Anoniem/Olympia 1928/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Olympia 1928
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 3 augustus 1928
Titel Olympia 1928
Krant Het Centrum
Jg, nr 45, 13407
Editie, pg {{{editie}}}, Eerste blad, [p. 3]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein


Lawa (Finland) kampioen 1500 M.


’n Slechte dag voor Amerika.


Weder recordverbeteringen.


Hollandsche successen in het Kunsttournooi.


De Kampioenschappen Floretschermen.


      De gunstige weersomstandigheden van gisteren zijn niet zonder invloed gebleken op het bezoek der athletiekwedstrijden, dat, in weerwil van de concurrentie der worstel-, zeil- en roeiwedstrijden, grooter was dan een der vorige dagen. Het contingent vreemdelingen vooral schijnt met den dag grooter te worden, en onder hen zijn het de Duitschers, die de meerderheid vormen. De aanwezigheid der tallooze Duitsche supporters had tot dusver nog geen der athleten geïnspireerd tot een prestatie, die de Duitsche vlag aan den hoogsten Olympischen mast bracht – het succes bleef nog beperkt tot drie derde prijzen – maar gisteren is deze vurige wensch dan eindelijk toch vervuld. De Duitsche vlag ging omhoog en het „Deutschland, über alles” weerklonk voor de overwinning van fraulein Rodke, die de 800 M. voor dames won en tevens het den vorigen dag door haar landgenoote Dollinge gemaakte wereldrecord weer belangrijk verbeterde. Laatstgenoemde fraulein beleefde dus niet veel genoegen van haar prestatie, en haar vreugde hierover zal wel geheel vergald zijn door het feit, dat zij in de finale niet tot de zes besten behoorde.
      Nu we het toch over de dames hebben, moet ons een opmerking van het hart, en wel deze, dat wij, ondanks ons respect voor de wilskracht en het doorzettingsvermogen dezer dames, allerminst bewonderaars zijn van dergelijke prestaties als de 800 M. loop, welke reeds van mannen het uiterste vergt, en aan de vrouwelijke constitutie zeer zeker te zware eische stelt. De totale ongeschiktheid van vrouwen voor dit zware nummer bleek wel duidelijk na de finish. De meeste deelneemsters waren toen in zeer slechte conditie, en de Japansche juffrouw Hitomi, die den tweeden prijs had gewonnen, moest zelfs half gedragen worden, toen zij zich naar de kleedkamers begaf. Athletiekwedstrijden voor vrouwen in het openbaar zijn o.i. überhaupt af te keuren, maar nummers als de 800 M., die bij maximale inspanning tot volkomen uitputting leiden, zijn wel geheel uit den booze.
      Komen wij na deze opmerking weer tot het programma van gisteren, dat hoewel klein van omvang, tamelijk veel tijd vorderde door den langen duur van het speerwerpen. Dit nummer eindigde met een Zweedsche overwinning door den Olympischen recordworp van Lundkwist, die den formidabelen afstand van 66.60 M. bereikte.
      Zooals gewoonlijk speelden de Skandinaviërs hier de hoofdrol, ofschoon de tweeden prijs hun voorbijging, welken door den Hongaar Szepes werd gewonnen. De wereldrecordhouder Pentillä (Finland) behoorde tot de deelnemers, doch hij was niet in topvorm en moest zich met de zesde plaats tevreden stellen.
      De Amerikanen kwamen er in het geheel niet aan te pas en waren zelfs niet vertegenwoordigd in de finale. Voor de „Stars and Stripes” was het trouwens weer geen succesdag, want voor athletiekprestaties ging deze vlag slechts eenmaal omhoog, en wel voor den tweeden prijs van Casey in het nummer hinkstapsprong.
      Zooals onzen lezers wellicht bekend is, was dit het nummer, waarop Holland zijn hoop had gevestigd. Had onze landgenoot Peters niet tweemaal achtereen ’t kampioenschap van Engeland op dit nummer gewonnen en rechtvaardigde zijn prestatie van 1927, toen hij slechts enkele centimeters onder het wereldrecord bleef, dus niet het optimisme, waarmede Holland zijn verrichtingen op de Olympiade tegemoet zag. De hoop bleek echter ijdel, want Peters bleef ver onder zijn gewonen vorm en wist zich niet in de finale te plaatsen. De overwinning werd behaald door den kleinen Japenner Oda, die met 15.21 Olympisch kampioen werd.
      Ook werd dit nummer een teleurstelling voor de wereldrecordhouder Winter (Australië) (15.52 M.), die evenmin tot de finalisten behoorde.
      Het groote evenement van den dag was de finale 1500 M., waarin de twaalf beste loopers uitkwamen. Algemeen was men van meening, dat het een gewaagde manoeuvre van de Finnen was om Nurmi niet op dezen afstand te laten deelnemen. Het is echter gebleken dat Finland over een waardig opvolger voor Nurmi beschikte, in den persoon van Lawa, die zich aanvankelijk op den achtergrond hield, maar op het beslissende moment naar voren kwam om in de eindspurt den Franschman Ladonmeegue met ongeveer twee meter verschil te kloppen.
      Lawa liep de 1500 M. binnen Olympische recordtijd, namelijk in 3 min. 53.2 sec. Ook de derde prijs was voor Finland. De Duitschers Kranse en Wichmann hadden geruimen tijd de leiding gehad, maar de laatste 100 meter waren te zwaar voor hen; Wichmann werd intusschen nog vierde geplaatst. Ook Amerika faalde hier.
      Een belangrijk nummer was ook de 400 M., waarvan de series en kwartfinales werden geloopen. Voor dit nummer waren 75 deelnemers ingeschreven, doch er verschenen er slechts 48 aan den start, waardoor enkele series uit drie en sommige uit slechts 2 loopers bestonden. in dit geval was het dus een walkover.
      De Hollander Hoogewerf was zoo gelukkig een dergelijke serie te treffen en dus zonder moeite de kwartfinale te bereiken.


