Anoniem/Koningin's verjaardag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Koningin’s verjaardag
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 1 september 1935
Titel Koningin’s verjaardag
Krant Het Vaderland
Jg 67
Editie, pg , Ochtendblad A, [p. 1]
Opmerkingen Salomon Jean René de Monchy vermeld als De Monchy
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

KONINGIN’S VERJAARDAG


Hoe de Koningin den dag doorbracht


      De adjudant van dienst der Koningin deelde te St. Fillans aan Reuter mede, dat H. M. Haar verjaardag op zeer rustige wijze doorbrengt, met wandelen, schilderen en wellicht een autotochtje in de omgeving.
      De koningin heeft geen enkele wijziging gebracht in Haar gewone vacantie-bezigheden en ontvangt ook geen speciale gasten, terwijl er ook geen speciale feestelijkheden plaats vinden.


      Nog wordt uit Londen gemeld:
      H. M. Koningin Wilhelmina heeft Haar verjaardag op rustige en onopvallende wijze te St. Fillans gevierd. Het verjaardagpartijtje, waarbij verschillende vooraanstaande leden van den Schotsen adel zouden vertegenwoordigd zijn, is in verband met het droevig overlijden van de Koningin der Belgen afgelast.
      Men vermoedt, dat de Koningin den Engelschen Koning op Balmoral Castle in den loop van de volgende week zal bezoeken.
      Het wordt waarschijnlijk geacht, dat de Koningin minstens tot 6 September in Schotland zal blijven.


Het bloemencorso

      De tocht naar Scheveningen en prijsuitreiking


      Precies op den aangegeven tijd zette de lange kleurrijke stoet zich in beweging. Ook onderweg werd zeer veel belangstelling van de zijde van het publiek ondervonden en meermalen werden uitingen van bewondering vernomen. Het weer was weliswaar niet buitengewoon gunstig – zoo werd het bloemencorso in de omgeving van het Vredespaleis en den Scheveningscheweg vrij overvloedig door het hemelwater begoten – doch bij aankomst op den Strandboulevard, eveneens op den aangegeven tijd, kwam het Oranje zonnetje toch nog achter de wolken te voorschijn, zoodat de prijsuitreiking onder gunstige weersomstandigheden kon geschieden. Hiertoe verzamelden zich het Comité, de officials en de prijswinnaars op het terras van het Kurhaus, waar burgemeester De Monchy, eere-voorzltter van het Comité, met een hartelijke toespraak de prijzen uitreikte.
      De burgemeester deed hieraan vooraf gaan een in treffende woorden samengevatte beschouwing over de schrille tegenstelling tusschen den dag van heden, den 55en verjaardag van Koningin Wilhelmina hier te lande en dezen dag bij ons Zuidelijke buren, waar een volk défileert langs de baar van zijn diepbetreurde overleden Vorstin.
      Onder deze omstandigheden had bet Comité ernstig overwogen het bloemencorso hier ter stede wel doorgang kon vinden, doch waar dit mocht worden opgevat als een beschaafde uiting van onze Oranjegezindheid en niet als een „Oranje-pret” had het Comité in overleg met de autoriteiten gemeend, dat tegen voortgang van het bloemencorso geen bezwaar behoefde te bestaan.
      Spr. meende wel te mogen aannemen, dat minstens honderdduizend personen den pracntigen stoet dezen middag hebben gadegeslagen; kunst en natuur hebben hier samengewerkt om inderdaad een schoon effect te verkrijgen. Het Haagsch Comité verdient een woord van hulde en dank voor de organisatie.
      Daarna ging de burgemeester tot de eigenlijke prijsuitreiking over.
      De uitslagen – reeds ten deele in het Avondblad van gisteren vermeld – zljn als volgt:


Afdeeling Vereenigingen:


      1e prijs Kring Bloemistenwinkeliers (zilveren bocaal en medaille); 2e prijs: de beide Groentenveilingen te Loosduinen (ets en medaille); 3e pr. ’s-Gravenhaagsche Bloemistenpatroonsvereeniging; 4e pr. Kon. Ver. „Oost en West”; 5e pr. Nationale Jeugdstorm; 6e pr. ’s Gravenhaagsche R. K. Middenstandsver. „De Hanze”; extra prijs: Nationaal Jongeren Verbond.
      Eervolle vermeldingen: Vreemdelingen Verkeer ’s Gravenhage en Omstreken; Christelijke Oranjever. „Bijbel en Oranje”; Sportver. Graaf Willem II; R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden; Comité Scheveningen; Vereeniging „De Princevlag,” afd. Den Haag A.N.W.B.; Nat. Jongeren Verbond afd. Den Haag; Geref. Zangvereen. „Harpe Davlds”; Chr. Gem. Zangver. „Volharding leidt tot het doel”, Scheveningen; Koor afd. ’s Gravenhage Ned. Ver. voor den Volkszang en Zwemver. „Z.I.O.S.”


