Anoniem/Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 21 juni 1896
Titel Roermond
Krant Nieuwe Tilburgsche Courant
Jg, nr 18, 952
Editie, pg [Dag, Tweede blad, 2]
Opmerkingen Heinrich Windhausen vermeld als H. Windhausen Jr.
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ROERMOND. Nooit gaf het Bischoppelijk College onzer stad schooner feest dan wel op den 15 Juni jl. Dit zegt genoeg voor de hooge vereering, welke leeraren en studenten hun Directeur den ZEw. Z.Gel. Heer Th. Dirix, toedragen. Uit alles bleek, dat het zilveren Priesterfeest van den Directeur te baat genomen werd, om den man, aan wien het College zoo innig gehecht is en ontschatbaar veel te danken heeft, hulde en dank te brengen.
      Maar vooral de tegenwoordigheid van oud-leerlingen en oud-leeraren schonk een eigenaardig cachet aan dezen jubeldag. Een comité, waarin zitting hadden, mannen van allen rang en stand, van alle ambt en beroep, van Noord en Oost en Zuid en West des lands, vertegenwoordigde de oud-studenten, die sedert de laatste 25 jaren hunne opleiding in College genoten hadden
      Er werd dan ook bij de huldiging van den jubilaris mannentaal, gesproken zooals men zulks van oud-studenten verwachten mocht. De president van het comité, de heer J. Oor van Roermond, gaf in een schoone rede op treffende wijze uiting aan de gevoelens van achting, dankbaarheid en trouw der oud-studenten.
      Het cadeau der laatsten bestond uit een kostbare verguld zilveren ciborie. De leeraren boden den jubelaris aan zijn, door den bekenden kunstschilder H. Windhausen Jr. vervaardigd portret en de studenten schonken een heerlijk schoon kasuifel.
      Maar dat was nog niet alles. Ook de ouders bleven niet achterwege; tallooze bouquetten werden door Roerm. families geoffreerd, tallooze telegrafische en briefelijke heilwenschen gewerden den Directeur van heinde en verre. Roermonds katholieke vereenigingen zonden corporaties op de receptie, gehouden na de plechtige hoogmis, coram Episcope.
      Eenige uren na afloop van het feestdiner, waarvan het geheele College met oud-leeraren en het comité der oud studenten deelnam, begon de feestavond.
      De eerste musici der kunststad Roermond verleende op dit avondfeest hunne medewerking. Onder meer werd eene feestcantate gezongen, getiteld „Een strijder Gods,” woorden van Dr. J. Schrijnen, leeraar van het Bisschoppelijke College en getoonzet door den ZEw. Pater Haagh C. ss. R.
      Prachtig vuurwerk vormde het slot van deze onvergetelijken feestdag.
      Moge het College, dat, rekening houdend de eischen des tijds en de behoeften der stad Roermond, in de laatste zes jaren niet slechts ijverige priesters, missionarissen en echt katholieke leeken heeft gevormd, maar ook reeds vele zijner studenten met succes heeft voorbereid voor het eindexamen Gymnasium, onder directie van zijn waardigen Directeur, zich steeds verheugen in het vertrouwen der Katholieken van Nederland.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (20 juni 1896) ‘Ingezonden’, Venloosch Weekblad, jrg. 34, nr. 25, Tweede Blad, [p. 2].
  • Anoniem (22 juni 1896) ‘Men schrijft ons uit Roermond: […]’, De Noord Brabanter, [p. 2].
  • Anoniem (23 juni 1896) ‘Kerknieuws. Roermond’, De Zuid-Willemsvaart, [p. 3].