Anoniem/Een nieuwe schouwburg te Amsterdam?

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een nieuwe schouwburg te Amsterdam?
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 10 oktober 1936
Titel Een nieuwe schouwburg te Amsterdam? Ontwerp van Jan Wils.
Krant Het Vaderland
Jg 68
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad B, p. 1
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

EEN NIEUWE SCHOUWBURG TE AMSTERDAM?


Ontwerp van Jan Wils


      Sinds jaar en dag staat de ruine van het door brand vernielde Flora nu al in de Amstelstraat te Amsterdam. Eenmaal scheen het, dat die binnen afzienbaren tijd zou verdwijnen, om vervangen te worden door een nieuw theater. Maar daarna is de zaak voor langen tijd in den doofpot gegaan. De tijdsomstandigheden waren natuurlijk ook al niet gunstig voor het tot stand komen van een groote onderneming, die veel geld zou eischen. Doch nu Nederland bezig is, zij het ook langzaam, zich te herstellen van de crisismoeilijkheden, is het plan weer opgenomen. En ook het besluit van het gemeentebestuur om op het voormalig Paleis-voor-Volksvlijtterrein aan het Frederiksplein een stadhuis te stichten, waardoor aan de Utrechtschestraat en heel dit stadsdeel, naar men hoopt nieuw leven zal worden geschonken, heeft hiertoe meegederkt.
      De heer Jean C. F. Th. Desmet, eigenaar van een aantal inrichtingen van publiek vermaak in Nederland, commissaris O.B. van het Cinema Royal Bioscoop Concern, heeft zich als directeur der N. V. Madrid tot B. en W. gewend om medewerking van de overheid bij zijn pogingen om in de Amstelstraat een modern kunst- en amusementcentrum te stichten, waarin o.a. een schouwburgzaal met 2250 plaatsen. Daarin zullen niet alleen tooneelvoorstellingen, maar ook opera’s, concerten, operettes, revues, variété, bioscoopvoorstellingen, enz. enz. kunnen worden gegeven; verder zal men er een ijspaleis, feestzalen, daktuin, wintertuin enz. in vinden.
      Door aankoop van de belendende perceelen en door in samenwerking met Jan Wils, den architect van het stadion, gederailleerde plannen uit te werken, hoeft de heer Desmet ernaar gestreefd de Amstelstraat tot haar vroegere glorie te doen herleven. De schouwburgnood heeft de urgentie van zijn Floraplan vergroot, zoodat hij thans zijn plan, vergezeld van financieele uiteenzettingen en teekeningen naar B. en W. heeft voorgelegd.
      Hij is eigenaar van de terreinen, waarop eens het oude Flora stond, zoomede van een aantal perceelen, die aan de achterzijde van dit terrein grenzen en die aan de Heerengracht gelegen zijn. Twee perceelen zijn verder aan de N.V. Madrid in erfpacht gegeven met recht van koop voor f 150.000, welk bedrag in den vorm van kasdeposito aanwezig is. Aldus heeft hij zich thans voor den bouw van den grooten Floraschouwburg het eigendomsrecht verworvan op een terrein van 2660 m2. De totale bezittingen die de N.V. Madrid voor dezen bouw bereids aankocht, vertegenwoordigen een waarde van ruim een millioen gulden.
      De kosten voor bouw en inrichting zullen naar in het plan becijferd, ongeveer 2,5 millioen gulden bedragen. De heer Desmet deelt mee er in te zijn geslaagd een hypotheek van f 1.5 millioen te verkrijgen en hij vraagt voor dit bedrag een garantie van de overheid.
      Door de aankoopen, die hij in de afgeloopen jaren deed, is een veel grooter grondstuk dan vroeger verkregen, waardoor de heeren Desmet en Wils met hun plannen ver buiten het formaat van eenigen ouderen schouwburg in ons land konden gaan.
      De Flora-schouwburg zal bijv. aan den kant van de Amstelstraat een zaal bevatten met twee balcons, waar 2250 bezoekers een goede plaats zullen kunnen vinden. Mocht evenwel de schouwburgzaal voor tooneelvoorstellingen te groot worden geacht, dan is er technisch op gerekend den schouwburg te verkleinen tot een ruimte van 1300 à 1500 plaatsen. Rekening houdende met de moderne eischen, die aan een schouwburg worden gesteld, zullen alle plaatsen recht tegenover het tooneel gelegen zijn, zoodat de hinderlijke zijplaatsen vervallen. De tooneelopening is ontworpen op een breedte van 15 m. en een hoogte van 9, welke afmetingen echter naar behoeften kunnen worden gewijzigd.
      De orkestbak, waarin meer dan veertig musici een plaats kunnen vinden, kan door middel van liften naar behoefte rijzen of dalen; zoo doende is de zaal geschikt zoowel voor tooneeluitvoeringen, als voor opera’s, operettes en revue’s van modernen opzet. Het behoeft geen betoog, dat de zaal ook voor bioscoopvoorstellingen geschikt gemaakt zal worden.
      De zaal komt op de eerste verdieping te liggen. De geheele benedenruimte wordt vrij gehouden voor een wachtruimte, met cassa’, zitjes, enz.
      Aan de achterzijde van het gebouw wil men een grootschen wintertuin bouwen met een ingang aan de Heerengracht en de Amstelstraat.
      Onder de wachthal, zes meter onder den beganen grond, is een ruimte ontworpen, plaatsbiedend voor 1200 menschen, die ingericht wordt als kunstijsbaan, maar die, naar men verzekert, met geringe moeite ook in een groote feestzaal, danszaal of dergelijke te transformeeren is.
      Op het dak van de groote zaal is een groote glasbouw geprojecteerd, met wegschuifbaar dak ’s Winters zal men in het groote café, op dezen verwarmenden daktuin een heerlijk zitje hebben.
      De oude patriciërshuizen aan de Heerengracht, die aan het grondstuk aansluiten en eveneens het eigendom van de N.V. zijn, zullen intact blijven en bestemd worden voor feestzalen e.d. Zij bevatten kostbare betimmeringen, oude plafondschilderingen, enz., die hiervoor een waardige omlijsting zullen vormen.
      Twee schouwburg-plannen liggen op het oogenblik dus te Amsterdam ter tafel; dat van de N.V. De Groote Schouwburg, om een theater aan de Leidschekade/Marnixstraat te stichten, en dit van den heer Desmet. Voor beide wordt garantie van de gemeente gevraagd. De heer Desmet blijkt echter reeds in het bezit te zijn van den benoodigden grond.
      Met belangstelling mag de ontwikkeling dezer zaak worden tegemoet gezien.