Anoniem/De Olympische Spelen (1)/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Olympische Spelen [2]
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 3 augustus 1928
Titel De Olympische Spelen
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 85, 214
Editie, pg Ochtendblad A, 2
Opmerkingen Johannes Cornelis Hoolwerff vermeld als J.C. Hoolwerff, Willem de Vries Lentsch als de Vries Lensch, Walter Bruno Massop als W.B. Massop, Kurt Leucht als K. Leucht, Voldemar Väli als V. Wäli, František Kratochvíl als F. Kratochvil, Martin Egeberg als M. Egeberg, Ricardo Rey als R. Rey Pardellas, Aage Meyer als A. Meyer, Paul Parisel als P. Parisel, Osvald Käpp, als O. Käpp, Ryszard Błażyca als R. Blazyca, Edvard Westerlund als E. Vesterlund, Eugenio Pagnini als Pagnini, Richard Mayo als Mayo, Rudolf Růžička als Ruricka, Heinz Hax als Hax, Charles Vannerom als Vannerom, Charles Cumont als Cumont, Taumo Lampola als Lampola
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

[2]

heel slapjes, geheel conform de verwachtingen. Er was nog een spranje hoop dat het meevallen zou, doch het is geenszins meegevallen en onze niet gestuurde twee en de acht hadden tegen goed doch geenszins buitengewone tegenstanders bitter weinig in te brengen.
      Overigens maakten vooral de Duitschers op dezen eersten dag een prima indruk. Zij zijn op zijn minst gelijkwaardig aan de Amerikanen en dat wil wat zeggen.
      Het skifnummer is voor Pearce, dat staat vrijwel vast. Zijn zwaarste concurrent wordt Meyers, de Yank.
      En nu de eerste ronde van de gestuurde twee, de dubbel skiff en de niet gestuurde vier. Laten Nereus, Willem III en ’t Spaarne zich flink weren!

De loting voor vandaag.

      Na loting werd het programma voor vandaag als volgt opgemaakt:
      Dubbel skiff (eerste ronde): 9 uur Duitschland—België; 9.20 uur Zwitserland—Amerika; 9.40 Canada—Nederland; 10 uur Oostenrijk—Engeland; 10.20 uur Frankrijk—Italië.
      Twee met stuurman (eerste ronde): 11 uur Zwitserland—Frankrijk; 11.15 uur Nederland—België; 11.30 uur Amerika—Italië.
      Vier zonder stuurman (eerste ronde): 13.10 uur Nederland—Italië; 13.30 uur Amerika—Duitschland; 13.50 uur Frankrijk—Engeland.
      Skiff (Repêchage): 15 uur Duitschland—Denemarken; 15.20 uur Nederland—België; 15.40 uur Zwitserland—Zuid-Afrika.
      Japan teruggetrokken.
      Vier met stuurman (Repêchage): 16.15 uur Frankrijk—Monaco; 16.30 uur Amerika—Japan.
      Engeland teruggetrokken.
      Acht (Repêchage): 18 uur België—Nederland; 18.15 uur Frankrijk—Italië; 18.30 uur Row over Denemarken.

      Wij moeten er nog even op wijzen dat een aanvankelijk door de sport-technische afdeeling van het Comité 1928 opgemaakt programma, aangaf dat de wedstrijden om 9 uur ’s avonds zouden eindigen. Nu heeft de Nederl. Roeibond het programma zóó ingericht, dat men ’s avonds om 7 uur gereed is. Wij juichen dat toe, mààr .... het publiek niet! Tenminste vele Amsterdammers namen abonnementen om des avonds te komen kijken en worden nu de dupe van het gemis aan samenwerking tusschen hen die voor het welslagen van de Spelen zoo zeer op samenwerking aangewezen zijn. Dat leidde tot eenige ontstemming, wat de eenige wanklank was op deze schitterenden sportdag.

De zeilwedstrijden.
      De strijd in de acht- en zesmeterklassen. Een fraaie overwinning van de Hollandia. De Kemphaan stelt teleur. Prachtig weer, maar weinig wind. Hoe Prins Olaf op het nippertje nummer éé werd in zijn klas.

