Architectura/Jaargang 5/Nummer 6/Breda, 1 Febr. 1897

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Ingezonden. Breda, 1 Febr. 1897’ door J.
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 6 (zaterdag 6 februari 1897), p. 35. Publiek domein.

[ 35 ]

INGEZONDEN. breda, 1 febr. 1897.
geachte redactie.

 De bouwkundige werkzaamheid te breda zou in twee groepen verdeeld kunnen worden: eene middeleeuwsch – kerkelijke en eene zoogen. renaissance – burgerlijke. De eerste beweegt zich in en bij de bouwwerken van den eeredienst onder afwisselende leiding van dr. cuijpers en diens leerling j. j. van langelaar te prinsenhage, die thans weder eene nieuwe parochie-kerk hier sticht. Behalve de kerkgebouwen zelve zoude eene studie der decoratieve werken die daarin voor en na worden aangebracht, als beeldwerken in steen en hout, meubels, muurschilderingen en gebrandschilderd glas – niet van belang zijn ontbloot.
 Op vele punten midden in de stad werden nieuwe winkelhuizen – logementen en dergelijken gebouwd, waaraan de bouwmeesters meer kunst trachten te vertoonen dan aan de rijen van nieuwe woningen die in de buitenwijken of in onze voorsteden verrijzen.
 Omtrent de waarde dier werken valt in ’t algemeen niet veel op te merken, als dat met behulp van portlandcement de gevels valsche nabootsingen van schijnbaar monumentale steenblokken in grillige afwisseling van vaal-wit tegen de baksteenkleur ten toon spreiden, het geheel door een schrale willekeurig geprofileerde torenspits bekroond.
 Een gunstige uitzondering op deze werken maakt het nieuwgebouwde winkelhuis op den hoek der Ridder- en Karrestraat. De bouwmeester van deze topgevels, die reeds van verre in de Ginnickenstraat zichtbaar zijn, tegelijk met den ranken toren onzer groote kerk, heeft goede leering getrokken uit de studie der zestiende eeuwsche gebouwen van breda, gorcum en dordt. Hier zijn verhoudingen en profileering beschaafd en goed begrepen. Een prijzenswaardige zelfbeheersching heeft dezen bouwmeester bewaard voor de barbaarschheden, die niet ver van deze plaats aan kostbaarder bouwwerken den voorbijganger onmeedoogend te lijf gaan.
 Wanneer het voorjaarsweer mijne uitnoodiging tot een bezoek aan de baronie en omliggende landen meer kracht komt bijzetten, zal ik u gaarne meer uit onze omgeving melden.

j.