Architectura/Jaargang 5/Nummer 6/Voor Vak en Kunst te Dordrecht

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Voor Vak en Kunst te Dordrecht’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 6 (zaterdag 6 februari 1897), p. 37. Publiek domein.

[ 37 ] voor vak en kunst te dordrecht.
 Woensdagavond werd in de bovenzaal van Kunstmin een vergadering gehouden waarin na openingsrede van den voorzitter eene reeks mededeelingen betreffende de tentoonstelling werden gedaan, waarvan wij enkelen kortelijk weergeven.
 1o dat de firma lankhout van de reclameplaat binnen 14 dagen proef zal zenden en 8 dagen later de geheele oplaag, zoodat begin maart met aanplakken zal begonnen kunnen worden.
 2o. dat de minister van waterstaat, de heer van den sleyden, zijne benoeming tot eerelid der tentoonstelling heeft aanvaard.
 3o. dat de heer colombijn van raamsdonk een groote gouden medaille, liefst voor de oude kunst heeft beschikbaar geteld en dat de Ned. Schildersbond 3 medailles heeft toegezegd.
 4o. dat verschillende vakvereenigingen de tentoonstelling tot een punt van behandeling zullen maken in hare vergaderingen.
 5o. dat met de publieke aanbesteding der tentoonstellingsgebouwen spoedig een aanvang zal worden gemaakt, en dat in de eerste plaats wat door de architecten is verricht bij de verschillende commissiën en bij de autoriteiten in de stad en daarbuiten groote waardeering heeft mogen ondervinden.
 6o. dat de reclamebiljetten, thans in groningen geëxposeerd, ongeveer 22 febr. te leeuwarden zullen worden tentoongesteld en vervolgens te rotterdam, op verzoek van de schildersvereeniging Lukas.
 7o. dat in het eerste ontwerp der tentoonstelling enkele wijzigingen zijn gebracht door de architecten, ook in verband met den wensch der Commissie voor de feestelijkheden naar eene feestzaal, en met de eischen van het schoonheidsgevoel.
 8o. dat de speciale afdeeling scheepvaart, die men aan de tentoonstelling wil verbinden den steun heeft van een paar groote lloyds, een paar groote scheepsbouwmeesters en eenige cargadoors, en dat, wanneer deze afdeeling goed voor den dag komt, het terrein te klein zal blijken en er nog een hoek bij zal moeten komen.
 9o. dat de firma morks & geuze, die op oud-dordrecht een drukkerij zan exposeeren, voornemens is binnen zes weken een nummer uit te geven van een Dordrechtsche Nieuwstijding, geheel in den geest van de 17e eeuw, welk blad gedurende de tentoonstelling geregeld zal worden gedrukt.
 10o. dat zal worden voorgesteld om, wanneer de ruimte het toelaat, ook werkstukken, door werklieden in hun vrijen tijd vervaardigd, gratis tentoon te stellen, en dat voor dit doel reeds door de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters — die zelf wegens overdrukke bezigheden niet kan exposeeren — medailles beschikbaar zijn gesteld. llo. dat voor het vervoer van goederen — in welk opzicht echter ieder geheel vrij blijft — een contract zal worden afgesloten; het tarief zal zeer matig zijn en slechts een minimum overwinst zal berekend worden.
 Over 4 weken is er weer eene vergadering.
 Aan de wanden der zaal waren de teekeningen der architecten opgehangen, die druk bezichtigd werden. Er was o. a., naast een aantal detailteekeningen een teekening van het front van het hoofdgebouw met plattegrond. Deze beide laatste zullen in den boekwinkel van den heer morks geëxposeerd worden. Op het tooneel was tentoongesteld een fragment van een gevel van oud-dordrecht, vervaardigd van staff, — zeer natuurlijk nagebootst.