Mej. KANOPACKA, Polen, Olympi-
sche kampioene discuswerpen voor
dames, (39.62 meter).


Ook Broos en Paulen brachten het zoover, doch moesten er hard voor strijden in volledige series. Beide loopers bezetten de tweede plaats. Onze vierde man v. d. Berge trof een zeer zware serie en werd door een Amerikaan en ’n Franschman gepasseerd, zoodat hij uit den strijd verdween.
      In de kwartfinale was de concurrentie het minst zwaar. Hoogenwerf en Paulen werden hier het slachtoffer van, wat vooral van Paulen erg tegenviel. Broos deed deze teleurstelling echter vergeten, door in zijn serie de tweede plaats te bezetten achter den snellen neger Edwards en o.a. den Amerikaan Fierney te kloppen. Ongetwijfeld zal Broos het in de halve finale nog zwaarder krijgen, maar dan worden er drie geplaatst en wellicht zal hij de finale bereiken.


De Stand.


      Naar onze berekeningen is de stand in het algemeen landen-klassement na de eerste vijf dagen als volgt:

1. Amerika 108 pnt.
2. Finland 41 pnt.
3. Engeland 29 pnt.
4. Duitschland 27 pnt.
5. Zweden 26 pnt.
6. Canada 20 pnt.


400 M. SERIES.


      1ste serie. 1. Philips, Amerika, 49.4 sec. 2. Dupont, Frankr., 3. v. d. Berge, Holland.
      2de serie. 1. Snider, Amerika, 50.4 sec. 2. Prinsen, België, walk-over.
      3de serie. 1. Edwards, Canada, 49.8 sec. 2. Krotoff, Frankrijk.
      4de serie. Rinkel, Engeland, 50.2 sec. 2. Bartl, Tsj. Slow.
      5de serie. 1. Büchner, Duitschl., 50.6 sec. 2. Hoogewerf, Holland, walk-over.
      6de serie. 1. Barbutti, Amerika, 49.8 sec. 2. Lavan, Ierland.
      7de serie. 1. Storz, Duitschl., 50.6 sec. 2. Broos, Holland.
      8ste serie. 1. Ball, Canada, 55.8 sec. 2. Leigh-Wood, Engeland.
      9de serie. 1. Moraila, Mexico, 60 sec. 2. Hall, Indië.
      10de serie. 1. Barsi, Hongarije, 55.6 sec. 2. Iturbe, Mexico.
      11de serie. 1. Tierney, Amerika, 49.8 sec. 2. Wilson, Canada.