Afdeeling Handel en Nijverheid:


      1e pr. N.V. ’s Grav. Melkinr. „De Sierkan”; 2e pr. G. Th. van der Lans; 3e pr. Bloemenmagazijn I.X.O.R.A.; 4e pr. Lubbers Benzine Veem; 5e pr. Firma F. H. Bothe; 6e pr. N. C. Hoogteyling; 7e pr. Ver. van Autoverhuurders Ideal Tax.
      Eerv. vermeldingen: Gem. Gasbedrijf; Mij. „De Betuwe”; N.V. Tapijthandel Benezra; Firma C. R. van Santen en Zn.; Kon. Ned. Zilverfabriek Gerritsen en Van Kempen; E. K. A. Pelger; J. Elfring; Haagsche Anthraciet Mij; N.V. Alg. Taxi-Mij; N.V. „De Residentie Melkinrichting en Binda’s Garage Bedrijf.


Afd. Paarden en Voertuigen:


      In deze afdeeling werd een prijs toegekend aan Joh. van der Lans.


Afd. Particuliere Auto’s:


      1e pr. N.V. Auto Palace; 2e pr. Mej. L. Kusters; 3e pr. L. A. D. van Zoeten.


Versierde Rijwielen:


      1e pr. G. van Diedenhoven en B. Weekhout; 2e pr. H. J. Korbee; 3e pr. C. M. van der Tonen van Santen.
      Eerv. vermeldingen: N. en J. C. Leijte; B. E. Dirksen en H. W. Hoddenbagh.


Afd. Carriers en Bakfietsen:


      1e pr. L. B. Helsen; 2e pr. V. Scheenhouwer.
      Eerv. verm.: Ph. J. T. Meijer.
      Speciale prijs voor eenvoud en waardigheid:
      Nationale Jeugdstorm.
      Speciale prijs voor den mooisten technischen bedrijfsauto: Lubbers’ Benzine Veem.


      Aan het einde van de prijsuitreiking heeft de voorzitter van het Haagsch Comité voor Volksfeesten, generaal J. C. Wagner, woorden van dank gesproken tot den burgemeester, tot de mede-Comitéleden, in het bijzonder de heeren L. P. van der Heyden en J. H. van Mastenbroek en tot de deelnemers, die allen ieder op hun wijze hebben bijgedragen tot het welslagen van dit bloemencorso.


Het bloemencorso van den Planten- en Vogelwijk.


      Naast het groote bloemencorso heeft de wijkvereeniging „Planten- en Vogelwijk” voor de buurtbewoners een eigen bloemencorso georganiseerd. De opstelling hiervan geschiedde aan de Prins Mauritsschool aan de Resedastraat, waar tal van jeugdige deelnemers(sters) met versierde voertuigen, fietsen, steps etc. te ongeveer half drie langs de aangegeven route afmarcheerden onder groote belangstelling van het publiek.
      Prijswinnaars waren, afd. rijwielen: 1e pr. P. Niehof; 2e pr. Jopie Minderhout; 3e pr. P. Assink; afd. steps: 1e pr. Herman Wessels; 2e pr. Manda ’t Hart; 3e pr. P. Kruk; afd. versierde auto’s: 1e pr. D. Lampe; 2e pr. M. Hulleman; 3e pr. N. van Wees, terwijl eereprijzen werden toegekend aan A. de Jong, die zijn step als boot had versierd en aan Van der Hoek, die met een groentenwagen aan het corco deelnam. Mevrouw Ringelberg had de leiding van het geheel op zich genomen. De padvinders der N.P.V. en de Chr. P.V. verleenden medewerking.
      Gisteravond had een lampionoptocht plaats, welke door het weer begunstigd een fraaien aanblik vertoonde en een groot succes voor de deelnemers is geworden.


De feestavond in den Dierentuin.