      Een medewerker schrijft ons:
      Na de troostelooze regendagen, die gelukkig nu weer achter den rug zijn, deed het vroolijke Oranje-zonnetje het vanochtend opperbest tegen de klare staalblauwe lucht, toen het motorschip Van der Wijck te wachten lag op de vele belangstellenden in de zeilsport, nationaal dan wel internationaal, maar ongetwijfeld allen één in het begrijpelijke verlangen om te weten wie op dezen eersten dag van de Olympische zeilerij wel den zegepalm voor zijn land zou wegdragen.
      Er zullen zoowat een driehonderd dames en heeren aan boord zijn geweest, toen om tien minuten over tienen het sein van vertrek werd gegeven. Dit getal viel den officials langs niet mee. Ingewijden hadden ten minste op een toeloop dubbel zoo groot gerekend. Hoe ’t echter ook zij, voor ons, die geroepen waren van de Van der Wijck af verslag te geven van de verrichtingen van de zeilers in de beide voornaamste klassen, was de drukte groot genoeg.
      Van het uitvoerend comité waren de volgende eereleden aan boord: de heeren schout-bij-nacht L. J. Quant, J. H. van Aisma, C. J. Canters, P. H. Gallé en J. A. Schenk de Jong.
      De heer P. L. Lucassen, die vier jaren geleden reeds zoo vriendelijk was te St. Adresse uw verslaggever van voorlichting te dienen bij de toenmalige Olympische zeilwedstrijden in Frankrijk, bleef ook dezen keer niet achterwege — bijgestaan als hij thans werd door de heeren Canters en Aisma — om alle mogelijke inlichtingen aan de pers te verstrekken.
      Wij herinneren ons b.v. de mededeeling, dat deze Hollandsche zeil-olympiade op een deelneming mag bogen, zooals tot dusverre nog nimmer in eenig land ter wereld werd vertoond. Dat geldt niet alleen voor de acht- en zesmeters, maar dit is ook van toepassing op de jollen.
      Het spreekt vanzelf, dat onder de vele groepen, welke zich aan boord van het passagierschip al spoedig hadden gevormd, de kansen van de deelnemers letterlijk in alle talen druk werden besproken. In Hollandsche kringen ging uiteraard de belangstelling het meest uit naar de verrichtingen van De Kemphaan, welks preastaties tot dusverre op de meest uiteenloopende wijze werden beoordeeld. Men achtte in bepaalde kringen den wind niet sterj genoeg om Pluygers veel kans te geven, anderen daarentegen meenden, dat de flauwe bries en de kalme zee voor den Hollander zooveel factoren zouden zijn om een behoorlijk figuur te slaan.
      De wind, om 12 uur O.t.N., ruimde iets later wel wat, maar veel krachtiger krachtiger werd hij niet, zoodat er tegen het startuur (12.30 uur voor de achtmeters en voor de zesmeters)betrekkelijk weinig verandering was ingetreden. Dank zij de welwillendheid van den heer D. Goedkoop Dzn., directeur van de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij, die zoo vriendelijk was een plaats in te ruimen op zijn snelle directieboot, welke volkomen vrijheid van beweging had, zijn wij in de gelegenheid geweest den start van beide klassen van zeer nabij gade te slaan.
      De Noorsche, Zweedsche en Hollandsche 8-meters hadden een uitnemenden start. Vóórop ging de Noreg (zeiler M. Konow), direct gevolgd door de Sylvia, zeiler J. Sandblom, waarbij de Hollandia (zeiler ir. J. C. van Hoolwerff) keurig aansloot. In deze volgorde passeerden hierna de startlijn: de Babe (Amerika, zeiler B. Weston), de Bamba (Italië, zeiler F. Giovanelli), l’Aile VI (Frankrijk, zeiler D. Bouche), Cupidon III (Argentinië, zeiler R. Iglesias) en Feo (Engeland, zeiler E. J. Roney).
      Direct na den start zette de Hollandia den halfwinder bij, welk voorbeeld ook door andere schepen werd gevolgd. In den aanslag lag de Nederlandsche boot iets lager, terwijl de Noor het beter vond hooger regimen op te zoeken. Nauwelijks 5 minuten na het vertrek lag een deel der deelnemers, door verschillend manoevreeren. tiu elkaar. De Franschman, de Zweed en de Italiaan hielden over stuurboord, terwijl de andere aanvankelijk meer één richting hielden.
      Aangezien wij in den aanvang den strijd der zesmeters meer van nabij hebben gevolgd, zoodat wij daardoor de andere klas moesten laten schieten, volstaan wij met de vermelding, dat in de tweede ronde de tweede boei door de Hollandia met grooten voorsprong werd gerond. De eerste concurrent die op den Nederlander volgde was de Noor, die precies 3 minuten en 38 seconden later hetzelfde deed. Op nòg grooter afstand volgde toen Zweden, Engeland, in de onmiddellijke nabijheid Argentinië, de Vereenigde Staten en Frankrijk. Italië, dat een bizonder groot stuk achter was, gaf op dit oogenblik den strijd op.
      De situatie van de schepen onderling was op dat oogenblik zóó duidelijk, dat alleen zéér bizondere omstandigheden daarin wijziging konden brengen. De overwinning van ir. Van Hoolwerff was op dat moment buiten kijf, hoewel ’t uitstekend van den leider was gezien om met zijn hand véélbeteekenend tot voorzichtigheid te manen in de richting van eenige enthousiasten in de beurt van de boei, toen dezen al victorie begonnen te roepen voor den Nederlandschen overwinnaar. Er moest immers nog ruim één geheele ronde worden gemaakt.
