Anoniem/Vereeniging Kunst aan Allen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vereeniging „Kunst aan Allen”
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 10 juli 1937
Titel ‘Vereeniging „Kunst aan Allen”. Zij streeft naar nieuwen bloei’
Krant Het Vaderland
Jg 69
Editie, pg Avondblad C, 1
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Vereeniging „Kunst aan Allen”

Zij streeft naar nieuwen bloei.


      Dezer dagen werd hier te stede de jaarvergadering van de vereeniging „Kunst aan Allen” gehouden.
      Nadat de jaarverslagen van den secretaris en den penningmeester waren behandeld en aan het bestuur décharge was verleend voor het beheer over het afgeloopen boekjaar, werden de nieuwe statuten van „Kunst aan Allen” behandeld en goedgekeurd. Tevens ontving het bestuur machtiging, opnieuw de Koninklijke goedkeuring aan te vragen.
      Bij de bestuursverkiezing zette de voorzitter der vergadering, mr. Joh. Belinfante uiteen, dat een deel der zittende bestuursleden hun functies ter beschikking heeft gesteld, uit overweging, dat het beter is frisch bloed in het bestuur te brengen. In het afgeloopen vereenigingsjaar n.l. is op initiatief van het bestuur een reorganisatie-commissie werkzaam geweest, die plannen ontwierp om de vereeniging weer tot den ouden bloei te brengen. Er zijn voorts onderhandelingen gevoerd om tot fusie te komen met den Kunstkring „Het Schouwspel” te ’s-Gravenhage, welke onderhandelingen een gunstig verloop hebben gehad, in verband waarmede het thans zittende bestuur voorstelt de drie bestuursleden van deze kunstkring in het bestuur van „Kunst aan Allen” op te nemen.
      Bij acclamatie verkoos de ledenvergadering daarna een nieuw bestuur, samengesteld als volgt: Jan Wils, voorzitter, gep. generaal-majoor K.N.O. leger, F. Kroon, tweede voorzitter, mr J. F. E. Bellinfante, secretaris, F. E. Evers, penningmeester, J. P. Heyligers, H. Schregel en Ben van Eijsselsteyn (tevens vormende te tooneelcommissie), mr A. de Stoppelaar Fzn., en P. J. Dronsberg van der Linden (muziekcommissie), A. Hammacher en Chris de Moor (commissie voor beeldende kunsten).
      De voorzitter bracht daarna een woord van dank aan de aftredende bestuursleden, met name aan den aftredende eersten voorzitter, mr Couvee, die meer dan 30 jaren „Kunst aan Allen” heeft gediend en aan wiens belangeloozen arbeid de vereeniging zooveel te danken heeft. De hulde aan de aftredende bestuursleden vond weerklank bij verschillende sprekers uit de vergadering, terwijl tenslotte bij acclamatie de heeren mr N. C. Couvee, mr Joh. J. Belinfante (jarenlang tweede voorzitter) en L. J. R. Prins (die meer dan 25 jaar penningmeester van „Kunst aan Allen” is geweest) tot eereleden der vereeniging zijn benoemd.
      Het woord was daarna aan den nieuwen voorzitter, den heer Jan Wils, die een korte schets gaf van de plannen der vereeniging voor het komende seizoen. Tot dusver, zoo betoogde spr., moest „Kunst aan Allen” zich noodgedwongen beperken tot de muziekabonnementen, terwijl er reducties konden worden verkregen bij tooneelvoorstellingen, die hier ter stede werden gegeven. Thans is „Kunst aan Allen” weder in staat gesteld om eigen tooneelvoorstellingen voor de leden te organiseeren, gelijk zij thans reeds eigen muziekvoorstellingen voor de leden weet te houden. Door de fusie met „Het Schouwspel” krijgt de vereeniging vele nieuwe leden. Het bestuur van „Kunst aan Allen” hoopt ook belangrijke lezingen aan de leden te kunnen geven. Contact zal worden gezocht met vereenigingen en instellingen met soortgelijk doel, waardoor de leden van „Kunst aan Allen” naar spr. hoopt, van reducties en andere faciliteiten kunnen genieten.
      Het bestuur zal alles doen om het lidmaatschap zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, zoodat „Kunst aan Allen” in het cultureele leven van de Hofstad haar oude, belangrijke plaats wederom zal kunnen innemen. Spr. wekte tenslotte de leden op om actief met het bestuur mede te werken.
      Nadat nog enkele vragen waren beantwoord sloot de voorzitter deze goedbezochte vergadering.