Architectura/Jaargang 5/Nummer 8/Verslagen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Verslagen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 8 (zaterdag 20 februari 1897), p. 51. Publiek domein.
[ 51 ]
VERSLAGEN.

 Blijkens het verslag van de algemeene vergadering van den provincialen Groninger schildersbond, gehouden op dinsdag 26 januari, is in die vergadering aangenomen het voorstel van de afdeeling loppersum en omstreken, betreffende het zenden van een adres aan den minister van Binnenl. Zaken, inhoudende het verzoek, dat op de lagere scholen verplicht teekenonderwijs door onderwijzers met acte wordt ingevoerd.
 Aan de toelichting bij het voorstel gegeven, ontleenen wij het volgende:
 Daar de regeering door het stichten van ambachtsscholen behulpzaam wil zijn, om de gelegenheid te geven, ten einde zich te bekwamen, hebben wij gemeend met bovenstaand verzoek te durven komen; daar verreweg het grootste aantal plattelandbewoners, wegens te groote afstanden niet van die gelegenheid kunnen profiteeren, en het in de nabijheid daarvan in den kost gaan de financiëele draagkracht te boven gaat, zouden dezen, wanneer er verplicht teekenonderwijs op de lagere scholen gegeven werd, de eerste beginselen daar kunnen leeren om er later op voort te werken[.] Zoo dit voorstel te bezwaarlijk is voor den Bond, stelt de afd. voor, verzoekschriften te richten tot de gemeentebesturen, om aan bovenstaand voorstel te voldoen.
 Hierover ontstond een belangrijke discussie; dc afgevaardigde voor groningen hield er een krachtig pleidooi voor doch was van meening, dat het speciaal moest dienen op scholen voor voortgezet en herhalingsonderwijs. Als bewijs dat het onderwerp steeds meer belangstelling wekte, deelde de spreker mede dat onlangs in de Eerste Kamer de heer aberda van ekenstein over vak- en herhalingsonderwijs een rede heeft gehouden. De afdeeling loppersum bleef bij de meening, dat het op de lagere school moest worden onderwezen, te meer, daar de wet het teekenonderwijs als leervak voorsehrijft, doch de gemeentebesturen houden er de hand niet aan.
 Het voortgezet en herhalingsonderwijs door teekenen en onderricht der kleuren zou later veel kunnen bijdragen om de ambachtslieden te bekwamen. Het voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen, volgens den laatsten zin der toelichting.