      Gisteravond was het, vooral in de binnenstad zeer druk. Het weer was veel beter dan in de middaguren en talloozen waren dan ook naar het Plein, Voorhout en omgeving gekomen om de traditioneele verlichting der Departementen en Rijksgebouwen te bewonderen.
      De drukte concentreerde zlch echter hoofdzakelijk in den Dierentuin, waar een Oranjefeestavond gegeven werd, georganiseerd door De Princevlag.
      Onder de aanwezigen merkten wij ook den Burgemeester op.
      De tuin was op een feeërieke wijze verlicht. Duizenden ballonnetjes waren tusschen de boomen geplaatst en op vele punten was een groot aantal lampjes tot een fraai Iichtstuk vereenigd. Ook rond de vijvers was een schitterende verlichting aangebracht. De belangstelling voor dit fraaie schouwspel was buitengewoon. Het Haagsche Harmonie-Orkest, onder leiding van den heer Henri Zeldenrust, concerteerde in de tent in den tuin.
      Alvorens dezen Oranje-avond te openen, sprak de voorzitter van het hoofdbestuur van De Princevlag enkele woorden, daarbij uiting gevende aan de groote droefheid in verband met de droeve omstandigheden, waarin het Belgische Vorstenhuis en volk verkeeren. De jonge Koningin Astrid had in korten tijd de harten van het Belgische volk veroverd, want zij was in den mooisten en edelsten zin een echtgenoote, een Moeder en een Koningin. Haar verlies dompelt België in diepen en oprechten rouw. Koningin Astrid was ook voor ons geen onbekende. Zij bezocht Nederland en Nederlandsch-Indië en overal waar zij kwam, won zij ieders sympathie. De Belgische koningskinderen waren tot voor kort in ons land, teneinde de Nederlandsche taal te leeren en versterkten daarbij door hun lieftalligheid onbewust de vriendschapsbanden tusschen het Belgische en het Nederlandsche volk.
      Wij Nederlanders, aldus spreker, leven dan ook in deze smartvolle dagen met het Belgische Koningshuis en volk mede. Onze diepe deernis gaat uit naar den jongen Koning Leopold, die op zoo tragische wijze zijn geliefde echtgenoote aan zijn zijde zag sterven. Moge de Almachtige Hem en zijn jeugdige kinderen bijslaan en beschermen.
      De woorden van den heer Berlott werden door allen staande aangehoord. Daarna speelde de muziek de Brabançonne en vervolgens het Wilhelmus.
      Het programma nam daarop een aanvang. Verschillende muzieknummers werden ten gehoore gebracht, onder meer een Marine-taptoe, door het tamboers- en pijperskorps van De Princevlag, afdeeling Den Haag. Gedurende de pauze werd door een groot aantal leden van De Princevlag, met medewerking van het tamboers- en pijperskorps, een vlaggen-carré uitgevoerd, dat door schijnwerpers werd verlicht. Na de pauze werd het concert voortgezet. Na afloop was er in de groote zaal een bal.


Orgelbespeling Willemskerk.


      In de Willemskerk werd gisteravond, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, een orgelbespeling gehouden, waarbij medewerking verleenden de Christelijke Zangvereeniging „Dient den Heer” en het Christelijk Mannenkoor „Onderling Kunstgenot”, onder leiding van Willem Hubert.
      De avond werd geopend met het Wilhelmus, waarvan de aanwezigen twee coupletten meezongen en besloten met „Dankt, dankt nu allen God”, dat eveneens door allen meegezongen werd.
      Eenlge honderden woonden dezen avond bij. Het orgel bracht ten gehoore een Praeludium in g moll, o.a. van J. S. Bach en een Finale van César Franck.
      Het Mannenkoor liet o.m. een fraai „Wilt heden nu treden”, van Valerius en „Domine salvam fac”, van A. Giesen hooren.
      De Zangvereeniging „Dient den Heer” vertolkte op gevoelige wijze „Komt zielen, deze dag”, op muziek van Bach en „Kom nu met zang”, van Valerius.
      Het publiek luisterde in aandachtige stilte en liet zich door de klanken der muziek in een plechtige feeststemming brengen, ter waardige viering van den verjaardag onzer Landsvrouwe.


Te Voorburg.


