Architectura/Jaargang 1/Nummer 1/Aan onze Lezers!

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aan onze Lezers!
Auteur(s) De Redactie [H.G. Jansen, G.A. Zeeman, W. Kromhout Czn., M. de Jongh, Paul J. de Jongh]
Datum Zaterdag 7 januari 1893
Titel Aan onze Lezers!
Tijdschrift Architectura
Jg, nr, pg 1, 1, [1]
Architectura vol 01 no 01 article 01.jpg
Opmerkingen Jacobus Alida van der Kloes vermeld als J.A. van der Kloes
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

Aan onze Lezers!


      Tien jaren verliepen er sedert ons Genootschap begon zich door middel van een vakblad in het publiek te doen hooren. Veel is er in dat tijdperk verhandeld, veel wetenswaardigs meegedeeld en ook aan veel opinieverschil uiting gegeven. De uitgave van een weekblad is zoodoende een voornaam onderdeel van onzen werkkring geworden.
      Wij hebben vroeger reeds uiteengezet, waarom verandering in de uitgave ons wenschelijk voorkwam. De eenstemmige goedkeuring waarmede onze leden de nieuwe plannen ontvingen, alsmede het succes, waarmede de uitgave van ons plaatwerk „de Architect” tot dusverre bekroond werd, doen ons de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan.
      Voor hen die met het streven van Architectura et Amicitia minder bekend mochten zijn, willen wij hier kortelijk ons programma ontwikkelen.
      Wij stellen ons voor om in de eerste plaats aandacht te wijden aan de vraagstukken van den dag en verder die onderwerpen te behandelen, welke met de bouwkunst of aanverwante kunstvakken in verband staan.
      Gaarne stellen wij onze kolommen beschikbaar voor ieder, die op dit gebied iets mee te deelen heeft of mogelijk onze beschouwingen wenscht te weerspreken.
      Wij zullen trachten „Architectura” het orgaan te doen zijn van de jongere generatie, van hen die de toekomst ingaan met hooge idealen, met frissche, zoekende werkkracht. Hun kamp tegen côteriegeest, sleur en zelfgenoegzaam neerzitten bij gemakkelijk gewonnen lauweren, zal de onze zijn.


      In het tweede gedeelte van ons orgaan zal meer bepaald de technische zijde van de bouwkunst behandeld worden. De studie der bouwmaterialen, afgewisseld met beschouwingen over diverse bouwambachten, kortom een wekelijksche verhandeling over onderwerpen uit de bouwpraktijk, zal ook dit belangrijke onderdeel der architectuur-studie recht laten wedervaren. De naam van den redacteur, den heer J. A. VAN DER KLOES, leeraar aan de Pol. School te Delft en schrijver van het bekende werk „Onze Bouwmaterialen”, zal zeker ieder de overtuiging schenken, dat ons technisch gedeelte aan volkomen bevoegde leiding is toevertrouwd.
      Door op zoodanige wijze de kunst aan de praktijk te verbinden, gelooven wij in staat te zullen zijn te geven wat tot heden in ons land gemist werd, n.l. een volledig bouwkundig vakblad.
      Wij vertrouwen dat ons pogen den noodigen steun zal ondervinden bij allen, wien den bloei der beeldende kunsten ter harte gaat.
      Wij besluiten daarom met een opwekking tot aansluiting bij onzen kring en tot medewerking aan het orgaan, dat wij bij deze vol hoop de wereld inzenden.
      Moge met het einde van den pas ingetreden jaarkring ons orgaan zich een waardige positie in de vakpers verworven hebben en al onze lezers op een even voorspoedig jaar kunnen terugzien als wij ons blad toewenschen.


De Redactie.