      Het verdere verloop van den uitslag der 8-meterklas heeft de in den aanvang waargenomen feiten intusschen duidelijk bevestigd.
      De zesmeters, die precies 20 minuten later vertrekken maakten eveneens een vlotten start.
      De Ingegers van Zweden, stuurman H. Reuter, ging nummer twee door de startlijn, direct achter Amerika met de Frieda (stuurman H. T. Whiton) gevolgd door de Kemphaan (stuurman de heer H. J. Pluygers) en Noorwegen met de Norma, stuurman Z.K.H. Prins Olaf van Noorwegen. Daarachter volgden Zweden, Amerika, Portugal, Engeland en Frankrijk.
      De Amerikaan zette, nauwelijks gestart, onmiddellijk den halfwinder bij, welke manoeuvre even daarna ook door Prins Olaf werd gevolgd.
      Het was een alleraardigst gezicht toen het Noorsche schip met zijn vorstelijken bestuurder op weg was naar de eerste boei, door een groote menigte landgenooten, die zich aan boord bevonden van de z.g. Noorsche boot, op luidruchtige wijze en met enthousiast gezwaai met vlaggen in de landskleuren werd begroet.
      Later, toen Prins Olaf terugkeerde als overwinnaar van deze fraaie race, kende de blijdschap van de Noren, die vlak langszij ons voeren en die niet aflieten van hun groote vreugde blijk te geven, geen grenzen meer.
      Bizonder treffend was het moment toen de Noren op een sein van een hunner opeens het Noorsche Volkslied aanhieven, dat door Prins Olaf en zijn bemanning, staande stram in de houding op het ranke schommelende scheepje, dat door Goekoop’s directieboot snel werd weggesleept, met groote piëteit werd aangehoord.
      De eerste boei wordt door Zweden gerond, met op 1 minuut en 25 seconden later de Amerikaan. Dan zien wij dat de Kemphaan moet uitwijken voor den Noor, hetgeen hem eenigen achterstand bezorgt. Pluygen rondt de boei 28 seconden na den Noor, gevolgd door Denemarken, Estland, Hongarije, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitschland. Een heel eind verder ligt België en nog veel verder ontdekken wij Portugal, dat al een héél slechten indruk maakt. Spoedig loopt Frankrijk op Hongarije in. Een uur na het startschot is de volgorde aldus: 1 Zweden, 2 Amerika, 3 (op grooten afstand) Noorwegen en 4 de Kemphaan.
      Ook bij de tweede boei is Zweden no. 1. Pas 1 minuut en 6 seconden later rondt Amerika. De Noor is dan 2 min. en 10 seconden achter den Zweed. De Kemphaan is op den achtergrond geraakt. Hij rondt de boei pas 3 min. en 2 seconden na Zweden.
      De meeste schepen o.w. alle leiders hebben hun spinacker bijgezet evenals den halfwinder. Bij de Kemphaan ligt de jager op het dek gereed om bij te zetten, maar wonderlijk genoeg naar het oordeel van insiders, geschiedde dit laatste aan boord van de Hollandsche boot, eerst een heel eind verder.
      Op korten afstand van de Kemphaan zitten dicht op elkaar Denemarken, Estland, Hongarije en Frankrijk. Italië, Spanje, België en Duitschland volgen dan in de verte.
      De finish van de eerste ronde wordt het eerst door Zweden bereikt, gevolgd door Amerika dat 43 seconden later de boei weet te ronden. Dan komt er door handig manoeuvreeren verandering in de volgorde, zooals de vloot, te zien geeft na het passeeren van de laatste boei vóór de eindstreep.
      Hier kunnen wij de zes-meter van dichtbij weer keurig zien passeeren. Prins Olaf heeft nu de leiding met 48 seconden voorsprong op den Zweed, die alle mogelijke moeite doet om het verloren terrein weer in te halen. De andere jachten zijn te ver achter om hen nog in den strijd te wanen om no. 1 aan te komen. Het gaat dus uitsluitend tusschen de twee Skandinaviërs, waarbij de kansen van den Noor het meest opgelegd lijken.
      Plotseling komt er dan verandering. De Noor schijnt stil te liggen en de Zweed komt geducht opzetten. Reeds bij het nemen van de boei had de Noor terrein verloren. Het wordt een titanenstrijd tusschen de twee booten, die hoe langer hoe feller wordt en bijzonder interessant is om te aanschouwen. Prins Olaf loeft voortdurend op uit vrees om afgedekt te worden. Dan houdt de Zweed ’t eerst af welke manoeuvre onmiddellijk door zijn tegenstander wordt gevolgd. Circa 150 meter voor het eind zetten beide booten elk nog een zeiltje bij, maar ’t lijkt of ze niet vooruit kunnen komen, zóó overweldigend snel als nu de Amerikaan kom opzetten. Men vreest niet zonder reden dat hier de oude guaestie van de twee honden met het been in toepassing zal worden gebracht.
      Tartend langzaam naderen de booten de eindstreep en als Amerika meent, nog net een duit in het zakje te kunnen doen, drijft Prins Olaf, onder sirenengeloei van de vele booten in de buurt en onder hoera-gebrul van zijn landgenooten, met zijn jacht over de eindstreep.
      Noorwegen heeft ook nu weer gewonnen. En verdiend, want hij en zijn mannen hebben keurig gezeild. Zweden was elf seconden achter en Amerika sloot direct de rij. Het was een pracht-race, die nog lang zal voortleven in de herinnering van hen, die haar hebben bijgewoond. De wedstrijden worden heden om 12 uur 30 voortgezet.

