedecideerd zwakker. Zij verloren met 1½ lengte achterstand. De tijd der Polen was 6 min. 37 sec., de tijd van Laga 6 min. 42 4/5 sec.
      Precies om half zes verschenen de achten van Duitschland en Frankrijk aan den start.
      De Duitschers startten niet al te best, doch herstelden zich direct en namen eenigen voorsprong, die weldra tot 1½ lengte werd opgevoerd. De Fransche ploeg kon dit tempo geenszins houden en kwam steeds meer achter. Nog trachtte zij bij 1500 M. iets in te halen, doch het speelde geen rol meer. De Duitschers wonnen in 6 min. 33 sec. Frankrijk 3 à 4 lengten achter.
      De volgende race tusschen de Amerikanen en de Belgen bracht een glansrijke zege voor eerstgenoemden. Van meet af was deze prachtige ploeg in de meerderheid. De Belgen voerden een hopenloozen strijd en bleven vele lengten achter. Tijd van Amerika 6 min. 21 2/5 sec.
      De laatste wedstrijd tusschen Engeland en Italië was uiterst spannend. Beide ploegen gaven zich met alle energie en het einde kwam met slechts 1/3 lengte verschil in het voordeel van de Britten.
      Het talrijke publiek was over deze emotioneerende race zeer opgetogen en juichte beide kranige ploegen van harte toe. Vermeden we nog dat in de Engelsche acht de bekende oculler Beresford op de tweede plaats zat. Tijd Engeland 6 min. 22 sec.
      Tot slot van dezen prachtigen sportdag roeide de Argentijnsche acht een row over in 7 min. 10 sec. Aanvankelijk was deze row over om 6 uur 45 vastgesteld, doch tot blijdschap van allen, werd dit direct na den laatsten wedstrijd afgewerkt.

Nabeschouwing.

      Na onze uitvoerige verslagen kan onze nabeschouwing heel kort zijn.
      In de eerste plaats zij geconstateerd dat Gunther zich uitstekend geweerd heeft en tegen den winnaar van de Diamond Sculls met eere verloor. Hij toonde zich van dezelfde klasse als zijn geduchte tegenstander.
      Overigens was de Nederlandsche vertegenwoordiging