      Het programma voor de feestelijkheden van gisteren was heel wat beperkter dan in vorige jaren. Toen zorgde het plaatselijk Oranje-comité er toch in de eerste plaas voor dat de kinderen op prettige wijze een groot deel van den Koninginnedag werden bezig gehouden; dit jaar ontbraken de kinderspelen bijna geheel en bleven zij ook van de gebruikelijke schooltractatie verstoken. Gebrek aan de noodige geldmiddelen schijnt van het een en ander de oorzaak te zijn. Wel jammer!
      Toch is de verjaardag van de Koningin hier zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het Voorburgsche Oranje-comité had voor de middaguren een bloemencorso voor fietsen steppen en, kinderwagens georganiseerd, waaraan een 24-tal kinderen heeft deelgenomen. Om drie uur werd de stoet aan de Zwartelaan opgesteld, nadat de jury, bestaande uit Xandas Stradowska Jan Wils en de schilder Damme, de diverse kleine vervoermiddelen bad beoordeeld, werd een rondgang door het centrum van het dorp gemaakt. De stoet werd voorafgegaan door het Voorburgsche Tamboer- en Pijpercorps en ondanks de regenbuien door een groot aantal personen gadegeslagen. Enkele inzendingen, w.o. een huifkar met Ponny, trokken in het bijzonder de aandacht.
      Bij het café De Burcht werd de stoet weder ontbonden. De deelnemers werden in De Burcht door het Oranje-comité ontvangen en door den voorzitter, Generaal Zeeman toegesproken. De heer K. L. Kisman heeft vervolgens de prijzen bestaande uit aardige kunstvoorwerpen, aan de winnaars uitgereikt. Dit waren voor de steppen: 1e pr. Anny van Harten; 22e pr. Jann Pull 3e pr. Albert Vollemans; 4e pr. Henny de Groot en 5e pr. Janny Brinkers. Voor fietsen: 1e pr. D. v. d. Grift; 2e pr. K. v. d. Grift; 3e pr. Dora Zuiderwijk; 4e pr. Aly van Gent; 5e pr. B. van Gent. Voor trekwagens: 1e pr. Toos Steenhamers; 2e pr. Aart Tetteroo; 3e pr. Hans Goedree. Voor poppenwagens: 1e pr. Wllly Kakebeeke en voor de huifkar: 1e pr. G. en L. Harenveld. De andere deelnemers ontvingen een troostprijs. Met het zingen van het Wilhelmus werd de prijsuitreiking besloten.
      De Buurtvereeniging Oranjelint had speciaal voor de kinderen van die straat een kinderfeest georganiseerd. Aan den ingang van de straat was een fraaie eerepoort opgesteld, terwijl de heele straat door de vele vlaggen en de versiering een aardigen aanblik bood.
      De feestelijkheden van het Oranje-comité zijn besloten met een openlucht-samenkomst in Vreugd en Rust.
      Na gemeenschappelijk zingen van het Wilhelmus, heeft de voorzitter van het Comité, gen. Zeeman, de aanwezigen welkom geheeten en de beteekenis van dezen feestdag in het kort uiteengezet. Aan het slot van zijn rede bracht gen. Zeeman het overlijden van Koningin Astrid in herinnering en verzocht als hulde aan de nagedachtenis van deze geliefde Vorstin enkele oogenblikken stilte. Daarna werd een begin gemaakt met de uitvoering van het programma, waarin medewerking verleenden de muziekgezelschappen Forum Hadriani en St. Cecilia en de Zangver. Euphonia en Asar.
      Voor en na de pauze werd een film vertoond, terwijl het slotnummer de taptoe was van het Voorburgsche Tamboer- en Pijpercorps.


Te Amsterdam.


      Gistermiddag zijn op vele plaatsen in Amsterdam de kinderen op de feestterreinen samengekomen om daar den Koninginnedag te vieren. Kinderspelen en wedstrijden brachten weldra onder de jeugd de goede stemming, die bij dezen dag past en in weerwil van de vele regenbuitjes genoot de jeugd volop.
      Enkele muziekgezelschappen maakten marschen door de stad, terwijl straatorgels en muzikanten in de verschillende wijken de feestvreugde kwamen verhoogen. Vooral in de volksbuurten waren de pierementen weldra het centrum, waarom menig dansje werd gemaakt. Verschillende mandollne-clubs bezochten de ziekenhuizen, waar zij hun muzikale prestaties ten beste gaven en bloemen en versnaperingen uitdeelden, aangeboden door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak.
      De hoofdschotel van de Koninginnedagviering werd gevormd door de feestelijkheden, binnen de hooge muren van het hoofdstedelijk Stadion. Honderden hadden zich door het slechte weer niet laten weerhouden om van het welvoorziene en aan afwisseling rijke programma te genieten.
      De opstijging van den luchtballon onder commando van den heer Van Someren uit Brussel kon niet doorgaan. Door den hevigen wind is de ballon n.l. beschadigd. Het défilé der politietroepen trok zeer de aandacht van de honderden aanwezigen en ook de dameswedstrijden te paard vielen zeer in den smaak, evenals een hordenren voor Jockeys. Na de pauze vertoonde de onverschrokken koorddanser Harry Pillon op een hoogte van 25 meter zijn verbazingwekkende toeren.
      Een spuitbalwedstrijd besloot dit aantrekkelijk programma.
      In de Oude Evangelische Luthersche kerk aan het Spui en in de Nieuwe Kerk zijn gisteren kerkconcerten gegeven, die een talrijk gehoor hebben getrokken.
      Vol was het, ondanks het slechte weer, in de omgeving van de Amstelbrug, waar de Amsterdamsche Vrijwillige Brigade tot redding van Drenkelingen eenige demonstraties gaf.
      In den Stadsschouwburg was het gisteravond de gebruikelijke vroolijke en gezellige feestavond voor weeskinderen en verpleegden van oudeliedengestichten. Het was weer een uitverkocht huis en het zeer dankbare publiek heeft zich uitnemend vermaakt met een door de tooneelver. Vrije Werkkring opgevoerde Amerikaansche klucht.
      Op de groote ringspoorbaan bij den Haarlemmerweg, en wel het gedeelte dat loopt langs den Hoofdweg, is een groot vuurwerk gegeven tot schitterend geslaagd besluit van den feestdag.