Anoniem/Huldiging Joseph Cuypers

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Huldiging Joseph Cuypers
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 28 juni 1931
Titel Huldiging Joseph Cuypers
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 104, 33894
Editie, pg Ochtendblad, Vierde blad, 13
Opmerkingen Frederik Schmidt Degener vermeld als Schmidt Degener, Cornelis Baard als Baard, Barthold Willem Floris van Riemsdijk als van Riemsdijk, Piet Buskens als P.G. Buskens, Alphons Siebers als A. Siebers, Pierre Cuypers als Cuypers Sr.
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

HULDIGING JOSEPH CUYPERS.


      Ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag is gistermiddag de architect Joseph Cuypers in het Paviljoen Vondelpark te Amsterdam gehuldigd.
      Frank Luns was op de drukbezochte receptie de ceremoniemeester, – een lange rij sprekers voerde het woord en wenschte den bouwmeester en mevrouw Cuypers met dezen dag geluk.
      Aanwezig waren o.a. de heeren Ed. Brom, voorzitter van den Kath. Kunstkring „De Violier”, de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, de heer Schmidt Degener, de directeur van het Stedelijk Museum, de heer Baard, de oud-hoofddirecteur van het Rijksmuseum, jhr. Van Riemsdijk, dr. Van Noordt, deken van Amsterdam, ir. Jan Stuyt en prof. Van Rooy.
      Voor de vereenigingen, welke het initiatief tot de huldiging hadden genomen – de Alg. R.-K. Kunstenaarsvereeniging, het St. Bernulphusgilde en „De Violier” – sprak de heer P. G. Buskens van Rotterdam, namens de vrienden en colega’s van den 70-jarige. Spr. schetste hoe hoogelijk men Cuypers als mensch en kunstenaar waardeert, hoe groot zijn gaven van geest en hart zijn, welk een scheppend en leidend kunstenaar bij Gods genade hij is. Spr. overhandigde den heer Cuypers een door Huib Luns geteekende oorkonde mèt een album met handteekeningen en een „enveloppe”.
      Ir. A. Siebers bood den heer Cuypers namens de Alg. R. K. Kunstenaarsver. het eerevoorzitterschap van die vereeniging aan.
      Verder voerden nog het woord de heeren dr. Haslinghuis uit Den Haag namens het St. Bernulphusgilde, Ed. Brom namens „De Violier”, ir. De Bie Leuveling Tjeenk, die den heer Cuypers het eerelidmaatschap van den Bond van Nederlandsche Architecten aanbood, een eerelidmaatschap, dat ook Cuypers Sr. bekleed had.
      Voor het gemeentebestuur van Amsterdam trad de gemeente-secretaris, de heer J. J. Roovers, naar voren, die mededeelde, dat wethouder Abrahams plotseling verhinderd was om hier tegenwoordig te zijn. Het gemeentebestuur wenscht arch. Cuypers op dezen dag van harte geluk en nog vele jaren. Het gemeentebestuur is hem dankbaar omdat hij Amsterdam verrijkt heeft met verschillende groote gebouwen, die de schoonheid van de stad bevorderen. Ook is de gemeente hem dankbaar voor zijn sociale bemoeiingen, vaak hebben B. en W. een beroep op hen gedaan en in vele commissies nam Cuypers zitting. Daarvoor de dank van Amsterdam!
      Vervolgens spraken nog de heeren ir. A. H. van Rood namens de „V.A.N.K.”, prof. Van der Pluym voor den Ned. Oudheidkundigen Bond, Aug. van Erven Dorens uit naam van het Openlucht-Museum te Arnhem, A. Brom Jr. voor den Ned. Klokken- en Orgelraad, ir. H. W. O. de Bruyn namens de Commissie van overleg voor de Wegenverbetering en rector Van Galen voor de St. Josephs Gezellenvereeniging te Amsterdam.
      Met hartelijk applaus betuigden de aanwezigen bun huldigende instemming met al de gesproken woorden, waarvoor de heer en mevrouw Cuypers innig dankbaar bleken te zijn.


Portrait of Joseph Cuypers 002.jpg


IR. JOSEPH CUYPERS.