WEIGHTON SMITH, Zuid-Afrika,
vestigde bij de series 110 meter hor-
denloop een nieuw wereldrecord, en
wel 14.6 sec. In de finale was hij
echter vijfde en won de Amerikaan
Atkinson in 14.8 sec. Het snelste
geloopen.. en toch geen kampioen!


      12de serie. 1. Feger, Frankrijk, 51.4 sec. 2. Green, Engeland.
      13de serie. 1. Geissler, Oostenrijk, 50.2 sec. 2. Paulen, Holland.
      14de serie. 1. Neumann, Duitschl., 50.6 sec. 2. Macbeth, Canada.
      15de serie. 1. Schmidt, Duitschland, 50 sec. 2. Jackson, Frankrijk.
      De kwart-finales.
      1ste serie. 1. Phillipps, Amerika, 49.6 sec. 2. Krotoff, Frankrijk. Niet geplaatst Green, Engeland, Schmidt, Duitschl. en Holl, Indië.
      2de serie. 1. Barbutti, Amerika, 48.8 sec. 2. Wilson, Canada. Niet geplaatst Neumann, Duitschl., Dupont, Frankrijk en Moraila, Mexico.
      3de serie. 1. Ball, Canada, 49.2 sec. 2. Feger, Frankrijk. Niet geplaatst Snider, Amerika, Hoogerwerff, Holland en Geissler, Oostenrijk.
      4de serie. 1. Storz, Duitschl., 49.4 sec. 2. Rinkel, Engeland. Niet geplaatst Jackson, Frankrijk. Prinsen, België en Iturbe, Mexico.
      5de serie. 1. Edwards, Canada, 49.2 sec. 2. Broos, Holland. Niet geplaatst Bartl Tsj. Slow., Treiney, Am., en Lavan, Ierl.
      6de serie. 1. Büchner, Duitschl., 48.6 sec. 2. Barsi, Hongarije. Niet geplaatst Leigh-Wood, Engeland, Paulen, Holland en Mac Beth, Canada.
      Finale 1500 M.
      1. Larva, Finland, Olympisch kampioen, 3 min. 53.2 sec. 2. Ladonmegue, Frankrijk. 3. Puije, Finland. 4. Wichmann, Duitschl. 5. Ellis, Engeland. 6. Martin, Zwitserland.
      Finale 800 M. dames.
      1. Rodke, Duitschland, Olympisch kampioene, 2 min. 16.8 sec. 2. Hitomi, Japan. 3. Gentzel, Zweden. 4. Thompson, Canada. 5. Rosenfeld, Canada. 6. Mc Donald, Amerika.


HINKSTAPSPRONG.


      1. Oda, Japan, Olympisch kampioen, 15.21 M. 2. Casey, Amerika, 15.17 M. 3. Tunlos, Finland, 15.11 M. 4. Nambi, Japan, 15.01 M. 5. Tonliksma, Finland, 14.70 M. 6. Järvinen, Finland, 14.65 M.


SPEERWERPEN.


      1. Lundgnist, Zweden, Olympisch kampioen, 66.60 M. 2. Szepes, Hongarije, 65.26 M. 3. Sundi, Noorwegen, 63.97 M. 4. Liettn, Finland, 63.86 M. 5. Schlobcat, Duitschl., 63.40 M. 6. Pentillä, Finl., 63.20 M.


[Imagin Amsterdam (tekenaar). Portret van Betty Robinson. 1928.]

Mej. E. ROBINSON, Amerika, win-
nares van het Olympisch kampioen-
schap 100 M. hardloopen. (12.2 sec.)


HET KUNSTTOURNOOI.


Hollandsche successen.


      De Hollandsche deelnemers aan het Kunsttournooi weten zich vrij wat beter te onderscheiden dan hun sporttieve landgenooten. Gisteren is de uitspraak der jury gepubliceerd en op het officieele communiqué prijken twee eerste en een tweede prijs voor Holland.
      In de afdeeling architectuur verwierf Jan Wils den eersten prijs met zijn Olympisch Stadion. De andere eerste prijswinnaar was de heer Is. Israëls in de afdeeling Peintures.
      De heer C. J. v. d. Hoef behaalde den tweeden prijs in de afdeeling Sculpture (reliefs en medailles). De Hollandsche driekleur ging dus driemaal omhoog en wel tweemaal aan den hoogen mast.