Uitslag van de achtmeterklas (drie ronden.)

      1. Hollandia, tijd van aankomst na eerste ronde 1.51.57 uur; tweede idem 3.18.3 uur, totale zeiltijd: 3 uur, 56 min. 36 seconden;
      2. Noorwegen, tijden resp.: 1.55.5 uur, 3.18.3 uur, totale zeiltijd: 3.56.36 uur;
      3. Zweden, 2 uur 0 min. 12 sec.; 3 uur 23 min. 50 sec., totale zeiltijd 4 uur 1 min. 41 sec.
      4. Engeland, 2 uur 0 min. 20 sec.; 3 uur, 24 min. 22 sec.; totale zeiltijd 4 uur, 4 min. 12 sec.;
      5. Argentinië, 2 uur 4 min. 27 sec.; 3 uur 24 min. 32 sec., totale zeiltijd 4 uur 4 min. 42 sec.;
      6. Amerika, 2 uur 3 min. 59 sec.; 3 uur 27 min. 38 sec.; totale zeiltijd 4 uur 10 min. 26 sec.;
      7. Frankrijk, 2 uur 6 min. 18 sec.; 3 uur 32 min. 21 sec., totale zeiltijd 4 uur 12 min. 16 sec.
      Italië heeft opgegeven.

Uitslag zesmeterklas.

      (Twee ronden): 1. Noorwegen, tijd van aankomst na de eerste ronde 2 uur 24 min. 53 sec.; idem na de tweede en laatste ronde 3 uur 50 min. 20 sec. Totale zeiltijd 3 uur 0 min. 20 seconden.
      2. Zweden: 2.21.36 en 3.50.31. Totale zeiltijd 3 uur 0 minuten 31 sec.
      3. Amerika: 2.22.18 en 3.50.40. Totale zeiltijd 3 uur, 0 min., 40 sec.
      4. Frankrijk: 2.22.18 en 3.50.40. Totale zeiltijd 3 uur, 3 min., 51 sec.
      5. Duitschland: 2/30/15 em 3.54.7. Totale zeiltijd 3 uur 4 min., 7 sec.
      6. Estland: 2.27.31 en 3.55.6. Totale zeiltijd 3 uur, 5 min., 6 sec.
      7. Italië: 2.27.40 en 3.55.19. Totale zeiltijd 3 uur, 5 min., 19 sec.
      8. De Kemphaan, Holland, 2.26.56 en 3.55.45. Totale zeiltijd 3 uur, 5 min., 45 sec.
      De tijden van de vijf andere jachten hebben wij niet opgenomen.

(Ongecorrigeerd.)

