Architectura/Jaargang 5/Nummer 3/Technische Vakvereeniging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Technische Vakvereeniging. Prijsvraag’ door P. Schotel en Red. Architectura
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 3 (zaterdag 16 januari 1897), p. 18-19. Publiek domein.
[ 18 ]
TECHNISCHE VAKVEREENIGING.

Prijsvraag.


 De „Technische Vakvereeniging” wenscht in het bezit te geraken van ontwerpen voor een bewijs van lidmaatschap harer Vereeniging, en stelt mitsdien de mededinging open naar twee prijzen: Een eerste prijs, ter waarde van f25.— en een tweede prijs ter waarde van f10.—, onder de navolgende voorwaarden:
 1o. De mededinging staat open voor alle leden der Vereeniging.
 2o. De ontwerpers zijn vrij in hunne compositiën mits deze van toepasselijken aard zijn.
 Het opschrift moet bestaan in:

Diploma der Technische Vakvereeniging,
(goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 24 Juni 1896.)

Het Hoofdbestuur der T. V. V., 
De Voorzitter, 
De 1e. Secretaris, 

 3o. Ten behoeve der reproductie zijn de navolgende voorwaarden streng bindend:
 De ontwerpen moeten op glad en wit papier (geen calqueerpapier) geteekend zijn, en alle onderdeelen der teekening met zwarte inkt van één en dezelfde kracht, [ 19 ] zonder gewasschen tinten en in dier voege behandeld worden, dat daarnaar een zincografische cliché kan worden vervaardigd; dus op dezelfde wijze als eene teekening, bestemd voor fotolithografische reproductie.
 4o. De afmetingen der kaart moeten zijn 14½ bij 10½ c.M.
 De teekening wordt, zoo mogelijk, verlangd op ongeveer de dubbele grootte, om later verkleind gereproducceerd te worden.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

 Alle stukken, ter beantwoording dezer prijsvraag, moeten vrachtvrij worden ingezonden voor of op den 1en April 1897, des morgens ten 12 ure, aan het adres van den 1en Secretaris P. Schotel, Goudsche Singel 74 te Rotterdam.
 Later ingekomen stukken worden niet beoordeeld.
 De ontwerpen worden beoordeeld door een Jury van 3 leden der Vereeniging, zijnde de Heeren: G. H. Adema te den Haag, O. L. Veenstra te Amsterdam en Adr. Koopman te Utrecht.
 De bekroning wordt geheel aan de Jury overgelaten[.] Zij zet in een gemotiveerd rapport hare handelwijze uiteen.
 De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der Vereeniging.
 Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een motto of teeken, en vergezeld van een gezegeld naambriefje, insgelijks hiermede voorzien en inhoudende naam, woonplaats en kwaliteit van den inzender. Een adres van terugzeuding moet zich aan de buitenzijde bevinden.
 Het schrift tot toelichting der teekening of dat op de teekening zelf voorkomt, moet door eene andere hand dan die des vervaardigers geschreven zijn.
 De ontwerper van eenig antwoord raag zich, als zoodanig, niet bekend maken vóór de uitspraak der Jury.
 De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord ter volle bekroning kan worden voorgedragen, aan het Hoofdbestuur der T. V. V. voortestellen, de uitgeloofde prijzen op andere wijze dan de bovengenoemde te verdeelen en toetekennen aan zulke antwoorden, die zij meent dat daarop aanspraak hebben.
 Het Hoofdbestuur behoudt zich bovendien het recht voor, gedurende 4 maanden, na den uitslag der beoordeeling, alle antwoorden ter expositie aftestaan aan de afdeelingen; gedurende dien tijd mag geen der ontwerpen gereproduceerd worden, zonder toestemming van het Hoofdbestuur.

Namens het Hoofdbestuur der T. V. V.,

P. SCHOTEL, 
1e. Secret. 

 ’s Gravenhage, Januari 1897.


 Het komt ons wenschelijk voor dat hij de opgave van den tekst, in dit programma wordt aangeduidt, of, en zoo ja, hoeveel en op wat manier ruimte moet worden gelaten voor letterschrift.

Red. Architectura.