DE ROEIWEDSTRIJDEN.


      Gisteren zijn op het kanaal bij Sloten de Olympische roeiwedstrijden begonnen. Het eerste nummer was de skiff, waarin Holland was vertegenwoordigd door Gunther. Deze kwam uit tegen den sterken Canadees Wright, die in een zware race met een verschil van slechts een halve lengte verloor.
      De favoriet voor dit nummer, de Australiër Pearce, behaalde een gemakkelijke zege op Flintsch (Duitschland).
      In het nummer twee zonder stuurman werd de Hollandsche ploeg („Maas” met van Wankum en van Suytekom) door Italië geslagen.
      De beide andere heats werden gewonnen door Duitschland en Amerika.
      De Hollandsche vier met stuurman kwam niet uit.
      De uitslagen zijn:


SKIFF.


      1ste heat: 1. Collet (Engeland) 8 min. 29.6 sec. 2. Canderveau (Zwitserland).
      2de heat: 1. H. Pearce (Australië) 7 min. 55.8 sec. 2. Flinsch (Duitschland).
      3de heat: 1. Wright (Canada) 7 min. 56.8 sec. 2. Gunthor (Holland).
      4de heat: 1. Saurin (Frankrijk) 8 min. 9.2 sec. 2. Nottard (België).
      5de heat: 1. Szendig (Hongarije) 8 min. 3.2 sec. 2. Schwartz (Denemarken).
      6de heat: 1. Myers (Amerika) 8 min. 14.2 sec. 2. Dekok (Z.-Afrika).
      7de heat: 1. Straka (Tsjecho Slow.) 8 min. 5 sec. 2. Ishii (Japan).
      8ste heat: Bernasconi (Italië) 8 min. 2 sec. (w. o.).


TWEE ZONDER STUURMAN.


      1ste heat: 1. Duitschland 8 min. 14.2 sec. 2. Frankrijk.
      2de heat: 1. Amerika 8 min. 6.8 sec. 2. België.
      3de heat: 1. Italië 8 min. 12.2 sec. 2. Holland.


VIER MET STUURMAN.


      Winnaars der heats waren:
      1ste Zwitserland 7 min. 36.5 sec.
      2de Hongarije 7 min. 49.4 sec.
      3de Japan 7 min. 31.6 sec.
      4de Duitschland 7 min. 19.8 sec.
      5de België 7 min. 41.8 sec.
      6de Italië 7 min. 34.6 sec. w. o.


DE SCHERMWEDSTRIJDEN.


      De finales van de personeele floretwedstrijden hebben gisteren plaats gehad.
      Bij de dames-wedstrijden had mej. de Boer zich weten te plaatsen in deze finale.
      Haar spel viel echter gisteren zeer tegen. Zij was geweldig zenuwachtig en wist slechts twee partijen te winnen.
      De Duitsche schermster Helene Mayer daarentegen was zeer sterk en nog beter op dreef dan den dag te voren. Zij behaalde dan ook het Olympisch kampioenschap, terwijl mej. Freeman, Engeland, tweede, en mej. Oelkers, Duitsch land, de derde prijs bemachtigde.
      De Duitsche dames verwierven dus den eersten en derden prijs.