      Een zeilmedewerker schrijft ons nog:
      Er heerschte groote vreugde op de Zuiderzee bij het eerste aankomen van de Nederlandsche achtmeter. Dit succes is zeker voor het grootste gedeelte te danken aan de keuze, die ir. Hoolwerff c.s. deden, door bij den aanvang van den wedstrijd dadelijk door te varen naar de noordzijde van de Zuiderzee, naar het eiland Marken. Door den slag over bakboord zoo lang te maken, heeft Hollandia den strijd gewonnen.
      In het algemeen speelde door den zwakken wind, die gelijkmatig woei, het geluk wel een groote rol. Dat Norma, hestuurd door den heer Anker, en Hollandia daarvan hebben geprofiteerd, is echter zeer zeker toe te schrijven aan de wijze, waarop beiden dit geluk machtig zijn weten te worden.
      Dat verscheidenen door geluk hun plaats verbeterden, blijkt wel uit de volgorde van de jachten van de eerste ronde, tegenover die in de tweede ronde. Zoo zagen wij in de zesmeterklasse in de eerste ronde de Zweedsche Ingegerd na een minder goede start en een korten slag over stuurboord, weer terugdraaien over bakboord en dezen slag zoo lang mogelijk vervolgen, totdat de eerste boei was bezeild. Dit bracht Lingvist op de eerste plaats, terwijl Marna en Frida, die dezen slag korter maakten, op een oogenblik achter Kemphaan bleven, die meer in het midden van de driehoeksbaan was opgekruisd. Ten slotte rondden beiden echter voor den Nederlander deze boei, door een bakboordspositievoordeel van Narma voor Kemphaan. In de halve windsrakken verschilden de zesmeters niet veel, alleen bleken Tutti V en Twins in de tweede ronde sneller bij halven wind dan Kemphaan en liep ook de Zweedsche Ingegerd erg op de Noorsche boot in, waardoor het buitengewoon spannende einde kwam, waarbij de Amerikaan, evenals in Sandham zijn landgenoot, bijna had geprofiteerd. Dat Pan (Duitschland) van de elfde plaats ten slotte op de vijfde eindigde, is ook te danken geweest aan haar langen slagboordslag, die zeer voordeelig was op dezen dag.
      Wat ons zeer opvied, waren de zeer groote voorzeilen, die bij dit stille weer door velen als fok werden gevaren. Allen die dit deden hadden er voordeel van. De voorzeilen hadden de grootte van een half-winder.
      Ook in de achtmeterklasse liepen de schepen op halve windtrajecten met weinig verschil, al bleek ook hier het Nederlandsche schip enkele rakken minder snel dan zijn Noorsche tegenstander. Doch bij het kruisen bleek Hollandia in buitengewone conditie; alle ronden werden op dit traject gewonnen.
      Na afloop hebben we den stuurman van de Hollandia naar zijn meening omtrent de race en de kansen voor de volgende dagen gevraagd.
      „Onze achtmeter is een best schip. De overwinning van heden heeft mij de overtuiging gegeven, dat wij bij de beste buitenlanders niet ten achter staan. Voor het grootste deel is de flinke voorsprong te danken geweest aan het enorme voorzeil, dat we gebruiken; dat zeil stond prachtig en het schip liep met den zwakken wind in de knobbelige Zuiderzee mooi aan den wind. Van geluk is m.i. geen sprake. We hebben hoofdzakelijk op dit voorzeil gevaren. Geen strijd, geen trotsche wendingen, daar dit te veel zou ophouden bij het door den wind gaan. We maakten twee, op zijn hoogst drie slagen, om de eerste boei na het begin te bereiken. De Noorsche tegenstander bleek het gevaarlijkst, doch wij konden hem zonder veel strijd achter ons laten.
      De kansen? Och, als wij nog een keer no 1 aankomen, ben ik best tevreden, maar of het genoeg zal zijn om de Olympiade te winnen, weet ik natuurlijk nog niet. Wij zijn vol goeden moed.”
      De heer Pluygers was, ondanks zijn nederlaag, nog lang niet ontmoedigd. „Zeker, wij hebben verloren en goed ook, doch voor mijn gevoel is Kemphaan ook met dezen wind tijdens het kruisen niet minder snel dan de tegenstanders; met halven wind zijn enkelen, zooals bijv. Tutti, zeker sneller, doch dit brengt nog niet altijd de overwinning. Geluk heb ik zeker weer niet gehad. Zooals Ingegerd en Norma hun voordeel hebben behaald is voor een groot deel te danken aan de vaak wisselende windrichting. Daarvoor is ook het achteraan komen van de goede Deensche boot Hiki een bewijs. Ook Vett heeft niet fortuinlijk gevaren. Daarom ben ik nog lang niet zonder hoop, een goed figuur te slaan. Winnen is echter een tweede.”

Uitslagen jollenwedstrijden.

      Eerste wedstrijd: 12-voetsjollen: 1. Noorwegen met Robert; 2. Denemarken met Andersen; 3. Duitschland met Beyn; 4. Hingarije met Uhl; 5. Italië met Nordio; 6. Spanje met Cansine; 7. Zuid-Afrika met Ellis Brown; 8. Polen met Kryzanowsky.
      Tweede wedstrijd: 1. Finland met Broman; 2. België met Huybrechts; 3. Amerika met Kirby; 4. Nederland met de Vries Lensch; 5. Engeland met Flower; 6. Zweden met Thorell; 7. Letland met Classen; 8. Zwitserland met Vivas; 9. Oostenrijk met Johanny; 10. Tsjecho-Slowakije met Winter.

——

De schermwedstrijder.

(Vervolg).

      L. Gaudin wint na barrage met Casmir en Gaudini den Olympischen titel. Olympische kampioene H. Mayer (Duitschland); tweede prijs mej. Freeman (Engeland); derde mej. Oelkers (Duitschland).

      Terwijl majoor A. E. W. de Jong als hoofdsecondant op den eenen looper leidde, fungeerde bij de andere poule de Belg Seligman als leider.
      De heerenpartijen werden vervolgd met een overwinning van Casimir met 5—2 op Ducret, waarna laatstgenoemde ook de nederlaag leed tegen zijn landgenoot Cattiau met 5—1.
      Intusschen waren ook de dames begonnen onder leiding van den Franschman Lajou. Mej. Mayer opende met 2 winstpartijen namelijk met 5—1 op Oelkers en 5—0 op Sondheim. Vervolgens boekte mej. Daniells een nederlaag van 4—5 tegen haar landgenoote Freeman en na de partij Oelkers—Daniells, die in het voordeel van eerstgenoemde eindigde met 5—2, kwam onze landgenoote voor de eerste partij op den looper, tegen de Belgische Addams. Aan spanning ontbrak het niet, nadat onze vertegenwoordigster met 3—1 voor had gestaan bracht de Belgische florettiste het tot 4—4. Met een mooie attaque plaatste mej. de Boer tentlotte den beslissenden treffer. De eerste partij was dus gewonnen met 5—4, zij het na zwaren tegenstand.
      Bij de schermers noteerden wij daarna de volgende uitslagen:
      Bru slaat Cattiau met 5—3; Goudin slaat Uggla met 5—1; Bru won van Uggla met 5—4; Puliti won van Pignotti met 5—4; Rozgonyi van Uggla met 5—4; Goudin van Pignotti met 5—1; Cattiau van Uggla met 5—1.
      De Franschman Goudin en de Duitscher Casmir zetten hun overwinningen voort door resp. Ducret met 5—2 en den Italiaan Puliti met 5—4 te verslaan.

