Anoniem/Kamer van Koophandel en Fabrieken/Verkiezingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 10 januari 1935
Titel Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verkiezingen.
Krant Het Vaderland
Jg 66
Editie, pg , Avondblad A, p. 2
Opmerkingen Herman Rosse vermeld als Rosse
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN


Verkiezingen


      ln de gisteravond gehouden algemeene vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage werd de heer A. G. Verbeek, periodiek aftredend algemeen voorzitter der Kamer, als zoodanig herkozen.
      De afdeeling Grootbedrijf heeft haar aftredenden voorzitter, den heer F. Schiff, eveneens herkozen, alsmede haar aftredenden ondervoorzitter, den heer J.P. van Heijst.
      Tot voorzitter der afdeeling Kleinbedrijf werd de aftredende voorzitter, de heer M. Kropveld, herkozen en tot plaatsvervangend voorzitter de heer W. G. Scheeres, eveneens aftredend.
      De voorzitter memoreerde, dat de heer Kropveld thans voor de dertiende maal tot voorzitter van de Afd. Kleinbedrijf was gekozen. Uitvoerig schetste spr. diens bijzondere verdiensten jegens den middenstand, en deelde mede, dat de Kamer hem uit dien hoofde haar hoogste onderscheiding had verleend, den zilveren penning met inscriptie.
      Ter gelegenheid van de herkiezing van den heer A. G. Verbeek tot algemeen voorzitter werden door den waarnemenden voorzitter, den heer F. Schiff, eenige woorden tot hem gericht, waarin tot uitdrukking kwam het vertrouwen, dat door de leden der Kamer in zijn leiding wordt gesteld.
      In een verdere beschouwing stelde de heer Schiff in het licht, dat zoowel het werk van de Kamer, alsook de werkzaamheden van het secretariaat weder volle inspanning zullen vragen in het nieuw aangevangen jaar. Slechts het algemeen belang en objectiviteit mogen daarbij als leidraad dienen. Spr. gaf uitdrukking aan zijn overtuiging, dat onder de beproefde leiding van den heer Verbeek de Kamer weder haar taak bevredigend zal kunnen volbrengen.


De vaste commissies.


      Vervolgens werd overgegaan tot vaststelling der vaste commissies uit de Kamer.
      In de commissie voor de Posterijen, Telegrafie en Telefonie werd de heer J. K. W. F. van Bommel benoemd. Overigens bleven de verschillende commissies ongewijzigd.
      Hierna werd door den heer A. G. Verbeek een uitvoerige nieuwjaarsrede uitgesproken, waarvan wij reeds in het Ochtendblad een overzicht gaven.
      De heer C. Koop, nestor der Kamer, bracht den voorzitter hulde en dank voor de vele moeite en arbeid, welke hij zich in het belang van het bedrijfsleven van ’s-Gravenhage steeds getroost, en voor zijn bekwame leiding der vergaderingen.
      Hierna gaf de voorzitter het woord aan den secretaris mr Claringbould tot het uitbrengen van het verslag van de handelingen der Kamer en van de werkzaamheden van het secretariaat gedurende 1934. De heer C. Koop bracht hierop ook namens de vergadering dank aan den secretaris, den adjunct-secretaris en de ambtenaren der Kamer voor den door hen verrichten arbeid. De heer Polak achtte het van belang, dat nog eens in bet bijzonder de aandacht van belangbebbenden gevestigd zou worden op het instituut van arbitrage der Kamer.
      Mededeeling werd gedaan van de goedkeuring der begrooting van de Kamer voor 1935 door den Minister van Economische Zaken, alsmede van een afwijzend antwoord van den Minister op het verzoek der Kamer om een commissie in te stellen, ter bestudeering van de werking van de wet op de evenredige vrachtverdeeling, in verband met het vraagstuk van de saneering van de binnenvloot.


Wet op de Staatsloterij.


      Eveneens werd mededeeling gedaan van een brief, die verzonden is aan den Minister van Financiën, waarbij onder overlegging van het aan de Eerste Kamer gerichte adres verzocht wordt te bevorderen, dat de gewijzigde wet tot regeling van de Staatsloterij eerst op 1 Maart, 1 Juli of 1 November 1936 volledig zal worden toegepast, aangezien deze data vallen in den z.g. stillen tijd tusschen twee staatsloterijen in en 1 Januari b.v. valt midden in de trekking van een staatsloterij, zulks naar aanleiding van den brief van de N.V. Handel-, Industrie- en Landbouw Maatschappij voor Nederland.
      De voorzitter voegde hieraan toe, dat uit het verschenen voorloopig verslag van de Eerste Kamer betreffende het bedoelde wetsontwerp blijkt, dat met verschillende bezwaren, door de Kamer aangevoerd in haar adres van 12 December 1934 rekening is gehouden. O.m. wordt ook daarin erop aangedrongen, dat het tijdstip van invoering dezer wet in ieder geval zal worden uitgesteld tot na 1 Januari 1936.


Tegen des midden-Europeeschen tijd.


      Uit het verschenen Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, betreffende het wetsontwerp tot herziening van den wettelijken tijd blijkt, dat ook daarin met verschillende bezwaren, door de Kamer aangevoerd in haar adres van 12 December 1934 tegen het invoeren van den Midden-Europeeschen tijd voor Nederland, rekening is gehouden.
      De Voorzitter deelde mede, dat de commissie Belastingzaken der Kamer binnenkort zal vergaderen ter bespreking van den slechten toestand van de sigarettenindustrie ter plaatse, terwijl de afdeeling Grootbedijf der Kamer aan het eind dezer maand zal vergaderen ter bespreking van verschillende onderwerpen van economischen aard.


Telefoonautomaten in hotels.


      Mededeeling werd gedaan van een afschrift van een door Horecaf, afd. ’s-Gravenhage, aan den Directeur van den Gemeentelijken Telefoondienst gezonden brief, waarin verzocht wordt mede te deden wanneer de aangekondigde telefoonautomaten zullen worden geplaatst in hotels en dergelijke.
      De heer van Hanja gaf op dezen brief een nadere toelichting en wees erop, dat het Bestuur van Horecaf van oordeel is, dat deze brief niet ongeschikt is om te worden besproken met bonden van den handeldrijvenden middenstand, daar ook in winkels dikwijls door de clientèle van de telefoon gebruik wordt gemaakt.
      Voorts bepleitte spr. de wenschelijkheid dat zou worden aangedrongen op verlaging van het zeer hooge tarief voor stopcontacten voor de telefoon.


De noodtoestand van hotel- en restaurantbedrijf.


      Bij de rondvraag schetste de heer van Hanja den noodtoestand, waarin het hotel- en restaurantbedrijf verkeert. Deze noodtoestand maakt z.i. bepaalde crisismaatregelen door de Overheid tot steun van dit bedrijf noodzakelijk. Dit wordt ook in breederen kring ingezien, gelijk blijkt uit de vorming van een comité van actie; gaarne zou spr. zien, dat ook de Kamer daaraan steun verleende.
      De voorzitter antwoordde, dat met belangstelling zal worden afgewacht, welke maatregelen door genoemd coomité zullen worden aanbevolen.
      Nadat de voorzitter de leden der Kamer had opgewekt bij te wonen een lezing, welke op 14 Januari voor de vereeniging Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen zal worden gehouden door de heeren prof. Rosse en Jan Wils over het onderwerp: „Een nieuwe verkeersweg en de toekomstige ontwikkeling van den Haag”, werd de vergadering gesloten.