      Wat de wedstrijden voor heeren betreft, is Gaudin er in geslaagd, eindelijk het Olympisch kampioenschap te verwerven. Hij einigde reeds eerder als nummer twee, maar heeft gisteren dan toch het kampioenschap behaald.
      Gaudin is van plan, zich uit het schermleven terug te trekken, en het behalen van dit kampioenschap is voor hem zeker de mooiste bekroning van zijn schermers-loopbaan.
      De wedstrijden waren uiterst spannend. In de partij tegen Casmir kreeg Gaudin een geduchte slag in den hals, waardoor de partij moest worden onderbroken. Toen ze voortgezet kon worden, bleek hij nog zoodanig onder den invloed, dat hij de partij verloor.
      Het resultaat van de wedstrijden was, dat Gaudin, Casmir en Gaudini met ’n gelijk aantal gewonnen partijen de finale eindigden. Daar de ontvangen treffers hier niet beslisten, moest dus een barrage-partij tusschen deze drie worden geschermd. De spanning steeg dus wel ten top!
      De eerste partij was Casmir-Gaudini. Casmir won deze partij met 5–3.
      Toen kwam de strijd Casmir-Gaudin. Gaudin speelde een schitterende partij en won met 5–1.
      Casmir had nu dus een partij gewonnen en een verloren. Gaudin èèn gewonnen. De partij Gaudin-Gaudine zou dus de beslissing brengen.
      Het spande er geweldig, want de treffers kwamen als het ware om beurten: 0–1, 1–1, 2–1, 2–2, 3–2, 4–2, 4–3 en zelfs 4–4. Toen ontving Gaudini de beslissende treffer, zoodat Gaudin de partij won en het Olympisch kampioenschap had verworven!
      Toen hij door zijn landgenooten op de schouders werd rondgedragen, barstte hij in tranen uit en viel bijna in zwijm.
      Een mooier bekroning van een sportloopbaan is ook bijna niet mogelijk.


DE ZEILWEDSTRIJDEN.


      „Onze zeilers hebben wind noodig,” schreven wij in een onzer voorbeschouwingen over de Olympische zeilwedstrijden.
      Welnu, toen gisteren de zeilwedstrijden op de Zuiderzee een aanvang namen, stond er een licht windje.
      De eerste race van de achtmeterklasse werd door Finland gewonnen, tweede was Noorwegen, derde Zweden, vierde Engeland, vijfde Argentinië, zesde Amerika en zevende Frankrijk. De Italianen hebben den strijd opgegeven.
      Het resultaat van den eersten dag voor de 6 meter klasse is: 1. Noorwegen; 2. Zweden; 3. Amerika; 4. Frankrijk; 5. Duitschland; 6. Estland; 7. Italië; 8. Nederland; 9. België; 10. Hongarije; 11. Denemarken; 12. Spanje; 13. Portugal.
      Het resultaat van de twee eerste jollenwedstrijd was:
      Eerste wedstrijd: 1. Noorwegen; 2. Denemarken; 3. Duitschland; 4. Hongarije; 5. Italië; 6. Spanje; 7. Zuid-Afrika en 8. Polen.
      Tweede wedstrijd. 1. Finland; 2. Belgie; 3. Amerika; 4. Nederland; 5. Engeland; 6. Zweden; 7. Letland; 8. Zwitserland; 9. Oostenrijk; 10. Tsj.-Slowakije
      Heden worden de wedstrijden voortgezet.


KRACHTSPORTWEDSTRIJDEN


      Na de wedstrijden in het vrij worstelen, hebben gisteren de wedstrijden in Grieksch-Romeinschen stijl een aanvang genomen.
      Dit soort van worstelen is strenger gereglementeerd, en er is veel minder bij geoorloofd dan bij het vrij worstelen.
      Om zes uur gisteravond vingen de wedstrijden aan.
      De eerste Mollander, die in het strijdperk kwam, was van Maaren. Hij moest zijn kracht en behendigheid meten met Dourhame uit Turkije.
      Als de tijd verstreken is, wordt van Maaren tot overwinnaar verklaard.
      Een eerste Hollandsche zege dus!
      Na eenige andere partijen kwam de Hollander van Notte in het strijdperk tegen den Fin Torvoila. Een goede


ODA, Japan, Olympisch kam-
pioen hink-stap-sprong.
(15.21 meter.)


partij, die echter met een nederlaag van den Hollander eindigde.
      Een tweede Hollandsche overwinning werd behaald door Massop op den Slowaak Irbatzaner. Hoewel de Hollander vrij wat minder was in lichaamsbouw, werkt hij toch het beste, en als de 20 minuten verstreken zijn, is Massop winnaar. Twee overwinningen en één nederlaag zijn dus het resultaat.
      De wedstrijden duren tot en met a.s. Zondagavond.


MODERNE VIJFKAMP.