[Reeds in een gedeelte van onze vorige oplaag opgenomen geweest.]

      Op den looper bij de dames leed onze landgenoote mej. De Boer een eervollen nederlaag tegen mej. Freeman.
      De Duitsche kampioenen, die de eerste beurt kreeg, versloeg daarna achtereenvolgens mej. Freeman met 5—2; mej. Daniell met 5—3 en de Hongaarsche fleuretiste Dany met 5—3.
      De belangstelling was intusschen enorm toegenomen.
      In een uiterst snelle partij bracht de Engelsche schermster Daniells onze landgenoote een zware nederlaag toe (5—1). Ook de partij de Boer—Dany, die op het einde 4—4 stond, werd een tegenvaller in het Nederlandsche kamp. Met 5—4 wist de Hongaarsche te winnen. De volgende partij waarin mej. de Boer uitkwam, was tegen de Duitsche floretiste Sondheim. In de halve beslissing wist onze vertegenwoordigster het tot een overwinning te brengen van 5—3, doch thans eindigde den strijd juist omgekeerd. Eén partij diende nog tegen mej. Mayer getrokken te worden, waarin onze landgenoote slechts één touché kon plaatsen 1—5. Wel won mej. de Boer daarna nog van de Duitsche Oelkers met 5—4, maar haar kansen in dit tornooi waren verkeken.
      Na Helene Mayer trok het werk van mej. Freeman sterk de aandacht. Zij had weliswaar van haar Duitsche wapenzuster met 2—5 verloren, maar de overige partijen wist zij zoo goed als onbetwist te winnen. Alleen onze landgenoote de Boer maakte het haar danig lastig door 4 touchés te plaatsen. De Hongaarsche schermster Dany trok een fraaie partij tegen mej. Sondheim en won met de mooie cijfers 5—1.
      De resultaten der beslissing dames personeel floret waren als volgt:

       gew. part. ontv. treffers
  1. H. Mayer (Duitschland) 7 9
  2. Freeman (Engeland) 6 19
  3. Oelkers (Duitschland) 4 37
  4. Sondheim (Duitschland) 7 29
  5. Daniell (Engeland) 2 29
  6. Dany (Hongarije) 2 30
  7. Addams (België) 2 30
  8. J. J. de Boer (Nederl.) 2 33

      Hierbij geven wij den poule-staat:


      De beslissingswedstrijd voor de heeren vorderde ondanks het feit dat er op twee loopers getrokken werd, uiterst langzaam. Op de helft van de poule hadden Casmir met 6, Gaudin met 6, Gaudini met 5, Puliti met 5 winstpartijen de leiding. Verschillende mooie partijen werden getrokken. De Duitscher Casmir won na zwaren strijd van den Italiaan Puliti met 5—4, terwijl de Duitscher, die nog geen enkele partij verloren had, in de beslissing een wonderbaarlijke 0—5 nederlaag leeg tegen den Franschman Cattiau. De Italiaan Gaudini won met 5—4 touché’s van Casmir.
      De partij Casmir—Gaudini moest dadelijk na het begin worden gestaakt. De Duitscher wilde op een tempo (tijdstoot) van Gaudin vooruitkomen. Zijn floret passeerde, maar de coquille van zijn floret kwam met volle kracht tegen het voorhoofd van den Franschman, die duizelde en vermoedelijk een lichte hersenschudding kreeg. Na een half uurtje kwam Gaudin weer op den looper, waar hem een hartelijke ovatie wachtte. Aangezien de partij 0—0 stond, werd opnieuw begonnen. De Franschman bleek echter nog wel onder invloed van het ongeval te verkeeren en hij verloor met 3—5. Ook in het verdere beloop van het tornooi deed dit voor Gaudin onaangename incident zich gelden, hoewel hij van den Italiaan Gaudini met 5—4 won. De kansen van Gaudin, Casmir en Gaudini bleven gelijk en aangezien alleen de winstpartijen den doorslag konden geven voor den Olympischen kamioenstitel, was de spanning buitengewoon groot.
      Intusschen hadden zich wel bijna 2000 kijklustigen om den looper geschaard; aangezien op een dergelijke menigte bij het schermen niet gerekend was met zitplaatsen, stond men opgepropt bij elkaar. De al te onstuimige bijvalsbetuiging midden in een partij werden door majoor De Jong krachtig onderdrukt, zoodat alles in de beste orde verliep.
      Na de 132 getrokken partijen was de eindstand als volgt:
      Gaudin (Frankrijk) 9 gewonnen partijen en 24 ontvangen treffers; Casmir (Duitschland) 9 gew. p., 29 ontv. tr.; Gaudin (Italië) 9 gew. p., 34 ontv. tr.; Puliti (Italië) 8 gew. p., 27 ontv. tr.; Cattiau (Frankrijk) 7 gew. p., 32 ontv. tr.; Bru (België) 7 gew. p., 41 ontv. tr.; Pignotti (Italië) 4 gew. p., 28 ontv. tr.; Gazzera (Duitschland) 4 gew. p., 49 ontv. tr.; Ducret (Frankrijk) 3 gew. p., 52 ontv. tr.; Levis (Amerika) 2 gew. p., 49 ontv. tr.; Uggla (Zweden) 2 gew. p., 54 ontv. tr.
      De hierboven gepubliceerde staat is samengesteld naast de winstpartijen volgens het aantal ontvangen treffers. Aangezien een Olympisch kampioen niet op een meerderheid van treffers wordt aangewezen en het aantal winstpartijen van Gaudin, Casmir en Gaudini gelijk was, moesten er tusschen hen barragepartijen getrokken worden.
      Na een korte rustpoos werd, ruim acht uur, met de drie partijen begonnen. Na iedere partij werd 5 minuten gegeven. Deze barragepartijen eindigden als volgt: Casmir won met 5—3 van Gaudini.
      Gaudini won met 5—1 van Casmir.
      Gaudin won met 5—4 van Gaudini.
      De uitslag was dus als volgt: Olympisch kampioen L. Gaudin, Frankrijk, met 2 winstpartijen en 5 ontvangen treffers.
      Tweede prijs F. Casmir, Duitschland, met winstpartij en acht ontvangen treffers.
      Derde prijs Gaudini, Italië, met 0 winstpartijen en 9 ontvangen treffers.
      De leiding van de barrage-partijen was in handen van majoor de Jong.
      Omtrent deze partijen kunnen wij nog het volgende medeelen: In de partij Casmir—Gaudini kreeg de Duitscher achtereenvolgens twee touché’s, een na een hervatten aanval en een door een voorsteek; daarna werd de stand 2—1 door een riposte, 2—2 door een attacue, 2—3 door een snellen aanval van Casmir en 2—4 door een riposte na attaque. Toen kreeg Casmir door een attaque, 3—4, waarna tenslotte de Duitscher met een snellen aanval 3—5 en een eind aan den strijd maakte.
      De ontmoeting Gaudin—Casmir, die hierop volgde, liep vlotter af. De Duitscher kreeg dadelijk twee touché’s, een door een riposte coupé en een door een gewone riposte. Daarop kreeg Gaudin door een rechtstreekschen aanval zijn eerste treffer 1—2. Met twee attaques en een arret op den rug van zijn tegenstander beëindigde Gaudin met 1—5 de partij.
      De derde en laatste ontmoeting, Gaudini—Gaudin, kon de beslissing brengen. Als de Franschman tenmonste zou winnen. In het andere geval zou ieder een partij gewonnen hebben en zou er weer een barrage volgen. Het was inmiddels ruim half negen geworden.
      De Italiaan kreeg den eersten treffer met een riposte, doch bracht de partij gelijk door een attaque. Door een riposte kreeg Gaudini de leiding, 1—2, waarna Gaudin, eveneens met een nasteek, gelijk maakte. De Franschman kreeg toen door twee snelle aanvallen evenzooveel touché’s, zoodat Gaudini leidde met 2—1, doch met een verrassende snelheid plaatste Gaudin de drie laatste treffers, die hem den Olympischen kamioenstitel bezorgden.
      Vandaag om negen uur beginnen de landenwedstrijden op degen.

