Arnhemsche Courant/Jaargang 56/Nummer 4896/Aan een particulier schrijven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Aan een particulier schrijven betreffende de Kust van Genua ontleenen wij het volgende: […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Arnhemsche Courant, vrijdag 10 december 1869, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  Aan een particulier schrijven betreffende de Kust van Genua ontleenen wij het volgende:
 Ik heb u in lange niets bijzonders kunnen mededeelen, omdat ik zelf zonder berigten was. Eenige dagen geleden ontving ik verscheidene brieven, waaronder een van 15 junij; de steeds onvoldoende gemeenschap met Cape Coast is oorzaak, dat de verzending van brieven zoo moeijelijk is.
 De bevolking van Elmina heeft den Gouverneur Boers geen zeer vriendelijk uitgeleide gedaan: »he was hooted and pelted with stones” zegt mijn berigtgever. Ik heb dit onderzocht, maar hij is wel uitgejouwd en er zijn eenige steenen rondom de boot in het water geworpen — voorzeker geen blijk van sympathie.
 De heer B. was hier niet op zijne plaats; hij moge een uitstekend hoofd-intendant zijn geweest, voor de betrekking van Gouverneur was hij ongeschikt. Het is echter zijne schuld niet; de Regering, die hem tot de betrekking van Gouverneur voordroeg, moest met zijn karakter en geschiktheid beter bekend zijn geweest.
 Hier vernam ik, dat de Ashantijnen, boven Akkra, een inval hebben gedaan en drie bazelsche zendelingen met vrouwen en kinderen hebben medegenomen.
 Ik verneem ook, dat er in Holland eene groote expeditie wordt uitgerust. Ik hoop, dat de Regering meer bon sens aan den dag zal leggen; de Engelschen hebben dit meermalen beproefd zonder eenig gevolg, daarom moet Holland het ook niet beproeven.
 Op Cape Coast staat de handel geheel stil. Het doet mij veel genoegen, want de negers daar hebben het standje met Commendah aangestookt en zijn nu zelf de dupe van die handelwijze.
 De engelsche Gouverneur werkt het hollandsch bestuur tegen; hij heeft gezegd in eene vergadering der Fantijnen: »Elmina moet vallen.” De heer Lovel, agent der engelsche firma Forster en Smith, heeft het overal verteld, dat hij het gehoord heeft.
 Nu spreekt het van zelf, dat de Fantijnen denken, en niet zonder reden, dat Engeland tegen Holland is en zij door eerstgenoemde worden ondersteund. Zoodoende zullen wij geen vrede krijgen.
 Zou de nederlandsche Regering daarmede bekend zijn?
 De heer Irving, een koopman alhier, stierf onlangs aan eene beroerte; de firma Forster en Smith zullen daarbij 26,000 pond st. verliezen.