      Na het schieten en zwemmen werd er gisteren voor den modernen vijfkamp geschermd.
      Het resultaat was: 1. Jensen, Denemarken; 2. Kahl, Duitschland; 3. Mayo, Amerika; 4. Thofeldt, Zweden; 5. Van Rhijn, Holland; 6. Olsen, Denemarken; 7. Cohe, Frankrijk; 8. Filotas, Hongarije; 9. Mallysko, Polen, 10. Newman, Amerika.
      Heden heeft voor dezen vijfkamp de cross country plaats te Hilversum, en morgen, Zaterdag, de vijfde en laatste kamp, de cross te Amersfoort.


GEEN VERGOEDING WEGENS LOONDERVING.


      Het gisteren gehouden Congres van den Internationalen Zwembond heeft zich met algemeene stemmen accoord verklaard met de beslissing van het bestuur, om vergoeding wegens loonderving in de zwemsport niet toe te staan.
      Aan het Intern. Olympisch Comité zal van dit besluit kennis gegeven worden.


DE TOT NU TOE BEHAALDE OLYMPISCHE KAMPIOENSCHAPPEN.


      Hieronder laten we volgen de lijst van de tot nu toe behaalde Olympische kampioenschappen.


GEWICHTHEFFEN.


      Vedergewicht: Andrysek (Oostenrijk), 287½ K.G.
      Lichtgewicht: K. Helbig (Duitschland) en K. Haas (Duitschland), 322½ K.G.
      Midden A gewicht: F. Roger (Frankrijk), 335½ K.G.
      (Onze landgenoot Scheffer verwierf bij dit nummer den derden prijs met 327½ K.G.)
      Midden B gewicht: E. Nosseir (Egypte), 355 K.G.
      (Onze landgenoot J. Verheijen verwierf den derden prijs met 337½ K.G.)
      Zwaar gewicht: J. Strassberger, (Duitschland), 372½ K.G.


VRIJ WORSTELEN.


      Bantamgewicht: Mäkinen, Finland.
      Vedergewicht: Morisson, Amerika.
      Lichtgewicht: Käpp, Esthland.


S.W. CARR, Amerika, winnaar van
het Olympisch kampioenschap pols-
stokhoogspringen, (4.20 meter.)


      Middengewicht: Kyburz, Zwitserland.
      Zwaarmiddengew.: Sjoestedt, Zweden.
      Zwaargewicht: Richthoff, Zweden.


SCHERMWEDSTRIJDEN.


      Landenwedstrijd floret: Italië.
      Personeele wedstrijd floret heeren: Gaudin, Frankrijk.
      Personeele wedstrijd floret dames: Helene Mayer, Duitschland.


ATHLETIEK-WEDSTRIJDEN.


Heeren.


      100 meter hardloopen: Williams, Canada, 10.8 sec.
      400 meter hordenloop: Lord Burghley, Engeland, 53.4 sec.
      10.000 meter hardloopen: P. Nurmi, Finland, 30 min. 18.8 sec.
      800 meter hardloopen: D. Lowe, Engeland, 1 min. 51.8 sec.
      Verspringen: E. Hamm, Amerika, 7.37 meter.
Hoogspringen: R. King, Amerika, 1.94 meter.
      Kogelstooten: J. Kuck, Amerika, 15.87 meter.
      Kogelslingeren: P. O’Callagham, Ierland, 51.39 meter.
      110 meter hordenloopen: S. Atkinson, Zuid-Afrika, 14.8 sec.
      200 meter hardloopen: Williams, Canada), 21.8 sec.
      Posstokhoogspringen: S. W. Carr, Amerika, 4.20 meter.
      Discuswerpen: C. L. Houser, Amerika, 47.32 meter.
      1500 meter hardloopen: H. E. Larva, Finland, 3 min. 53.2 sec.
      Speerwerpen: E. H. Lindquist, Zweden, 66.60 meter.
      Hinkstapsprong: M. Oda, Japan, 15.21 meter.


Dames.


      100 meter hardloopen: E. Robinson, Amerika, 12.2 sec.
      Discuswerpen: Konopacka, Polen, 39.62 meter.
      800 meter hardloopen: L. Radtke, Duitschland, 2 min. 16.8 sec.