——

De worstelwedstrijder.

Grieksch-Romeinsch worstelen.

      Gisteravond werd in het krachtsportgebouw onder groote belangstelling met het derde gedeelte van de zware athletiek aangevangen, n.l. het Grieksch-Romeinsch worstelen.
      Het worstelen staat onder leiding van de International Amateur Wrestling Federation, welke een afdeeling bezit voor vrij worstelen en voor Grieksch-Romeinsch worstelen.
      Wat de berechting betreft, kan de worstelsport thans als een van de zuiverste sporten worden beschouwd.
      In 1924 te Parijs, werd o.a. door de Finnen en Scandinaviërs de methode gevolgd, den tegenstander zooveel mogelijk onder zich te houden en om door het aanleggen van grepen te trachten, de overwinning op punten te behalen.
      Tijdens de Olympische Spelen te Parijs in 1914 trachtte de Internationale Worstelbond daarin verandering te brengen, hetgeen gelukte.
      In samenwerking met de Nederlandsche bestuursleden werd door het Hongaarsche bestuur het systeem zoodanig gewijzig gewijzigd, dat het „leggen” van een tegenstander hooger gewaardeerd werd dan een overwinning op punten, n.l. door een strafpuntenstelsel.
      Wordt een partij door touché gewonnen, dan krijgt de overwinnaar 0 strafpunten, de verliezer 3 strafpunten, terwijl een overwinning op punten voor den winnaar 1 punt en den verliezer 3 punten brengt.
      Door Nederlaand is voor het Grieksch-Romeinsch worstelen in alle gewichten ingeschreven, nl. in het bantam-, welk gewicht in Parijs voor het eerste werd toegelaten), veder-, licht-, midden A-, midden B- en zwaargewicht.
      Evenals met het vrije worstelen kon in elke klasse slechts één athleet deelnemen.
      Blijkt met te zwaar te zijn voor de opgegeven klasse, dan valt men af.
      De buitenlanders passen, om aan dat euvel te ontkomen, de navolgende tactiek toe:
      Zij schrijven een athleet voor twee gewichten in, plus een reserve. Is men te licht voor het eene gewicht, dan wordt gewerkt in de daarop volgende klasse. Het is een zeer listige methode, die schijnbaar geduld kan worden.
      De aankondiging van de partijen was uitstekend in orde.
      Er wordt 10 minuten geworsteld. Is de strijd onbeslist, dan zal de partij 10 minuten worden verlengd.
      De belangstelling voor de zware athletiek was verrassend.
      Om ruim zes uur waren reeds een 1000-tal kijklustigen aanwezig.
      Onder de belangstellenden troffen wij o.a. de heeren G. A. M. Bronds, J. v. Moppes en J. van Vliet, alleen eere-leden van den „Nederlandsche Krachtsport Bond”, eerstgenoemde tevens technisch adviseur.
      Aangevangen werd met het bantamgewicht op twee matrassen. Op matras 1 I. Kamel (Egypte)—A. Aria (Frankrijk), matras 2 A. Ahlfors (Finland)—G. Gozzi (Italië).
      De Egyptenaar had een zwaren strijd tegen zijn Franschen tegenstander, doch hij gaf geen kamp. Aria werd tenslotte winnaar.
      Op de andere mat waren de tegenstanders beurtelings in den aanval. Met gering verschil wist den Italiaan te winnen.
      Bij de derde ontmoeting deed zich bij den strijd een ongeval voor. J. Moudz (Tsjecho-Slowakije) werd door zijn tegenstander H. Aanderson (Denemarken) tijdens de worsteling in de maag gestooten, waardoor de partij eenige minuten moest worden gestaakt.
      De eerste Nederlander, J. L. van Maaren, betrad daarna de mat om den strijd aan te binden tegen Barhan Bey (Turkije). De partij was van slecht gehalte gedurende de eerste -0 minuten. Bij de verlenging moest de Turk in kniebrug. Vermelding verdient een schoudergreep door Van Maaren toegepast, waaruit de Turk zich keurig wist te bestrijden.
      De Turk werd door den scheidsrechter eenige malen gewaarschuwd wegens gooien.
      Onder hevigen tegenstand van het publiek werd Van Maanen winnaar.
      E. Pütsep (Esthland)—Hilles (Luxemburg). Pütsep had zijn titel te verdedigen hetgeen hem bij zijn eerste partij goed gelukte. Hij toucheerde zijn tegenstander in een kopzwaai.
      De volgende twee partijen in het Bantamgewicht werden door touché gewonnen.
      De Duitscher K. Leucht van H. Ganzera (Polen) en O. Lindeloen (Zweden) van E. E. Box (Argentinië.)
      Er wordt uitstekend geworsteld.
      G. Zervinis (Griekenland)—E. Zombory (Hongarije).
      De Griek werkt schitterend. Eenmaal wist hij zijn tegenstander door een kopzwaai in brugstand te werken, waaruit deze zich keurig wist te bevrijden.
      In kniebrug werd de strijd nog aantrekkelijker. Greep na greep werd toegepast, terwijl het reddingzoeken door brugstand meermalen moest geschieden. De tijd verstreek zonder dat een touché was gevallen.
      De Hongaar werd winnaar.
      De eerste ontmoeting in het vedergewicht eindigde vroegtijdig. I. Milovances (Zuid-Slavië) moest wegens een opgeloopen hoofdwonde noodgedwongen den strijd staken, waardoor M. E. Salm bey (Turkije) al heel gemakkelijk winnaar werd.
      K. Karpathy (Hongarije)—A. Kamel (Egypte). Ook in deze partij een nederlaag voor Egypte. Wist I. Kamel den strijd uit te houden, zijn broeder moest reeds binnen de 10 minuten de matras verlaten wegens touché.
      J. Nolten (Nederland)—A. Toivola (Finland). De Nederlander trof het slecht. De loting bracht hem tegenover den kampioen van 1924, A. Toivala (Finland). Zijn aanwezigheid op de mat was dan ook van korten duur. Tegen den sterken Fin was het moeilijk werken. Deze athleet werd in 1924 hoofdzakelijk door overwinningen op aanval Olympisch kampioen. Hij tracht het kampioenschap nu schijnbaar op vluggere wijze te behalen, waarvan de Nederlander de dupe werd.
      In de eerste ronden werden in de bantamgewichtafdeeling zes overwinningen op punten en drie door touché behaald, terwijl in de vedergewichtklasse partijen werden gewonnen door touché, vier op punten en één reglementair.
      W. B. Massop (Nederland) ving onder luide aanmoedigingen van het publiek zijn strijd aan tegen F. Metzner (Zuid-Slavië). Tweemaal toucheerde Massop, doch beide Touche’s werden wegens uitvoering buiten de mat afgekeurd. Massop toonde zich van zijn beste zijde. Een overwinning was in het zicht. Nogmaals werkende in kniebrug, bracht hij zijn tegenstander in gevaar. Een touché bleef echter uit. Toen aangekondigd werd, dat Massop winnaar was op punten, brak een waar indianengehuil los. Zichtbaar onder den indruk voor zoo’n geweldige ovatie verliet de achttienjarige athleet de plankier. De A. A. C. Hercules kan trotsch zijn op zoo’n lid.
      Tot slot van den avond werd geworsteld tusschen de Fin E. V. Vesterland en A. A. Barbieri (Argentinië). De Fin, één van de ernstigste pretendenten voor den titel, liet goed werk zien. De Argentijn, liggende in brugstand, werd in ceintuur genomen, waaruit hij zich moeilijk kon bevrijden. Het was uitstel van executue. Op keurige wijze wordt de Argentijn in ruim 4 minuten gevloerd. Met deze partij waren de eerste ronden in het bantam-, veder- en lichtgewicht verwerkt.
      Hedenmorgen 10 uur worden de wedstrijden voortgezet met de afdeelingen midden A-, midden B- en zwaargewicht.
      De uitslagen waren:
      Bantamgewicht: A. Aria (Frankrijk won op punten van I. Kamel (Egypte) 1—3; A. Gozzi (Italië) won op punten van A. Ahlvors (Finland) 1—3; J. Maudr (Tsjecho-Slowakije) won op punten van H. Anderson (Denemarken) 1—3; van Maaren (Nederland) won op punten van Burhan bey (Turkije) 1—3; E. Pütsep (Estland) toucheerde A. Miller (Luxemburg) 0—3; K. Leucht (Zwitserland) won door touché van H. Ganzera (Polen) 0—[onleesbaar] O. Lindeloen (Zweden) toucheerde E. E. Bose (Argentinië) 0—3; J. Szabo (Zuid-Slavië) won op punten van S. Martinsen (Noorwegen) 1—3; E. Zombory (Hongarije) won op punten van G. Zervinis (Griekenland) 1—3.
      Vedergewicht: M. E. Saini Bey (Turkije) won door opgeven, wegens een hoofdwonde, van I. Milovances (Zuid-Slavië) 0—3; K. Karpathy (Hongarije) toucheerde A. Kamel (Egypte) 0—3; V. Wäli (Estland) won op punten van L. Schlanger (Oostenrijk) 1—3; F. Kratochvil (Tsjecho-Slowakije) won op punten van M. Egeberg (Noorwegen) 1—3; E. Steinig (Duitschland) won op punten van L. Mazurek (Polen) 0—3; R. Rey Pardellas (Argentinië) toucheerde I. Riezi (Zwitserland) 0—3; J. Dillen (België) won op punten van A. Meyer (Denemarken) 1—3; E, Malmberg (Zweden) toucheerde R. Holles (Frankrijk) 0—3; A. Tiovola (Finland) toucheerde J. Nolten (Nederland) 0—3; G. Qualia (Italië) toucheerde B. Esteves Aranjo (Portugal) 0—3;
      Lichtgewicht: L. Keresztes (Hongarije) won door touché van G. Müller (Luxemburg) 0—3; W. B. Massop (Nederland won op punten van Metzner (Zuid-Slavië) 1—3; E. Borges (Denemarken) won op punten van E. Mühmenthaler (Zwitserland) 1—3; F. Jansen (België) toucheerde P. Parisel (Frankrijk) 0—3; V. Vavra (Tsjecho-Slowakije) toucheerde E. Sperling (Duitschland) 0—3; O. Käpp (Estland) won op punten van Postini (Italië) 1—3; Tayar Bey (Turkije) won op punten van R. Blazyca (Polen) 1—3; K. H. F. Petterson (Zweden) won op punten van B. Pavlides (Griekenland) 1—3; E. V. Vesterlund (Finland) won door touché van A. A. Barbieri (Argentinië) 0—3.

——

De moderne vijfkamp.

Schermen.

      De Zweden stonden hoog, zoodat met belangstelling werd uitgezien naar de schermproef. Toen we de aandacht vestigden op den Italiaanschen zeeofficier Pagnini werd ons door een Zweedsch officier toegevoegd: „Kan hij ook schermen?” Dat is ten aanzien van den Italianen over het algemeen een dwaze vraag en het verraadde dan ook meer zelfgenoegzaamheid dan kennis van den toestand op schermgebied.
      Er werd geschermd in drie poules van negen en één poule van tien deelnemers om één touché. Daarna werd geschermd door de winnaars in twee poules van tien en tenslotte door de winnaars in deze ronde in één poule van tien om de volgnummers één tot en met tien. De ovegebleven deelnemers in de tweede ronden maken barrage voor de volgnummers tien tot en met twintig en de overgeblevenen in de eerste ronden maken barrage voor de volgnumers twintig tot en met zeven en dertig.
      De favorieten (Zweden en de Italiaan Pagnini) hebben met schermen minder succes gehad. Hun hoop is nu gevestigd op loopen en paardrijden, zoodat we heel weinig van den uitslag kunnen zeggen.
      Hoewel deze pentathlon zich maar matig kan verheugen in de gunst van het publiek staat de vijfkamp uit een waarlijk sportief oogpunt hoog, en de spanning stijgt naarmate de kamp vordert.
      Het is al laat in den middag als de laatste partijen aanvangen en als de uitslag na veel puzzles en hoofdbrekens kan worden vastgesteld, is het zeven uur geworden. De uitslag is als volgt:
      1. Jensen, Denemarken; 2. Kuhl, Duitschland; 3. Mayo, Amerika; 4. Thofelt, Zweden; 5. Van Rhijn, Nederland; 6. Olsen, Denemarken; 7. Coché, Frankrijk; 8. Filotas, Hongarije; 9. Mallysko, Polen; 10. Newman, Amerika; 11. Hölter, Duitschland; 12. de la Court, België; 13. Schebal, Tsjecho-Slowakije; 14. Simonetti, Italië; 15. Forguand Young, Engeland; 16. Aoelan, Finland; 17. Vavasseur, Frankrijk; 18. Kettunen, Finland; 19. Ruricka, Tsjecho-Slowakije; 20. Frestas Broneo, Portugal; 21. Hax, Duitschland; 22. Lindman, Zweden; 23. Goodwin, Engeland; 24. East, Engeland; 25. Havis, Amerika; 26. Vannerom, België; 27. Tonnet, Nederland; 28. Cumont, België; 29. Pagnini, Italië; 30. Koprowski, Polen; 31. Lampola, Finland; 32. Cremon, Frankrijk; 33. Petrillo, Italië; 34. Pasma, Nederland; 35. Szelestowski, Polen.
      De heer Van Rhijn heeft zich kranig gehouden en bekleedt thans in het klassement der drie sporten de vierde plaats.

Het programma voor vandaag.

      Athletiek in het Olympisch Stadion:
10—12.30: Décathlon 100 M. hardloopen en vérspringen.
14—14.13: 400 M. hardloopen, heeren halve eindstrijd.
14—15.30: Décathlon, hamerwerpen.
14.30—14.50: 5000 M. hardloopen, heeren eindstrijd.
15.30—17: Décathlon, hoogspringen met aanloop.
15.15—15.30: 400 M. hardloopen, heeren eindstrijd.
17—18: Décathlon 400 M. hardloopen.

      Grieksch Romeinsch worstelen in het Krachtsportgebouw van 10—14 uur en van 18—23 uur

      Schermen in het Schermgebouw van 9 tot 14 uur 30. Ploegenwedstrijd op degen.

      Roeien in Sloten.
      10 uur: heats in dubbel scull, twee met stuurman, vier met stuurman, Répêchage-race voor de skifs, vier met stuurman, achten.

      Zeilen op de Zuiderzee en op het buiten-IJ. De boot, die de wedstrijden volgtm vertrekt op 10 uur van den steiger van Van Es en van Ommeren op de de Ruyterkade.

      Pentathlon Moderne. 10 uur Cross Country in den omtrek van Hilversum.

——

De Marathon.

Het verkeer.

      In verband met de maatregelen van orde, vastgesteld bij gelegenheid van den Olympischen Marathonloop op Zondag 5 Augustus, waarbij de Amsteldijk en de Amstelveenscheweg tijdelijk voor het doorgaand rijverkeer zijn afgesloten, wordt belanghebbenden, die hun route wenschen te nemen in de richting naar Ouderkerk aangeraden te rijden via de Weesperzijde in de richting naar Duivendrecht.
      Dengenen, die hun route wenschen te nemen in de richting naar Amstelveen, wordt aangeraden te rijden via den Sloterstraatweg.

——

Het kunsttornooi.

      Jan Wils Olympisch kampioen in architectuur.
      Het echtpaar Scharten-Antink ook bekroond.

      De uitslag van het kunsttornooi luidt:
      Architectuur:
      Gebouwen: I. J. Wils, Nederland; II. M. Mindedai Rasmussen, Denemarken; III. J. Lambert, Frankrijk.
      Ontwerpen: I. Hensel, Duitschland; II. J. Lambert, Frankrijk; III. M. Läuger, Duitschland.
      Litteratuur:
      Lyrische werken: I. K. Wierzinsky, Polen; II. R. Binding, Duitschland; III. J. Weltzer, Denemarken.
      Dramatische werken: I. niet toegekend; II. L. de Bosis, Italië; III. niet toegekend.
      Epische werken: I. dr. D. Mozö, Hongarije; II. E. Weiss, Duitschland; III. C. en M. Scharten-Antink, Nederland.
      Muziek. Voor compositie voor zang, noch voor compositie voor een instrument werd een prijs toegekend; slechts een derde prijs voor orkestwerk aan R. Simonsen, Denemarken.